MENTRA – Mentor Training

Úplný názov projektu:
Mentor Training
Grantová schéma:
Erasmus+ Programe (výskumný)
Koordinátor projektu za FF:
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., Katedra anglistiky a amerikanistiky
Doba realizácie:
september 2020 – august 2023
Ciele projektu:
Ciele projektu si partneri projektu stanovili na základe dôležitosti úlohy cvičných a uvádzajúcich učiteľov v procese odbornej prípravy a vzdelávania učiteľov takto:
 • podporovať profesionalitu cvičných a uvádzajúcich učiteľov a vybaviť ich príslušnými vedomosťami a zručnosťami na vykonávanie tejto činnosti a tak posilniť ich sebavedomie;
 • zvýšiť úroveň kompetencií cvičných a uvádzajúcich učiteľov, relevantných pre výkon tejto funkcie, a pochopenie ich dôležitosti;
 • vytvoriť inovatívny modulárny vzdelávací program pre cvičných a uvádzajúcich učiteľov tak, aby sa dal implementovať ako prezenčne, tak aj pre samoštúdium;
 • v zmysle modulárneho vzdelávacieho programu navrhnúť a vytvoriť pre učiteľov učebné materiály v piatich jazykoch (angličtina, slovenčina, čeština, maďarčina, srbčina);
 • viesť hodiny pedagogickej praxe budúcich učiteľov a začínajúcich učiteľov počas ich úvodnej fázy pôsobenia v škole na profesionálnej úrovni a urobiť ich príťažlivejšími pre praktikantov;
 • zvýšiť kvalitu praktického výcviku budúcich učiteľov;
 • zvýšiť motiváciu a zabezpečiť ochotu mladých učiteľov zotrvať v učiteľskej profesii;
 • posilniť profil učiteľského povolania.
Na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov a následného poskytovania ďalšieho vzdelávania pre cvičných a uvádzajúcich učiteľov sa partneri projektu dohodli, že vo svojich inštitúciách v priebehu projektu zabezpečia prijatie relevantných opatrení a vytvoria podmienky na ich splnenie. Táto úloha si vyžaduje:
 • navrhnúť inovatívne modulárne učebné osnovy pre vzdelávací kurz pre cvičných a uvádzajúcich učiteľov, t. j. navrhnúť a dohodnúť relevantné vzdelávacie moduly a ich tematický obsah, ako aj spôsoby ich poskytovania;
 • vypracovať vzdelávacie materiály v súlade s navrhnutými modulárnymi učebnými osnovami a sprístupniť ich pre cieľové skupiny v národných jazykoch (slovenský, český, maďarský, srbský) účastníkov projektu a v anglickom jazyku;
 • oboznámiť cieľové skupiny projektu
 • existujúcich a budúcich cvičných a uvádzajúcich učiteľov (mentorov) a riaditeľov škôl, s predbežnými výstupmi projektu a vyvolať o nich diskusiu so zámerom zabezpečenia ich maximálnej relevantnosti, efektívnosti a kvality pre identifikované cieľové skupiny;
 • zabezpečiť, aby učitelia didaktiky jednotlivých školských predmetov a ďalší pedagogickí pracovníci ochotní zapojiť sa do poskytovania kurzov ďalšieho vzdelávania pre cvičných a uvádzajúcich učiteľov v jednotlivých inštitúciách boli informovaní o cieľoch a výstupoch projektu, a aby pre výkon tejto funkcie boli zaškolení v krátkodobých vzdelávacích podujatiach;
 • v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vypracovať modulárny kurz ďalšieho vzdelávania pre cvičných a uvádzajúcich učiteľov a predložiť ho na akreditáciu príslušným legislatívnym orgánom v krajinách projektových partnerov;
 • propagovať program a akreditované kurzy ďalšieho vzdelávania cvičných a uvádzajúcich učiteľov a používať vytvorené vzdelávacie materiály ako v rámci školení, tak aj na samoštúdium.
Partneri projektu:
Slovensko
 • Univerzita J. Selyeho v Komárne
Česká republika
 • Ostravská univerzita v Ostrave
 • Vysoká škola ekonomická v Prahe
Maďarsko
 • Univerzita K. Eszterházyho v Egeri
Srbsko
 • Novosadská univerzita v Novom Sade

mentra

EU

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo