Projekty

MEDZINÁRODNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY

International Scientific Research Project
ZML-2017/1-508:191006: KIERKEGAARD’S ETHICS AND ITS MEANING FOR SOCIETY
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th.D.
Katedra: FF - Katedra všeob. a aplikovanej etiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD. — PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD. — PhDr. Martina Pavlíková, PhD. — doc. Mgr. Martin Štúr, PhD. — PhDr. Ľuboš Török, PhD. — Mgr. Ciprian Turčan, PhD. — doc. PhDr. Michal Valčo, PhD. — prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. — Mgr. Viera Zozuľaková, PhD.
Doba riešenia: 9/2017 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 0 €

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Zlín
ZML-2018/1-881:191006: Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Katedra: FF - Ústav pre v. k. d. Konšt. a Metoda
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD.
Doba riešenia: 11/2018 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 700 €

APVV

APVV-14-0336: Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Daša Munková, PhD.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Tomáš Bánik, PhD. — Mgr. Ľubomír Benko — prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. — doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD. — Mgr. Renáta Machová, PhD. — doc. RNDr. Michal Munk, PhD. — Mgr. Patrik Petráš, PhD. — Mgr. Katarína Welnitzová, PhD.
Doba riešenia: 7/2015 - 6/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 9 899 €

APVV-14-0446: Hodnotenie kompetencií učiteľa
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
Katedra: FF - Katedra anglistiky a amerikanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Petra Baďová, PhD. — PaedDr. Ivana Boboňová, PhD. — Mgr. Kristína Bulková — doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. — Mgr. Simona Ďurková — doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD. — doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. — prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. — PhDr. Beáta Hockicková, PhD. — Mgr. Ivana Horváthová — Mgr. Katarína Chválová — doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD. — PhDr. Petra Jedličková, PhD. — doc. Gabriela Jonášková, CSc. — RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. — Mgr. Veronika Labancová — PaedDr. Mária Lalinská, PhD. — doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. — Mgr. Lenka Magová, PhD. — prof. PhDr. Eva Malá, CSc. — prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc. — prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. — Mgr. Zuzana Naštická — doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD. — doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD. — PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D. — Ing. Mgr. Svetlana Stančeková — doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. — Mgr. Andrej Svorad — PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD. — PaedDr. Henrieta Šabíková — Mgr. Petronela Šovčíková — doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD. — doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD. — prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. — PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. — Mgr. Lucia Vargová — doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD.
Doba riešenia: 7/2015 - 6/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 56 888 €

APVV-15-0104: Kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Katedra: FF - Katedra manažmentu kult.a turizmu
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Michal Kurpaš, PhD. — doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. — Mgr. Miroslav Pap — Mgr. Tamás Pluhár — PhDr. Roman Zima, PhD. — PhDr. Marián Žabenský, PhD.
Doba riešenia: 7/2016 - 6/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 47 112 €

APVV-16-0115: Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Katedra: FF - Katedra etnológie a etnomuzikológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Jana Ambrózová, PhD. — Mgr. Miriama Bošelová, PhD. — doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
Doba riešenia: 7/2017 - 6/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 18 117 €

APVV-16-0116: Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí
Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Katedra: FF - Katedra filozofie
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD. — doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. — doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. — prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. — prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th. D. — doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD. — PhDr. Monika Štrbová, PhD. — Mgr. Viera Zozuľaková, PhD.
Doba riešenia: 7/2017 - 6/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 34 313 €

APVV-17-0026: Tematologická interpretácia, analýza a systemizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a existenciálnych stratégii
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Katedra: FF - Ústav lit. a umeleckej komunikácie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Martin Boszorád, PhD. — Mgr. Mariana Čechová, PhD. — Mgr. Nikola Danišová — Mgr. Simona Klimková, PhD. — doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 7/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 11 934 €

APVV-17-0063: Vita intra muros - interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Dominik Repka, PhD. — Mgr. Matej Styk — Mgr. Katarína Šimunková
Doba riešenia: 8/2018 - 6/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 8 782 €

APVV-17-0071: Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Katedra: FF - Katedra germanistiky
Spoluriešitelia z UKF: PaedDr. Ivana Boboňová, PhD. — Mgr. Katarína Dudová, PhD. — Mgr. Simona Ďurková — prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. — PhDr. Ján Gallik, PhD. — PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. — PhDr. Beáta Hockicková, PhD. — Mgr. Mariana Hrašková, PhD. — doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. — Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. — Mgr. Klára Kázmér — Mgr. Simona Klimková, PhD. — Dr. habil. Dr. István Kozmács, PhD. — Mgr. Veronika Labancová — PaedDr. Mária Lalinská, PhD. — Mgr. Renáta Machová, PhD. — Mgr. Martina Matyášová, PhD. — doc. RNDr. Daša Munková, PhD. — PhDr. Mgr. Natália Rusnáková, PhD. — PhDr. PaedDr. Denisa Selická, PhD. — Ing. Mgr. Svetlana Stančeková — PhDr. Gizella Szabómihály, PhD. — Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD. — PhDr. Monika Štrbová, PhD. — Mgr. Stéphane Tardy — Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. — Mgr. Ervín Weiss, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 8/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 24 654 €

APVV-17-0158: Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.
Katedra: FF - Katedra náboženských štúdií
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. — Mgr. Eva Ďurková — doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. — Mgr. Pavle Kocev — prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th. D. — PhDr. Andrea Lesková, PhD. — ThDr. Miroslav Lyko, PhD. — PhDr. Martina Pavlíková, PhD. — doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD. — doc. PhDr. Michal Valčo, PhD. — Mgr. Viera Zozuľaková, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 7/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 8 239 €

APVV-17-0199: Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939 – 1945
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Róbert Arpáš, PhD. — doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. — Mgr. Silvia Eliašová, PhD. — Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Vladimír Koppan — Mgr. Tomáš Královič — doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD. — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — Mgr. Juraj Novák — Mgr. Jozef Palitefka, PhD. — PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD. — PhDr. Daniela Prelovská, PhD. — Mgr. Jozef Puškár — doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc. — PhDr. Pavol Šteiner, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 6/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 14 840 €

VEGA

2/0036/15: Národnoštátne záujmy SR v medzinárodných vzťahoch v post-integračnom období
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz.štúdií
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 333 €

2/0182/15: Jazyková norma a jej kodifikácia
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
Katedra: FF - Katedra slovenského jazyka a litera
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 1 477 €

2/0200/15: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Zuzana Jánošíková — Mgr. Emília Perez, PhD. — Mgr. Igor Tyšš
Doba riešenia: 3/2015 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 4 261 €

1/0208/15: Človek a hory v priebehu času - od pravekých hradísk k stredovekým hradom
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Zuzana Borzová, PhD. — Mgr. Jakub Godiš — Mgr. Dominik Repka, PhD. — Mgr. Matej Styk — Mgr. Katarína Šimunková
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 5 838 €

1/0124/16: Ruská a slovenská filozofia osoby v lingvistických a filozofických súvislostiach
Zodpovedný riešiteľ: doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.
Katedra: FF - Katedra filozofie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD. — Mgr. Lenka Kocinová, PhD. — doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc. — prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 937 €

1/0318/16: Problémy tela a telesnosti v kontexte súčasnej slovenskej kultúry
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.
Katedra: FF - Katedra filozofie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Pavol Adamka, PhD. — PhDr. Sabína Gáliková-Tolnaiová, PhD. — prof. PhDr. Marta Keruľová, PhD. — doc. PaedDr. Jana Waldnerová, PhD.
Doba riešenia: 3/2016 - 11/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 270 €

1/0451/16: Recepcia a translácia ruskej literatúry v interkultúrnom dialógu troch kultúrnych priestorov (ruského, slovenského a nemeckého)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Natália Muránska, PhD.
Katedra: FF - Katedra rusistiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Eva Dekanová, PhD. — Mgr. Ivana Kocáková — Mgr. Kristína Nováková — Mgr. Vlastimil Pulčár, PhD. — Mgr. Lucia Vieriková, PhD. — Mgr. Andrej Zahorák
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 2 444 €

1/0461/16: Re-interpretácia obrazov kultúrnej pamäti v súčasnej estetickej a umeleckej reflexii
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
Katedra: FF - Ústav lit. a umeleckej komunikácie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD. — Mgr. Martin Boszorád, PhD. — Mgr. Juraj Búry — prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc. — PhDr. Martin Kudláč — doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD. — PhDr. Milan Michalec, PhD. — Mgr. Peter Oravec, PhD. — Mgr. Eva Pariláková, PhD. — PhDr. Ľubomír Pavelka — Mgr. Miroslava Režná, PhD. — PhDr. Mária Valentová — Mgr. Erik Vilím — Mgr. Hana Zeleňáková, PhD. — Mgr. Peter Zlatoš, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 4 161 €

1/0488/16: Kultúrny potenciál Slovákov žijúcich v Rumunsku
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Katedra: FF - Katedra manažmentu kult.a turizmu
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Michal Čukan, PhD. — Mgr. Viktor Ďurakov — PhDr. Michala Fúsková, PhD. — PhDr. Michal Kurpaš, PhD. — prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. — Mgr. Silvia Letavajová, PhD. — doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. — Mgr. Miroslav Pap — Mgr. Tamás Pluhár — Mgr. Barbora Predanocyová — PhDr. Roman Zima, PhD. — PhDr. Marián Žabenský, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 6 844 €

1/0680/16: Výzbroj z bojovníckych hrobov na území stredného Podunajska ako indikátor teritoriálnej, kultúrno-historickej a sociálnej identity vedúcej vrstvy keltskej spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: prof. Jozef Bujna, CSc.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD. — Mgr. Barbora Jančiová — Mgr. Dominik Repka, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 6 206 €

1/0888/16: Spory o etickú neutralitu štátu a konflikty tolerancie v modernej pluralitnej spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Korený, PhD.
Katedra: FF - Katedra všeob. a aplikovanej etiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. — Mgr. Adrian Michalík, PhD. — Mgr. Ciprian Turčan, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 729 €

2/0027/17: Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Katedra: FF - Katedra všeob. a aplikovanej etiky
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 1 769 €

2/0037/17: Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 529 €

1/0208/17: Z pontských stepi na západ - ku Karpatom a Dunaju
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Katedra: FF - Katedra muzeológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. — doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD. — PhDr. Pavol Šteiner, PhD.
Doba riešenia: 1/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 7 028 €

1/0371/17: Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Katedra: FF - Katedra etnológie a etnomuzikológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Miriama Bošelová, PhD. — prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. — Mgr. Peter Hrabovský — doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. — doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD. — Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. — doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 723 €

1/0426/17: Ikonizácia utrpenia a jeho zmyslu v slovesnom, umeleckom a kultúrnom obraze I. (intersemiotická, interdisciplinárna a medzikultúrna rekognoskácia)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Katedra: FF - Ústav lit. a umeleckej komunikácie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Martin Boszorád, PhD. — Mgr. Nikola Danišová — doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. — doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. — Mgr. Simona Klimková, PhD. — prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 6 970 €

1/0852/17: Podoby a spoločenské funkcie tradičnej hudby a tanca v súčasnosti
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Katedra: FF - Katedra etnológie a etnomuzikológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Jana Ambrózová, PhD. — Mgr. Martina Hrabovská — Mgr. Peter Hrabovský — doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. — Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 7 105 €

1/0006/18: Imago episcopi - moc biskupa a jej prezentácia v stredoveku
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. — Mgr. Dávid Jablonský — PhDr. Emanuel Jirkal, PhD. — doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 5 236 €

1/0040/18: Stredoveké historické cesty na juhozápadnom Slovensku v kontexte stredoeurópskej dopravnej siete a ich odkaz pre súčasnosť
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Katedra: FF - Ústav pre v. k. d. Konšt. a Metoda
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD. — RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. — doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. — Mgr. Rastislav Lukáč — Mgr. Milan Midler — Mgr. Beáta Pintérová, PhD. — PhDr. Katarína Rácová, PhD. — Mgr. Martina Škutová — RNDr. Lucia Šolcová, PhD. — Mgr. Jakub Tamaškovič
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 5 742 €

1/0093/18: Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938-1939) na príklade Ponitria
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Róbert Arpáš, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. — Mgr. Vladimír Koppan — Mgr. Tomáš Královič — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 7 063 €

1/0192/18: Formovanie postojov generácie Y v geografickom priestore V4 k problematike migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.
Katedra: FF - Katedra masm. komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Zuzana Bačíková, PhD. — Mgr. Iveta Balážiová — Mgr. Mária Košková, PhD. — doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD. — Mgr. Oľga Púchovská — Mgr. Oľga Púchovská — Mgr. Ľubica Račeková — Mgr. Peter Szabo, PhD. — Mgr. Veronika Szabóová — Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 4 362 €

1/0282/18: Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
Katedra: FF - Katedra kulturológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. — Mgr. Katarína Gabašová, PhD. — Mgr. art. Michal Kočiš — Mgr. Veronika Moravčíková, PhD. — Mgr. Erika Moravčíková, PhD. — Mgr. Andrea Olejárová — Mgr. Jozef Palitefka, PhD. — Mgr. Jozef Puškár — doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD. — Mgr. Michal Reiser — Mgr. Lucia Valková
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 4 464 €

1/0291/18: Historicko-filozofická analýza environmentálneho myslenia, skúmanie jeho vplyvov na etické, právne a politické myslenie a jeho spoločenská odozva
Zodpovedný riešiteľ: doc. Richard Sťahel, PhD.
Katedra: FF - Katedra filozofie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Dárius Garan Petrisko — Mgr. Katarína Henčová — prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. — doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD. — doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 120 €

1/0399/18: Dynamika zmien prírodného prostredia a využívanie krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Matej Styk
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 9 307 €

1/0809/18: Model hodnotenia kvality strojového prekladu a typológia chýb
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Daša Munková, PhD.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Jakub Absolon — Mgr. Tomáš Bánik, PhD. — Mgr. Ľubomír Benko — prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. — Mgr. Barbara Jakubičková — doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD. — doc. RNDr. Michal Munk, PhD. — Mgr. Patrik Petráš, PhD. — RNDr. Ján Skalka, PhD. — prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc. — Mgr. Katarína Welnitzová, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 1 630 €

MEDZINÁRODNÉ KULTÚRNO-EDUKAČNÉ, VZDELÁVACIE A MOBILITNÉ PROJEKTY

IVF ZML-2018/1-712:191006: Vyšehradský štipendijný program Ina Sitnic
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Emília Perez, PhD.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 9/2018 - 7/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 000 €

IVF ZML-2017/1-521:191006: Vyšegrad 4 - Východné partnerstvo
Zodpovedný riešiteľ: doc. Alena Kalechyts, CSc.
Katedra: FF - Katedra rusistiky
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 2/2017 - 3/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 0 €

Bethlen Gábor Alap: MKO-SK-1-2018/1-000032: 100 év - sok vagy kevés? Előadássorozat a nyitrai magyar egyetemisták számára (az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnésének 100-ig évfordulója alkalmábó
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Beáta Pintérová, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 6/2018 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 460 €

KEGA

044UKF-4/2016: "Nanoetika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD.
Katedra: FF - Katedra všeob. a aplikovanej etiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD. — PhDr. Andrea Lesková, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 2 665 €

051UKF-4/2016 : Kultúra dolnozemských Slovákov - moderná edukačná stratégia
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.
Katedra: FF - Katedra manažmentu kult.a turizmu
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. — PhDr. Michal Kurpaš, PhD. — prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. — PhDr. Roman Zima, PhD. — PhDr. Marián Žabenský, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 5 145 €

057UKF-4/2017: Súčasná frankofónna literatúra ako komplexný nástroj prípravy budúcich učiteľov francúzskeho jazyka
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Miroslav Adamčiak — Mgr. Veronika Labancová — PaedDr. Mária Lalinská, PhD. — Mgr. Silvia Rybárová, PhD. — Mgr. Stéphane Tardy
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 2 832 €

004UKF-4/2018: Európsky stredovek interaktívne
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Katedra: FF - Ústav pre v. k. d. Konšt. a Metoda
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Dominika Drábová — doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD. — Mgr. Dávid Jablonský — doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. — Mgr. Martina Lukáčová, PhD. — Mgr. Miroslav Palárik, PhD. — Mgr. Beáta Pintérová, PhD. — Mgr. Martina Škutová — prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 10 203 €

037UKF-4/2018: Nitra a nitriansky región v čase totality 1393-1945
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Silvia Eliašová, PhD. — Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Vladimír Koppan — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — PhDr. Daniela Prelovská, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 610 €

043UKF-4/2018: Jazyk ako text. Vysokoškolský učebný materiál z praktickej štylistiky a didaktiky slovenského jazyka
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.
Katedra: FF - Katedra slovenského jazyka a litera
Spoluriešitelia z UKF: prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. — PhDr. Marcel Olšiak, PhD. — Mgr. Patrik Petráš, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 4 758 €

050UKF-4/2018: Hermeneutika talianskej literatúry (od stredoveku po renesanciu)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Monika Šavelová, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Dr. Paolo Di Vico — doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD. — prof. PhDr. Pavol Koprda, DrSc. — Mgr. Rastislav Maxinčák
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 2 812 €

049UK-4/2017: Hudobná tvorba ako prostriedok rozvoja kľúčových kompetencií
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Milan Michalec, PhD.
Katedra: FF - Ústav lit. a umeleckej komunikácie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 661 €

004UCM-4/2018: Čína v súčasných medzinárodných vzťahoch
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz.štúdií
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 597 €

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

ZML-2018/1-945:191006: Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Zodpovedný riešiteľ za FF: Mgr. Marek Debnár, PhD.
Katedra: FF – Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Spoluriešitelia z UKF: Ing. Marieta Balková — Bc. Marcela Benčíková — Mgr. Ľubomír Benko — Mgr. Hajnalka Budinszky, DiS. — Mgr. Alena Čierna, PhD. — Mgr. Marek Debnár, PhD. — Mgr. Zoltán Decsi — doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. — doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD. — PhDr. Viktor Gatial, PhD. — Mgr. Andrej Gogora, PhD. — doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. — Mgr. Orsolya Hegedüs, PhD. — Bc. Silvia Hörighová — Ing. Henrieta Cherid — PhDr. Monika Ivančíková, PhD. — doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. — Mária Kmeťová — doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. — Mgr. Elena Kováčiková, PhD. — doc. RNDr. Michal Munk, PhD. — Mgr. Kristína Nyitraiová — PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD. — doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. — Mgr. Jurina Rusnáková, PhD. — PhDr. Milan Samko, PhD. — PaedDr. Janka Satková, PhD. — Mgr. Monika Sinnová — RNDr. Ján Skalka, PhD. — PhDr. Gizella Szabómihály, PhD. — RNDr. Ladislav Szekeres, PhD. — PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD. — Magdaléna Szőkeová — Mgr. Veronika Šándorová — Mgr. Ladislav Tischler, PhD. — PhDr. Ľuboš Török, PhD. — doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. — doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD. — Mgr. Diana Židová, PhD. — doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.
Doba riešenia: 7/2018 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 180 000 €

ZML-2018/1-945:191006: Podpora inklúzie a prístupnosti akademického prostredia (pre študentov so ŠP) na UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ľuboš Török, PhD.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 7/2018 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 43 500 €

001UKF-2/2016: Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
Katedra: Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Spoluriešitelia z UKF: Bc. Marcela Benčíková — Mgr. Ľubomír Benko — PaedDr. Peter Brečka, PhD. — Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD. — Mgr. Martin Cápay, PhD. — doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. — Mgr. Lenka Divinec, PhD. — doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. — doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. — Ing. Ľubica Ehrenholdová — PhDr. Ján Gallik, PhD. — prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. — Ing. Anita Garajová, PhD. — PhDr. Viktor Gatial, PhD. — Ing. Martina Gregušová — PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. — Mgr. Orsolya Hegedüs, PhD. — prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc. — Ing. Silvia Hrozenská — Ing. Henrieta Cherid — Mgr. Györgyi Janková, PhD. — Mgr. Soňa Jeseničová, PhD. — prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD. — doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. — Mgr. Beáta Kadlečíková — doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD. — PhDr. Mária Kočnerová, PhD. — PhDr. Tomáš Koprda, PhD. — PaedDr. Jana Luprichová, PhD. — Mgr. Ján Ondruška, PhD. — Mgr. Jozef Palitefka, PhD. — doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. — Bc. Margita Plánková — doc. Ing. Mária Porubská, PhD. — doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. — PaedDr. Martina Romanová, PhD. — PaedDr. Janka Satková, PhD. — Mgr. Mária Semanišinová — prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc. — RNDr. Ján Skalka, PhD. — doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. — PaedDr. Peter Švec, Ph.D. — PhDr. Zuzana Tabačková, PhD. — Mgr. Dominika Tekeliová, PhD. — PhDr. Ľuboš Török, PhD. — Viera Tóthová — doc. RNDr. Anton Trník, PhD. — PaedDr. Tomáš Turzák, PhD. — doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc. — doc. PhDr. Michal Valčo, PhD. — Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. — Mgr. Marta Vavrová, PhD. — Mgr. Lívia Vincúrová — PaedDr. Katarína Zverková — Mgr. Ivana Žemberová, PhD.
Doba riešenia: 1/2018 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 110 838 €

OSTATNÉ PROJEKTY

Fond na podporu umenia
18-311-03163: Čítanie v mysli scénografa (Jozefa Cillera)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Katedra: FF - Katedra masm. komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 7 500 €

18-351-03171: Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Katedra: FF - Katedra masm. komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 3 900 €

18-152-04328: Farby, ľudia a hory Ďalekého východu
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz. štúdií
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 7/2018 - 6/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 2 200 €

17-152-03359: Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz.štúdií
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 6/2017 - 3/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 0 €

17-152-03429: Farby, ľudia a báje Kaukazu
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz.štúdií
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 7/2017 - 8/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 0 €

Ministerstvo zahraničných vecí a EZ SR
MVZP-STRATCOM/2018/7: Osobnosti slovenskej diplomacie
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz.štúdií
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.
Doba riešenia: 10/2018 - 3/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 5 050 €

Ministerstvo zahraničných vecí Talianskej republiky
IT-No-021: Dotácia na rozvoj talianskej kultúry a jazyka vo svete
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mgr. Natália Rusnáková, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mirta Curkovic — Paolo Di Vico — doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD. — Mgr. Martina Lukáčová, PhD. — Mgr. Miriam Oravcová, PhD.
Doba riešenia: 9/2018 - 8/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 1 500 €

L-Agence universitaire de la Francophonie
ZML-2017/1-448:191006: Podpora frankofónneho lektora
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Stéphane Tardy
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 9/2017 - 8/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 2 000 €

KNM-1853/2013/1.3: Podzoborie a Rakúsko-Uhorsko (výstava k 150. výročiu vzniku Habsburskej ríše)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Beáta Pintérová, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 10/2017 - 3/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 0 €

Mesto Nitra
630/2018/OK: Odhalená tajomstvá z minulosti Nitry
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Dominik Repka, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2018
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 400 €

Nadácia Tatrabanky
ZML-2018/1-977:191006: "me (as artist) _irl"
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Katedra: FF - Katedra kulturológie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 12/2018 - 10/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 1 000 €

Človek v ohrození, n.o.
ZML--2018/1-591:191006: Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.
Katedra: FF - Katedra žurnalistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Veronika Cillingová, PhD. — Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.
Doba riešenia: 9/2018 - 6/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2018 — 1 650 €

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook