Projekty

Výskumné projekty

 APVV


APVV-18-0473: Klasifikačný model chybovosti strojového prekladu: krok k objektívnejšiemu hodnoteniu kvality prekladu
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Daša Munková, PhD.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Tomáš Bánik, PhD. — Mgr. Ľubomír Benko — Mgr. Beáta Ďuračková, PhD. — prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. — Mgr. Dominik Halvoník — Mgr. Ivana Horváthová — Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. — Mgr. Barbara Jakubičková — doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD. — Mgr. Renáta Machová, PhD. — doc. RNDr. Michal Munk, PhD. — PhDr. Ľudmila Pánisová, PhD. — Mgr. Patrik Petráš, PhD. — RNDr. Ján Skalka, PhD. — prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc. — Mgr. Katarína Welnitzová, PhD. — PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
Doba riešenia: 7/2019 - 6/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 13 493 €

 

APVV-14-0446: Hodnotenie kompetencií učiteľa
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
Katedra: FF - Katedra anglistiky a amerikanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Petra Baďová, PhD. — PaedDr. Ivana Boboňová, PhD. — Mgr. Kristína Bulková — doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. — Mgr. Simona Ďurková — doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD. — doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. — prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. — PhDr. Beáta Hockicková, PhD. — Mgr. Ivana Horváthová — Mgr. Katarína Chválová — doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD. — PhDr. Petra Jedličková, PhD. — doc. Gabriela Jonášková, CSc. — RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. — Mgr. Veronika Labancová — PaedDr. Mária Lalinská, PhD. — doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. — Mgr. Lenka Magová, PhD. — prof. PhDr. Eva Malá, CSc. — prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc. — prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. — Mgr. Zuzana Naštická — doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD. — doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD. — PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D. — Ing. Mgr. Svetlana Stančeková — doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. — Mgr. Andrej Svorad — PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD. — PaedDr. Henrieta Šabíková — Mgr. Petronela Šovčíková — doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD. — doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD. — prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. — PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. — Mgr. Lucia Vargová — doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD.
Doba riešenia: 7/2015 - 6/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 34 000 €

 

APVV-17-0063: Vita intra muros - interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Dominik Repka, PhD. — Mgr. Matej Styk — Mgr. Katarína Šimunková
Doba riešenia: 8/2018 - 6/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 30 660 €

 

APVV-16-0115: Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Katedra: FF - Katedra etnológie a etnomuzikológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Jana Ambrózová, PhD. — Mgr. Miriama Bošelová, PhD. — doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
Doba riešenia: 7/2017 - 6/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 18 941 €

 

APVV-16-0116: Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí
Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Katedra: FF - Katedra filozofie
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD. — doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. — prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. — prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th. D. — doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. — doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD. — PhDr. Monika Štrbová, PhD. — Mgr. Viera Zozuľaková, PhD.
Doba riešenia: 7/2017 - 6/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 30 648 €

 

APVV-17-0071: Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Katedra: FF - Katedra germanistiky
Spoluriešitelia z UKF: PaedDr. Ivana Boboňová, PhD. — Mgr. Katarína Dudová, PhD. — Mgr. Simona Ďurková — Mgr. Anikó Ficzere — prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. — doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. — PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. — PhDr. Beáta Hockicková, PhD. — Mgr. Mariana Hrašková, PhD. — doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. — Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. — Mgr. Klára Kázmér — Mgr. Simona Klimková, PhD. — doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD. — Dr. habil. Dr. István Kozmács, PhD. — Mgr. Veronika Labancová — PaedDr. Mária Lalinská, PhD. — Mgr. Renáta Machová, PhD. — Mgr. Martina Matyášová, PhD. — doc. RNDr. Daša Munková, PhD. — PhDr. Mgr. Natália Rusnáková, PhD. — PhDr. PaedDr. Denisa Selická, PhD. — Ing. Mgr. Svetlana Stančeková — PhDr. Gizella Szabómihály, PhD. — Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD. — PhDr. Monika Štrbová, PhD. — Mgr. Stéphane Tardy — Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. — Mgr. Ervín Weiss, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 8/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 56 051 €

 

APVV-17-0199: Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939 – 1945
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Róbert Arpáš, PhD. — doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. — Mgr. Silvia Eliašová, PhD. — Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Vladimír Koppan — Mgr. Tomáš Královič — doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD. — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — Mgr. Juraj Novák — Mgr. Jozef Palitefka, PhD. — PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD. — PhDr. Daniela Prelovská, PhD. — Mgr. Jozef Puškár — Mgr. Viktória Rigová — doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc. — PhDr. Pavol Šteiner, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 6/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 30 450 €

 

APVV-15-0104: Kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Katedra: FF - Katedra manažmentu kult.a turizmu
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Michal Kurpaš, PhD. — doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. — Mgr. Miroslav Pap — Mgr. Tamás Pluhár — PhDr. Roman Zima, PhD. — PhDr. Marián Žabenský, PhD.
Doba riešenia: 7/2016 - 6/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 49 989 €

 

APVV-18-0257: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie - recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.
Katedra: FF - Katedra masm. komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Iveta Balážiová — prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Ján Huňady — prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc. — PhDr. Tomáš Koprda, PhD. — doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD. — Mgr. Jozef Peniak, PhD. — Mgr. Oľga Púchovská, PhD. — Mgr. Peter Szabo, PhD. — Mgr. Veronika Szabóová — Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Doba riešenia: 7/2019 - 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 53 047 €

 

APVV-18-0196: Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD.
Katedra: FF - Katedra muzeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Daniel Bešina, PhD.
Doba riešenia: 7/2019 - 6/2023
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 3 100 €

 

APVV-17-0158: Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.
Katedra: FF - Katedra náboženských štúdií
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. — Mgr. Eva Ďurková — doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. — Mgr. Pavle Kocev — prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th. D. — PhDr. Andrea Lesková, PhD. — ThDr. Miroslav Lyko, PhD. — PhDr. Martina Pavlíková, PhD. — doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD. — doc. PhDr. Michal Valčo, PhD. — Mgr. Viera Zozuľaková, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 7/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 25 243 €

 

APVV-18-0303: Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Katedra: FF - Katedra všeob. a aplikovanej etiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Ciprian Turčan, PhD.
Doba riešenia: 7/2019 - 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 8 329 €

 

APVV-17-0026: Tematologická interpretácia, analýza a systemizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a existenciálnych stratégii
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Katedra: FF - Ústav lit. a umeleckej komunikácie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Martin Boszorád, PhD. — Mgr. Mariana Čechová, PhD. — Mgr. Nikola Danišová — Mgr. Simona Klimková, PhD. — doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.
Doba riešenia: 8/2018 - 7/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 25 658 €

 

MVP – medzinárodný výskumný projekt

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Zlín

ZML-2019/1-1011:191006: Cyrilometodějské kulturní dědictví v historii a současnosti
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Katedra: FF - Ústav pre v. k. d. Konšt. a Metoda
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD.
Doba riešenia: 11/2019 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 2 000 €

 

VEGA


1/0809/18: Model hodnotenia kvality strojového prekladu a typológia chýb
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Daša Munková, PhD.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Jakub Absolon — Mgr. Tomáš Bánik, PhD. — Mgr. Ľubomír Benko — prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. — Mgr. Barbara Jakubičková — doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD. — doc. RNDr. Michal Munk, PhD. — Mgr. Patrik Petráš, PhD. — RNDr. Ján Skalka, PhD. — prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc. — Mgr. Katarína Welnitzová, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 3 342 €

 

2/0166/19: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho procesu III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Zuzana Jánošíková — Mgr. Mária Koscelníková — Mgr. Emília Perez, PhD. — Mgr. Igor Tyšš, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 5 565 €

 

1/0399/18: Dynamika zmien prírodného prostredia a využívanie krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Matej Styk — Mgr. Jakub Tamaškovič
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 6 616 €

 

1/0680/16: Výzbroj z bojovníckych hrobov na území stredného Podunajska ako indikátor teritoriálnej, kultúrno-historickej a sociálnej identity vedúcej vrstvy keltskej spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: prof. Jozef Bujna, CSc.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD. — Mgr. Barbora Jančiová — Mgr. Dominik Repka, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 8 097 €

 

2/0018/19: Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Miloš Bordáč — Mgr. Zuzana Borzová, PhD. — doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD. — Mgr. Katarína Šimunková
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 8 807 €

 

2/0037/17: Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
Katedra: FF - Katedra archeológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Barbora Jančiová
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 4 872 €


1/0371/17: Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Katedra: FF - Katedra etnológie a etnomuzikológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Miriama Bošelová, PhD. — prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. — Mgr. Peter Hrabovský — doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. — doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD. — Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. — doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 4 306 €

 

1/0852/17: Podoby a spoločenské funkcie tradičnej hudby a tanca v súčasnosti
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Katedra: FF - Katedra etnológie a etnomuzikológie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Jana Ambrózová, PhD. — Mgr. Martina Hrabovská — Mgr. Peter Hrabovský — doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. — Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 6 941 €

 

1/0291/18: Historicko-filozofická analýza environmentálneho myslenia, skúmanie jeho vplyvov na etické, právne a politické myslenie a jeho spoločenská odozva
Zodpovedný riešiteľ: doc. Richard Sťahel, PhD.
Katedra: FF - Katedra filozofie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Dárius Garan Petrisko — Mgr. Katarína Henčová — prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. — doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD. — Mgr. Juraj Skačan, PhD. — doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 3 377 €

 

1/0062/19: Intervenčný program na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Katedra: FF - Katedra germanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Simona Ďurková — Mgr. Anikó Ficzere — prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. — doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. — PhDr. Beáta Hockicková, PhD. — doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. — Mgr. Jana Hučková, PhD. — Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. — Mgr. Barbara Jakubičková — Mgr. Veronika Labancová — PaedDr. Mária Lalinská, PhD. — doc. RNDr. Daša Munková, PhD. — Ing. Mgr. Svetlana Stančeková — Mgr. Erzsébet Szabó — PhDr. Monika Štrbová, PhD. — Mgr. Zuzana Vogelová — Mgr. Ervín Weiss, PhD. — PhDr. Peter Žiak, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 3 683 €

 

1/0006/18: Imago episcopi - moc biskupa a jej prezentácia v stredoveku
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. — Mgr. Dávid Jablonský — PhDr. Emanuel Jirkal, PhD. — doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 4 205 €

 

1/0093/18: Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938-1939) na príklade Ponitria
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Róbert Arpáš, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. — Mgr. Vladimír Koppan — Mgr. Tomáš Královič — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 5 282 €

 

1/0282/18: Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
Katedra: FF - Katedra kulturológie
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. — Mgr. Katarína Gabašová, PhD. — Mgr. art. Michal Kočiš — Mgr. Veronika Moravčíková, PhD. — Mgr. Erika Moravčíková, PhD. — Mgr. Andrea Olejárová — Mgr. Jozef Palitefka, PhD. — Mgr. Jozef Puškár — doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD. — Mgr. Michal Reiser — Mgr. Lucia Valková
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 5 005 €

 

1/0139/19: Novodobé migrácie vo verejnej mienke, politickej diskusii a mediálnej praxi
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
Katedra: FF - Katedra manažmentu kult.a turizmu
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Miriama Bošelová, PhD. — prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. — Mgr. Viktor Ďurakov — Mgr. Jana Hučková, PhD. — Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD. — prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. — doc. PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 3 275 €

 

1/0192/18: Formovanie postojov generácie Y v geografickom priestore V4 k problematike migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.
Katedra: FF - Katedra masm. komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Zuzana Bačíková, PhD. — Mgr. Iveta Balážiová — Mgr. Mária Košková, PhD. — doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD. — Mgr. Oľga Púchovská — Mgr. Oľga Púchovská — Mgr. Ľubica Račeková — Mgr. Peter Szabo, PhD. — Mgr. Veronika Szabóová — Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 4 921 €

 

1/0208/17: Z pontských stepi na západ - ku Karpatom a Dunaju
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Katedra: FF - Katedra muzeológie
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. — doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD. — PhDr. Pavol Šteiner, PhD.
Doba riešenia: 1/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 7 860 €

 

2/0046/19: Obraz "Iného" v slovenskej politike po roku 1989
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz.štúdií
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD. — doc. Mgr. László Ollos, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2022
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 6 288 €

 

1/0292/19: Semiotika erosu. Erotizmus a textualita v kultúrach románskych jazykov
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mirko Lampis, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Zuzana Civáňová, PhD. — Mirta Curkovic — Paolo Di Vico — doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD. — doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 3 456 €

 

1/0514/19: Poetika mystickej skúsenosti a literárne podoby mystagógie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Zuzana Civáňová, PhD. — doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD. — PhDr. Petra Kaizerová, PhD. — prof. PhDr. Marta Keruľová, PhD. — doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD. — Mgr. Silvia Rybárová, PhD. — Mgr. Monika Šavelová, PhD. — doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 8 200 €

 

1/0067/19: Jazykové reflexie sociálnej egoprezentácie a adresácie
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Katedra: FF - Katedra rusistiky
Spoluriešitelia z UKF: prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. — doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD. — doc. Alena Kalechyts, CSc. — doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD. — doc. Olena Kumeda, PhD. — doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD. — RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD. — Mgr. Peter Szabo, PhD. — Mgr. Žaneta Zsarnóczaiová
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 4 580 €

 

1/0451/16: Recepcia a translácia ruskej literatúry v interkultúrnom dialógu troch kultúrnych priestorov (ruského, slovenského a nemeckého)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Natália Muránska, PhD.
Katedra: FF - Katedra rusistiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Eva Dekanová, PhD. — Mgr. Ivana Kocáková — Mgr. Kristína Nováková — Mgr. Vlastimil Pulčár, PhD. — Mgr. Lucia Vieriková, PhD. — Mgr. Andrej Zahorák
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 2 422 €

 

1/0416/19: Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veronika Rácová, PhD.
Katedra: FF - Katedra slovenského jazyka a litera
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Jozef Brunclík, PhD. — Mgr. Martin Navrátil — Mgr. Jana Popovicsová — Mgr. Martina Taneski, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 1 792 €

 

1/0888/16: Spory o etickú neutralitu štátu a konflikty tolerancie v modernej pluralitnej spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Korený, PhD.
Katedra: FF - Katedra všeob. a aplikovanej etiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. — Mgr. Adrian Michalík, PhD. — Mgr. Ciprian Turčan, PhD.
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 4 928 €

 

2/0027/17: Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Katedra: FF - Katedra všeob. a aplikovanej etiky
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 1 837 €

 

1/0426/17: Ikonizácia utrpenia a jeho zmyslu v slovesnom, umeleckom a kultúrnom obraze I. (intersemiotická, interdisciplinárna a medzikultúrna rekognoskácia)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Katedra: FF - Ústav lit. a umeleckej komunikácie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Martin Boszorád, PhD. — Mgr. Nikola Danišová — doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. — doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. — Mgr. Simona Klimková, PhD. — prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 11 897 €

 

1/0040/18: Stredoveké historické cesty na juhozápadnom Slovensku v kontexte stredoeurópskej dopravnej siete a ich odkaz pre súčasnosť
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Katedra: FF - Ústav pre v. k. d. Konšt. a Metoda
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD. — RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. — doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. — Mgr. Rastislav Lukáč — Mgr. Milan Midler — Mgr. Beáta Pintérová, PhD. — PhDr. Katarína Rácová, PhD. — Mgr. Martina Škutová — RNDr. Lucia Šolcová, PhD. — Mgr. Jakub Tamaškovič
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 5 334 €

 

Kultúrno-edukačné a ďalšie projekty

APVV

SK-SRB-18-0056: Dynamika a perspektívy súčasnej slovenčiny ako menšinového jazyka v prostredí srbskej Vojvodiny
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
Katedra: FF - Katedra slovenského jazyka a litera
Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. — PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. — Mgr. Katarína Mikulcová — PhDr. Marcel Olšiak, PhD. — Mgr. Patrik Petráš, PhD.
Doba riešenia: 2/2019 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 1 540 €

KEGA

005UKF-4/2019: Inovácia jazykovej prípravy v kontexte duálneho a celoživotného vzdelávania v súlade so špecifickými potrebami regiónu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. PaedDr. Pavol Burcl, PhD.
Katedra: FF - Jazykové centrum
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Oľga Csalová, PhD. — Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD. — Mgr. Martina Lukáčová, PhD. — Mgr. Renáta Machová, PhD. — prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 2 311 €

 

029UKF-4/2019: Rozvíjanie mediálnej a jazykovej kompetencie v medziodborovom štúdiu hospodárskej nemčiny a žurnalistiky - tvorba audio- a video-podcastov
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
Katedra: FF - Katedra germanistiky
Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD. — doc. Viera Chebenová, PhD. — PhDr. Daša Nováčiková, PhD. — Mgr. Matúš Veselý
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 5 608 €

 

022UKF-4/2019: Učebnica Archívy v školskej praxi. Možnosti využitia písomných prameňov vo výučbe histórie na základnej a strednej škole.
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Elena Hegyi — Mgr. Lukáš Trnkóci
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 2 181 €

 

037UKF-4/2018: Nitra a nitriansky región v čase totatlity 1393-1945
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Katedra: FF - Katedra histórie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Silvia Eliašová, PhD. — Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Vladimír Koppan — Mgr. Alena Mikulášová, PhD. — PhDr. Daniela Prelovská, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 3 626 €

 

004UCM-4/2018: Čína v súčasných medzinárodných vzťahoch
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz.štúdií
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 425 €

 

0057UKF-4/2017: Súčasná frankofónna literatúra ako komplexný nástroj prípravy budúcich učiteľov francúzskeho jazyka
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Miroslav Adamčiak — Mgr. Veronika Labancová — PaedDr. Mária Lalinská, PhD. — Mgr. Silvia Rybárová, PhD. — Mgr. Stéphane Tardy
Doba riešenia: 4/2017 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 5 286 €

 

050UKF-4/2018: Hermeneutika talianskej literatúry (od stredoveku po renesanciu)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Monika Šavelová, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mirta Curkovic — Dr. Paolo Di Vico — doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD. — prof. PhDr. Pavol Koprda, DrSc. — Mgr. Rastislav Maxinčák
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 3 393 €

 

021UKF-4/2019: Literárna konštrukcia textov pre deti a mládež v praktických rozboroch
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mariana Hrašková, PhD.
Katedra: FF - Katedra slovenského jazyka a litera
Spoluriešitelia z UKF: PhDr. Jozef Brunclík, PhD. — doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. — PhDr. Petra Kaizerová, PhD. — doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD. — Mgr. Martina Matyášová, PhD. — Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 4 007 €

 

043UKF-4/2018: Jazyk ako text. Vysokoškolský učebný materiál z praktickej štylistiky a didaktiky slovenského jazyka
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.
Katedra: FF - Katedra slovenského jazyka a litera
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Katarína Dudová, PhD. — prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. — prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. — Mgr. Mária Matiová, PhD. — PhDr. Marcel Olšiak, PhD. — Mgr. Patrik Petráš, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 7 418 €

 

033UKF-4/2019: Popkultúrne štúdiá ako platforma na revitalizáciu humanitných disciplín
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
Katedra: FF - Ústav lit. a umeleckej komunikácie
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Martin Boszorád, PhD. — doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
Doba riešenia: 1/2019 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 5 365 €

 

004UKF-4/2018: Európsky stredovek interaktívne
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Katedra: FF - Ústav pre v. k. d. Konšt. a Metoda
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Dominika Drábová — doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD. — Mgr. Dávid Jablonský — PhDr. Emanuel Jirkal, PhD. — doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. — prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr. — Mgr. Martina Lukáčová, PhD. — Mgr. Mária Molnárová — Mgr. Miroslav Palárik, PhD. — Mgr. Beáta Pintérová, PhD. — Mgr. Martina Škutová — prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Doba riešenia: 3/2018 - 12/2020
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 7 886 €

 

MKEP – medzinárodný kultúrno-edukačný projekt

Vyšegrádsky fond

ZML-2018/1-712:191006: Vyšehradský štipendijný program Ina Sitnic
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Emília Perez, PhD.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 9/2018 - 7/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 0 €

 

ERASMUS+

2019-TCA-044: Enhancing student mobility in teacher education
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
Katedra: FF - Katedra anglistiky a amerikanistiky
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 12/2019 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 437 €

 

Rozvojový projekt

ZML-2018/1-945:191006: Podpora inklúzie a prístukpnosti akademického prostredia (pre študentov so ŠP) na UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ľuboš Török, PhD.
Katedra: FF - Katedra translatológie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 7/2018 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 0 €

 

Ostatné projekty

 

Fond na podporu umenia

19-460-03793: 45. ročník Svetovej konferencie ICTM
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Ambrózová, PhD.
Katedra: FF - Katedra etnológie a etnomuzikológie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 7/2019 - 7/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 1 610 €

 

SAIA

2018-10-15-004: Rakúsko-slovenská letná škola 2019 Nitra
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
Katedra: FF - Katedra germanistiky
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 7/2019 - 7/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 15 079 €

 

Nadácia Tatrabanky

ZML-2018/1-977:191006: "me (as artist) _irl"
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Katedra: FF - Katedra kulturológie
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 12/2018 - 10/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 0 €

 

Fond na podporu umenia

18-311-03163: Čítanie v mysli scénografa (Jozefa Cillera)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Katedra: FF - Katedra masm. komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 3/2018 - 5/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 0 €

 

Fond na podporu umenia

18-351-03171: Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Katedra: FF - Katedra masm. komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 3/2018 - 5/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 0 €

 

Fond na podporu umenia

19-311-01767: Čítanie v mysli režiséra (Romana Poláka)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Katedra: FF - Katedra masm. komunikácie a reklamy
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 2/2019 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 4 770 €

 

Fond na podporu umenia

18-152-04328: Farby, ľudia a hory Ďalekého východu
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz.štúdií
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 7/2018 - 6/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 0 €

 

Ministerstvo zahraničných vecí Talianskej republiky

CAP 2619/3 E.F. 2019: Príspevok na podporu výučby talianskeho jazyka na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Paolo Di Vico
Doba riešenia: 3/2019 - 12/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 3 000 €

 

Ministerstvo zahraničných vecí Talianskej republiky

IT-No-021: Dotácia na rozvoj talianskej kultúry a jazyka vo svete
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mgr. Natália Rusnáková, PhD.
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mirta Curkovic — Paolo Di Vico — doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD. — Mgr. Martina Lukáčová, PhD. — Mgr. Miriam Oravcová, PhD.
Doba riešenia: 9/2018 - 8/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 1 500 €

 

Človek v ohrození, n.o.

ZML--2018/1-591:191006: Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.
Katedra: FF - Katedra žurnalistiky
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Veronika Cillingová, PhD. — Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.
Doba riešenia: 9/2018 - 6/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 0 €

 

Ministerstvo zahraničných vecí (ostatné - medzinárodný)

MVZP-STRATCOM/2018/7: Osobnosti slovenskej diplomacie
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
Katedra: FF - Katedra politológie a euroáz.štúdií
Spoluriešitelia z UKF: Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.
Doba riešenia: 10/2018 - 3/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 0 €

 

L-Agence universitaire de la Francophonie (ostatné - medzinárodný)

ZML-2017/1-448:191006: Podpora frankofónneho lektora
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Stéphane Tardy
Katedra: FF - Katedra romanistiky
Spoluriešitelia z UKF: -
Doba riešenia: 9/2017 - 7/2019
Pridelené finančné prostriedky: 2019 — 1 250 €

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook