Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť

Mimoriadne dôležitým procesom v živote fakulty je systematické vedenie študentov k vedeckovýskumnej práci. Fakulta pravidelne organizuje pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia súťaže ŠVOUČ, kde sú predložené práce hodnotené oponentmi a obhajoby prác sa konajú pred odbornými komisiami. Ide o najvýznamnejšie podujatie našej fakulty, ktoré je špeciálne zamerané na vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť študentov. Filozofická fakulta tak pokračuje v zavedenom systéme, ktorého cieľom je zapojiť študentov s výbornými študijnými výsledkami a s výsledkami v súťažiach ŠVOUČ do vedeckej práce na katedrách, ktorá je podporená formou mimoriadneho štipendia. Cieľom je motivovať študentov k vedeckej práci a pripravovať budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium.

 

 
ŠVOUČ 2021
Do súťaže, ktorá sa konala v dňoch 22. – 26. marca 2021, sa prihlásilo 196 študentov so 178 prácami. Súťažilo sa online formou v 22 sekciách na všetkých katedrách. Poslucháči mali možnosť vypočuť si mnoho pútavých prezentácií. Víťazné práce budú uverejnené v špeciálnych vydaniach. Víťazom srdečne gratulujeme!
ŠVOUČ 2019
Do súťaže, ktorá sa konala 13. marca 2019, sa prihlásilo 144 študentov so 126 prácami. Súťažilo sa v 20 sekciách na takmer všetkých katedrách. Víťazné práce budú uverejnené v recenzovanom zborníku. Dekanka fakulty doc. Jarmila Jurová odovzdala víťazom ŠVOUČ diplomy na slávnostnom podujatí 10. apríla 2019.
ŠVOUČ 2018
Do súťaže, ktorá sa konala 14. marca 2018, sa prihlásilo 188 študentov so 157 prácami. Súťažilo sa v 26 sekciách na takmer všetkých katedrách. Víťazné práce budú uverejnené v recenzovanom zborníku. Dekan fakulty prof. Bernard Garaj odovzdal víťazom ŠVOUČ diplomy na slávnostnom podujatí 25. apríla 2018.
ŠVOUČ 2017
Do súťaže, ktorá sa konala 29. marca 2017, sa prihlásilo 181 študentov so 157 prácami. Súťažilo sa v 23 sekciách na takmer všetkých katedrách. Víťazné práce budú uverejnené v recenzovanom zborníku. Dekan fakulty prof. Bernard Garaj odovzdal víťazom ŠVOUČ diplomy na slávnostnom podujatí 3. mája 2017.
ŠVOUČ 2016
Do súťaže, ktorá sa konala 6. apríla 2016, sa prihlásilo 186 študentov so 156 prácami. Súťažilo sa v 24 sekciách na takmer všetkých katedrách. Víťazné práce boli uverejnené v recenzovanom zborníku. Dekan fakulty prof. Bernard Garaj odovzdal víťazom ŠVOUČ diplomy na slávnostnom podujatí 4. mája 2016.
ŠVOUČ 2015
Do súťaže, ktorá sa konala 15. apríla 2015, sa prihlásilo 229 študentov so 193 prácami. Súťažilo sa v 23 sekciách na takmer všetkých katedrách. Víťazné práce boli uverejnené v recenzovanom zborníku. Diplomy odovzdal víťazom ŠVOUČ dekan fakulty prof. Bernard Garaj na slávnostnom podujatí 5. mája 2015. Keďže práce by nemali šancu v silnej konkurencii zvíťaziť bez náležitej synergie so školiteľmi, dekan fakulty zároveň udelil ďakovný list za aktívny podiel na rozvoji študentskej a odbornej činnosti a vedenie prác študentov v akademickom roku 2014/15 doc. PhDr. Borisovi Michalíkovi, PhD., prof. PhDr. Jaroslavovi Čukanovi, CSc., PhDr. Eve Al-Absiovej, PhD., doc. PhDr. Marwanovi Al-Absimu, CSc., PhDr. Michaele Dubskej, PhD., PhDr. Michalovi Kurpašovi, PhD., PhDr. Mariánovi Žabenskému, PhD., Mgr. Jurajovi Skačanovi, PhD., Mgr. Miriam Oravcovej, PhD. a PhDr. Petre Pappovej, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook