Univerzitná grantová agentúra

Poslaním Univerzitnej grantovej agentúry (UGA) je podporovať vedeckú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť mladých vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov v dennej forme štúdia. Univerzitná grantová agentúra poskytuje účelové finančné prostriedky na projekty na základe výsledkov verejnej súťaže v rámci UKF v Nitre.

Najvyšším orgánom Univerzitnej grantovej agentúry je predsedníctvo. Pozostáva z predsedu, podpredsedu a predsedov komisií UGA.

Predsedníctvo UGA tvoria:

Predseda:
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.

Členovia:
doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Mgr. Martin Drlík, PhD.
doc. Ing. Milan Džupina, PhD.
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.

V UGA pôsobia 4 odborné komisie FF UKF, ktoré posudzujú návrhy projektov a hodnotiace správy:

KOMISIA č. 1 - Historické vedy, etnológia a kulturológia

doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. – predseda
doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD.
doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.

KOMISIA č. 2 - Filozofia, etika a estetika
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc. – predseda
doc. PhDr. Andrea Blaščíková, PhD.
doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc.
prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
prof. ThDr. Ján Zozuľák, PhD.

KOMISIA č. 3 - Literárne vedy, jazykoveda, prekladateľstvo a tlmočníctvo
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. – predseda
doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD.
prof. Natália Muránska, PhD.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.

KOMISIA č. 4 - Sociálne vedy
doc. Ing. Milan Džupina, PhD. – predseda
doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.
PhDr. Tomáš Koprda, PhD.
doc. Mgr. László Öllös, PhD.
PhDr. Monika Štrbová, PhD.

 

 


Výzvy UGA

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo