Archív Vedeckej rady

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (27.11.2014)

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (5.2.2015)

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (13.5.2015)

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (15.10.2015)

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (3.12.2015)

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (18.2.2016)

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (12.5.2016)

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (13.10.2016)

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (1.12.2016)

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (16.2.2017)

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (25.5.2017)

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (5.10.2017)

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (7.12.2017)

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (1.3.2018)

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (24.5.2018)

Projekty

MEDZINÁRODNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY

International Scientific Research Project
ZML-2017/1-508:191006: KIERKEGAARD’S ETHICS AND ITS MEANING FOR SOCIETY
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th.D.
Katedra: FF - Katedra všeob. a aplikovanej etiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD. — PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD. — PhDr. Martina Pavlíková, PhD. — doc. Mgr. Martin Štúr, PhD. — PhDr. Ľuboš Török, PhD. — Mgr. Ciprian Turčan, PhD. — doc. PhDr. Michal Valčo, PhD. — prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. — Mgr. Viera Zozuľaková, PhD.
Doba riešenia: 9/2017 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 0 €

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Zlín
ZML-2018/1-881:191006: Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Katedra: FF - Ústav pre v. k. d. Konšt. a Metoda
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD.
Doba riešenia: 11/2018 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 700 €

APVV

APVV-14-0336: Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Daša Munková, PhD.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Tomáš Bánik, PhD. — Mgr. Ľubomír Benko — prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. — doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD. — Mgr. Renáta Machová, PhD. — doc. RNDr. Michal Munk, PhD. — Mgr. Patrik Petráš, PhD. — Mgr. Katarína Welnitzová, PhD.
Doba riešenia: 7/2015 - 6/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 9 899 €

APVV-14-0446: Hodnotenie kompetencií učiteľa
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
Katedra: FF - Katedra anglistiky a amerikanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Petra Baďová, PhD. — PaedDr. Ivana Boboňová, PhD. — Mgr. Kristína Bulková — doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. — Mgr. Simona Ďurková — doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD. — doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. — prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. — PhDr. Beáta Hockicková, PhD. — Mgr. Ivana Horváthová — Mgr. Katarína Chválová — doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD. — PhDr. Petra Jedličková, PhD. — doc. Gabriela Jonášková, CSc. — RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. — Mgr. Veronika Labancová — PaedDr. Mária Lalinská, PhD. — doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. — Mgr. Lenka Magová, PhD. — prof. PhDr. Eva Malá, CSc. — prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc. — prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. — Mgr. Zuzana Naštická — doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD. — doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD. — PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D. — Ing. Mgr. Svetlana Stančeková — doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. — Mgr. Andrej Svorad — PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD. — PaedDr. Henrieta Šabíková — Mgr. Petronela Šovčíková — doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD. — doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD. — prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. — PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. — Mgr. Lucia Vargová — doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD.
Doba riešenia: 7/2015 - 6/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 56 888 €

APVV-15-0104: Kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Katedra: FF - Katedra manažmentu kult.a turizmu
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Michal Kurpaš, PhD. — doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. — Mgr. Miroslav Pap — Mgr. Tamás Pluhár — PhDr. Roman Zima, PhD. — PhDr. Marián Žabenský, PhD.
Doba riešenia: 7/2016 - 6/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 47 112 €

APVV-16-0115: Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Katedra: FF - Katedra etnológie a etnomuzikológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Jana Ambrózová, PhD. — Mgr. Miriama Bošelová, PhD. — doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
Doba riešenia: 7/2017 - 6/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 18 117 €

APVV-16-0116: Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí
Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Katedra: FF - Katedra filozofie
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD. — doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. — doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. — prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. — prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th. D. — doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD. — PhDr. Monika Štrbová, PhD. — Mgr. Viera Zozuľaková, PhD.
Doba riešenia: 7/2017 - 6/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 34 313 €

APVV-17-0026: Tematologická interpretácia, analýza a systemizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a existenciálnych stratégii
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Katedra: FF - Ústav lit. a umeleckej komunikácie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Martin Boszorád, PhD. — Mgr. Mariana Čechová, PhD. — Mgr. Nikola Danišová — Mgr. Simona Klimková, PhD. — doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 7/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 11 934 €

APVV-17-0063: Vita intra muros - interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Dominik Repka, PhD. — Mgr. Matej Styk — Mgr. Katarína Šimunková
Doba riešenia: 8/2018 - 6/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 8 782 €

APVV-17-0071: Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Katedra: FF - Katedra germanistiky
Spoluriešitelia z UKF: PaedDr. Ivana Boboňová, PhD. — Mgr. Katarína Dudová, PhD. — Mgr. Simona Ďurková — prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. — PhDr. Ján Gallik, PhD. — PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. — PhDr. Beáta Hockicková, PhD. — Mgr. Mariana Hrašková, PhD. — doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. — Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. — Mgr. Klára Kázmér — Mgr. Simona Klimková, PhD. — Dr. habil. Dr. István Kozmács, PhD. — Mgr. Veronika Labancová — PaedDr. Mária Lalinská, PhD. — Mgr. Renáta Machová, PhD. — Mgr. Martina Matyášová, PhD. — doc. RNDr. Daša Munková, PhD. — PhDr. Mgr. Natália Rusnáková, PhD. — PhDr. PaedDr. Denisa Selická, PhD. — Ing. Mgr. Svetlana Stančeková — PhDr. Gizella Szabómihály, PhD. — Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD. — PhDr. Monika Štrbová, PhD. — Mgr. Stéphane Tardy — Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. — Mgr. Ervín Weiss, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 8/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 24 654 €

APVV-17-0158: Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.
Katedra: FF - Katedra náboženských štúdií
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. — Mgr. Eva Ďurková — doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. — Mgr. Pavle Kocev — prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th. D. — PhDr. Andrea Lesková, PhD. — ThDr. Miroslav Lyko, PhD. — PhDr. Martina Pavlíková, PhD. — doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD. — doc. PhDr. Michal Valčo, PhD. — Mgr. Viera Zozuľaková, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 7/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 8 239 €

APVV-17-0199: Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939 – 1945
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Róbert Arpáš, PhD. — doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. — Mgr. Silvia Eliašová, PhD. — Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Vladimír Koppan — Mgr. Tomáš Královič — doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD. — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — Mgr. Juraj Novák — Mgr. Jozef Palitefka, PhD. — PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD. — PhDr. Daniela Prelovská, PhD. — Mgr. Jozef Puškár — doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc. — PhDr. Pavol Šteiner, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 6/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 14 840 €

VEGA

2/0036/15: Národnoštátne záujmy SR v medzinárodných vzťahoch v post-integračnom období
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz.štúdií
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 333 €

2/0182/15: Jazyková norma a jej kodifikácia
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
Katedra: FF - Katedra slovenského jazyka a litera
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 1 477 €

2/0200/15: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Zuzana Jánošíková — Mgr. Emília Perez, PhD. — Mgr. Igor Tyšš
Doba riešenia: 3/2015 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 4 261 €

1/0208/15: Človek a hory v priebehu času - od pravekých hradísk k stredovekým hradom
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Zuzana Borzová, PhD. — Mgr. Jakub Godiš — Mgr. Dominik Repka, PhD. — Mgr. Matej Styk — Mgr. Katarína Šimunková
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 5 838 €

1/0124/16: Ruská a slovenská filozofia osoby v lingvistických a filozofických súvislostiach
Zodpovedný riešiteľ: doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.
Katedra: FF - Katedra filozofie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD. — Mgr. Lenka Kocinová, PhD. — doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc. — prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 937 €

1/0318/16: Problémy tela a telesnosti v kontexte súčasnej slovenskej kultúry
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.
Katedra: FF - Katedra filozofie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Pavol Adamka, PhD. — PhDr. Sabína Gáliková-Tolnaiová, PhD. — prof. PhDr. Marta Keruľová, PhD. — doc. PaedDr. Jana Waldnerová, PhD.
Doba riešenia: 3/2016 - 11/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 270 €

1/0451/16: Recepcia a translácia ruskej literatúry v interkultúrnom dialógu troch kultúrnych priestorov (ruského, slovenského a nemeckého)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Natália Muránska, PhD.
Katedra: FF - Katedra rusistiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Eva Dekanová, PhD. — Mgr. Ivana Kocáková — Mgr. Kristína Nováková — Mgr. Vlastimil Pulčár, PhD. — Mgr. Lucia Vieriková, PhD. — Mgr. Andrej Zahorák
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 2 444 €

1/0461/16: Re-interpretácia obrazov kultúrnej pamäti v súčasnej estetickej a umeleckej reflexii
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
Katedra: FF - Ústav lit. a umeleckej komunikácie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD. — Mgr. Martin Boszorád, PhD. — Mgr. Juraj Búry — prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc. — PhDr. Martin Kudláč — doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD. — PhDr. Milan Michalec, PhD. — Mgr. Peter Oravec, PhD. — Mgr. Eva Pariláková, PhD. — PhDr. Ľubomír Pavelka — Mgr. Miroslava Režná, PhD. — PhDr. Mária Valentová — Mgr. Erik Vilím — Mgr. Hana Zeleňáková, PhD. — Mgr. Peter Zlatoš, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 4 161 €

1/0488/16: Kultúrny potenciál Slovákov žijúcich v Rumunsku
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Katedra: FF - Katedra manažmentu kult.a turizmu
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Michal Čukan, PhD. — Mgr. Viktor Ďurakov — PhDr. Michala Fúsková, PhD. — PhDr. Michal Kurpaš, PhD. — prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. — Mgr. Silvia Letavajová, PhD. — doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. — Mgr. Miroslav Pap — Mgr. Tamás Pluhár — Mgr. Barbora Predanocyová — PhDr. Roman Zima, PhD. — PhDr. Marián Žabenský, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 6 844 €

1/0680/16: Výzbroj z bojovníckych hrobov na území stredného Podunajska ako indikátor teritoriálnej, kultúrno-historickej a sociálnej identity vedúcej vrstvy keltskej spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: prof. Jozef Bujna, CSc.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD. — Mgr. Barbora Jančiová — Mgr. Dominik Repka, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 6 206 €

1/0888/16: Spory o etickú neutralitu štátu a konflikty tolerancie v modernej pluralitnej spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Korený, PhD.
Katedra: FF - Katedra všeob. a aplikovanej etiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. — Mgr. Adrian Michalík, PhD. — Mgr. Ciprian Turčan, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 729 €

2/0027/17: Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Katedra: FF - Katedra všeob. a aplikovanej etiky
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 1 769 €

2/0037/17: Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 529 €

1/0208/17: Z pontských stepi na západ - ku Karpatom a Dunaju
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Katedra: FF - Katedra muzeológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. — doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD. — PhDr. Pavol Šteiner, PhD.
Doba riešenia: 1/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 7 028 €

1/0371/17: Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Katedra: FF - Katedra etnológie a etnomuzikológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Miriama Bošelová, PhD. — prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. — Mgr. Peter Hrabovský — doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. — doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD. — Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. — doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 723 €

1/0426/17: Ikonizácia utrpenia a jeho zmyslu v slovesnom, umeleckom a kultúrnom obraze I. (intersemiotická, interdisciplinárna a medzikultúrna rekognoskácia)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Katedra: FF - Ústav lit. a umeleckej komunikácie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Martin Boszorád, PhD. — Mgr. Nikola Danišová — doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. — doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. — Mgr. Simona Klimková, PhD. — prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 6 970 €

1/0852/17: Podoby a spoločenské funkcie tradičnej hudby a tanca v súčasnosti
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Katedra: FF - Katedra etnológie a etnomuzikológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Jana Ambrózová, PhD. — Mgr. Martina Hrabovská — Mgr. Peter Hrabovský — doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. — Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 7 105 €

1/0006/18: Imago episcopi - moc biskupa a jej prezentácia v stredoveku
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. — Mgr. Dávid Jablonský — PhDr. Emanuel Jirkal, PhD. — doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 5 236 €

1/0040/18: Stredoveké historické cesty na juhozápadnom Slovensku v kontexte stredoeurópskej dopravnej siete a ich odkaz pre súčasnosť
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Katedra: FF - Ústav pre v. k. d. Konšt. a Metoda
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD. — RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. — doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. — Mgr. Rastislav Lukáč — Mgr. Milan Midler — Mgr. Beáta Pintérová, PhD. — PhDr. Katarína Rácová, PhD. — Mgr. Martina Škutová — RNDr. Lucia Šolcová, PhD. — Mgr. Jakub Tamaškovič
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 5 742 €

1/0093/18: Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938-1939) na príklade Ponitria
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Róbert Arpáš, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. — Mgr. Vladimír Koppan — Mgr. Tomáš Královič — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 7 063 €

1/0192/18: Formovanie postojov generácie Y v geografickom priestore V4 k problematike migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.
Katedra: FF - Katedra masm. komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Zuzana Bačíková, PhD. — Mgr. Iveta Balážiová — Mgr. Mária Košková, PhD. — doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD. — Mgr. Oľga Púchovská — Mgr. Oľga Púchovská — Mgr. Ľubica Račeková — Mgr. Peter Szabo, PhD. — Mgr. Veronika Szabóová — Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 4 362 €

1/0282/18: Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
Katedra: FF - Katedra kulturológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. — Mgr. Katarína Gabašová, PhD. — Mgr. art. Michal Kočiš — Mgr. Veronika Moravčíková, PhD. — Mgr. Erika Moravčíková, PhD. — Mgr. Andrea Olejárová — Mgr. Jozef Palitefka, PhD. — Mgr. Jozef Puškár — doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD. — Mgr. Michal Reiser — Mgr. Lucia Valková
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 4 464 €

1/0291/18: Historicko-filozofická analýza environmentálneho myslenia, skúmanie jeho vplyvov na etické, právne a politické myslenie a jeho spoločenská odozva
Zodpovedný riešiteľ: doc. Richard Sťahel, PhD.
Katedra: FF - Katedra filozofie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Dárius Garan Petrisko — Mgr. Katarína Henčová — prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. — doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD. — doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 120 €

1/0399/18: Dynamika zmien prírodného prostredia a využívanie krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Matej Styk
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 9 307 €

1/0809/18: Model hodnotenia kvality strojového prekladu a typológia chýb
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Daša Munková, PhD.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Jakub Absolon — Mgr. Tomáš Bánik, PhD. — Mgr. Ľubomír Benko — prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. — Mgr. Barbara Jakubičková — doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD. — doc. RNDr. Michal Munk, PhD. — Mgr. Patrik Petráš, PhD. — RNDr. Ján Skalka, PhD. — prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc. — Mgr. Katarína Welnitzová, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 1 630 €

MEDZINÁRODNÉ KULTÚRNO-EDUKAČNÉ, VZDELÁVACIE A MOBILITNÉ PROJEKTY

IVF ZML-2018/1-712:191006: Vyšehradský štipendijný program Ina Sitnic
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Emília Perez, PhD.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 9/2018 - 7/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 000 €

IVF ZML-2017/1-521:191006: Vyšegrad 4 - Východné partnerstvo
Zodpovedný riešiteľ: doc. Alena Kalechyts, CSc.
Katedra: FF - Katedra rusistiky
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 2/2017 - 3/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 0 €

Bethlen Gábor Alap: MKO-SK-1-2018/1-000032: 100 év - sok vagy kevés? Előadássorozat a nyitrai magyar egyetemisták számára (az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnésének 100-ig évfordulója alkalmábó
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Beáta Pintérová, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 6/2018 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 460 €

KEGA

044UKF-4/2016: "Nanoetika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD.
Katedra: FF - Katedra všeob. a aplikovanej etiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD. — PhDr. Andrea Lesková, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 2 665 €

051UKF-4/2016 : Kultúra dolnozemských Slovákov - moderná edukačná stratégia
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.
Katedra: FF - Katedra manažmentu kult.a turizmu
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. — PhDr. Michal Kurpaš, PhD. — prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. — PhDr. Roman Zima, PhD. — PhDr. Marián Žabenský, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 5 145 €

057UKF-4/2017: Súčasná frankofónna literatúra ako komplexný nástroj prípravy budúcich učiteľov francúzskeho jazyka
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Miroslav Adamčiak — Mgr. Veronika Labancová — PaedDr. Mária Lalinská, PhD. — Mgr. Silvia Rybárová, PhD. — Mgr. Stéphane Tardy
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 2 832 €

004UKF-4/2018: Európsky stredovek interaktívne
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Katedra: FF - Ústav pre v. k. d. Konšt. a Metoda
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Dominika Drábová — doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD. — Mgr. Dávid Jablonský — doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. — Mgr. Martina Lukáčová, PhD. — Mgr. Miroslav Palárik, PhD. — Mgr. Beáta Pintérová, PhD. — Mgr. Martina Škutová — prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 10 203 €

037UKF-4/2018: Nitra a nitriansky región v čase totality 1393-1945
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Silvia Eliašová, PhD. — Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Vladimír Koppan — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — PhDr. Daniela Prelovská, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 610 €

043UKF-4/2018: Jazyk ako text. Vysokoškolský učebný materiál z praktickej štylistiky a didaktiky slovenského jazyka
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.
Katedra: FF - Katedra slovenského jazyka a litera
Spoluriešitelia z UKF: prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. — PhDr. Marcel Olšiak, PhD. — Mgr. Patrik Petráš, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 4 758 €

050UKF-4/2018: Hermeneutika talianskej literatúry (od stredoveku po renesanciu)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Monika Šavelová, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Dr. Paolo Di Vico — doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD. — prof. PhDr. Pavol Koprda, DrSc. — Mgr. Rastislav Maxinčák
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 2 812 €

049UK-4/2017: Hudobná tvorba ako prostriedok rozvoja kľúčových kompetencií
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Milan Michalec, PhD.
Katedra: FF - Ústav lit. a umeleckej komunikácie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 661 €

004UCM-4/2018: Čína v súčasných medzinárodných vzťahoch
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz.štúdií
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 597 €

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

ZML-2018/1-945:191006: Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Zodpovedný riešiteľ za FF: Mgr. Marek Debnár, PhD.
Katedra: FF – Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Spoluriešitelia z UKF: Ing. Marieta Balková — Bc. Marcela Benčíková — Mgr. Ľubomír Benko — Mgr. Hajnalka Budinszky, DiS. — Mgr. Alena Čierna, PhD. — Mgr. Marek Debnár, PhD. — Mgr. Zoltán Decsi — doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. — doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD. — PhDr. Viktor Gatial, PhD. — Mgr. Andrej Gogora, PhD. — doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. — Mgr. Orsolya Hegedüs, PhD. — Bc. Silvia Hörighová — Ing. Henrieta Cherid — PhDr. Monika Ivančíková, PhD. — doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. — Mária Kmeťová — doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. — Mgr. Elena Kováčiková, PhD. — doc. RNDr. Michal Munk, PhD. — Mgr. Kristína Nyitraiová — PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD. — doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. — Mgr. Jurina Rusnáková, PhD. — PhDr. Milan Samko, PhD. — PaedDr. Janka Satková, PhD. — Mgr. Monika Sinnová — RNDr. Ján Skalka, PhD. — PhDr. Gizella Szabómihály, PhD. — RNDr. Ladislav Szekeres, PhD. — PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD. — Magdaléna Szőkeová — Mgr. Veronika Šándorová — Mgr. Ladislav Tischler, PhD. — PhDr. Ľuboš Török, PhD. — doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. — doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD. — Mgr. Diana Židová, PhD. — doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.
Doba riešenia: 7/2018 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 180 000 €

ZML-2018/1-945:191006: Podpora inklúzie a prístupnosti akademického prostredia (pre študentov so ŠP) na UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ľuboš Török, PhD.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 7/2018 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 43 500 €

001UKF-2/2016: Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
Katedra: Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Spoluriešitelia z UKF: Bc. Marcela Benčíková — Mgr. Ľubomír Benko — PaedDr. Peter Brečka, PhD. — Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD. — Mgr. Martin Cápay, PhD. — doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. — Mgr. Lenka Divinec, PhD. — doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. — doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. — Ing. Ľubica Ehrenholdová — PhDr. Ján Gallik, PhD. — prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. — Ing. Anita Garajová, PhD. — PhDr. Viktor Gatial, PhD. — Ing. Martina Gregušová — PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. — Mgr. Orsolya Hegedüs, PhD. — prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc. — Ing. Silvia Hrozenská — Ing. Henrieta Cherid — Mgr. Györgyi Janková, PhD. — Mgr. Soňa Jeseničová, PhD. — prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD. — doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. — Mgr. Beáta Kadlečíková — doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD. — PhDr. Mária Kočnerová, PhD. — PhDr. Tomáš Koprda, PhD. — PaedDr. Jana Luprichová, PhD. — Mgr. Ján Ondruška, PhD. — Mgr. Jozef Palitefka, PhD. — doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. — Bc. Margita Plánková — doc. Ing. Mária Porubská, PhD. — doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. — PaedDr. Martina Romanová, PhD. — PaedDr. Janka Satková, PhD. — Mgr. Mária Semanišinová — prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc. — RNDr. Ján Skalka, PhD. — doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. — PaedDr. Peter Švec, Ph.D. — PhDr. Zuzana Tabačková, PhD. — Mgr. Dominika Tekeliová, PhD. — PhDr. Ľuboš Török, PhD. — Viera Tóthová — doc. RNDr. Anton Trník, PhD. — PaedDr. Tomáš Turzák, PhD. — doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc. — doc. PhDr. Michal Valčo, PhD. — Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. — Mgr. Marta Vavrová, PhD. — Mgr. Lívia Vincúrová — PaedDr. Katarína Zverková — Mgr. Ivana Žemberová, PhD.
Doba riešenia: 1/2018 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 110 838 €

OSTATNÉ PROJEKTY

Fond na podporu umenia
18-311-03163: Čítanie v mysli scénografa (Jozefa Cillera)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Katedra: FF - Katedra masm. komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 7 500 €

18-351-03171: Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Katedra: FF - Katedra masm. komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 900 €

18-152-04328: Farby, ľudia a hory Ďalekého východu
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz. štúdií
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 7/2018 - 6/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 2 200 €

17-152-03359: Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz.štúdií
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 6/2017 - 3/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 0 €

17-152-03429: Farby, ľudia a báje Kaukazu
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz.štúdií
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 7/2017 - 8/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 0 €

Ministerstvo zahraničných vecí a EZ SR
MVZP-STRATCOM/2018/7: Osobnosti slovenskej diplomacie
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz.štúdií
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.
Doba riešenia: 10/2018 - 3/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 5 050 €

Ministerstvo zahraničných vecí Talianskej republiky
IT-No-021: Dotácia na rozvoj talianskej kultúry a jazyka vo svete
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mgr. Natália Rusnáková, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mirta Curkovic — Paolo Di Vico — doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD. — Mgr. Martina Lukáčová, PhD. — Mgr. Miriam Oravcová, PhD.
Doba riešenia: 9/2018 - 8/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 1 500 €

L-Agence universitaire de la Francophonie
ZML-2017/1-448:191006: Podpora frankofónneho lektora
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Stéphane Tardy
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 9/2017 - 8/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 2 000 €

KNM-1853/2013/1.3: Podzoborie a Rakúsko-Uhorsko (výstava k 150. výročiu vzniku Habsburskej ríše)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Beáta Pintérová, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 10/2017 - 3/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 0 €

Mesto Nitra
630/2018/OK: Odhalená tajomstvá z minulosti Nitry
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Dominik Repka, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 400 €

Nadácia Tatrabanky
ZML-2018/1-977:191006: "me (as artist) _irl"
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Katedra: FF - Katedra kulturológie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 12/2018 - 10/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 1 000 €

Človek v ohrození, n.o.
ZML--2018/1-591:191006: Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.
Katedra: FF - Katedra žurnalistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Veronika Cillingová, PhD. — Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.
Doba riešenia: 9/2018 - 6/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 1 650 €

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook