Enhancing Quality Teaching of Humanities and Social Sciences in Higher Education for 21+

Úplný názov projektu:

Enhancing Quality Teaching of Humanities and Social Sciences in Higher Education for 21+

Grantová schéma:

Erasmus+ Programe (výskumný)

Koordinátor projektu za FF:

doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD., Katedra histórie
Doba realizácie:

január 2022 – október 2024

Ciele projektu:

Projekt je zameraný na získanie a prehĺbenie zručností pre využitie > moderných didaktických metód a princípov vo výučbe humanitných a spoločenských vied na vysokých školách v troch krajinách – Slovensku, Českej republike a Poľsku. Hlavným cieľom bude skvalitnenie výučby týchto študijných odborov na vysokých školách rozvíjaním zručností všetkých zamestnancov zapojených do výučby v súlade s požiadavkami trhu práce a súčasnej spoločnosti. Tento cieľ sa má dosiahnuť výskumom zručnosti a ich aplikačným rozvíjaním vďaka štyrom hlavným výstupom projektu. Prvé dve budú analýzy skúmajúce psychosociálne a interkultúrne aspekty vyučovania umožňujúce identifikovať podstatné zistenia, ktoré poslúžia na ďalšiu podporu > nasledujúceho výstupu. Týmto výstupom bude príručka, ktorá ponúkne inovatívnu metodiku výučby v daných odboroch. V rámci finálneho výstupu bude táto metodika upravená do digitálnej podoby v rámci e-learningu, čo napomôže jej ďalšiemu šíreniu. Všetky výsledky budú voľne dostupné a definitívny bude ukončený koncom roka 2024.

Partneri projektu:

Česká republika

  • Univerzita Hradec Králové

Poľsko

    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
EU

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo