Oblasti výskumu

Výskumná činnosť patrí k prioritným aktivitám činnosti fakulty a stáva sa čoraz dôležitejším kritériom hodnotenia kvality jej činnosti.
Fakulta sústredí úsilie na to, aby si udržala a neustále rozširovala adekvátne vedecké zázemie, aby bola inštitúciou produkujúcou kvalitný výskum (spĺňajúci porovnateľné kritériá s medzinárodným výskumom) prepojený so vzdelávacím procesom. V rámci výskumných činností fakulta spolupracuje s domácimi univerzitami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied ako aj so zahraničnými pracoviskami.
Výskumná činnosť fakulty je zameraná na nasledovné oblasti:

 • lingvistický výskum zameraný na vzťah cudzích jazykov a kultúr
  V tejto oblasti sa výskumné aktivity pracovníkov fakulty zameriavajú na výskum jazykového obrazu sveta a komparatívny výskum textu v intersemiotických súvislostiach, na metodológiu vyučovania cudzích jazykov pre špecifické účely, ako aj na lingvistický výskum s jeho ďalšími interdisciplinárnymi väzbami (psycholingvistika, sociolingvistika, pragmatika, kognitívna a komparatívna lingvistika) a na kulturologický výskum cudzích jazykov. Výsledky týchto výskumov zviditeľňujú knižné publikácie a štúdie v medzinárodných vedeckých časopisoch so zameraním na lingvistiku ako aj časopis Topics in Linguistics, ktorý je zaradený do databázy SCOPUS. Časopis je indexovaný v databáze SCOPUS a EBSCO a redakčne je pripravovaný na pôde katedry anglistiky a amerikanistiky.
 • translatologický výskum zameraný na dejiny prekladu, preklad ako interkultúrnu komunikáciu, metodiku translácie, pamäťové procesy a mentálne operácie v tlmočení, preklad právnych textov a online tlmočenie
  V kontexte translatologického výskumu si osobitnú pozornosť zasluhujú mimoriadne rozvinuté oblasti audiovizuálneho prekladu a strojového prekladu, ktoré sú na Slovensku v súčasnosti jedinečné a vydávanie časopisu X-Linguae, ktorý bol zaradený do databázy SCOPUS. Kvalitu translatológie na pôde FF UKF  podčiarkuje participácia  na medzinárodnom projekte 177295-LLP-1-2010-FR-Erasmus-Enwa, Optimising Professional translatortraining in a multilingual Europe (OPTIMALE), Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACAE), spolupráca na riešení projektu Lifelong Learning Programme koordinovanom univerzitou v Rennes (Francúzsko) s vysokým hodnotením výsledkov projektu zo strany medzinárodných hodnotiteľov, aktívna spolupráca s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre preklad v Bruseli a Luxemburgu a v neposlednom rade  získanie medzinárodného certifikátu kvality EMT (European Master´s in Translation).
 • interpretácia umeleckého diela vrátane popkultúrnych artefaktov z hľadiska recepčnej estetiky, semiotiky a teórie komunikácie
  Predmetom základného výskumu sa v ostatných rokoch stali modely interpretácie umeleckého diela v kontexte tradície a súčasnosti, modely deficitných svetov, existenciálne a intermediálne modely umeleckých diel. Predmetom aplikovaného výskumu je oblasť interdisciplinárne koncipovanej metodiky praktickej estetiky. Zameranie sa na aktuálny stav umenia a kultúry, vrátane popkultúry, interdisciplinárna a metodologicky osobitá reflexia jeho stratifikácie, výrazovo-hodnotových zmien a výkladových posunov predstavuje bádateľskú špecifickosť a jedinečnosť v slovenskom i medzinárodnom kontexte.
 • výskum pravekého a včasnohistorického osídlenia Slovenska
  V rámci takto zameraného vedeckého bádania sa  riešia otázky adaptácie osídlenia na zmeny prírodného prostredia, štruktúry osídlenia a sídliskových areálov, ekonomického potenciálu pravekých spoločenstiev a etnických interakcií v rôznych historických periódach. Vedecko-výskumná činnosť sa realizuje v úzkej súčinnosti pracovísk fakulty (katedry archeológie, histórie a muzeológie)  s Archeologickým ústavom SAV. Svedčia o tom spoločné grantové projekty a účasť v tíme Centra excelencie SAV – v projekte Staré Slovensko. Výskum sa realizuje aj v teréne so zapojením študentov – v rámci medzinárodnej letnej školy archeológie každoročne podporovanej Vyšegrádskym fondom.
 • slovakistický a slavistický výskum s dôrazom na frazeológiu, syntax, jazykovú históriu a hovorenú podobu jazyka
  Významnou časťou slavisticky zameraného bádania je výskum slovanských jazykov a kultúr, najmä výskum vzťahov ruského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazykmi a kultúrami. Významným vkladom k prezentácii výskumnej problematiky je redigovanie a vydávanie interdisciplinárneho slavistického časopisu Slavica Nitriensia. Literárnovednú súčasť výskumu saturuje výskum dejín slovenskej literatúry a teórie literatúry s osobitným zameraním na literatúru pre deti a mládež, staršej slovenskej literatúry  (od vzniku písomníctva po 19. storočie), realizmu a moderny, umeleckej spisby 2. polovice 20. storočia, literárnej kritiky a súčasnej literatúry.
 • výskum cyrilo-metodského kultúrneho dedičstva
  Vedecký výskum tejto problematiky skúma hodnotový, duchovný a kultúrny odkaz Cyrila a Metoda v histórii, archeológii, filozofii, jazykovede, literárnej vede, umenovede a náboženstve. Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, unikátne pracovisko fakulty, spolupracuje s pracoviskami podobného zamerania v Slovenskej republike a v zahraničí s cieľom poukázať na významný vklad pôsobenia a odkazu byzantskej misie do celoeurópskej kultúrnej tradície. Podstatnú časť výsledkov svojich výskumov pracovisko prezentuje v medzinárodne uznávanom vedeckom časopise Konštantínove listy indexovanom v databázach EBSCO a International medieval bibliography.
 • aplikovaný sociologický výskum v oblastiach sociológie rodiny a sociálnej patológie
  Sociologický výskum  na FF UKF je orientovaný komparatívne so zameraním na rodiny  na Slovensku a v Poľsku a na rómske rodiny na Slovensku. V rámci výskumu sociálnych deviácií sú skúmané problémy anómie v spoločnosti, sociálnej patológie v meste a pod.  Dáta získané na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych sociologických metód sú východiskom pre následné spracovanie v špecializovaných sociologických laboratóriách a ich výsledky sa implementujú aj do pedagogického procesu.
 • výskum kultúrnych tradícií Slovákov na Dolnej zemi
  Takéto zameranie výskumu je v slovenskom i európskom kontexte jedinečné. Realizované terénne výskumné aktivity sa uskutočňujú na základe dlhodobej spolupráce s krajanskými inštitúciami zahraničných Slovákov (napr. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku). Dosiahnuté výsledky sú prezentované vo viacerých vedeckých publikáciách vydaných v domácich i v zahraničných vydavateľstvách.
 • kultúrne tradície a ich transformácie v regiónoch Slovenska, sociokultúrny vývin vidieckeho a mestského prostredia, výskum etnických spoločenstiev a ich kultúr
  V kontexte etnologického bádania na Slovensku je v akademickom prostredí jedinečným a nezastupiteľným výskum zameraný na živé prejavy hudobného a tanečného folklóru,  súčasťou ktorého je bohatá produkcia publikácií a záznamov tradičnej hudby a tanca v podobe fónických a filmových antológií.
 • formy a nástroje mediálnej a marketingovej komunikácie v súčasnej spoločnosti
  Výskum tejto problematiky sa na pôde fakulty špecifikuje do takých parciálnych bádateľských priorít ako mediálna výchova, medzinárodný marketing, vizuálne štúdiá a nové digitálne formy komunikácie. Konfrontácia vedeckého výskumu v rámci medzinárodného kontextu sa zreteľne prejavuje v realizácii programu Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka v spolupráci s univerzitou v Metz a v spoločnom študijnom programe v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Katoviciach končiacom vydaním dvojitých diplomov.
 • základný etický a eticko-filozofický výskum morálky
  Výskum etických diskurzov je zameraný na oblasť tolerancie, spravodlivosti, sexuálnej morálky a etických postojov, ktoré sú charakteristické pre formovanie dobrého človeka v súčasnej situácii. Súčasťou bádania je analýza schopnosti odpovedať na spoločenské tlaky tak, aby to bolo na prospech jednotlivca, ako aj vyváženosti formačných procesov, ktoré vo svojej diferencovanosti vytvárajú podstatu osobnostnej hierarchie mravných hodnôt. Filozofický rozmer týchto bádateľských aktivít reprezentuje výskum problémov utilitarizmu, fenomenológie, ekofilozofie a spirituálnej tradície v európskej a mimoeurópskej kultúre.

Výskumná činnosť patrí k prioritným aktivitám činnosti fakulty a stáva sa čoraz dôležitejším kritériom hodnotenia kvality jej činnosti.

Fakulta sústredí úsilie na to, aby si udržala a neustále rozširovala adekvátne vedecké zázemie, aby bola inštitúciou produkujúcou kvalitný výskum (spĺňajúci porovnateľné kritériá s medzinárodným výskumom) prepojený so vzdelávacím procesom. V rámci výskumných činností fakulta spolupracuje s domácimi univerzitami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied ako aj so zahraničnými pracoviskami.

Výskumná činnosť fakulty je zameraná na nasledovné oblasti:

·           lingvistický výskum zameraný na vzťah cudzích jazykov a kultúr

V tejto oblasti sa výskumné aktivity pracovníkov fakulty zameriavajú na výskum jazykového obrazu sveta a komparatívny výskum textu v intersemiotických súvislostiach, na metodológiu vyučovania cudzích jazykov pre špecifické účely, ako aj na lingvistický výskum s jeho ďalšími interdisciplinárnymi väzbami (psycholingvistika, sociolingvistika, pragmatika, kognitívna a komparatívna lingvistika) a na kulturologický výskum cudzích jazykov. Výsledky týchto výskumov zviditeľňujú knižné publikácie a štúdie v medzinárodných vedeckých časopisoch so zameraním na lingvistiku ako aj časopis Topics in Linguistics, ktorý je zaradený do databázy SCOPUS. Časopis je indexovaný v databáze SCOPUS a EBSCO a redakčne je pripravovaný na pôde katedry anglistiky a amerikanistiky.

·           translatologický výskum zameraný na dejiny prekladu, preklad ako interkultúrnu komunikáciu, metodiku translácie, pamäťové procesy a mentálne operácie v tlmočení, preklad právnych textov a online tlmočenie

V kontexte translatologického výskumu si osobitnú pozornosť zasluhujú mimoriadne rozvinuté oblasti audiovizuálneho prekladu a strojového prekladu, ktoré sú na Slovensku v súčasnosti jedinečné a vydávanie časopisu X-Linguae, ktorý bol zaradený do databázy SCOPUS. Kvalitu translatológie na pôde FF UKF  podčiarkuje participácia  na medzinárodnom projekte 177295-LLP-1-2010-FR-Erasmus-Enwa, Optimising Professional translatortraining in a multilingual Europe (OPTIMALE), Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACAE), spolupráca na riešení projektu Lifelong Learning Programme koordinovanom univerzitou v Rennes (Francúzsko) s vysokým hodnotením výsledkov projektu zo strany medzinárodných hodnotiteľov, aktívna spolupráca s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre preklad v Bruseli a Luxemburgu a v neposlednom rade  získanie medzinárodného certifikátu kvality EMT (European Master´s in Translation).

·           interpretácia umeleckého diela vrátane popkultúrnych artefaktov z hľadiska recepčnej estetiky, semiotiky a teórie komunikácie

Predmetom základného výskumu sa v ostatných rokoch stali modely interpretácie umeleckého diela v kontexte tradície a súčasnosti, modely deficitných svetov, existenciálne a intermediálne modely umeleckých diel. Predmetom aplikovaného výskumu je oblasť interdisciplinárne koncipovanej metodiky praktickej estetiky. Zameranie sa na aktuálny stav umenia a kultúry, vrátane popkultúry, interdisciplinárna a metodologicky osobitá reflexia jeho stratifikácie, výrazovo-hodnotových zmien a výkladových posunov predstavuje bádateľskú špecifickosť a jedinečnosť v slovenskom i medzinárodnom kontexte.

·           výskum pravekého a včasnohistorického osídlenia Slovenska

V rámci takto zameraného vedeckého bádania sa  riešia otázky adaptácie osídlenia na zmeny prírodného prostredia, štruktúry osídlenia a sídliskových areálov, ekonomického potenciálu pravekých spoločenstiev a etnických interakcií v rôznych historických periódach. Vedecko-výskumná činnosť sa realizuje v úzkej súčinnosti pracovísk fakulty (katedry archeológie, histórie a muzeológie)  s Archeologickým ústavom SAV. Svedčia o tom spoločné grantové projekty a účasť v tíme Centra excelencie SAV – v projekte Staré Slovensko. Výskum sa realizuje aj v teréne so zapojením študentov – v rámci medzinárodnej letnej školy archeológie každoročne podporovanej Vyšegrádskym fondom.

·           slovakistický a slavistický výskum s dôrazom na frazeológiu, syntax, jazykovú históriu a hovorenú podobu jazyka

Významnou časťou slavisticky zameraného bádania je výskum slovanských jazykov a kultúr, najmä výskum vzťahov ruského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazykmi a kultúrami. Významným vkladom k prezentácii výskumnej problematiky je redigovanie a vydávanie interdisciplinárneho slavistického časopisu Slavica Nitriensia. Literárnovednú súčasť výskumu saturuje výskum dejín slovenskej literatúry a teórie literatúry s osobitným zameraním na literatúru pre deti a mládež, staršej slovenskej literatúry  (od vzniku písomníctva po 19. storočie), realizmu a moderny, umeleckej spisby 2. polovice 20. storočia, literárnej kritiky a súčasnej literatúry.

·           výskum cyrilo-metodského kultúrneho dedičstva

Vedecký výskum tejto problematiky skúma hodnotový, duchovný a kultúrny odkaz Cyrila a Metoda v histórii, archeológii, filozofii, jazykovede, literárnej vede, umenovede a náboženstve. Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, unikátne pracovisko fakulty, spolupracuje s pracoviskami podobného zamerania v Slovenskej republike a v zahraničí s cieľom poukázať na významný vklad pôsobenia a odkazu byzantskej misie do celoeurópskej kultúrnej tradície. Podstatnú časť výsledkov svojich výskumov pracovisko prezentuje v medzinárodne uznávanom vedeckom časopise Konštantínove listy indexovanom v databázach EBSCO a International medieval bibliography.

·           aplikovaný sociologický výskum v oblastiach sociológie rodiny a sociálnej patológie

Sociologický výskum  na FF UKF je orientovaný komparatívne so zameraním na rodiny  na Slovensku a v Poľsku a na rómske rodiny na Slovensku. V rámci výskumu sociálnych deviácií sú skúmané problémy anómie v spoločnosti, sociálnej patológie v meste a pod.  Dáta získané na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych sociologických metód sú východiskom pre následné spracovanie v špecializovaných sociologických laboratóriách a ich výsledky sa implementujú aj do pedagogického procesu.

·           výskum kultúrnych tradícií Slovákov na Dolnej zemi

Takéto zameranie výskumu je v slovenskom i európskom kontexte jedinečné. Realizované terénne výskumné aktivity sa uskutočňujú na základe dlhodobej spolupráce s krajanskými inštitúciami zahraničných Slovákov (napr. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku). Dosiahnuté výsledky sú prezentované vo viacerých vedeckých publikáciách vydaných v domácich i v zahraničných vydavateľstvách.

·           kultúrne tradície a ich transformácie v regiónoch Slovenska, sociokultúrny vývin vidieckeho a mestského prostredia, výskum etnických spoločenstiev a ich kultúr

V kontexte etnologického bádania na Slovensku je v akademickom prostredí jedinečným a nezastupiteľným výskum zameraný na živé prejavy hudobného a tanečného folklóru,  súčasťou ktorého je bohatá produkcia publikácií a záznamov tradičnej hudby a tanca v podobe fónických a filmových antológií.

·           formy a nástroje mediálnej a marketingovej komunikácie v súčasnej spoločnosti

Výskum tejto problematiky sa na pôde fakulty špecifikuje do takých parciálnych bádateľských priorít ako mediálna výchova, medzinárodný marketing, vizuálne štúdiá a nové digitálne formy komunikácie. Konfrontácia vedeckého výskumu v rámci medzinárodného kontextu sa zreteľne prejavuje v realizácii programu Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka v spolupráci s univerzitou v Metz a v spoločnom študijnom programe v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Katoviciach končiacom vydaním dvojitých diplomov.

·           základný etický a eticko-filozofický výskum morálky

Výskum etických diskurzov je zameraný na oblasť tolerancie, spravodlivosti, sexuálnej morálky a etických postojov, ktoré sú charakteristické pre formovanie dobrého človeka v súčasnej situácii. Súčasťou bádania je analýza schopnosti odpovedať na spoločenské tlaky tak, aby to bolo na prospech jednotlivca, ako aj vyváženosti formačných procesov, ktoré vo svojej diferencovanosti vytvárajú podstatu osobnostnej hierarchie mravných hodnôt. Filozofický rozmer týchto bádateľských aktivít reprezentuje výskum problémov utilitarizmu, fenomenológie, ekofilozofie a spirituálnej tradície v európskej a mimoeurópskej kultúre.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo