Projekty

Výskumné projekty

 APVV


APVV-17-0063: Vita intra muros - interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Katedra: FF – Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Dominik Repka, PhD. — Mgr. Matej Styk — Mgr. Katarína Šimunková
Doba riešenia: 8/2018 - 6/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 22 143 €

 

APVV-16-0115: Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Katedra: FF - Katedra etnológie a etnomuzikológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Jana Ambrózová, PhD. — Mgr. Miriama Bošelová, PhD. — doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
Doba riešenia: 7/2017 - 6/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 19 554 €

 

APVV-18-0473: Klasifikačný model chybovosti strojového prekladu: krok k objektívnejšiemu hodnoteniu kvality prekladu
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daša Munková, PhD.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: : Mgr. Tomáš Bánik, PhD. — Mgr. Ľubomír Benko — Mgr. Lucia Benková — doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD. — Mgr. Jana Boltižiar — Mgr. Beáta Ďuračková, PhD. — prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. — Mgr. Ivana Horváthová — Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. — Mgr. Barbara Jakubičková — doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD. — Mgr. Renáta Machová, PhD. — prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. — doc. RNDr. Michal Munk, PhD. — PhDr. Ľudmila Pánisová, PhD. — Mgr. Patrik Petráš, PhD. — RNDr. Ján Skalka, PhD. — doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. — Mgr. Katarína Welnitzová, PhD. — PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
Doba riešenia: 7/2019 - 6/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 48 838 €

 

APVV-16-0116: Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí
Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Katedra: FF - Katedra filozofie
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD. — prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. — prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. —— Mgr. Martina Lukáčová, PhD. — doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. — doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD. — Mgr. Martina Škutová — doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD. —Mgr. Viera Zozuľaková, PhD. — PhDr. Martina Lukáčová, PhD.
Doba riešenia: 7/2017 - 6/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 31 943 €

 

APVV-17-0071: Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Katedra: FF - Katedra germanistiky
Spoluriešitelia z UKF: PaedDr. Ivana Boboňová, PhD. — PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. — M.A. César De Miguel Santos — Mgr. Katarína Dudová, PhD. — Mgr. Simona Ďurková — Mgr. Anikó Ficzere — prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. — doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. — Mgr. Viktória Gergelyová — PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. — PhDr. Beáta Hockicková, PhD. — Mgr. Mariana Hrašková, PhD. — doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. — Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. — Mgr. Klára Kázmér — doc. Mgr. Simona Klimková, PhD. — prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD. — Dr. habil. Dr. István Kozmács, PhD. — Mgr. Veronika Labancová — doc. PaedDr. Mária Lalinská, PhD. — Mgr. Renáta Machová, PhD. — Mgr. Martina Matyášová, PhD. — prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc. — doc. RNDr. Daša Munková, PhD. — Mgr. Gabriela Petres, PhD. — PhDr. Mgr. Natália Rusnáková, PhD. — PhDr. PaedDr. Denisa Selická, PhD. — Mgr. Augustín Sokol — Ing. Mgr. Svetlana Stančeková — Mgr. Erzsébet Szabó — PhDr. Gizella Szabómihály, PhD. — Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD. — PhDr. Monika Štrbová, PhD. — Mgr. Stéphane Tardy — Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. — Mgr. Ervín Weiss, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 8/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 50 238 €

 

APVV-17-0199: Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939 – 1945
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Róbert Arpáš, PhD. — doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. — Mgr. Silvia Eliašová, PhD. — Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Vladimír Koppan — Mgr. Tomáš Královič — doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD. — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — Mgr. Juraj Novák — Mgr. Jozef Palitefka, PhD. — PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD. — PhDr. Daniela Prelovská, PhD. — Mgr. Jozef Puškár — Mgr. Viktória Rigová — doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc. — doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 6/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 43 500 €

 

APVV-19-0358: Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905 – 1945)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Róbert Arpáš, PhD. — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — Mgr. Viktória Rigová
Doba riešenia: 7/2020 - 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 6 680 €

 

APVV-15-0104: Kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Katedra: FF - Katedra manažmentu kult.a turizmu
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Michal Kurpaš, PhD. — doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. — Mgr. Miroslav Pap — Mgr. Tamás Pluhár — PhDr. Roman Zima, PhD. — PhDr. Marián Žabenský, PhD.
Doba riešenia: 7/2016 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 24 658 €

 

APVV-18-0257: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie - recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.
Katedra: FF - Katedra masm. komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Iveta Balážiová — prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Dana Hodinková, PhD. — Mgr. Ján Huňady — prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc. — PhDr. Tomáš Koprda, PhD. — Mgr. Mária Košková, PhD. — Mgr. Patrik Lenghart — doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD. — Mgr. Jozef Peniak, PhD. — PhDr. Oľga Púchovská, PhD. — Mgr. Peter Szabo, PhD. — Mgr. Veronika Szabóová — Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Doba riešenia: 7/2019 - 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 53 549 €

 

APVV-18-0196: Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD.
Katedra: FF - Katedra muzeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Daniel Bešina, PhD.
Doba riešenia: 7/2019 - 6/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 2 858 €

 

APVV-17-0158: Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.
Katedra: FF - Katedra náboženských štúdií
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. — Mgr. Eva Ďurková — doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. — Mgr. Pavle Kocev — prof. PaedDr. ThDr. Roman Králik, Th. D. — PhDr. Andrea Lesková, PhD. — ThDr. Miroslav Lyko, PhD. — PhDr. Martina Pavlíková, PhD. — doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD. — prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. — Mgr. Viera Zozuľaková, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 7/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 41 031 €

 

APVV-18-0303: Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Katedra: FF - Katedra všeob. a aplikovanej etiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Ciprian Turčan, PhD.
Doba riešenia: 7/2019 - 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 17 487 €

 

APVV-17-0026: Tematologická interpretácia, analýza a systemizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a existenciálnych stratégii
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Katedra: FF - Ústav lit. a umeleckej komunikácie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Martin Boszorád, PhD. — doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD. — Mgr. Nikola Danišová — doc. Mgr. Simona Klimková, PhD. — Mgr. Tomáš Lietavec — doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 7/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 34 621 €

 

VEGA


1/0809/18: Model hodnotenia kvality strojového prekladu a typológia chýb
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Daša Munková, PhD.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Tomáš Bánik, PhD. — Mgr. Ľubomír Benko — prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. — Mgr. Barbara Jakubičková — doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD. — Mgr. Renáta Pavlová, PhD. — doc. RNDr. Michal Munk, PhD. — Mgr. Patrik Petráš, PhD. — RNDr. Ján Skalka, PhD. — prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc. — Mgr. Pavlína Vaňková — Mgr. Katarína Welnitzová, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 4 031 €

 

2/0166/19: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho procesu III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Mária Koscelníková — Mgr. Matej Martinkovič — Mgr. Emília Perez, PhD. — Mgr. Igor Tyšš, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 4 996 €

 

1/0261/20: Archeológia smrti. Pohrebné praktiky v období mladšieho praveku až včasnej doby dejinnej na území Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dominik Repka, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. — Mgr. Jakub Godiš — Mgr. Matej Styk, PhD. — Mgr. Katarína Šimunková
Doba riešenia: 4/2020 - 12/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 9 869 €

 

1/0399/18: Dynamika zmien prírodného prostredia a využívanie krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Jakub Tamaškovič
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 12 169 €

 

2/0018/19: Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Miloš Bordáč — doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. — doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD. — Mgr. Katarína Šimunková
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 9 615 €

 

2/0037/17: Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Barbora Jančiová
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 5 334 €

 

1/0291/18: Historicko-filozofická analýza environmentálneho myslenia, skúmanie jeho vplyvov na etické, právne a politické myslenie a jeho spoločenská odozva
Zodpovedný riešiteľ: doc. Richard Sťahel, PhD.
Katedra: FF - Katedra filozofie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Dárius Garan Petrisko — Mgr. Katarína Henčová — prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. — doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD. — Mgr. Juraj Skačan, PhD. — doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 3 775 €

 

1/0062/19: Intervenčný program na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Katedra: FF - Katedra germanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Simona Ďurková — Mgr. Anikó Ficzere — prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. — doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. — PhDr. Beáta Hockicková, PhD. — doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. — Mgr. Jana Hučková, PhD. — Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. — Mgr. Barbara Jakubičková — Mgr. Veronika Labancová — doc. PaedDr. Mária Lalinská, PhD. — prof. RNDr. Daša Munková, PhD. — Ing. Mgr. Svetlana Stančeková — Mgr. Erzsébet Szabó — PhDr. Monika Štrbová, PhD. — Mgr. Zuzana Vogelová — Mgr. Ervín Weiss, PhD. — PhDr. Peter Žiak, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 3 706 €

 

1/0006/18: Imago episcopi - moc biskupa a jej prezentácia v stredoveku
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. — PhDr. Emanuel Jirkal, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 5 611 €

 

1/0093/18: Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938-1939) na príklade Ponitria
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Róbert Arpáš, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. — Mgr. Tomáš Královič — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 6 306 €

 

1/0282/18: Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
Katedra: FF - Katedra kulturológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. — Mgr. Marek Debnár, PhD. — Mgr. Katarína Gabašová, PhD. — Mgr. art. Michal Kočiš — Mgr. Erika Moravčíková, PhD. — Mgr. Andrea Olejárová — Mgr. Jozef Palitefka, PhD. — doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD. — Mgr. Lucia Valková — Mgr. Ondrej Veselý
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 8 388 €

 

1/0139/19: Novodobé migrácie vo verejnej mienke, politickej diskusii a mediálnej praxi
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
Katedra: FF - Katedra manažmentu kult.a turizmu
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Miriama Bošelová, PhD. — prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. — Mgr. Viktor Ďurakov — Mgr. Jana Hučková, PhD. — Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD. — prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. — doc. PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 2 688 €

 

1/0192/18: Formovanie postojov generácie Y v geografickom priestore V4 k problematike migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.
Katedra: FF - Katedra masm. komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Iveta Balážiová — Mgr. Dana Hodinková, PhD. — doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD. — Mgr. Oľga Púchovská — PhDr. Oľga Púchovská, PhD. — Mgr. Ľubica Račeková — Mgr. Peter Szabo, PhD. — Mgr. Veronika Szabóová — Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 7 395 €

 

2/0046/19: Obraz "Iného" v slovenskej politike po roku 1989
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz. štúdií
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Henrich Fačkovec — Mgr. Monika Himpánová — doc. PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD. — doc. Mgr. László Ollos, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 7 138 €

 

1/0292/19: Semiotika erosu. Erotizmus a textualita v kultúrach románskych jazykov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Angélica Albuerne Gayo — Mgr. Zuzana Civáňová, PhD. — Mirta Curkovic — M.A. César De Miguel Santos — Paolo Di Vico — doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD. — Mgr. Jana Jaščurová — doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 3 214 €

 

1/0514/19: Poetika mystickej skúsenosti a literárne podoby mystagógie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Monika Brezováková — Mgr. Zuzana Civáňová, PhD. — doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. — doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD. — Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD. — PhDr. Petra Kaizerová, PhD. — prof. PhDr. Marta Keruľová, PhD. — doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD. — Mgr. Silvia Rybárová, PhD. — Mgr. Monika Šavelová, PhD. — doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 10 374 €

 

1/0067/19: Jazykové reflexie sociálnej egoprezentácie a adresácie
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Katedra: FF - Katedra rusistiky
Spoluriešitelia z UKF: prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. — doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD. — doc. Alena Kalechyts, CSc. — doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD. — doc. Olena Kumeda, PhD. — doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD. — Mgr. Peter Szabo, PhD. — Mgr. Žaneta Zsarnóczaiová
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 3 344 €

  

1/0416/19: Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veronika Rácová, PhD.
Katedra: FF - Katedra slovenského jazyka a literatúry
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Jozef Brunclík, PhD. — Mgr. Jana Popovicsová — Mgr. Martina Taneski, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 2 306 €

 

2/0027/17: Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Katedra: FF - Katedra všeob. a aplikovanej etiky
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 3 075 €

 

1/0426/17: Ikonizácia utrpenia a jeho zmyslu v slovesnom, umeleckom a kultúrnom obraze I. (intersemiotická, interdisciplinárna a medzikultúrna rekognoskácia)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Katedra: FF - Ústav lit. a umeleckej komunikácie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Martin Boszorád, PhD. — Mgr. Nikola Danišová — doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. — doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. — Mgr. Simona Klimková, PhD. — prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 11 897 €

 

1/0040/18: Stredoveké historické cesty na juhozápadnom Slovensku v kontexte stredoeurópskej dopravnej siete a ich odkaz pre súčasnosť
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Katedra: FF - Ústav pre v. k. d. Konšt. a Metoda
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD. — RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. — doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. — RNDr. Lucia Petrikovičová, PhD. — PhDr. Katarína Rácová, PhD. — Mgr. Jakub Tamaškovič
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 4 874 €

 

Kultúrno-edukačné a ďalšie projekty

LITA, autorská spoločnosť

2019: Ako vzniká kniha (od rukopisu ku knižným publikáciám)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veronika Rácová, PhD.
Katedra: FF - Katedra slovenského jazyka a literatúry
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD. — Mgr. Jana Popovicsová — Mgr. Lucia Smiešková
Doba riešenia: 11/2019 - 10/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 2 000 €

Medzinárodné projekty ERASMUS+

ZML-2020/1-669:191006: Mentor Training
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
Katedra: FF - Katedra anglistiky a amerikanistiky
Spoluriešitelia z UKF: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. — Ing. Henrieta Cherid — doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. — doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD. — doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Doba riešenia: 9/2020 - 8/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 91 480 €

KEGA

005UKF-4/2019: Inovácia jazykovej prípravy v kontexte duálneho a celoživotného vzdelávania v súlade so špecifickými potrebami regiónu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. PaedDr. Pavol Burcl, PhD.
Katedra: FF - Jazykové centrum
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Oľga Csalová, PhD. — Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD. — Mgr. Zuzana Kozárová, PhD. — Mgr. Martina Lukáčová, PhD. — Mgr. Renáta Pavlová, PhD. — prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 5 497 €

 

029UKF-4/2019: Rozvíjanie mediálnej a jazykovej kompetencie v medziodborovom štúdiu hospodárskej nemčiny a žurnalistiky - tvorba audio- a video-podcastov
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
Katedra: FF - Katedra germanistiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD. — doc. Viera Chebenová, PhD. — PhDr. Daša Nováčiková, PhD. — Mgr. Matúš Veselý
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 7 105 €

 

022UKF-4/2019: Učebnica Archívy v školskej praxi. Možnosti využitia písomných prameňov vo výučbe histórie na základnej a strednej škole.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Elena Hegyi — Mgr. Lukáš Trnkóci
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 2 456 €

 

037UKF-4/2018: Nitra a nitriansky región v čase totatlity 1393-1945
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Silvia Eliašová, PhD. — Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Vladimír Koppan — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — PhDr. Daniela Prelovská, PhD. — Mgr. Viktória Rigová
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 2 780 €

  

023UCM-4/2020: Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Katedra: FF - Katedra masm. komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Juraj Búry — Mgr. Patrik Lenghart — Mgr. Lenka Magová, PhD.
Doba riešenia: 4/2020 - 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 1 138 €

  

004UCM-4/2018: Čína v súčasných medzinárodných vzťahoch
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz. štúdií
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 1 474 €

 

050UKF-4/2018: Hermeneutika talianskej literatúry (od stredoveku po renesanciu)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Monika Šavelová, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mirta Curkovic — Dr. Paolo Di Vico — doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD. — prof. PhDr. Pavol Koprda, DrSc. — Mgr. Rastislav Maxinčák
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 3 720 €

 

032UKF-4/2020: Interkultúrna a obchodná komunikácia v rusistickej praxi na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Mária Bačová — doc. Alena Kalechyts, CSc. — Mgr. Ekaterina Matiushenko, PhD.
Doba riešenia: 4/2020 - 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 3 413 €

 

021UKF-4/2019: Literárna konštrukcia textov pre deti a mládež v praktických rozboroch
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mariana Hrašková, PhD.
Katedra: FF - Katedra slovenského jazyka a literatúry
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD. — doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. — PhDr. Petra Kaizerová, PhD. — doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD. — Mgr. Martina Matyášová, PhD. — Mgr. Lucia Smiešková — Mgr. Dominik Vančo — Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 5 015 €

 

033UKF-4/2019: Popkultúrne štúdiá ako platforma na revitalizáciu humanitných disciplín
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
Katedra: FF - Ústav lit. a umeleckej komunikácie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Martin Boszorád, PhD. — Mgr. Peter Brezňan, PhD. — doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
Doba riešenia: 1/2020 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 5 931 €

 

004UKF-4/2018: Európsky stredovek interaktívne
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Katedra: FF - Ústav pre v. k. d. Konšt. a Metoda
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Dominika Drábová — doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD. — Mgr. Dávid Jablonský — PhDr. Emanuel Jirkal, PhD. — doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. — prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr. — Mgr. Martina Lukáčová, PhD. — Mgr. Mária Molnárová — Mgr. Miroslav Palárik, PhD. — Mgr. Beáta Pintérová, PhD. — Mgr. Martina Škutová — prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 7 930 €

 

Ostatné

APVV (bilaterálne programy)

SK-SRB-18-0056: Dynamika a perspektívy súčasnej slovenčiny ako menšinového jazyka v prostredí srbskej Vojvodiny
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
Katedra: FF - Katedra slovenského jazyka a literatúry
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. — PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. — Mgr. Katarína Mikulcová — PhDr. Marcel Olšiak, PhD. — Mgr. Patrik Petráš, PhD.
Doba riešenia: 2/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 2 334 €

 

Fond na podporu umenia

20-351-02366: Kvantitatívne metódy v literárnej vede (od formalizmu k dištančnému čítaniu)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marek Debnár, PhD.
Katedra: Centrum dig. hum. vied
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 1/2020 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 10 130 €

 

20-154-04398: Od Devínskeho brala do Duklianskeho priesmyku a späť. Dvakrát po Ceste hrdinov SNP.
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz. štúdií
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 7/2020 - 6/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 3 000 €

 

Literárny fond

285/2020: Dramatik Rudolf Sloboda
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Katedra: FF - Katedra masm. komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 5/2020 - 7/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2020 — 450 €

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook