Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra translatológie
Nadväzujúci ŠP magisterský študijný program prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Absolvent programu disponuje základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti translatológie, dejín a vývoja prekladu, ovláda ťažiskové stratégie pre prekladový transfer, mentálne operácie a notačné techniky potrebné na úspešnú realizáciu konzekutívneho tlmočenia a dialogického simultánneho tlmočenia. Študovaný jazyk má osvojený na vysokej praktickej úrovni (C1), disponuje vedomosťami z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Má znalosti z národnej literatúry písanej v predmetnom jazyku a kulturologické znalosti danom kontexte, a to v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe. Ovláda ťažiskové inštrumentárium, t.j. stratégie a metódy na realizáciu interlingválneho transferu so základnou znalosťou odborného jazyka. Absolvent disponuje znalosťami o základných pragmatických, právnych a etických aspektoch práce prekladateľa a tlmočníka a ovláda základné technológie a nástroje potrebné pri výkone povolania.

Uplatnenie absolventov

Všeobecné a odborné znalosti z oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, prekladateľských a tlmočníckych zručností, reálií, dejín a kultúry konkrétnej jazykovej oblasti, slovenského jazyka, v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe umožňujú absolventovi študijného programu uplatniť sa vo verejnom i súkromnom sektore, ako jazykoví špecialisti a mediátori, redaktori, prekladatelia a tlmočníci, či pracovníci na pozíciách so zásadnou potrebou ovládania cudzieho jazyka a komunikačných zručností na vysokej úrovni. Absolventi programu sú taktiež na základe odborných znalostí a zručností pripravení uchádzať sa o ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia, či už v predmetnom študijnom programe alebo spríbuznených programoch.

Prekladateľstvo a tlmočníctvo nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra translatológie
Nadväzujúci ŠP magisterský študijný program prekladateľstvo a tlmočníctvo nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Absolvent programu disponuje základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti translatológie, dejín a vývoja prekladu, ovláda ťažiskové stratégie pre prekladový transfer, mentálne operácie a notačné techniky potrebné na úspešnú realizáciu konzekutívneho tlmočenia a dialogického simultánneho tlmočenia. Študovaný jazyk má osvojený na vysokej praktickej úrovni (C1), disponuje vedomosťami z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Má znalosti z národnej literatúry písanej v predmetnom jazyku a kulturologické znalosti danom kontexte, a to v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe. Ovláda ťažiskové inštrumentárium, t.j. stratégie a metódy na realizáciu interlingválneho transferu so základnou znalosťou odborného jazyka. Absolvent disponuje znalosťami o základných pragmatických, právnych a etických aspektoch práce prekladateľa a tlmočníka a ovláda základné technológie a nástroje potrebné pri výkone povolania.

Uplatnenie absolventov

Všeobecné a odborné znalosti z oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, prekladateľských a tlmočníckych zručností, reálií, dejín a kultúry konkrétnej jazykovej oblasti, slovenského jazyka, v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe umožňujú absolventovi študijného programu uplatniť sa vo verejnom i súkromnom sektore, ako jazykoví špecialisti a mediátori, redaktori, prekladatelia a tlmočníci, či pracovníci na pozíciách so zásadnou potrebou ovládania cudzieho jazyka a komunikačných zručností na vysokej úrovni. Absolventi programu sú taktiež na základe odborných znalostí a zručností pripravení uchádzať sa o ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia, či už v predmetnom študijnom programe alebo spríbuznených programoch.

Prekladateľstvo a tlmočníctvo ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Natália Muránska, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra translatológie
Nadväzujúci ŠP magisterský študijný program prekladateľstvo a tlmočníctvo ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Absolvent programu disponuje základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti translatológie, dejín a vývoja prekladu, ovláda ťažiskové stratégie pre prekladový transfer, mentálne operácie a notačné techniky potrebné na úspešnú realizáciu konzekutívneho tlmočenia a dialogického simultánneho tlmočenia. Študovaný jazyk má osvojený na vysokej praktickej úrovni (C1), disponuje vedomosťami z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Má znalosti z národnej literatúry písanej v predmetnom jazyku a kulturologické znalosti danom kontexte, a to v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe. Ovláda ťažiskové inštrumentárium, t.j. stratégie a metódy na realizáciu interlingválneho transferu so základnou znalosťou odborného jazyka. Absolvent disponuje znalosťami o základných pragmatických, právnych a etických aspektoch práce prekladateľa a tlmočníka a ovláda základné technológie a nástroje potrebné pri výkone povolania.

Uplatnenie absolventov

Všeobecné a odborné znalosti z oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, prekladateľských a tlmočníckych zručností, reálií, dejín a kultúry konkrétnej jazykovej oblasti, slovenského jazyka, v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe umožňujú absolventovi študijného programu uplatniť sa vo verejnom i súkromnom sektore, ako jazykoví špecialisti a mediátori, redaktori, prekladatelia a tlmočníci, či pracovníci na pozíciách so zásadnou potrebou ovládania cudzieho jazyka a komunikačných zručností na vysokej úrovni. Absolventi programu sú taktiež na základe odborných znalostí a zručností pripravení uchádzať sa o ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia, či už v predmetnom študijnom programe alebo spríbuznených programoch.

Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra translatológie
Nadväzujúci ŠP magisterský študijný program prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Absolvent programu disponuje základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti translatológie, dejín a vývoja prekladu, ovláda ťažiskové stratégie pre prekladový transfer, mentálne operácie a notačné techniky potrebné na úspešnú realizáciu konzekutívneho tlmočenia a dialogického simultánneho tlmočenia. Študovaný jazyk má osvojený na vysokej praktickej úrovni (C1), disponuje vedomosťami z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Má znalosti z národnej literatúry písanej v predmetnom jazyku a kulturologické znalosti danom kontexte, a to v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe. Ovláda ťažiskové inštrumentárium, t.j. stratégie a metódy na realizáciu interlingválneho transferu so základnou znalosťou odborného jazyka. Absolvent disponuje znalosťami o základných pragmatických, právnych a etických aspektoch práce prekladateľa a tlmočníka a ovláda základné technológie a nástroje potrebné pri výkone povolania.

Uplatnenie absolventov

Všeobecné a odborné znalosti z oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, prekladateľských a tlmočníckych zručností, reálií, dejín a kultúry konkrétnej jazykovej oblasti, slovenského jazyka, v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe umožňujú absolventovi študijného programu uplatniť sa vo verejnom i súkromnom sektore, ako jazykoví špecialisti a mediátori, redaktori, prekladatelia a tlmočníci, či pracovníci na pozíciách so zásadnou potrebou ovládania cudzieho jazyka a komunikačných zručností na vysokej úrovni. Absolventi programu sú taktiež na základe odborných znalostí a zručností pripravení uchádzať sa o ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia, či už v predmetnom študijnom programe alebo spríbuznených programoch.

Prekladateľstvo a tlmočníctvo španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra translatológie
Nadväzujúci ŠP magisterský študijný program prekladateľstvo a tlmočníctvo španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Absolvent programu disponuje základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti translatológie, dejín a vývoja prekladu, ovláda ťažiskové stratégie pre prekladový transfer, mentálne operácie a notačné techniky potrebné na úspešnú realizáciu konzekutívneho tlmočenia a dialogického simultánneho tlmočenia. Študovaný jazyk má osvojený na vysokej praktickej úrovni (C1), disponuje vedomosťami z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Má znalosti z národnej literatúry písanej v predmetnom jazyku a kulturologické znalosti danom kontexte, a to v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe. Ovláda ťažiskové inštrumentárium, t.j. stratégie a metódy na realizáciu interlingválneho transferu so základnou znalosťou odborného jazyka. Absolvent disponuje znalosťami o základných pragmatických, právnych a etických aspektoch práce prekladateľa a tlmočníka a ovláda základné technológie a nástroje potrebné pri výkone povolania.

Uplatnenie absolventov

Všeobecné a odborné znalosti z oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, prekladateľských a tlmočníckych zručností, reálií, dejín a kultúry konkrétnej jazykovej oblasti, slovenského jazyka, v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe umožňujú absolventovi študijného programu uplatniť sa vo verejnom i súkromnom sektore, ako jazykoví špecialisti a mediátori, redaktori, prekladatelia a tlmočníci, či pracovníci na pozíciách so zásadnou potrebou ovládania cudzieho jazyka a komunikačných zručností na vysokej úrovni. Absolventi programu sú taktiež na základe odborných znalostí a zručností pripravení uchádzať sa o ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia, či už v predmetnom študijnom programe alebo spríbuznených programoch.

Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra translatológie
Nadväzujúci ŠP doktorandský študijný program translatológia
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Absolvent študijného programu má široké teoretické a praktické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, dokáže komparovať jazykové, kultúrne a spoločenské systémy. Adekvátne dokáže sprostredkovať komunikáciu v rovine všetkých jazykových štýlov, t.j. umeleckých, odborných a publicistických v písomnej aj ústnej forme. Jednotlivé typy textov dokáže transferovať rešpektujúc ich jazykové, kultúrne, komunikačné, formálne či technologické osobitosti. Ovláda všetky stratégie a zručnosti tlmočníckych techník – konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, šušotáže, tlmočenia z listu. Dosahuje vysokú úroveň jazykových znalostí v materinskom a cudzom jazyku (C2) a primeranú úroveň prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si právne, etické a ekonomické aspekty translácie, ako aj prácu s relevantnými komunikačnými a IT technológiami či prekladateľskými nástrojmi a softvérmi.

Uplatnenie absolventov

Všeobecné a odborné znalosti z oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, prekladateľských a tlmočníckych zručností, reálií, dejín a kultúry konkrétnej jazykovej oblasti, slovenského jazyka, v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe umožňujú absolventovi študijného programu uplatniť sa na trhu práce ako prekladateľ a tlmočník na najvyššej profesionálnej úrovni pri sprostredkovaní odbornej komunikácie v oblasti hospodárstva, vedy, techniky, kultúry, súdnictva, štátnej správy, medzinárodných inštitúcii a diplomacie.

Prekladateľstvo a tlmočníctvo nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra translatológie
Nadväzujúci ŠP doktorandský študijný program translatológia
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Absolvent študijného programu má široké teoretické a praktické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, dokáže komparovať jazykové, kultúrne a spoločenské systémy. Adekvátne dokáže sprostredkovať komunikáciu v rovine všetkých jazykových štýlov, t.j. umeleckých, odborných a publicistických v písomnej aj ústnej forme. Jednotlivé typy textov dokáže transferovať rešpektujúc ich jazykové, kultúrne, komunikačné, formálne či technologické osobitosti. Ovláda všetky stratégie a zručnosti tlmočníckych techník – konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, šušotáže, tlmočenia z listu. Dosahuje vysokú úroveň jazykových znalostí v materinskom a cudzom jazyku (C2) a primeranú úroveň prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si právne, etické a ekonomické aspekty translácie, ako aj prácu s relevantnými komunikačnými a IT technológiami či prekladateľskými nástrojmi a softvérmi.

Uplatnenie absolventov

Všeobecné a odborné znalosti z oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, prekladateľských a tlmočníckych zručností, reálií, dejín a kultúry konkrétnej jazykovej oblasti, slovenského jazyka, v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe umožňujú absolventovi študijného programu uplatniť sa na trhu práce ako prekladateľ a tlmočník na najvyššej profesionálnej úrovni pri sprostredkovaní odbornej komunikácie v oblasti hospodárstva, vedy, techniky, kultúry, súdnictva, štátnej správy, medzinárodných inštitúcii a diplomacie.

Prekladateľstvo a tlmočníctvo ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Natália Muránska, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra translatológie
Nadväzujúci ŠP doktorandský študijný program translatológia
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Absolvent študijného programu má široké teoretické a praktické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, dokáže komparovať jazykové, kultúrne a spoločenské systémy. Adekvátne dokáže sprostredkovať komunikáciu v rovine všetkých jazykových štýlov, t.j. umeleckých, odborných a publicistických v písomnej aj ústnej forme. Jednotlivé typy textov dokáže transferovať rešpektujúc ich jazykové, kultúrne, komunikačné, formálne či technologické osobitosti. Ovláda všetky stratégie a zručnosti tlmočníckych techník – konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, šušotáže, tlmočenia z listu. Dosahuje vysokú úroveň jazykových znalostí v materinskom a cudzom jazyku (C2) a primeranú úroveň prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si právne, etické a ekonomické aspekty translácie, ako aj prácu s relevantnými komunikačnými a IT technológiami či prekladateľskými nástrojmi a softvérmi.

Uplatnenie absolventov

Všeobecné a odborné znalosti z oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, prekladateľských a tlmočníckych zručností, reálií, dejín a kultúry konkrétnej jazykovej oblasti, slovenského jazyka, v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe umožňujú absolventovi študijného programu uplatniť sa na trhu práce ako prekladateľ a tlmočník na najvyššej profesionálnej úrovni pri sprostredkovaní odbornej komunikácie v oblasti hospodárstva, vedy, techniky, kultúry, súdnictva, štátnej správy, medzinárodných inštitúcii a diplomacie.

Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra translatológie
Nadväzujúci ŠP doktorandský študijný program translatológia
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Absolvent študijného programu má široké teoretické a praktické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, dokáže komparovať jazykové, kultúrne a spoločenské systémy. Adekvátne dokáže sprostredkovať komunikáciu v rovine všetkých jazykových štýlov, t.j. umeleckých, odborných a publicistických v písomnej aj ústnej forme. Jednotlivé typy textov dokáže transferovať rešpektujúc ich jazykové, kultúrne, komunikačné, formálne či technologické osobitosti. Ovláda všetky stratégie a zručnosti tlmočníckych techník – konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, šušotáže, tlmočenia z listu. Dosahuje vysokú úroveň jazykových znalostí v materinskom a cudzom jazyku (C2) a primeranú úroveň prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si právne, etické a ekonomické aspekty translácie, ako aj prácu s relevantnými komunikačnými a IT technológiami či prekladateľskými nástrojmi a softvérmi.

Uplatnenie absolventov

Všeobecné a odborné znalosti z oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, prekladateľských a tlmočníckych zručností, reálií, dejín a kultúry konkrétnej jazykovej oblasti, slovenského jazyka, v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe umožňujú absolventovi študijného programu uplatniť sa na trhu práce ako prekladateľ a tlmočník na najvyššej profesionálnej úrovni pri sprostredkovaní odbornej komunikácie v oblasti hospodárstva, vedy, techniky, kultúry, súdnictva, štátnej správy, medzinárodných inštitúcii a diplomacie.

Prekladateľstvo a tlmočníctvo španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra translatológie
Nadväzujúci ŠP doktorandský študijný program translatológia
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Absolvent študijného programu má široké teoretické a praktické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, dokáže komparovať jazykové, kultúrne a spoločenské systémy. Adekvátne dokáže sprostredkovať komunikáciu v rovine všetkých jazykových štýlov, t.j. umeleckých, odborných a publicistických v písomnej aj ústnej forme. Jednotlivé typy textov dokáže transferovať rešpektujúc ich jazykové, kultúrne, komunikačné, formálne či technologické osobitosti. Ovláda všetky stratégie a zručnosti tlmočníckych techník – konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, šušotáže, tlmočenia z listu. Dosahuje vysokú úroveň jazykových znalostí v materinskom a cudzom jazyku (C2) a primeranú úroveň prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si právne, etické a ekonomické aspekty translácie, ako aj prácu s relevantnými komunikačnými a IT technológiami či prekladateľskými nástrojmi a softvérmi.

Uplatnenie absolventov

Všeobecné a odborné znalosti z oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, prekladateľských a tlmočníckych zručností, reálií, dejín a kultúry konkrétnej jazykovej oblasti, slovenského jazyka, v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe umožňujú absolventovi študijného programu uplatniť sa na trhu práce ako prekladateľ a tlmočník na najvyššej profesionálnej úrovni pri sprostredkovaní odbornej komunikácie v oblasti hospodárstva, vedy, techniky, kultúry, súdnictva, štátnej správy, medzinárodných inštitúcii a diplomacie.

Predstavenie katedier

Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať pamiatkovú starostlivosť a kultúrne dedičstvo?
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Poznatková báza absolventa odboru muzeológia v študijnom programe pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo pozostáva z teoretických vedomostí, praktických, ako aj doplňujúcich schopností a zručností. V predmetoch študijného programu je teoretická časť zastúpená viacerými kurzami z oblasti ochrany, prezentácie a manažmentu kultúrneho dedičstva, dejín pamiatkovej starostlivosti a príbuzných vedných disciplín (hlavne história, architektúra a dejiny umenia). Dôležitú súčasť tvoria kurzy z oblasti materiálnej kultúry. Praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti získa absolvent prostredníctvom kurzov zameraných na evidenciu a dokumentáciu hnuteľných i nehnuteľných dokladov minulosti, ich odbornú ochranu, prezentáciu a prácu s verejnosťou. Významné miesto v predmetoch študijného programu majú aj kurzy z oblasti moderných počítačových technológii, zameraných na obsluhu a spracovanie dát, ako aj prezentácie výsledkov vedeckej práce a kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/-ka bakalárskeho ŠP pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo získa všeobecné znalosti a zručnosti v oblasti ochrany , prezentácie a riadenia kultúrneho dedičstva s profilujúcimi vedomosťami zo sféry starostlivosti o nehnuteľné pamiatok ako aj hnuteľné doklady minulosti. S využitím poznatkov aktuálnej pamiatkovej legislatívy, znalostí o vývoji architektúry, ochrany a prezentácie nehnuteľných kultúrnych pamiatok, je spôsobilý na odbornú prácu na poli inštitúcií, zameriavajúcich sa na správu a obnovu týchto pamiatok. Dokáže na základe znalosti legislatívy, riadenia a organizácie múzeí a kultúrnych zariadení spravovať ako kurátor zverené zbierkové predmety na vysokej profesionálnej úrovni, najmä s ohľadom na súčasné trendy digitalizácie hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva. Absolvent/-ka je spôsobilý/-lá vykonávať prácu najmä v nasledovných profesijných oblastiach: v múzeách a galériách ako špecialista na spoločenskovedné zbierky, odborný pracovník Pamiatkového úradu SR, odborník na manažment a marketing pamäťových inštitúcií, v miestnej a regionálnej kultúre, v sociálnej a kultúrnej sfére najmä na regionálnej úrovni, vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére na odboroch kultúry, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v regionálnych masmédiách, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska a v neposlednom rade v organizáciách tretieho sektoru, ktoré sa špecializujú na záchranu a prezentáciu nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Muzeológia a kultúrne dedičstvo

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra muzeológie

Charakteristika študijného programu

Študijný program Muzeológia a kultúrne dedičstvo je pokračovaním magisterského študijného programu Muzeológia. Absolvent získa teoretické poznatky v širokom interdisciplinárnom kontexte. Zároveň nadobudne potrebné metodické schopnosti pre vedecko-výskumnú prácu, ako aj skúsenosti v rámci prípravy, koncipovania a riadenia vedeckých projektov. Priebežne získa aktuálne poznatky z oblasti prezentácie výsledkov na vedeckých konferenciách a z celého spektra publikačných možností. Predovšetkým však absolvent dosiahne úroveň erudícii umožňujúcich vykonávať nielen samostatný vedecký výskum, ale i teoreticko-metodologickú prácu. V okruhu svojej špecializácie je absolvent schopný samostatne, plnohodnotne a profesionálne riešiť odbornú a vedeckú problematiku, tvorivo aplikovať poznatky z celého radu disciplín.

Uplatnenie absolventov

Doktorandské štúdium študujú absolventi magisterského štúdia, podliehajúci starostlivému výberu zohľadňujúcemu predovšetkým predpoklady adepta na profesijné uplatnenie vo vedeckej sfére. Absolvent má predpoklady kreovať vedecký problém, koncipovať vedecký projekt a vedecký tím a tiež prezentovať výsledky svojej práce vo vedeckej spisbe, či domácich a zahraničných vedeckých podujatiach. Penzum získaných vedomostí majú možnosť využiť absolventi tretieho stupňa štúdia vo vedeckovýskumných ústavoch, akademickej sfére, v múzejných a pamiatkových inštitúciách, taktiež ich môžu využiť ako vysokokvalifikovaní pracovníci v oblasti štátnej správy a samosprávy, v riadiacej sfére štátnej správy, v orgánoch školstva, v nevládnych organizáciách, v oblasti kultúry a pod.

Muzeológia a kultúrne dedičstvo

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra muzeológie

Charakteristika študijného programu

Študijný program Muzeológia a kultúrne dedičstvo je pokračovaním magisterského študijného programu Muzeológia. Absolvent získa teoretické poznatky v širokom interdisciplinárnom kontexte. Zároveň nadobudne potrebné metodické schopnosti pre vedecko-výskumnú prácu, ako aj skúsenosti v rámci prípravy, koncipovania a riadenia vedeckých projektov. Priebežne získa aktuálne poznatky z oblasti prezentácie výsledkov na vedeckých konferenciách a z celého spektra publikačných možností. Predovšetkým však absolvent dosiahne úroveň erudícii umožňujúcich vykonávať nielen samostatný vedecký výskum, ale i teoreticko-metodologickú prácu. V okruhu svojej špecializácie je absolvent schopný samostatne, plnohodnotne a profesionálne riešiť odbornú a vedeckú problematiku, tvorivo aplikovať poznatky z celého radu disciplín.

Uplatnenie absolventov

Doktorandské štúdium študujú absolventi magisterského štúdia, podliehajúci starostlivému výberu zohľadňujúcemu predovšetkým predpoklady adepta na profesijné uplatnenie vo vedeckej sfére. Absolvent má predpoklady kreovať vedecký problém, koncipovať vedecký projekt a vedecký tím a tiež prezentovať výsledky svojej práce vo vedeckej spisbe, či domácich a zahraničných vedeckých podujatiach. Penzum získaných vedomostí majú možnosť využiť absolventi tretieho stupňa štúdia vo vedeckovýskumných ústavoch, akademickej sfére, v múzejných a pamiatkových inštitúciách, taktiež ich môžu využiť ako vysokokvalifikovaní pracovníci v oblasti štátnej správy a samosprávy, v riadiacej sfére štátnej správy, v orgánoch školstva, v nevládnych organizáciách, v oblasti kultúry a pod.

Estetika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program estetika
Pracovisko Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky
Informácie Šípka v logu pracoviska ukazuje správny smer každému, kto sa cez umenie chce dozvedieť viac aj o sebe
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Absolvent/absolventka prvého stupňa štúdia estetiky má základné teoreticko-metodologické vedomosti, ktoré sú východiskom pre odbornú prax i vedecký výskum. Ovláda kategoriálny aparát estetiky, filozofie umenia a semiotiky umenia, dokážu kvalifikovane identifikovať všetky úrovne a prvky umeleckého diela (predovšetkým slovesného, výtvarného a hudobného), a to aj s ohľadom na ich žánrové osobitosti, s presahom aj k špecifikám populárnej kultúry, príslušných médií a umenia pre deti a mládež v miere, v akej sú diela tejto povahy samozrejmou súčasťou príkladov a prípadových štúdií povinného bloku Interpretačných seminárov. Absolvent/absolventka je oboznámený/á so základnými príznakmi všetkých umeleckých slohov a ich najreprezentatívnejšími dielami, ako aj s estetickými koncepciami od staroveku po súčasnosť. Má základné skúsenosti s praktickým pôsobením v médiách, galériách a ďalších kultúrnych inštitúciách. Vďaka týmto spôsobilostiam dokážu samostatne interpretovať literárne, výtvarné a hudobné diela s presahmi k špecifikám populárnej kultúry a umenia pre deti a mládež, a to aj v medzidruhových a historickovývinových súvislostiach.

Uplatnenie absolventov

Nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti dávajú absolventovi/absolventke kompetenciu uplatniť sa v odborných inštitúciách s umelecko-kultúrnym zameraním, ako aj v tých oblastiach kultúrneho a spoločenského života, súkromného a verejného sektoru, ktoré majú vzťah k umeniu (kultúrne inštitúcie typu klasických galérií, ale aj nekonvenčných výstavných priestorov, redakcie printových a iných médií, ustanovizne venované záujmovej umeleckej a kultúrnej aktivite, inštitúcie organizujúce miestny kultúrny život na úrovni obce, mesta, regiónu, programy osvetových stredísk zamerané na tvorivé dielne a pod.). Absolvent/absolventka môže tiež pôsobiť ako člen/členka inštitucionálnych tímov, v ktorých je žiadaná tvorba rešerší a deskriptívnych analýz estetických či špecifickejšie umeleckých javov.

Učiteľstvo histórie

Bakalársky študijný program


Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo histórie v kombinácii s iným aprobačným predmetom
Pracovisko Katedra histórie
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Obsahovú náplň a postupnosť získavania odborných kompetencií v predmetovej špecializácii , ktoré vyplývajú z nárokov a teoretických rámcov histórie ako jednej z disciplín historických vied, konkretizuje študijný plán. Absolvent/ka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo histórie si osvojí všeobecné vedomosti na úrovni jednotlivých dejinných období, spozná príčiny a dôsledky významných historických udalostí a získa tiež základné teoreticko-metodologické vedomosti z didaktiky odboru. Bude poznať minulosť svojho národa, národov Európy a sveta.

Učiteľské kompetencie

Absolventi/absolventky majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Učiteľstvo histórie

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandské štúdium slovenských dejín
Pracovisko Katedra histórie
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Obsahovú náplň a postupnosť získavania odborných kompetencií v predmetovej špecializácii , ktoré vyplývajú z nárokov a teoretických rámcov histórie ako jednej z disciplín historických vied, konkretizuje študijný plán.
Absolvent/ka magisterského študijného programu učiteľstvo histórie (v kombinácii) nadväzuje na vedomosti, zručnosti a spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho stupňa vzdelávania. Štúdiom nadobúda absolvent rozšírené odborné znalosti zo študijného odboru (slovenské i svetové dejiny), vrátane metodologických poznatkov z odborovej didaktiky. Získa kompetencie pracovať s pramenným materiálom v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny, dokáže ho analyzovať a interpretovať pre potreby školskej praxe. Je schopný aktívne pristupovať k reflektovaniu historickej skutočnosti z regionálnej, európskej a svetovej perspektívy.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii.
 
 

Archeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Archeológia
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program archeológie poskytuje prehľad o pravekom a včasnodejinnom vývoji a o interdisciplinárnej spolupráci (geofyzika, paleobotanika, paleozoológia, antropológia, história, pomocné vedy historické, atď.). Poskytuje zároveň aj základy aplikácie moderných počítačových metód. Absolvent je pri práci s materiálom zorientovaný v jeho základnej chronologickej a kultúrnej identifikácii a má potrebný prehľad v odbornej literatúre. Je spôsobilý výsledky základného výskumu, ako aj nálezový fond publikovať deskriptívnou i analytickou formou. Teoretické a praktické znalosti terénneho výskumu sú obsiahnuté v náplni základných kurzov a ich praktická realizácia je realizovaná povinnou odbornou praxou na vykopávkach. Súčasťou výučby je aj oboznámenie sa s platnými právnymi normami, ktoré legislatívne určujú prípravu a realizáciu archeologického terénneho výskumu a garantujú ochranu a prezentáciu národného kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolventi získajú úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore archeológia s orientáciou na pravek a včasnohistorický vývoj Slovenska a môžu pôsobiť ako členovia výskumných tímov vedeckovýskumných pracovísk SAV a pracovísk oprávnených vykonávať základný terénny výskum v pracovnom tíme vedeným Mgr., v múzeách, v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej a miestnej správe, kde sa nepožaduje VŠ vzdelanie.

Archeológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program archeológia
rigorózne štúdium
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program archeológie poskytuje široký prehľad o pravekom a včasnodejinnom vývoji a dôraz kladie na interdisciplinárnu spoluprácu (paleobotanika, paleozoológia, história, ochrana kultúrneho dedičstva, pomocné vedy historické, atď.). V kurzoch sú obsiahnuté základy metodiky archeologického výskumu s cieľom poskytnúť absolventovi spôsobilosti zorganizovať a viesť terénny archeologický výskum, riešiť terénne nálezové situácie a riadiť tím pracovníkov pri terénnom výskume a pri spravovaní nálezového fondu, analyzovať archeologické pramene a kontexty a zasadiť ich do súvislosti historického a kultúrneho vývoja Slovenska a Európy. Cieľom výuky je tvorivo kooperovať na úrovni interdisciplinárnej spolupráce, publikovať výsledky základného terénneho výskumu a nálezových fondov a prezentovať výsledky archeologického bádania formou výstav, stálych expozícií, budovaním archeologických parkov a náučných chodníkov a prednášok na odborných a vedeckých podujatiach.

Uplatnenie absolventov

Absolventi získajú úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore archeológia s orientáciou na pravek a včasnohistorický vývoj strednej Európy a môžu pôsobiť ako členovia výskumných tímov na pracoviskách SAV, odborní pracovníci v múzeách, metodicko-riadiaci alebo odborní pracovníci pamiatkových úradov, v štátnej alebo verejnej službe, učitelia alebo vedeckí pracovníci na vysokých školách, odborní pracovníci v organizáciách (spoločnostiach) pre aplikované (komerčné) terénne výskumy vyvolané stavebnou činnosťou, v kultúrnych ustanovizniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva.

Archeológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni

Charakteristika študijného programu

Študijný program archeológia nadväzuje na magisterský študijný program archeológia. Absolvent nadobudne predpoklady pre samostatný vedecký výskum a teoretickú prácu. Je pripravený k plnohodnotnej a vysoko odbornej samostatnej tvorivej činnosti na profesionálnej úrovni a k využívaniu interdisciplinárnej spolupráce pri riešení problematiky svojej špecializácie. Absolvent získa rozsiahle teoretické vedomosti v odbore, metodické schopnosti pre výskumnú prácu, skúsenosti s prípravou a riadením vedeckých projektov, prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní. Absolvent je spôsobilý podieľať sa na teoretickom rozvoji vedného odboru a je schopný sformulovať vedecký problém, analyzovať ho a na základe výskumu ho zrozumiteľne a objektívne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy (monografia, vedecká štúdia, projekt a pod.).

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako pedagogickí alebo výskumní pracovníci v akademických, univerzitných a vzdelávacích pracoviskách. Absolventi môžu pôsobiť ako vysokokvalifikovaní pracovníci v oblasti štátnej správy a samosprávy, v riadiacej sfére štátnej správy, v orgánoch školstva, v nevládnych organizáciách, v oblasti kultúry, pamiatkovej ochrany a správy, múzeí a pod.

Archeológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 rokov
Garant prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni

Charakteristika študijného programu

Študijný program archeológia nadväzuje na magisterský študijný program archeológia. Absolvent nadobudne predpoklady pre samostatný vedecký výskum a teoretickú prácu. Je pripravený k plnohodnotnej a vysoko odbornej samostatnej tvorivej činnosti na profesionálnej úrovni a k využívaniu interdisciplinárnej spolupráce pri riešení problematiky svojej špecializácie. Absolvent získa rozsiahle teoretické vedomosti v odbore, metodické schopnosti pre výskumnú prácu, skúsenosti s prípravou a riadením vedeckých projektov, prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní. Absolvent je spôsobilý podieľať sa na teoretickom rozvoji vedného odboru a je schopný sformulovať vedecký problém, analyzovať ho a na základe výskumu ho zrozumiteľne a objektívne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy (monografia, vedecká štúdia, projekt a pod.).

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako pedagogickí alebo výskumní pracovníci v akademických, univerzitných a vzdelávacích pracoviskách. Absolventi môžu pôsobiť ako vysokokvalifikovaní pracovníci v oblasti štátnej správy a samosprávy, v riadiacej sfére štátnej správy, v orgánoch školstva, v nevládnych organizáciách, v oblasti kultúry, pamiatkovej ochrany a správy, múzeí a pod.

Učiteľstvo etickej výchovy

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo etickej výchovy
Pracovisko Katedra etiky a estetiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Obsahovú náplň a postupnosť získavania odborných kompetencií v predmetovej špecializácii , ktoré vyplývajú z nárokov a teoretických rámcov etiky ako disciplíny odboru filozofia, konkretizuje študijný plán.

Učiteľské kompetencie

Absolventi/absolventky majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality. Absolventi/absolventky ovládajú poznatky z vied o teóriách výchovy, vzdelávania a etiky vo vzťahovom rámci etickej výchovy a tvorivo ich aplikujú vo výchovno-vzdelávacom procese. Ovládajú bazálne teoretické i praktické súvislosti obsahu vzdelávania (etiky) a odborovej didaktiky, ako aj didaktiky a metodiky v etickej výchove.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo
Pracovisko Katedra etiky a estetiky
Informácie Príď k nám študovať etiku riadenia ľudí a práce
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Cieľom štúdia je osvojenie teoretických poznatkov a praktických zručností z oblasti aplikovanej etiky riadenia ľudí a práce. Absolvent/absolventka študijného programu je schopný/á vytvárať stratégie etického riadenia organizácie a personálneho riadenia, preventívne programy, či riešiť morálne konfliktné situácie v rámci riadenia ľudí a práce v organizáciách na teoretickej aj praktickej rovine, skupinovej či individuálnej úrovni. Dokáže identifikovať reálny stav etickej klímy v organizácii a vypracovať návrhy na jej zlepšenie, riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad v oblasti riadenia ľudí a práce. Dokáže viesť kurzy a výcviky pre manažérov a zamestnancov v oblasti prevencie etických rizík a nežiaducich javov v pracovných vzťahoch či zostavenia a realizácie etických stratégií v organizácii v oblasti personálneho riadenia. Je schopný/á formulovať prakticko-etické riešenia rôznorodých problémov v oblasti etiky vo vzťahu k vedeniu ľudí a riadeniu práce v organizáciách.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/absolventka má široké uplatnenie v celom spektre profesijných oblastí, ktoré vyžadujú znalosti z oblasti personálneho riadenia a riadenia práce, a to od mikroúrovne až po makroúroveň. Je schopný/á zavádzať rôzne formy inštitucionalizácie etiky v organizáciách. Je schopný/á vysvetliť základné etické problémy v zamestnaneckých vzťahoch a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Disponuje znalosťami efektívne pracovať v riadiacich tímoch rôznych typov organizácií a firiem a aktívne sa podieľať na formovaní firemnej kultúry, etickej stratégie organizácie a motivácie v práci. Ovláda poznatky príbuzných vedných disciplín súvisiacich s riadením ľudí a práce.

Aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo
Pracovisko Katedra etiky a estetiky
Informácie Príď k nám študovať etiku riadenia ľudí a práce
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa

Cieľom štúdia je osvojenie teoretických poznatkov a praktických zručností z oblasti aplikovanej etiky riadenia ľudí a práce. Absolvent/absolventka študijného programu je schopný/á vytvárať stratégie etického riadenia organizácie a personálneho riadenia, preventívne programy, či riešiť morálne konfliktné situácie v rámci riadenia ľudí a práce v organizáciách na teoretickej aj praktickej rovine, skupinovej či individuálnej úrovni. Dokáže identifikovať reálny stav etickej klímy v organizácii a vypracovať návrhy na jej zlepšenie, riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad v oblasti riadenia ľudí a práce. Dokáže viesť kurzy a výcviky pre manažérov a zamestnancov v oblasti prevencie etických rizík a nežiaducich javov v pracovných vzťahoch či zostavenia a realizácie etických stratégií v organizácii v oblasti personálneho riadenia. Je schopný/á formulovať prakticko-etické riešenia rôznorodých problémov v oblasti etiky vo vzťahu k vedeniu ľudí a riadeniu práce v organizáciách.

Uplatnenie absolventa

Absolvent/-ka má široké uplatnenie v celom spektre profesijných oblastí, ktoré vyžadujú znalosti z oblasti personálneho riadenia a riadenia práce, a to od mikroúrovne až po makroúroveň. Je schopný/á zavádzať rôzne formy inštitucionalizácie etiky v organizáciách. Je schopný/á vysvetliť základné etické problémy v zamestnaneckých vzťahoch a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Disponuje znalosťami efektívne pracovať v riadiacich tímoch rôznych typov organizácií a firiem a aktívne sa podieľať na formovaní firemnej kultúry, etickej stratégie organizácie a motivácie v práci. Ovláda poznatky príbuzných vedných disciplín súvisiacich s riadením ľudí a práce.

Učiteľstvo etickej výchovy

Bakalársky študijný program

Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 4 roky
Garant: doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
Získaný titul: bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Učiteľstvo etickej výchovy
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etickú výchovu

Charakteristika študijného programu

Absolvent a absolventka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo predmetu etická výchova získa základné poznatky z vied o teóriách výchovy a vzdelávania, ako aj z odboru etická výchova a základov etiky. V rámci bakalárskeho stupňa absolvuje témy a jednotky nosného jadra a okrem toho disciplíny pedagogicko-psychologické a aplikačné. Nadobudnuté teoretické poznatky bude absolvent/absolventka vedieť tvorivo aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese, formovať morálne postoje žiakov a žiačok a rozvinúť ich záujem o celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie. Dokáže rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v živote človeka a pedagogicky pôsobiť v priestoroch morálnych konfliktov, týkajúcich sa každodenného praktického života.

Uplatnenie absolventov

Absolventi a absolventky študijného programu Učiteľstvo predmetu etická výchova - bakalársky stupeň sa môžu uplatniť predovšetkým v rámci učiteľstva predmetu Etická výchova na ZŠ a SŠ, ako pedagógovia vo vzdelávacích, výchovných a mimoškolských zariadeniach a centrách voľného času. Taktiež dokážu pedagogicky pôsobiť v duchu etickej výchovy vo výchovných zariadeniach a vplývať na zverené osoby pri dôležitých životných rozhodnutiach, pri rozlišovaní dobra a zla v každodenných situáciách, napríklad pri práci s delikventnou mládežou a pod. Absolventi a absolventky štúdia dokážu základné etické problémy vysvetliť rôznym skupinám žiakov a žiačok a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Zároveň dokážu analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia základnej problematiky etickej výchovy.

Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program etika
rigorózne konanie Etika (PhDr.)
Pracovisko Katedra etiky a estetiky
Informácie Príď k nám študovať etickú expertízu a etické poradenstvo
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Absolvent/absolventka komplexne ovláda teoreticko-metodologickú bázu z oblasti aplikovaných etík, ktorá mu/jej umožňuje realizovať etickú expertízu a etické poradenstvo v jednotlivých oblastiach praxe, sférach profesijných činností, na individuálnej, skupinovej a spoločenskej úrovni, s dôrazom na hĺbkovú etickú expertízu a poradenstvo v organizáciách. Má znalosti z oblasti teórie komunikácie a teórie konfliktov, ktorá je dôležitá v manažérskej práci. Je schopný/á riadiť pracovné činnosti, zabezpečovať funkčnú integritu organizácie a implantovať a inovovať etickú dimenziu organizačnej kultúry. Dokáže zastávať funkciu etického experta/expertky vo verejnom, štátnom alebo súkromnom sektore. Je schopný/á orientovať sa v zložitých etických problémoch globalizovaného sveta, navrhovať ich riešenia a aplikovať ich vo svojej expertíznej a poradenskej činnosti. Je schopný/á realizovať etickú expertízu a etické poradenstvo problémov teoretickej, praktickej a výskumnej povahy, riešiť eticko-humánne dilemy a pôsobiť v interdisciplinárnych tímoch pri riešení komplexných vedeckých a spoločenských problémov z etického a humánneho hľadiska.

Uplatnenie absolventov

malickova says:Absolvent/absolventka sa môže uplatniť vo verejnom i súkromnom sektore, štátnej službe, v oblasti vzdelávacích inštitúcií a v rôznych oblastiach praxe (inštitúty etiky, poradenské centrá, etické komisie a pod.). Dokáže riešiť situácie súvisiace s etickým poradenstvom v práci s ľuďmi. Má predpoklady pôsobiť v expertných a vedecko-výskumných tímoch a riešiť interdisciplinárne úlohy z etického a humánneho hľadiska. Je schopný presadiť sa ako expert v medzinárodných inštitúciách a programoch. Ovláda v relevantnom rozsahu poznatky príbuzných vedných disciplín súvisiacich s aplikovanou etikou.

Učiteľstvo etickej výchovy

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Etika
rigorózne konanie Etika (PhDr.)
Pracovisko Katedra etiky a estetiky
Študijný plán Študijný plán
Obsahovú náplň a postupnosť získavania odborných kompetencií v predmetovej špecializácii , ktoré vyplývajú z nárokov a teoretických rámcov etiky ako disciplíny odboru filozofia, konkretizuje študijný plán.
Absolvent/absolventka disponuje rozsiahlou bázou teoretických, koncepčných a metodických poznatkov z etickej výchovy, autonómne a tvorivo ich aplikuje vo výchovno-vzdelávacom procese. Hĺbkovo rozumie formatívnemu procesu prosociálnej osobnosti a jeho širším axiologickým humanistickým východiskám.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii.

Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program etika
rigorózne konanie Etika (PhDr.)
Pracovisko Katedra etiky a estetiky
Informácie Príď k nám študovať etickú expertízu a etické poradenstvo
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Absolvent/absolventka komplexne ovláda teoreticko-metodologickú bázu z oblasti aplikovaných etík, ktorá mu/jej umožňuje realizovať etickú expertízu a etické poradenstvo v jednotlivých oblastiach praxe, sférach profesijných činností, na individuálnej, skupinovej a spoločenskej úrovni, s dôrazom na hĺbkovú etickú expertízu a poradenstvo v organizáciách. Má znalosti z oblasti teórie komunikácie a teórie konfliktov, ktorá je dôležitá v manažérskej práci. Je schopný/á riadiť pracovné činnosti, zabezpečovať funkčnú integritu organizácie a implantovať a inovovať etickú dimenziu organizačnej kultúry. Dokáže zastávať funkciu etického experta/expertky vo verejnom, štátnom alebo súkromnom sektore. Je schopný/á orientovať sa v zložitých etických problémoch globalizovaného sveta, navrhovať ich riešenia a aplikovať ich vo svojej expertíznej a poradenskej činnosti. Je schopný/á realizovať etickú expertízu a etické poradenstvo problémov teoretickej, praktickej a výskumnej povahy, riešiť eticko-humánne dilemy a pôsobiť v interdisciplinárnych tímoch pri riešení komplexných vedeckých a spoločenských problémov z etického a humánneho hľadiska.

Uplatnenie absolventov

malickova says:Absolvent/absolventka sa môže uplatniť vo verejnom i súkromnom sektore, štátnej službe, v oblasti vzdelávacích inštitúcií a v rôznych oblastiach praxe (inštitúty etiky, poradenské centrá, etické komisie a pod.). Dokáže riešiť situácie súvisiace s etickým poradenstvom v práci s ľuďmi. Má predpoklady pôsobiť v expertných a vedecko-výskumných tímoch a riešiť interdisciplinárne úlohy z etického a humánneho hľadiska. Je schopný presadiť sa ako expert v medzinárodných inštitúciách a programoch. Ovláda v relevantnom rozsahu poznatky príbuzných vedných disciplín súvisiacich s aplikovanou etikou.

História - Filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. (história)
prof. PhDr. Silvia Tomášková, CSc. (filozofia)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program  - história
doktorandský študijný program - slovenské dejiny
Pracovisko Katedra histórie
Katedra filozofie FF UKF v Nitre
Informácie História a filozofia patria medzi kľúčové humanitné disciplíny, ktoré umožňujú študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných a myšlienkových súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi medziodborového štúdia histórie a filozofie sú uplatniteľní najmä v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky. Ďalej sa môžu uplatniť v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach alebo redakciách časopisov.
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Medziodborový bakalársky študijný program história – filozofia je prienikom oboch študijných odborov. Absolventi získajú základné všeobecné faktografické, teoreticko-metodologické a filozofické znalosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Študijný program je zostavený tak, aby poskytol študentovi odborné vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historickej geografie, dejín umenia a klasických pomocných vied historických. Získa tiež vedomosti o filozofických smeroch od antiky až po 20. storočie. Ich cieľom je poukázať na základné členenie filozofie, hlavné filozofické systémy, školy, ale aj problémy a základné metodologické postupy. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odborov. Absolventi si vedia vyhľadať základnú literatúru určenú pre študijný odbor a pracovať s ňou tak, aby dokázali syntetizovať poznatky v nej obsiahnuté. Poznajú druhy pramenného materiálu k jednotlivým historickým epochám a dokážu s ním pracovať, čo sa prejavuje v spracovaní záverečnej práce.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia študijnom programe história – filozofia nachádzajú uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú samostatný prístup k riešeniu problému a majú prehľad v historických udalostiach a javoch, bazálny rozhľad v odboroch spadajúcich pod historické vedy, zodpovedajúce činnosti tímového, prípadne samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka. Sú spôsobilí vykonávať profesie v pamäťovo-fondových inštitúciách (múzeum, knižnica, archív).

Etika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor  2.1.5 Etika
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Etika obsahovo nadväzuje na magisterský študijný program etika a je koncipovaný ako príprava na samostatnú vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti všeobecnej etiky, aplikovanej etiky a etickej výchovy. Z tohto dôvodu sa zameriava na špecializované štúdium etických disciplín s dôrazom na dobré zvládnutie ich teoreticko-metodologických aspektov a má vo veľkej miere individualizovaný charakter. Absolvent štúdia ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky, dokáže samostatne sledovať súčasné trendy v tejto oblasti poznania a hľadať nové, originálne riešenia a prístupy ku skúmanej problematike. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov, dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi, je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní v samostatnej vedecko-výskumnej práci na univerzitných pracoviskách, pracoviskách SAV, v súkromných firmách zaoberajúcich sa otázkami etického auditu, bilancovania a expertíznej činnosti, vo výskumných ústavoch s pedagogickou a environmentálnou profesijno-etickou orientáciou. Môže pôsobiť v inštitúciách so zameraním na problémy ľudských potrieb, urbanizácie, migrácie, utečencov a v oblasti pedagogickej činnosti na vysokých školách.

Žurnalistika - História

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. (história)
doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD. (žurnalistika)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program – žurnalistika
magisterský študijný program  - história
doktorandský študijný program - slovenské dejiny
Pracovisko Katedra histórie
Katedra žurnalistiky a nových médií
Informácie Žurnalistika patrí pod študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá. Pripravuje do praxe budúcich žurnalistov, informujúcich verejnosť o dianí v minulosti i prítomnosti. História patrí medzi kľúčové humanitné disciplíny, ktoré umožňujú študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných a myšlienkových súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi medziodborového štúdia žurnalistiky a histórie sú uplatniteľní v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach alebo redakciách novín, časopisov a vydavateľstiev.
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Medziodborový bakalársky študijný program žurnalistika – história je prienikom dvoch študijných odborov. Absolventi získajú základné všeobecné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Študijný program je zostavený tak, aby v rámci histórie poskytol študentovi odborné vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odboru. Absolventi si vedia vyhľadať základnú literatúru určenú pre študijný odbor a pracovať s ňou tak, aby dokázal syntetizovať poznatky v nej obsiahnuté. Poznajú druhy pramenného materiálu k jednotlivým historickým epochám a dokáže s ním pracovať, čo sa prejavuje v spracovaní záverečnej práce. Absolventi tiež získajú poznatky z oblasti rozhlasovej a televíznej tvorby, nových médií a metodiky žurnalistickej práce, základov mediálnej semiotiky, interpretácie mediálnych obsahov a mediálnej gramotnosti ako základ pre prácu v médiách. Absolventi študijného programu dokážu nadobudnuté vedomosti využiť v praxi, čo sa prejavuje najmä v schopnosti vedeckej argumentácie pri spracovávaní zadaného problému témy bakalárskej práce. Svoje vedecké zistenia vie komunikovať s vedeckou i laickou obcou a dosiahnuté závery si vie obhájiť. Pri výskume a koncipovaní textov uplatňuje princípy etického správania a pozná dôsledky neetického konania pre jeho ďalšie profesijné pôsobenie. Absolventi prvého stupňa štúdia sú schopní ďalej samostatne získavať nové informácie z odboru.
 

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia študijnom programe žurnalistika – história nachádzajú uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú samostatný prístup k riešeniu problému a majú prehľad v historických udalostiach a javoch, bazálny rozhľad v odboroch spadajúcich pod historické vedy. Sú schopní zastávať zodpovedajúce činnosti tímového, prípadne samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka. Sú spôsobilí vykonávať profesie v pamäťovo-fondových inštitúciách (múzeum, knižnica, archív), redakciách webových, printových, auditívnych alebo audiovizuálnych médií (redaktor).

Etika

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 rokov
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Etika obsahovo nadväzuje na magisterský študijný program etika a je koncipovaný ako príprava na samostatnú vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti všeobecnej etiky, aplikovanej etiky a etickej výchovy. Z tohto dôvodu sa zameriava na špecializované štúdium etických disciplín s dôrazom na dobré zvládnutie ich teoreticko-metodologických aspektov a má vo veľkej miere individualizovaný charakter. Absolvent štúdia ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky, dokáže samostatne sledovať súčasné trendy v tejto oblasti poznania a hľadať nové, originálne riešenia a prístupy ku skúmanej problematike. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov, dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi, je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní v samostatnej vedecko-výskumnej práci na univerzitných pracoviskách, pracoviskách SAV, v súkromných firmách zaoberajúcich sa otázkami etického auditu, bilancovania a expertíznej činnosti, vo výskumných ústavoch s pedagogickou a environmentálnou profesijno-etickou orientáciou. Môže pôsobiť v inštitúciách so zameraním na problémy ľudských potrieb, urbanizácie, migrácie, utečencov a v oblasti pedagogickej činnosti na vysokých školách.

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo akademických predmetov – magisterský stupeň učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii
Pracovisko Katedra romanistiky a germanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Absolvent/ka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry získa základné teoretické poznatky o jednotlivých rovinách jazykového systému súčasnej nemčiny, ovláda pojmový aparát, základné metodologické východiská a postupy lingvistického, literárnovedného, literárnohistorického a didaktického bádania. V rámci kulturologickej kompetencie má rozsiahle poznatky z literatúry germanofónnych krajín, histórie, kultúry a reálií nemeckej jazykovej oblasti. Absolvent/ka disponuje rečovými zručnosťami, dokáže ústne a písomne plynule komunikovať v nemeckom jazyku a je schopný/á adekvátne a samostatne riešiť úlohy za účelom zabezpečenia bezproblémovej interlingválnej a interkultúrnej komunikácie v škole i mimo nej. Taktiež má ucelené poznatky o kritériách a aspektoch pozorovania vyučovacieho procesu ako aj o jednotlivých disciplínach odborovej didaktiky nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Získaný titul: magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský ŠP lingvodidaktika, doktorandský ŠP teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Pracovisko Katedra romanistiky a germanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Absolvent/ka magisterského študijného programu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) disponuje komunikatívnou kompetenciou v nemeckom jazyku na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a teoretickými poznatkami o zásadných aspektoch fungovania jazykového systému súčasnej nemčiny a o diachrónnom vývoji nemčiny. Zároveň sa dobre orientuje v zásadných metodologických otázkach lingvistického výskumu. Má dobré poznatky o jednotlivých epochách dejín nemeckej literatúry. Komplexné teoretické poznatky zo všeobecnej didaktiky a didaktiky a metodiky nemeckého jazyka a literatúry tvoria dobré východisko pre ich adekvátnu a inovatívnu aplikáciu vo vzdelávacom procese.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Je schopný/á podieľať sa na príprave učebných materiálov a učebníc, ako aj metodických materiálov, pričom vie využiť svoju cudzojazyčnú kompetenciu na prehĺbenie a obohatenie sprostredkovaných poznatkov a informácií o nové aspekty. Zároveň je schopný učebné materiály pre výučbu cudzích jazykov kriticky posúdiť. Osvojené teoretické a empirické poznatky, ale i praktické zručnosti ho kvalifikujú pokračovať vo vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa.

Nemecký jazyk a literatúra

Magisterský študijný program

Študijný odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD.
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Deutsch lernen und lehren
Znalosť cudzích jazykov (nielen jedného) vám otvára dvere do sveta. Jazyk nie je iba základným prostriedkom komunikácie, ale vďaka nemu môžete bližšie spoznať cudzie kultúry, ich zvyky a históriu, či lepšie pochopiť ich videnie reality a každodenný život. Nemecky hovoriace krajiny sú od nás geograficky nie vzdialené a historicky a kultúrne v mnohom blízke. O to viac je znalosť nemčiny v stredoeurópskom kontexte pridanou hodnotou pre každého, kto sa na medzinárodnom trhu práce chce úspešne uplatniť.

Charakteristika študijného programu

Trojročné rozširujúce štúdium nemecký jazyk a literatúra je určené absolventom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním učiteľského zamerania. Štúdium sa realizuje v nemeckom jazyku. Obsah štúdia je totožný s akreditovanými študijnými programami učiteľstva akademických predmetov – nemecký jazyk a literatúra pre bakalársky a magisterský stupeň. Štúdium sa končí štátnou záverečnou skúškou. Študenti získavajú po absolvovaní rozširujúceho štúdia vysvedčenie.

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení rozširujúceho štúdia nemecký jazyk a literatúra nájdu absolventi uplatnenie v praxi ako učitelia a pomocní učitelia nemeckého jazyka na 1. a 2. stupni základných škôl, na stredných školách, gymnáziách a v jazykových školách, ale aj v iných vzdelávacích a kultúrno-spoločenských inštitúciách, hospodárskej sfére a turizme.

Žurnalistika

Bakalársky študijný program a profil absolventov

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program žurnalistika
Pracovisko Katedra žurnalistiky
Informácie Poď študovať žurnalistiku na UKF
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Program štúdia je orientovaný na teoretické základy žurnalistiky a masovej komunikácie, poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických aktivít, praktické skúsenosti a technické zručnosti z oblastí autorských činností a redaktorskej práce v rozhlase, televízií, tlači a v nových médiách. Absolventi získajú poznatky o podstate a úlohách spravodajstva a publicistiky, spôsoboch stvárňovania textových, obrazových, zvukových a audiovizuálných komunikátov, o procese redigovania.

Uplatnenie absolventov

Študijný program dáva absolventovi možnosť uplatniť sa v odboroch mediálnej sféry, v rôznych funkciách v oblasti prípravy, tvorby mediálnych komunikátov (v redakciách printových médií, vydavateľstiev, v rozhlase, televízii a nových médií). Absolvent nájde uplatnenie aj v oblasti public relations (ako tlačový tajomník, hovorca, manažér so špecializáciou na mediálne pôsobenie).

Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Pracovisko Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
Informácie info
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Obsahovú náplň a postupnosť získavania odborných kompetencií v predmetovej špecializácii , ktoré vyplývajú z nárokov a teoretických rámcov študijného odboru teológia, konkretizuje študijný plán.
Absolvent učiteľstva náboženskej výchovy má poznatky z filozofie, etiky a teológie a je schopný používať ich so zreteľom k pedagogickému zameraniu svojho odboru.

Učiteľské kompetencie

Absolventi majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent získal vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy  
Pracovisko Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Obsahovú náplň a postupnosť získavania odborných kompetencií v predmetovej špecializácii , ktoré vyplývajú z nárokov a teoretických rámcov študijného odboru teológia, konkretizuje študijný plán.
Absolvent/ka učiteľstva náboženskej výchovy disponuje vďaka svojej predmetovej špecializácii komplexnými teoretickými vedomosťami z teológie, spoločenských vied a didaktiky náboženskej výchovy. Poznatky samostatne a tvorivo aplikuje vo výchovno-vzdelávacom procese. Dokáže prijímať rozhodnutia a voliť metódy vzhľadom na konkrétnu situáciu žiakov a vo vedomí vlastnej etickej a spoločenskej zodpovednosti. Je schopný/á ďalej sa vzdelávať samoštúdiom.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii.

Muzeológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie v odbore muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať muzeológiu?
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program muzeológia zameraný na múzejnú – pamiatkovú ochranu a prezentáciu archeologických a krajinno-historických pamiatok pokrýva teoretické aj praktické interdisciplinárne poznatky z oblasti muzeológie, historickej geografie, archeológie a monumentológie. Povedľa muzeologických disciplín, zameraných na legislatívu, prezentáciu a komunikáciu, ale i ďalších ako je etnológia, kultúrna antropológia a múzejný manažment, magisterské štúdium významne rozširuje vedomosti aj vo sfére krajinno-kultúrnej koevolúcie s orientáciou na nehnuteľné krajinno-historické pamiatky. Odborný obsah študijného programu zohľadňuje, všetky relevantné komponenty štúdia so zameraním na potreby študentov ako aj na aktuálne nároky spoločnosti 21. storočia v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.
Absolvent/ka magisterského študijného programu muzeológia zameraný na múzejnú – pamiatkovú ochranu a prezentáciu archeologických a krajinno-historických pamiatok nadobudne teoretické aj praktické interdisciplinárne poznatky z oblasti muzeológie, historickej geografie, archeológie a monumentológie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka druhého stupňa štúdia študijného programu muzeológia je, ako kustód nehnuteľného kultúrneho dedičstva, odborne pripravený/á aj na praktický múzejný monitoring, múzejno-pamiatkovú starostlivosť, ochranu a prezentáciu prehistorických a historických krajinných štruktúr v kultúrnej krajine. Absolvent/ka disponuje vedomosťami, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách rôzneho zamerania, vo sfére štátnej správy (ochrana štátom chránených pamiatok, ochrana životného prostredia). Študijný program, reflektujúci vo veľkej miere aj potreby ochrany prírody a krajinno-kultúrnych štruktúr pripraví absolventa na uplatnenie nielen v historických, kultúrnych a muzeologických pracoviskách, ale aj vo sfére ochrany prírody na riadiacich postoch. Je tiež spôsobilý/á uchádzať sa aj o ďalšie štúdium na 3. stupni vysokoškolského štúdia v odbore historické vedy.

Kulturológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program kulturológia
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Rozmanitosť a kreativita. Začni študovať s nami.
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Študijný program kulturológia sa orientuje na výchovu odborníkov v rôznych oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky o teórii a dejinách kultúry (slovenských i svetových), o dejinách umeleckej kultúry (výtvarného umenia, hudby, divadla, literatúry, filmu), o kulturologickom terminologickom aparáte a kulturologických koncepciách, o výskumoch z iných vedeckých disciplín, vďaka ktorým absolvent získava širšie spoločensko-vedné poznanie (filozofia, história, sociológia, religionistika, lingvistika, etnológia, estetika), o typoch a poslaní kultúrnych organizácií, o manažmente, marketingu a propagácii v kultúre.
 

Uplatnenie absolventov

Absolvent kulturológie 1. stupňa môže pracovať na nižšom a strednom stupni riadenia v rozličných kultúrnych zariadeniach, ako aj v samostatných podnikateľských subjektoch vo sfére kultúry. Uplatní sa ako pracovník kultúrnych zariadení v štátnej a verejnej správe, v regionálnych médiách a vydavateľskej oblasti, ale aj v inštitúciách na organizovanie kultúrneho a umeleckého života, v osvetovej oblasti, nadáciách, občianskych združeniach, vo vládnych a mimovládnych humanitne orientovaných inštitúciách a organizáciách a pod.

Kulturológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program kulturológia
rigorózne konanie
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa/absolventky

Študijný program sa orientuje na zabezpečenie výchovy odborníkov v rôznych oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky o problematike kulturológie 20. a 21. storočia, postmoderny, semiotiky kultúry, sociálnej a kultúrnej antropológie a filozofie kultúry, o európskych a svetových trendoch, koncepciách riešiacich aktuálne problémy národnej a kultúrnej identity, globalizácie, europeizácie, multikulturalizmu, masovej kultúry, priemyslu kultúry, o dejinách umenia (najmä o dejinách slovenskej umeleckej kultúry), o práve a legislatíve v kultúre, kultúrnej politike a projektovaní kultúrnych aktivít.
 

Uplatnenie absolventa/absolventky

Absolvent kulturológie 2. stupňa môže pracovať na vyšších stupňoch riadenia v rozličných kultúrnych zariadeniach (štátom zriadených inštitúciách i nezávislých kultúrnych centrách, kultúrnych uzloch a osvetových pracoviskách), ako aj v samostatných podnikateľských subjektoch vo sfére kultúry. Uplatní sa ako pracovník kultúrnych zariadení v štátnej a verejnej správe, v regionálnych médiách a vydavateľskej oblasti, ale aj v inštitúciách na organizovanie kultúrneho a umeleckého života (galériách, múzeách, mestských a regionálnych oddeleniach kultúry a referent/ka kultúry, v osvetovej oblasti a pod.). Zároveň je absolvent magisterského stupňa štúdia kulturológie disponovaný aj v teoretickej sfére samostatného vedeckého bádania, riešenia najkomplexnejších teoretických aspektov kultúrneho života a širšej kulturologickej reflexie viacerých javov súdobej transformujúcej sa spoločnosti.

Kulturológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra kulturológie
Katedra manažmentu kultúry a turizmu

Charakteristika študijného programu

Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti filozofie kultúry, kulturológie 20. a 21. storočia, špecifickej oblasti kulturológie podľa študijnej a výskumnej orientácie doktoranda (teória a dejiny kultúry, teória a dejiny národnej kultúry, filozofia kultúry, umelecká kultúra, mediálna kultúra, mravná kultúra, kultúrna pedagogika, aplikovaná kulturológia). Absolventi odboru kulturológia na 3. stupni ovláda a rešpektuje zásady vedeckej práce, vie formulovať vedecký problém a navrhnúť spôsob jeho riešenia, využíva výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti pri rozvoji kulturológie ako vedného odboru a študijného odboru, rešpektuje nevyhnutnosť aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi, dodržiava právne a etické normy vedeckej práce, dokáže prezentovať výsledky svojho vedeckého bádania aj v cudzom jazyku, má schopnosť viesť vedecké podujatia v materinskom a cudzom jazyku.

Čo učíme v študijnom programe

V rámci doktorandského štúdia sa študent získava poznatky predovšetkým z metodológie spoločenských vied, metodológie kulturológie, teoretickej a kritickej analýzy kultúry a jej subsystémov, nových trendov v teoretickej reflexii kultúry, globalizácie kultúry, interkultúrnych procesov, transkultúrnych procesov, multikulturalizmu, crosscultural studies a pod., kultúrnej identity a kultúrneho dedičstva, kultúrnej výchovy a interkultúrnych kompetencií v umeleckej tvorbe ako aj poznatky z dejín a aktuálnych trendov v špecifickej časti kulturológie podľa študijného a výskumného zamerania doktoranda.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu kulturológia („philosophiae doctor“) nachádza uplatnenie ako vysokoškolský pedagóg, príp. samostatný vedecký pracovník reflektujúci rozmanité spektrum kulturologických problémov, disponuje vlastným vedeckým myslením, širokými znalosťami v danom vednom odbore. Je schopný kritického reflektovania a individuálneho vedeckého bádania širokospektrálnych javov v súčasnej kultúre a svojimi výskumami prispieva k cizelovanie kulturologického myslenia a hlbokého porozumenia najsúčasnejším trendom spoločensko-kultúrnych procesov, kategorizácii kulturologického pojmového aparátu a jeho usúvzťažnenia v rámci interdisciplinárnych priezorov.

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Študijný program je zameraný na odborné vzdelávanie v oblasti vyučovania anglického jazyka a literatúry. Rozvíja teoretické vedomosti a praktické zručnosti, hlavne v oblasti stavby a používania angličtiny a interpretácie literárnych textov anglofónnych krajín, a pomáha nadobudnúť kompetencie potrebné pre ďalšie štúdium v odbore. Podporuje skúsenostné štúdium a učí porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny.
Absolvent ovláda anglický jazyk na vysokej odbornej úrovni v písanej aj hovorenej forme a pozná základný obsah disciplín študijného zamerania učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Disponuje základnými zručnosťami, ktoré sú potrebné pre samostatnú tvorivú činnosť a pre spoluprácu pri riešení odborných projektov v oblasti jazykového vzdelávania. Má predpoklady pokračovať v magisterskom štúdiu.

Uplatnenie absolventov

Absolventi/absolventky majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Anglistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa

Program sa zameriava na komplexný rozvoj jazykových, komunikatívnych a interkultúrnych kompetencií v anglickom jazyku a dôrazom na premostenie lingvistických disciplín (praktikum anglickej výslovnosti, morfológia, lexikológia, syntax) s literárnymi (britská, americká, postkoloniálna, detská literatúra). Program ponúka disciplíny zamerané na interkultúrnu komunikáciu, projektový manažment, IT zručnosti alebo využitie anglického jazyka v masmédiách a editovaní, v ktorých sa rozvíjajú mäkké zručnosti, analytické a kritické myslenie, schopnosti riešenia problémov a komunikačné zručnosti.
Absolvent/ka dôkladne ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, má adekvátne vedomosti o literárnom, kultúrnom a historickom kontexte anglofónnych krajín. Je schopný/á analyzovať a interpretovať literárne a neliterárne texty, kreatívne aplikuje teoretické znalosti z oblasti interpersonálnej komunikácie a projektového manažmentu v praxi, flexibilne uplatňuje nadobudnuté teoretické znalosti pri riešení interdisciplinárnych problémov a využíva IT zručnosti pri príprave samostatných a skupinových projektov. Absolvent/ka dokáže efektívne komunikovať a prezentovať svoje názory a využíva kritické myslenie a analytické zručnosti.

Uplatnenie absolventa

Absolvent/-ka sa môže uplatniť v oblasti obchodu a súkromnej firemnej sféry, štátnej správy, v oblasti kultúry, turizmu, interkultúrnej mediácie a v oblasti médií. Absolvent študijného programu môže pokračovať v magisterských programoch ako napr. anglický jazyk v odbornej komunikácii ako aj v iných príbuzných študijných odboroch.

Anglistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa

Program sa zameriava na komplexný rozvoj jazykových, komunikatívnych a interkultúrnych kompetencií v anglickom jazyku a dôrazom na premostenie lingvistických disciplín (praktikum anglickej výslovnosti, morfológia, lexikológia, syntax) s literárnymi (britská, americká, postkoloniálna, detská literatúra). Program ponúka disciplíny zamerané na interkultúrnu komunikáciu, projektový manažment, IT zručnosti alebo využitie anglického jazyka v masmédiách a editovaní, v ktorých sa rozvíjajú mäkké zručnosti, analytické a kritické myslenie, schopnosti riešenia problémov a komunikačné zručnosti.
Absolvent/ka dôkladne ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, má adekvátne vedomosti o literárnom, kultúrnom a historickom kontexte anglofónnych krajín. Je schopný/á analyzovať a interpretovať literárne a neliterárne texty, kreatívne aplikuje teoretické znalosti z oblasti interpersonálnej komunikácie a projektového manažmentu v praxi, flexibilne uplatňuje nadobudnuté teoretické znalosti pri riešení interdisciplinárnych problémov a využíva IT zručnosti pri príprave samostatných a skupinových projektov. Absolvent/ka dokáže efektívne komunikovať a prezentovať svoje názory a využíva kritické myslenie a analytické zručnosti.

Uplatnenie absolventa

Absolvent/-ka sa môže uplatniť v oblasti obchodu a súkromnej firemnej sféry, štátnej správy, v oblasti kultúry, turizmu, interkultúrnej mediácie a v oblasti médií. Absolvent študijného programu môže pokračovať v magisterských programoch ako napr. anglický jazyk v odbornej komunikácii ako aj v iných príbuzných študijných odboroch.

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandské štúdium lingvodidaktiky, doktorandské štúdium anglistiky
študijný program rigorózne konanie
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Študijný program rozvíja teoretické poznatky a praktické zručnosti a spôsobilosti v kombinácii jazykovedných a literárno-vedných disciplín s kľúčovými aspektmi výchovno-vzdelávacieho procesu a pedagogicko- didaktických prístupov v odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Vytvára podmienky na rozvoj kritického myslenia, podporuje sebarealizáciu a učí efektívne organizovať, viesť a hodnotiť výchovno-vzdelávací proces. Absolvent ovláda anglický jazyk a literatúru anglofónnych krajín na vysokej úrovni. Má teoretické vedomosti a pozná praktické súvislosti stavby a používania anglického jazyka ako aj analýzy a interpretácie literárnych textov.
Má odbornú spôsobilosť plánovať, organizovať a viesť výchovno-vzdelávací proces. Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie a je spôsobilý viesť a komplexne riešiť odborné úlohy v oblasti jazykového vzdelávania.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii.

Anglický jazyk v odbornej komunikácii

Magisterský študijný program

tr>Študijný plánŠtudijný plán
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program anglistika
študijný program rigorózne konanie
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Magisterský študijný program Anglický jazyk v odbornej komunikácii je atraktívnym programom, ktorý zohľadňuje aktuálne požiadavky prepojenia kvalitnej jazykovej prípravy s praktickými zručnosťami. Študenti programu sa venujú problematike odbornej terminológie, interpersonálnej komunikácie a nadobúdajú adekvátne manažérske schopnosti a vedomosti o princípoch podnikania.
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa

Neučiteľský jednoodborový študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii ponúka možnosť spoznať anglický jazyk z pohľadu lingvistického, kultúrneho, literárneho, počítačového a prekladateľského.
Absolvent/ka má odborné a metodologické vedomosti z oblasti komunikácie v anglickom jazyku, ktoré sú uplatniteľné v praxi. Dokáže samostatne formulovať výskumný problém previazaný na používanie anglického jazyka, je schopný identifikovať relevantné informácie, analyzovať a kriticky interpretovať anglické texty v rôznych oblastiach odbornej praxe. Absolvent/ka má pokročilú jazykovú, interpersonálnu a interkultúrnu kompetenciu a dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. Má tiež výborné prezentačné zručnosti. Dokáže pracovať s terminologickými zdrojmi, korpusmi, databázami a počítačovým programami podporujúcimi preklad.

Uplatnenie absolventov

Študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii pripravuje na širokú škálu možných zamestnaní v podnikateľskej a komerčnej sfére doma aj v zahraničí, všade, kde sa pracuje s angličtinou na odbornej rovine. V rámci reflektovania aktuálnych potrieb praxe a požiadaviek potencionálnych zamestnávateľov štúdium zahŕňa odbornú komunikáciu, obchodnú a právnickú angličtinu, sociálno-psychologické a kultúrne aspekty jazyka, prekladateľské a počítačové zručnosti.

Anglický jazyk v odbornej komunikácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program anglistika
študijný program rigorózne konanie
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Magisterský študijný program Anglický jazyk v odbornej komunikácii je atraktívnym programom, ktorý zohľadňuje aktuálne požiadavky prepojenia kvalitnej jazykovej prípravy s praktickými zručnosťami. Študenti programu sa venujú problematike odbornej terminológie, interpersonálnej komunikácie a nadobúdajú adekvátne manažérske schopnosti a vedomosti o princípoch podnikania.
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa

Neučiteľský jednoodborový študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii ponúka možnosť spoznať anglický jazyk z pohľadu lingvistického, kultúrneho, literárneho, počítačového a prekladateľského.
Absolvent/ka má odborné a metodologické vedomosti z oblasti komunikácie v anglickom jazyku, ktoré sú uplatniteľné v praxi. Dokáže samostatne formulovať výskumný problém previazaný na používanie anglického jazyka, je schopný identifikovať relevantné informácie, analyzovať a kriticky interpretovať anglické texty v rôznych oblastiach odbornej praxe. Absolvent/ka má pokročilú jazykovú, interpersonálnu a interkultúrnu kompetenciu a dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. Má tiež výborné prezentačné zručnosti. Dokáže pracovať s terminologickými zdrojmi, korpusmi, databázami a počítačovým programami podporujúcimi preklad.

Uplatnenie absolventov

Študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii pripravuje na širokú škálu možných zamestnaní v podnikateľskej a komerčnej sfére doma aj v zahraničí, všade, kde sa pracuje s angličtinou na odbornej rovine. V rámci reflektovania aktuálnych potrieb praxe a požiadaviek potencionálnych zamestnávateľov štúdium zahŕňa odbornú komunikáciu, obchodnú a právnickú angličtinu, sociálno-psychologické a kultúrne aspekty jazyka, prekladateľské a počítačové zručnosti.

Anglistika

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Doktorandské štúdium

Charakteristika študijného programu

Charakter a odborné zameranie študijného programu vyjadrujú nosné a ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru. Tieto sú viazané jednak na povinné predmety ako sú filozofické problémy humanitných a spoločenských vied, etika výskumu, metodológia jazykovedy alebo literárnej vedy, teórie a koncepcie vo svetovej jazykovede alebo v literárnej vede, a tiež povinne voliteľné predmety ako sú psycholingvistika, sociolingvistika, literárna kritika, analýza odborného a umeleckého textu. Prostredníctvom výberových prednášok ponúkame doktorandom rozšírenie a doplnenie poznatkov z oblasti príbuzných disciplín a zároveň stretnutie s významnými osobnosťami v odbore. Významnou súčasťou doktorandského programu je vedecká časť, ktorá smeruje k profesijnému rozvoju doktorandov. Tu sa kladie dôraz najmä na publikácie v časopisoch evidovaných v renomovaných databázach, vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách, ostatné vedecké príspevky a citácie, aktívnu účasť na vedeckých odborných podujatiach doma a v zahraničí, skúsenosti s organizovaním vedeckých odborných podujatí, ako aj na prípravu a riešenie medzinárodných a domácich projektov vedeckého alebo vzdelávacieho charakteru. Celkové zameranie a štruktúra doktorandského študijného programu smeruje k výchove zrelej vedeckej osobnosti s komplexom špecifických teoretických vedomostí a praktických zručností, ktorá efektívne pôsobí v danej akademickej komunite.

Uplatnenie absolventov

Absolvent získava vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Anglistika. Počas doktorandského štúdia si kvantitatívne i kvalitatívne prehlbuje vedomosti z oblasti lingvistiky, kultúrnych štúdií, resp. literatúry, vyprofiluje sa na odborníka v špecifickej oblasti výskumu, ktorá úzko súvisí so zvolenou témou dizertačnej práce. Osvojuje si najnovšie teoretické koncepcie a metodologické trendy v oblasti lingvistického výskumu súčasného anglického jazyka, sociolingvistické a pragmatické súvislosti otvoreného systému anglického jazyka, jeho vývinu a dialektológie. Doktorand sa tiež môže sústrediť na problematiku kulturologickú alebo literárno-vednú v anglofónnom kontexte.

Anglistika

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Doktorandské štúdium

Charakteristika študijného programu

Charakter a odborné zameranie študijného programu vyjadrujú nosné a ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru. Tieto sú viazané jednak na povinné predmety ako sú filozofické problémy humanitných a spoločenských vied, etika výskumu, metodológia jazykovedy alebo literárnej vedy, teórie a koncepcie vo svetovej jazykovede alebo v literárnej vede, a tiež povinne voliteľné predmety ako sú psycholingvistika, sociolingvistika, literárna kritika, analýza odborného a umeleckého textu. Prostredníctvom výberových prednášok ponúkame doktorandom rozšírenie a doplnenie poznatkov z oblasti príbuzných disciplín a zároveň stretnutie s významnými osobnosťami v odbore. Významnou súčasťou doktorandského programu je vedecká časť, ktorá smeruje k profesijnému rozvoju doktorandov. Tu sa kladie dôraz najmä na publikácie v časopisoch evidovaných v renomovaných databázach, vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách, ostatné vedecké príspevky a citácie, aktívnu účasť na vedeckých odborných podujatiach doma a v zahraničí, skúsenosti s organizovaním vedeckých odborných podujatí, ako aj na prípravu a riešenie medzinárodných a domácich projektov vedeckého alebo vzdelávacieho charakteru. Celkové zameranie a štruktúra doktorandského študijného programu smeruje k výchove zrelej vedeckej osobnosti s komplexom špecifických teoretických vedomostí a praktických zručností, ktorá efektívne pôsobí v danej akademickej komunite.

Uplatnenie absolventov

Absolvent získava vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Anglistika. Počas doktorandského štúdia si kvantitatívne i kvalitatívne prehlbuje vedomosti z oblasti lingvistiky, kultúrnych štúdií, resp. literatúry, vyprofiluje sa na odborníka v špecifickej oblasti výskumu, ktorá úzko súvisí so zvolenou témou dizertačnej práce. Osvojuje si najnovšie teoretické koncepcie a metodologické trendy v oblasti lingvistického výskumu súčasného anglického jazyka, sociolingvistické a pragmatické súvislosti otvoreného systému anglického jazyka, jeho vývinu a dialektológie. Doktorand sa tiež môže sústrediť na problematiku kulturologickú alebo literárno-vednú v anglofónnom kontexte.

Etnológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Etnológia
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Tu sa dozviete ďalšie potrebné informácie o štúdiu na našej katedre
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa

Študijný odbor etnológia skúma vývin socio-kultúrnej reality rozmanitých spoločenských skupín. Prostredníctvom kvalitatívnych aj kvantitatívnych metód výskumu v lokálnych a regionálnych kontextoch ich fungovania. V bakalárskom programe je dôraz kladený na tieto nosné témy: dejiny a teoreticko-metodologické aspekty etnológie, folkloristiky, etnomuzikológie a etnochoreológie, metódy a techniky terénneho výskumu, materiálnu kultúru a technológie, socionormatívnu kultúru, sociálne vzťahy a spoločenskú organizáciu, tradičné umenie, slovesnú a hudobnú folkloristiku, etnické teórie a kultúrno-spoločenské charakteristiky etnických minorít na Slovensku, urbánnu etnológiu. Súčasťou jadra študijného plánu je terénny výskum, ktorý predpokladá prípravu projektov a ich realizáciu. Dôležitou zložkou študijného plánu je odborná prax, počas ktorej študenti nadobúdajú priame skúsenosti s aplikáciou svojich zručností a znalostí v praxi, tiež získavajú dôležité kontakty. K dobrej orientácii v odbore je nevyhnutné ovládanie cudzích jazykov. Ich výučba je zakotvená v študijnom pláne.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu etnológia (1. stupeň) dokáže na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti o tradičnej materiálnej, duchovnej, sociálnej kultúre, o hudobnom, tanečnom a slovesnom folklóre, ako aj o súčasných trendoch vývinu každodennej kultúry. Má vedomosti o akulturačných procesoch a problematike medzietnického spolužitia, vie sa zorientovať v kultúrnych špecifikách v lokálnych a regionálnych podmienkach. Ovládaním kvalitatívnych výskumných metód a techník etnologického a folkloristického výskumu prispieva ku kvalitnejším a kvalifikovanejším riešeniam problémov v sociálnej a kultúrnej sfére. Vďaka odbornej praxi získava potrebné zručnosti v rôznych kultúrnych inštitúciách.

Etnológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Etnológia
rigorózne konanie
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Tu sa dozviete ďalšie potrebné informácie o štúdiu na našej katedre
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa

Študijný program Etnológia (2. stupeň) prehlbuje znalosti študentov v oblasti najnovších teoretických a metodologických trendov vedného odboru ako aj v príbuzných vedných disciplínach. Podporuje študentov v riešení náročnejších výskumných projektov týkajúcich sa rôznych oblastí kultúrno-spoločenskej reality. Rozhľad absolventov sa rozširuje o vybrané fenomény a problémy súčasnej európskej etnológie a mimoeurópskych spoločenstiev. Špecifikom je akcent na poznávanie metód vizuálnej antropológie. V oblasti etnomuzikológie a etnochoreológie je pozornosť venovaná európskym aj mimoeurópskym kontextom vývoja hudobno-tanečných prejavov. Študijný program kladie veľký dôraz na získavanie takých zručností a vedomostí, ktoré študentom umožnia plnohodnotné využitie širokej škály dokumentačných techník aj riadenie alebo participáciu na riešení komplexnejších výskumných projektov.

Uplatnenie absolventov

Absolventi odboru Etnológia (2. stupeň) sú spôsobilí vykonávať prácu v základnom aj aplikovanom výskume, v štátnej a verejnej sfére, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v masmédiách, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska, v sociálnej práci najmä s marginalizovanými skupinami. Absolvent je schopný na dostatočnej úrovni komunikovať aj vysvetľovať svoje znalosti a závery výskumnej práce nezainteresovanému publiku aj prezentovať ich na vedeckom fóre.

Anglický jazyk a kultúra v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Edita Gromová
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Anglický jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje možnosť oboznámiť sa so základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti translatológie, dejín a vývoja prekladu, tlmočenia a ich metód. Študent po jeho absolvovaní používa oba jazyky na vysokej praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe, ako aj literatúru písanú v ich jazykoch. Ovláda tiež základné inštrumentárium, t.j. stratégie a metódy na realizáciu interlingválneho transferu so základnou znalosťou odborného jazyka v oblasti práva, ekonómie a európskych inštitúcií.
Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pôsobia pedagógovia s bohatou prekladateľskou a tlmočníckou praxou, ktorí zároveň participujú na významných domácich i medzinárodných výskumných projektoch z oblasti prekladu a tlmočenia, počítačovej lingvistiky, strojového či audiovizuálneho prekladu a i. Výučba sa realizuje v špičkovo vybavených učebniach a špecializovaných laboratóriách na tlmočenie a preklad.

Uplatnenie absolventov

 • prekladateľ odborných textov
 • tlmočník odborného diskurzu
 • jazykový a interkultúrny mediátor
 • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník medzinárodných inštitúcií
 • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník - sprievodca

Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Nemecký jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje možnosť oboznámiť sa so základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti translatológie, dejín a vývoja prekladu, tlmočenia a ich metód. Študent po jeho absolvovaní používa oba jazyky na vysokej praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe, ako aj literatúru písanú v ich jazykoch. Ovláda tiež základné inštrumentárium, t.j. stratégie a metódy na realizáciu interlingválneho transferu so základnou znalosťou odborného jazyka v oblasti práva, ekonómie a európskych inštitúcií.
Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pôsobia pedagógovia s bohatou prekladateľskou a tlmočníckou praxou, ktorí zároveň participujú na významných domácich i medzinárodných výskumných projektoch z oblasti prekladu a tlmočenia, počítačovej lingvistiky, strojového či audiovizuálneho prekladu a i. Výučba sa realizuje v špičkovo vybavených učebniach a špecializovaných laboratóriách na tlmočenie a preklad.

Uplatnenie absolventov

 • prekladateľ odborných textov
 • tlmočník odborného diskurzu
 • jazykový a interkultúrny mediátor
 • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník medzinárodných inštitúcií
 • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník - sprievodca

Translatológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
prof. PhDr. Peter Kopecký, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Študijný program translatológia nadväzuje na magisterský študijný program prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa stáva odborníkom v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, študijný program translatológia. Ovláda vedecké metódy výskumu translatológie na všeobecnej úrovni prekladateľských a tlmočníckych činností alebo na úrovni dvoch konkrétnych pracovných jazykov. Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti translatológie, osvojí si zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, schopnosť vnímať etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých fórach, prispieť k rozvoju študijného odboru aj s ohľadom na prax.
Absolvent tretieho stupňa študijného programu translatológia sa uplatní na vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracoviskách, ktoré majú translatologické, resp. príbuzné zameranie (domáce aj zahraničné univerzity a ústavy akadémie vied).

Translatológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
prof. PhDr. Peter Kopecký, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Študijný program translatológia nadväzuje na magisterský študijný program prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa stáva odborníkom v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, študijný program translatológia. Ovláda vedecké metódy výskumu translatológie na všeobecnej úrovni prekladateľských a tlmočníckych činností alebo na úrovni dvoch konkrétnych pracovných jazykov. Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti translatológie, osvojí si zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, schopnosť vnímať etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých fórach, prispieť k rozvoju študijného odboru aj s ohľadom na prax.
Absolvent tretieho stupňa študijného programu translatológia sa uplatní na vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracoviskách, ktoré majú translatologické, resp. príbuzné zameranie (domáce aj zahraničné univerzity a ústavy akadémie vied).

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra
Pracovisko Katedra slovanských filológií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

V jazykovednej zložke programu absolvent získa systémovo usporiadané poznatky o dejinách slovenského jazyka, vzťahu slovenčiny k iným (nielen slovanským) jazykom a o synchrónnych podmienkach fungovania a význame slovenčiny v medziľudskej komunikácii. V literárnovednej zložke absolvent nadobudne poznatky a odborné vedomosti z literárnoteoretických, literárnohistorických a literárnokritických oblastí, doplnené o systematické poznatky o súvislostiach slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. Teoretické poznatky vie absolvent tvorivo aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese a je schopný rozvinúť svoj záujem o celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie.

Učiteľské kompetencie

Absolventi/absolventky majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Editorstvo a vydavateľská prax

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Editorstvo a vydavateľská prax
Pracovisko Katedra slovanských filológií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Príprava absolventa/absolventky je založená na osvojení si teoretických vedomostí a praktických skúseností z oblasti spisovného jazyka (ortografia, základy morfologickej stavby slovenčiny, základy syntaktickej stavby slovenčiny, štylistika slovenského jazyka), dejín a teórie literatúry (slovenská literatúra od najstarších čias po súčasnosť, európsky a svetový literárny kontext, teória literatúry), editorstva a vydavateľskej praxe (základy editorstva, základy textológie, redakčná úprava textu, grafická redakcia publikácie, webové redakčné systémy, špecifikum tvorby periodík). Absolvent/ka bude tiež disponovať základnými poznatkami z oblasti marketingu, autorského práva, kulturológie a cudzieho jazyka. Samozrejmou súčasťou jeho nadobudnutej odbornosti bude aj kvalitné vybavenie z teórie a praxe počítačovej grafiky.

Uplatnenie absolventov

Absolventi/absolventky bakalárskeho štúdia sa uplatnia na pracovných pozíciách v oblasti široko chápanej knižnej kultúry: v redakciách vydavateľstiev, napr. ako pracovníci v oblasti marketingu, editori a korektori, kvalifikovaní pracovníci pripravujúci vydanie knižných publikácií; v kultúrnych a reklamných agentúrach; v umelecko-kreatívnych odvetviach zameraných na vydávanie tlačovín.

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský ŠP lingvodidaktika, doktorandský ŠP slavistika – slovanské jazyky
Pracovisko Katedra slovanských filológií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Obsahovú náplň štúdia a postupnosť získavania odborných kompetencií, ktoré vyplývajú z nárokov a teoretických rámcov ruského jazyka a literatúry ako predmetovej špecializácie budúceho učiteľa, konkretizuje študijný plán.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii a dokáže samostatne riešiť úlohy vyplývajúce z jeho kompetencií (odborných, pedagogicko-psychologických, metodicko-didaktických a osobnostných), ktoré získal v priebehu štúdia. Dokáže uplatňovať procedúry edukačnej intervencie v školských a mimoškolských podmienkach, kooperuje s pracovníkmi príbuzných profesií (riaditeľ školy, učiteľ, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny kurátor, lektor jazyka), je schopný spolupracovať ako člen tímu, ako aj s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej pracuje. Je plne kvalifikovaný na vyučovaciu činnosť a ďalšie edukačné činnosti.

Editorstvo a vydavateľská prax

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne štúdium (PhDr.)
Pracovisko Katedra slovanských filológií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

V rámci štúdia sa prehlbujú teoretické vedomosti o dejinách spisovnej slovenčiny v chronologickom zábere až po súčasný spisovný jazyk, v praktickej rovine sa rozvíjajú komunikačné schopnosti a stratégie ako tvoriť a prezentovať rôzne typy komunikátov (manažérska rétorika). V literárnej zložke sa dôraz presúva na aplikovanie vedomostí z dejín slovenskej a svetovej literatúry, na nadobudnutie spôsobilostí interpretovať, hodnotiť a následne textologicky a editorsky spracovať literárne dielo. Študijný program dopĺňajú predmety z teoretickej a praktickej oblasti edičnej a vydavateľskej praxe (dejiny editorstva a textológie, cenzúra a sociálna regulácia literatúry, problematika redigovania odborného, umeleckého, prekladového textu, typografické praktikum, korektúra a apretúra textu), prehlbujú sa poznatky z oblasti marketingu (reklama a PR).

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka magisterského štúdia sa uplatní v oblasti široko chápanej knižnej kultúry, v redakciách vydavateľstiev (vedecký redaktor, výkonný redaktor, odborný redaktor, zodpovedný redaktor, jazykový redaktor, redaktor textových správ a pod.), v kultúrnych a reklamných agentúrach (manažéri v knižnej a mediálnej oblasti), v umelecko-kreatívnych odvetviach zameraných na vydávanie tlačovín v najširšom zmysle slova.

Slovenský jazyk a literatúra

Doktoranský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry

Charakteristika študijného programu

Nosné témy jadra znalostí sú viazané na predmety viažuce sa na teóriu a metodológiu slovenského jazyka. Študijný program je zložený zo študijnej a vedeckej časti. Ťažiskom študijnej časti sú predmety zamerané na dejiny a teórie lingvistiky, porovnávaciu jazykovedu, synchrónnu a diachrónnu jazykovedu . Jadro obsahuje základné rámcové témy, ktoré v priebehu štúdia stanoví školiteľ a ktoré sa prezentujú v rámci predmetu Doktorandské kolokvium. Profil absolventa sa formuje najmä individuálnym štúdiom literatúry určenej školiteľom. Súčasťou študijnej časti sú vzdelávacie aktivity, ktoré anticipujú vyučovaciu, konzultačnú a posudzovateľskú činnosť. Náplňou vedeckej časti je publikačná činnosť, aktívna prezentácia výsledkov na konferenciách, projektová a iná činnosť. K ďalším aktivitám patrí vypracovanie projektu a kapitoly z dizertačnej práce k dizertačnej skúške, vypracovanie dizertačnej práce. Študijný program má adekvátne rozloženie foriem vzdelávania, preferujúce jednak prezenčné formy (semináre a konzultácie) a jednak formy samostatného štúdia.

Uplatnenie absolventov

Absolvent nadobudne predpoklady pre vedeckú prácu v odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra a niektorých príbuzných aplikovaných odboroch. Môže sa uplatniť na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách. Absolvent doktorandského študijného programu získa rozsiahle teoretické vedomosti v danom vednom odbore, ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na inovačné procesy v slovenskom jazykovom areáli, nadobudne tiež metodické schopnosti pre výskumnú prácu. Získa skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a zahraničných vedeckých publikáciách.
Teoretické poznatky
Absolvent odboru (3. stupeň) je spôsobilý samostatne vedecky bádať a prinášať vlastné originálne riešenia v odbore, ovláda metodológiu a metódy v oblasti slovenského jazyka s orientáciou na diachróniu alebo synchróniu a základné komunikačné typy, domény a sféry.
Praktické zručnosti
– je schopný prepojiť teoretické poznatky s praktickými aktivitami a prezentovať výsledky vlastných výskumov a súčasného vývinu vedného študijného odboru vo verejnej komunikácií,
– osvojí si zásady praktickej aplikovateľnosti nadobudnutých teoretických poznatkov.

Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev

Doktoranský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Natália Muránska, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta doktorandského štúdia k získaniu titulu PhD. v oblasti konkrétnej národnej literatúry, ktorej sa týka jeho dizertačná práca, so zameraním na medziliterárne spoločenstvá a procesy. Absolvent získa rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore. Nadobudne tiež metodické schopnosti pre výskumnú prácu.

Charakteristika študijného programu

Charakter a odborné zameranie študijného programu vyjadrujú nosné a ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru. Tieto sú viazané jednak na povinné predmety, ktorými sú filozofické problémy humanitných a spoločenských vied, etika výskumu, porovnávacia literatúra a teória medziliterárnosti, literárna komparatistika a preklad, svetová literatúra, a tiež povinne voliteľné predmety literatúra a kultúra anglofónnych, hispanofónnych a frankofónnych krajín. V predmetoch vybrané kapitoly z literárnej komparatistiky I a II ponúkame doktorandom rozšírenie a doplnenie poznatkov zo špecifických oblastí záujmu jednotlivých pedagógov, ako aj priestor na stretnutia s významnými osobnosťami v odbore. Významnou súčasťou doktorandského programu je vedecká časť, ktorá smeruje k profesijnému rozvoju doktoranda. Tu sa kladie dôraz najmä na publikácie v časopisoch evidovaných vo Web of Science alebo Scopus, vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách, ostatné vedecké príspevky a citácie, na aktívnu účasť na vedeckých odborných podujatiach doma a v zahraničí, skúsenosti s organizovaním vedeckých odborných podujatí, ako aj príprava a riešenie medzinárodných a domácich projektov vedeckého alebo vzdelávacieho charakteru.
Celkové zameranie a štruktúra doktorandského študijného programu smeruje k výchove zrelej vedeckej osobnosti s komplexom špecifických zručností a vedomostí, ktorá efektívne pôsobí v danej akademickej komunite.

Uplatnenie absolventov

Študijný program národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev nadväzuje na magisterský študijný program národný (anglický, taliansky, španielsky, francúzsky, ruský a pod.) jazyk a literatúra. Absolvent bude odborníkom na dejiny danej konkrétnej národnej literatúry a na teóriu a dejiny medziliterárnych spoločenstiev. Môže sa uplatniť na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách. Musí byť schopný preukázať a obhájiť vývinové zákonitosti danej národnej literatúry v jej konkrétnych historických prejavoch a v konkrétnom medziliterárnom usúvzťažnení. Takáto schopnosť má byť osvedčená dizertačnou skúškou, dizertačnou prácou a celkovou publikačnou činnosťou, ktorá musí už počas doktorandského štúdia prezrádzať budúcu vedeckovýskumnú a pedagogickú orientáciu doktoranda. Preukázaním a zárukou uvedenej orientácie je okrem vedomostí a napísaných textov zhromaždenie dostatočného množstva materiálových podkladov, ktoré treba vykonať počas doktorandského štúdia, preukázateľne umožňujúce vytvárať hypotézy a vedecké projekty národnoliterárno a medziliterárneho typu.
Teoretické poznatky
Musia byť na úrovni rozsahu študijného programu disciplín všeobecného základu ( absolvent musí na vysokej úrovni ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, ovládať vedeckú metodológiu, osvojiť si prehľad filozofických teórií a dokázať na rôznych úrovniach interpretovať vedecký a umelecký text) a na úrovni špecializačného štúdia, ktoré stanoví školiteľ. Zúženie na úzko vymedzený okruh by viedlo k ohraničeniu schopnosti rekonštruovať vývinové rady literatúry v bohatstve ich vnútrajškovoliterárnych a vonkajškovoliterárnych zákonitostí, čo je hlavný zmysel tohto štúdia.
Absolvent doložiteľne a vedecky podložene prispieva k napĺňaniu historickosti pojmu medziliterárne spoločenstvo (je to recepčná kategória, teda nejde o číre „súvislosti“, ale o vôľu žiť príbuzensky vyjadrenú zákonitosťami medziliterárneho procesu), k dôkazom existencie a funkčnosti medziliterárnych spoločenstiev na rozličnej javovej úrovni:
1. voči vývinovým zákonitostiam slovenskej literatúry a kultúry
2. preukazuje, že konkrétne národné literatúry žijú začlenené v širokom stredomorskom a transatlantickom priestore kultúrnej a literárnej tradície a odhaľuje povahy tohto priestoru
3. preukazuje, že slovanské, slovansko – talianske, slovansko – nemecké alebo slovansko – anglofónne medziliterárne spoločenstvá a prepojenia nie sú emanáciou národnoliterárneho génia, ale vyjadrením migrovania stredomorského a transatlantického kultúrneho zauzlenia
4. preukazuje v národných literatúrach oživené niektoré európske medziliterárne spoločenstvo alebo
5. medzikultúrne spoločenstvo Východ – Západ; Sever – Juh sveta. Študijný program „Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev“ je takej povahy, že absolvent sa nedá posudzovať len podľa momentálnej vyargumentovanosti postojov o vývojových otázkach niektorých aspektov literatúry. Dôležité je vidieť, či má chuť a predpoklady budovať si materiálovú informačnú základňu, aby mohol dôjsť k vedeckej zrelosti a vyprodukovať sústavné práce so širokým stupňom zovšeobecnenia, napríklad medziliterárne dejiny danej národnej literatúry. Nie absolvent, iba zrelý vedec má nazhromaždené toľko materiálu, aby ho vedel pohotovo využívať na rekonštruovanie príbuzenských typov medziliterárnych vývojov. Preto druhým kritériom je nezúžený výskumný záber, teda množstvo literárnohistorického a pojmového materiálu, ktorý má absolvent k dispozícii na účinné rekonštrukcie literárnohistorického typu, no najmä chuť zhromažďovať poznatkový materiál. To často závisí od priaznivých výskumných podmienok, napríklad, či mal dosť dlhé študijné pobyty v zahraničí, dosť príležitostí na medzinárodnú komunikáciu.
Praktické zručnosti
Študent dokáže bez problémov pracovať v niekoľkých jazykoch porovnávacím spôsobom s pojmoslovím, teda má dosť jasne osvojené jadro literárnohistorickej metódy na národnoliterárnej a medziliterárnej úrovni, aby vedel rozlišovať smerovanie pojmových systematík. Študent má dosť rozsiahle literárnohistorické vedomosti na to, aby vedel vytvárať obrazy širokých literárnych procesov.
Doplňujúce poznatky
Najnovšie teórie a koncepcie vždy dopĺňajú existujúce metodológie, preto treba poznať ich vývojový prínos. Predpokladá sa, že študent ovláda okrem slovenčiny (češtiny) jeden slovanský a jeden západný jazyk dostatočne na samostatné štúdium a na vyjadrenie obsahu odboru. Potrebné je ovládanie angličtiny. Naučí sa aj vedecky pracovať, realizovať výskum, prezentovať výsledky svojej práce.

Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii)
Pracovisko Katedra romanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

(francúzsky a/alebo taliansky a/alebo španielsky jazyk a literatúra)
Absolvent učiteľského študijného programu učiteľstvo románskych jazykov a literatúr nadobudne na bakalárskom stupni štúdia všeobecný prehľad o románskom jazyku v zvolenej špecializácii, o jeho zvukovom, morfosyntaktickom a lexikálnom systéme, súčasne sa zorientuje v literárnych a kultúrnych témach krajín, v ktorých sa daným jazykom hovorí. Absolvent dokáže vďaka predmetom vyučovaným vo zvolenom cudzom jazyku analyzovať texty reprezentujúce rozličné funkčné štýly vo zvolenom románskom jazyku, a to na všeobecnej komunikačnej úrovni, ako aj z hľadiska ich gramatickej či lexikálnej výstavby, osobitne vie uplatniť interpretačný prístup k textom literárneho charakteru. Dokáže analyzovať a prekladať jednotlivé typy textov. Je oboznámený s hlavnými jazykovými, literárnohistorickými i kultúrnymi podobnosťami aj odlišnosťami španielskeho a/alebo francúzskeho a/alebo talianskeho a slovenského prostredia.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s Absolvent/absolventka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii)

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Lingvodidaktika
Pracovisko Katedra romanistiky a germanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

(francúzsky a/alebo taliansky a/alebo španielsky jazyk a literatúra)
Absolvent/ka učiteľského študijného programu učiteľstvo románskych jazykov a literatúr má systematické a – v závislosti od svojej individuálnej profilácie – aj špecializované teoretické i praktické znalosti zvoleného románskeho jazyka. Orientuje sa v oblasti štylistiky, pragmatiky, textológie, semiotiky. Má schopnosť koherentného pohľadu na problematiku študovanej románskej literatúry, solídne sa orientuje v ich vývinových procesoch, kultúrnych kontextoch aj aktuálnych témach. Vie svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti na samostatnej odbornej (prípadne aj vedeckej) a umeleckej úrovni použiť v interkultúrnej komunikácii a v pedagogickom procese či v procese prekladu. Je plne kvalifikovaný/á na prácu učiteľa/učiteľky zvoleného románskeho jazyka na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže viesť žiakov a študentov v ich prezenčnej aj domácej príprave a podporovať ich rozvoj. Je schopný/á orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, ako aj zúčastňovať sa na tvorbe vzdelávacích programov na úrovni školy a zostavovať metodické materiály pre vyučovanie. V závislosti od študijnej profilácie a štruktúry absolvovaných predmetov sa študent môže prihlásiť na štátnu skúšku z minimálne jedného, najviac zo všetkých ponúkaných románskych jazykov.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii.

Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev

Doktoranský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. Natália Muránska, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta doktorandského štúdia k získaniu titulu PhD. v oblasti konkrétnej národnej literatúry, ktorej sa týka jeho dizertačná práca, so zameraním na medziliterárne spoločenstvá a procesy. Absolvent získa rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore. Nadobudne tiež metodické schopnosti pre výskumnú prácu.

Charakteristika študijného programu

Charakter a odborné zameranie študijného programu vyjadrujú nosné a ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru. Tieto sú viazané jednak na povinné predmety, ktorými sú filozofické problémy humanitných a spoločenských vied, etika výskumu, porovnávacia literatúra a teória medziliterárnosti, literárna komparatistika a preklad, svetová literatúra, a tiež povinne voliteľné predmety literatúra a kultúra anglofónnych, hispanofónnych a frankofónnych krajín. V predmetoch vybrané kapitoly z literárnej komparatistiky I a II ponúkame doktorandom rozšírenie a doplnenie poznatkov zo špecifických oblastí záujmu jednotlivých pedagógov, ako aj priestor na stretnutia s významnými osobnosťami v odbore. Významnou súčasťou doktorandského programu je vedecká časť, ktorá smeruje k profesijnému rozvoju doktoranda. Tu sa kladie dôraz najmä na publikácie v časopisoch evidovaných vo Web of Science alebo Scopus, vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách, ostatné vedecké príspevky a citácie, na aktívnu účasť na vedeckých odborných podujatiach doma a v zahraničí, skúsenosti s organizovaním vedeckých odborných podujatí, ako aj príprava a riešenie medzinárodných a domácich projektov vedeckého alebo vzdelávacieho charakteru.
Celkové zameranie a štruktúra doktorandského študijného programu smeruje k výchove zrelej vedeckej osobnosti s komplexom špecifických zručností a vedomostí, ktorá efektívne pôsobí v danej akademickej komunite.

Uplatnenie absolventov

Študijný program národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev nadväzuje na magisterský študijný program národný (anglický, taliansky, španielsky, francúzsky, ruský a pod.) jazyk a literatúra. Absolvent bude odborníkom na dejiny danej konkrétnej národnej literatúry a na teóriu a dejiny medziliterárnych spoločenstiev. Môže sa uplatniť na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách. Musí byť schopný preukázať a obhájiť vývinové zákonitosti danej národnej literatúry v jej konkrétnych historických prejavoch a v konkrétnom medziliterárnom usúvzťažnení. Takáto schopnosť má byť osvedčená dizertačnou skúškou, dizertačnou prácou a celkovou publikačnou činnosťou, ktorá musí už počas doktorandského štúdia prezrádzať budúcu vedeckovýskumnú a pedagogickú orientáciu doktoranda. Preukázaním a zárukou uvedenej orientácie je okrem vedomostí a napísaných textov zhromaždenie dostatočného množstva materiálových podkladov, ktoré treba vykonať počas doktorandského štúdia, preukázateľne umožňujúce vytvárať hypotézy a vedecké projekty národnoliterárno a medziliterárneho typu.
Teoretické poznatky
Musia byť na úrovni rozsahu študijného programu disciplín všeobecného základu ( absolvent musí na vysokej úrovni ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, ovládať vedeckú metodológiu, osvojiť si prehľad filozofických teórií a dokázať na rôznych úrovniach interpretovať vedecký a umelecký text) a na úrovni špecializačného štúdia, ktoré stanoví školiteľ. Zúženie na úzko vymedzený okruh by viedlo k ohraničeniu schopnosti rekonštruovať vývinové rady literatúry v bohatstve ich vnútrajškovoliterárnych a vonkajškovoliterárnych zákonitostí, čo je hlavný zmysel tohto štúdia.
Absolvent doložiteľne a vedecky podložene prispieva k napĺňaniu historickosti pojmu medziliterárne spoločenstvo (je to recepčná kategória, teda nejde o číre „súvislosti“, ale o vôľu žiť príbuzensky vyjadrenú zákonitosťami medziliterárneho procesu), k dôkazom existencie a funkčnosti medziliterárnych spoločenstiev na rozličnej javovej úrovni:
1. voči vývinovým zákonitostiam slovenskej literatúry a kultúry
2. preukazuje, že konkrétne národné literatúry žijú začlenené v širokom stredomorskom a transatlantickom priestore kultúrnej a literárnej tradície a odhaľuje povahy tohto priestoru
3. preukazuje, že slovanské, slovansko – talianske, slovansko – nemecké alebo slovansko – anglofónne medziliterárne spoločenstvá a prepojenia nie sú emanáciou národnoliterárneho génia, ale vyjadrením migrovania stredomorského a transatlantického kultúrneho zauzlenia
4. preukazuje v národných literatúrach oživené niektoré európske medziliterárne spoločenstvo alebo
5. medzikultúrne spoločenstvo Východ – Západ; Sever – Juh sveta. Študijný program „Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev“ je takej povahy, že absolvent sa nedá posudzovať len podľa momentálnej vyargumentovanosti postojov o vývojových otázkach niektorých aspektov literatúry. Dôležité je vidieť, či má chuť a predpoklady budovať si materiálovú informačnú základňu, aby mohol dôjsť k vedeckej zrelosti a vyprodukovať sústavné práce so širokým stupňom zovšeobecnenia, napríklad medziliterárne dejiny danej národnej literatúry. Nie absolvent, iba zrelý vedec má nazhromaždené toľko materiálu, aby ho vedel pohotovo využívať na rekonštruovanie príbuzenských typov medziliterárnych vývojov. Preto druhým kritériom je nezúžený výskumný záber, teda množstvo literárnohistorického a pojmového materiálu, ktorý má absolvent k dispozícii na účinné rekonštrukcie literárnohistorického typu, no najmä chuť zhromažďovať poznatkový materiál. To často závisí od priaznivých výskumných podmienok, napríklad, či mal dosť dlhé študijné pobyty v zahraničí, dosť príležitostí na medzinárodnú komunikáciu.
Praktické zručnosti
Študent dokáže bez problémov pracovať v niekoľkých jazykoch porovnávacím spôsobom s pojmoslovím, teda má dosť jasne osvojené jadro literárnohistorickej metódy na národnoliterárnej a medziliterárnej úrovni, aby vedel rozlišovať smerovanie pojmových systematík. Študent má dosť rozsiahle literárnohistorické vedomosti na to, aby vedel vytvárať obrazy širokých literárnych procesov.
Doplňujúce poznatky
Najnovšie teórie a koncepcie vždy dopĺňajú existujúce metodológie, preto treba poznať ich vývojový prínos. Predpokladá sa, že študent ovláda okrem slovenčiny (češtiny) jeden slovanský a jeden západný jazyk dostatočne na samostatné štúdium a na vyjadrenie obsahu odboru. Potrebné je ovládanie angličtiny. Naučí sa aj vedecky pracovať, realizovať výskum, prezentovať výsledky svojej práce.

Lingvodidaktika

Doktoranský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Michelangelo Zaccarello, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Cieľom študijného programu je docielenie schopnosti aplikovať nadobudnuté teoretické a metodologické koncepcie i praktické zručnosti v oblasti lingvistického a didaktického výskumu.

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu lingvodidaktika zohľadňujú súčasné trendy lingvodidaktického výskumu, teórie a praxe, pričom sa koncentrujú najmä na metodológiu lingvistického výskumu. Nadväzujú na predmety druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo akademických predmetov (anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, francúzsky jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra). Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie.. Povinné predmety absolventovi napomáhajú nadobudnúť poznatky odborno-vedeckého charakteru o nosných témach, výskumoch a práci s výskumom v lingvistike a didaktike nevyhnutných pre vedeckého pracovníka. V rámci predmetu Filozofické problémy humanitných a spoločenských vied sa doktorand oboznámi so všeobecnými filozofickými otázkami spoločenských a humanitných vied. Osvojí si postupy identifikácie špecifických filozofických problémov relevantných pre jeho odborné zameranie. V predmete Etika vedeckej práce si doktorand osvojí definície, pojmy a kategórie z oblasti etiky vedy a naučí sa viesť odborný diskurz v etických perspektívach interdisciplinarity a naučí sa diferencovať základné hermeneutické paradigmy vo vede a etike. Predmet Metodické koncepcie cudzojazyčnej výučby sa zameriava na princípy, koncepcie a praktiky osvojovania si jazykovedných disciplín a komunikačných zručností, na priame a nepriame stratégie osvojovania si cudzích jazykov, na alternatívne metódy vo vyučovaní cudzích jazykov, na vedecko-výskumné zistenia v oblasti aplikovanej lingvistiky, na súčasné trendy a perspektívy výskumu v lingvodidaktickej praxi. Predmet Metodológia lingvistického výskumu I.: kvalitatívny výskum, predstavuje postupy a princípy zostavovania výskumného projektu ako i vlastného výskumného nástroja v oblasti kvalitatívneho výskumu, kvalitatívne metódy v lingvistickom výskume a ich spracovávanie, analyzovanie, interpretovanie a súčasné trendy v lingvistickom kvalitatívnom výskume. V rámci predmetu Metodológia lingvistického výskumu II: kvantitatívny výskum sa dôraz kladie na poznatky z oblasti štatistických metód, ktoré by mu mali pomôcť zorientovať sa pri výbere vhodnej metódy (techniky) pri spracovaní kvantitatívneho výskumu.
Jadro študijného programu dopĺňa rad prehlbujúcich povinne voliteľných predmetov. Predmet Metodológia pedagogického výskumu sa zameriava na komplexné poznatky z oblasti metód pedagogického výskumu, ktoré by doktorandovi mali pomôcť zorientovať sa pri výbere vhodnej metódy pri spracovaní výskumu. V predmete Spracovanie výskumu modernými IKT nástrojmi sa aplikuje spracovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych dát pomocou moderných IT nástrojov ako NVivo alebo SPSS. Predmet Vybrané kapitoly z interkultúrnej komunikácie predstavuje poznatky o formách interkulturality, spolunažívaní a interakcii kultúr, kultúrnom transfere, kultúrnom relativizme, vnímaní kultúrneho štandardu a stereotypov ako i predsudkov. V Predmete Sociolingvistika a pragmatická lingvistika sa absolvent oboznámi so sociálnymi činiteľmi vo vzťahu jazyka a kultúry, o sociálnej diferenciácii jazyka, typológii sociálnych situácií so zameraním na sociálne premenné (proxemika a sociálna moc), o vplyve mikro a makrosociálnych štruktúr na rečový prejav, o výskumných oblastiach, trendoch a perspektívach v oblasti sociolingvistiky a pragmalingvistiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa stáva odborníkom v odbore odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi.
Absolvent sa stáva odborníkom v odbore Odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi. Absolvent sa stáva odborníkom v odbore odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi.

Lingvodidaktika

Doktoranský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. Michelangelo Zaccarello, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Cieľom študijného programu je docielenie schopnosti aplikovať nadobudnuté teoretické a metodologické koncepcie i praktické zručnosti v oblasti lingvistického a didaktického výskumu.

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu lingvodidaktika zohľadňujú súčasné trendy lingvodidaktického výskumu, teórie a praxe, pričom sa koncentrujú najmä na metodológiu lingvistického výskumu. Nadväzujú na predmety druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo akademických predmetov (anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, francúzsky jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra). Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie.. Povinné predmety absolventovi napomáhajú nadobudnúť poznatky odborno-vedeckého charakteru o nosných témach, výskumoch a práci s výskumom v lingvistike a didaktike nevyhnutných pre vedeckého pracovníka. V rámci predmetu Filozofické problémy humanitných a spoločenských vied sa doktorand oboznámi so všeobecnými filozofickými otázkami spoločenských a humanitných vied. Osvojí si postupy identifikácie špecifických filozofických problémov relevantných pre jeho odborné zameranie. V predmete Etika vedeckej práce si doktorand osvojí definície, pojmy a kategórie z oblasti etiky vedy a naučí sa viesť odborný diskurz v etických perspektívach interdisciplinarity a naučí sa diferencovať základné hermeneutické paradigmy vo vede a etike. Predmet Metodické koncepcie cudzojazyčnej výučby sa zameriava na princípy, koncepcie a praktiky osvojovania si jazykovedných disciplín a komunikačných zručností, na priame a nepriame stratégie osvojovania si cudzích jazykov, na alternatívne metódy vo vyučovaní cudzích jazykov, na vedecko-výskumné zistenia v oblasti aplikovanej lingvistiky, na súčasné trendy a perspektívy výskumu v lingvodidaktickej praxi. Predmet Metodológia lingvistického výskumu I.: kvalitatívny výskum, predstavuje postupy a princípy zostavovania výskumného projektu ako i vlastného výskumného nástroja v oblasti kvalitatívneho výskumu, kvalitatívne metódy v lingvistickom výskume a ich spracovávanie, analyzovanie, interpretovanie a súčasné trendy v lingvistickom kvalitatívnom výskume. V rámci predmetu Metodológia lingvistického výskumu II: kvantitatívny výskum sa dôraz kladie na poznatky z oblasti štatistických metód, ktoré by mu mali pomôcť zorientovať sa pri výbere vhodnej metódy (techniky) pri spracovaní kvantitatívneho výskumu.
Jadro študijného programu dopĺňa rad prehlbujúcich povinne voliteľných predmetov. Predmet Metodológia pedagogického výskumu sa zameriava na komplexné poznatky z oblasti metód pedagogického výskumu, ktoré by doktorandovi mali pomôcť zorientovať sa pri výbere vhodnej metódy pri spracovaní výskumu. V predmete Spracovanie výskumu modernými IKT nástrojmi sa aplikuje spracovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych dát pomocou moderných IT nástrojov ako NVivo alebo SPSS. Predmet Vybrané kapitoly z interkultúrnej komunikácie predstavuje poznatky o formách interkulturality, spolunažívaní a interakcii kultúr, kultúrnom transfere, kultúrnom relativizme, vnímaní kultúrneho štandardu a stereotypov ako i predsudkov. V Predmete Sociolingvistika a pragmatická lingvistika sa absolvent oboznámi so sociálnymi činiteľmi vo vzťahu jazyka a kultúry, o sociálnej diferenciácii jazyka, typológii sociálnych situácií so zameraním na sociálne premenné (proxemika a sociálna moc), o vplyve mikro a makrosociálnych štruktúr na rečový prejav, o výskumných oblastiach, trendoch a perspektívach v oblasti sociolingvistiky a pragmalingvistiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa stáva odborníkom v odbore odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi.
Absolvent sa stáva odborníkom v odbore Odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi. Absolvent sa stáva odborníkom v odbore odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi.

Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Doktoranský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry

Charakteristika študijného programu

Študijný program pozostáva so študijnej časti, ktorá je zameraná na rozširovania vedomostí nadaného absolventa filologického odboru, orientujúceho sa na problematiku literatúry, a vedeckej časti, v ktorej poslucháč doktorandského štúdia musí preukázať schopnosť odborného uvažovania o teoretických, historických (vývinových), komparatívnych a kritických otázkach slovenskej (prípadne aj inonárodnej) umeleckej spisby. Nosné témy znalostí, ktoré by mal absolvent nadobudnúť sa viažu na teóriu literatúry, dejiny slovenskej literatúry a metodológiu literárnovedného bádania. Profil absolventa sa formuje predovšetkým individuálnym štúdiom odbornej literatúry, ktorú určuje školiteľ. Súčasťou štúdia je pedagogická (vyučovacia) činnosť na domovskej katedre alebo inde, ďalej konzultačná a posudzovateľská činnosť. Obsahom vedeckej časti je publikačná činnosť v odborných a literárnych periodikách či zborníkoch, prezentácia výsledkov vlastného výskumu na konferenciách či vedeckých seminároch a pod. K ďalším aktivitám patrí vypracovanie projektu a kapitoly dizertačnej práce, ktorých obhajoba je súčasťou dizertačnej skúšky. K štátnym skúškam patrí dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce.

Uplatnenie absolventov

Absolvent nadobudne schopnosť skúmať filozofické, estetické, etické súvislosti literárneho vývinu, vnímať literárny proces v historicko-politických, spoločenských a kultúrnych kontextoch. Mal by vedieť identifikovať problém vo vzťahu k charakteru literárneho smeru, prúdu, školy, skupiny, rozlišovať hodnotové ukazovatele konkrétneho literárneho obdobia, ako aj kvalitatívne aspekty individuálneho autorského rukopisu. Prirodzenou súčasťou jeho profilu by mala byť schopnosť vnímať slovenskú literatúru v širších súvislostiach európskeho čí svetového literárneho dedičstva a pokiaľ ide o súčasnú slovenskú tvorbu vo vzťahu k aktuálnym medziliterárnym procesom. Z formulácie študijného programu sa odvíja súbor činností, ktoré absolvent tohto štúdia musí zvládnuť – musí si osvojiť metodológiu literárnovedného bádania, musí disponovať schopnosťou selektovať podstatné a redundantné fakty a údaje, schopnosťou formulovať myšlienky a postrehy, teda samostatne koncipovať odborný text, schopnosťou vypracovať a obhájiť výskumné projekty, ako aj ich výsledky (výstupy), schopnosťou aplikovať dosiahnuté výsledky v pedagogickom procese na vysokej škole. Absolvent doktorandského štúdia musí svoju celkovú pripravenosť na vedecké bádania v oblasti literatúry doložiť dizertačnou prácou vypracovanou pod vedením školiteľa a jej presvedčivou obhajobou. Po úspešnej obhajobe a ukončení tohto stupňa štúdia by mal byť pripravený uplatniť sa na špecializovaných pracoviskách zameraných na literárnovedný výskum.

Slovenský jazyk a literatúra

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Slovenský jazyk a literatúra
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Úvodné disciplíny sú zamerané na oboznámenie sa študentov s lingvistickým a literárnovedným pojmovým a terminologickým aparátom. V nadväznosti na úvodné dis¬ciplíny sa pokračuje v sprostredkovávaní poznatkov z oblasti ortografie, fonetiky a fonológie slovenského jazyka, ortoepie, lexikológie a frazeológie. Oblasť slovenskej literatúry ponúka študentom základné poznatky z teórie literatúry a interpretácie umeleckého textu a poznatky zo staršej slovenskej literatúry a literatúry 1. polovice 19. storočia. V ďalšom roku štúdia sa v lingvistike prehlbujú vedomosti z morfológie a syntaxe slovenského jazyka ako aj z dejín spisovnej slovenčiny. Dôležitou disciplínou v intenciách druhého ročníka je aj jazyková kultúra, ktorej úlohou je kultivovať a precizovať jazykový prejav študentov slovenského jazyka a literatúry. Poznávanie slovenskej literatúry v druhom ročníku otvára slovenská literatúra 2. polovice 19. storočia. Nasledujú prednášky a seminárne cvičenia zo slovenskej literatúry 1. polovice 20. storočia. V druhom ročníku študenti získavajú aj zaujímavé poznatky z povinne voliteľných predmetov napr. z literárneho zemepisu, teórie metafory, resp. z textológie. Počas štúdia absolvujú študenti prednášky a semináre zo syntaxe a štylistiky slovenského jazyka, teórie žánrov a dejín slovenskej literatúry 2. polovice 20. storočia a literatúry pre deti a mládež, podľa katedrovej ponuky si študenti vyberú slovanský jazyk. Zoznámia sa so základnými poznatkami z oblasti teórie vyučovanie slovenského jazyka a literatúry.

Uplatnenie absolventov

Od absolventov odboru slovenský jazyk sa očakávajú tieto vedomosti a zručnosti:
- teoretické a praktické ovládanie slovenského spisovného jazyka na úrovni súčasného vedeckého poznania a základné znalosti z teórie jazyka;
- schopnosť kultivovane komunikovať (tvoriť kultivované komunikáty) ústne a písomne;
- schopnosť hodnotiť jazykové javy z hľadiska teórie a praxe jazykovej kultúry, ako aj dynamiky súčasného slovenského jazyka;
- schopnosť komplexne jazykovo (t.j. z gramatickej, zvukovej a štylistickej stránky) hodnotiť a upravovať jazykové komunikáty.
Absolvent nadobúda vedomosti z literárnohistorickej oblasti, pričom dôraz sa kladie na vývinové (príčinné a vzťahové) súvislosti slovenskej (a podporne aj svetovej literatúry), v literárnoteoretickej a literárnokritickej oblasti zasa na nadobudnutie spôsobilostí interpretovať a hodnotiť literatúru (literárne dielo). V praktickej časti prípravy prevláda aplikačný zreteľ, ako aj zreteľ kultúrnotvorný. Oba smerujú k úspešnému uplatneniu absolventa v literárno-vzdelávacej práci, prípadne aj v rôznych spoločensko-kultúrnych a výchovných oblastiach.
Absolvent musí:
- získať poznatky o rozvíjaní receptívnych a produktívnych zručností s cieľom ich efektívneho využitia vo vedecko-výskumnom procese
- získať schopnosť využívania moderných komunikatívnych metód, techník a nových médií vo vedeckovýskumnom procese.
V rámci literárnovedných disciplín musí absolvent si osvojiť systém literárnovedných pojmov, termínov, ako aj základné etapy chronologického vývinu slovenskej literatúry. Kvalitu vedomostí absolventa obohacuje okrem literárnoteoretických, literárnohistorických a metodologických disciplín ponuka interpretačných a doplnkových disciplín, napr. textové semináre z poézie a prózy, textové semináre z teórie žánrov a interpretačné semináre k literárnohistorickým prednáškam ako aj možnosť zúčastniť sa na seminároch tvorivého písania.

Politológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Politológia
Pracovisko Katedra filozofie a politológie
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Študijný program je formulovaný interdisciplinárne, v súlade s odborom politické vedy zahŕňa systematické teoretické poznatky o moci, politike, politickom systéme, politických inštitúciách, politickom správaní, politických teóriách, dejinách politického myslenia, politických ideológiách, komparatívnej politológii, medzinárodných vzťahoch, vnútornej a medzinárodnej bezpečnosti, geopolitike, európskej integrácii, verejnej politike a verejnej správe a zároveň obsahuje aj znalosti výskumných metód a techník. Takisto zahŕňa poznatky o implementácii politiky na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v meniacich sa politických, ekonomických, bezpečnostných, mediálnych a kultúrnych podmienkach medzinárodných vzťahov. Zahŕňa aj poznatky o fungovaní politiky na jednotlivých (lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej) úrovniach, ako aj o vývoji a interakciách štátnych a neštátnych aktérov, ktorých účinky prekračujú hranice štátov a ovplyvňujú politické, bezpečnostné, ekonomické, kultúrne a iné vzťahy v jednotlivých častiach sveta. Štruktúra jednotlivých predmetov je vyvážená tak, aby sa predmety v jednotlivých semestroch logicky doplňovali. Koncipovaný je s predpokladom, že absolventi budú pripravení pre výkon verejných funkcií, výkon funkcií odborných a vedeckých pracovníkov a analytikov, najmä v oblasti verejnej správy a politologických inštitúcií.
Absolvent disponuje pokročilými znalosťami z odboru a jeho špecifických súčastí na úrovni hodnotenia; pozná aktuálne teoretické a metodologické prístupy, ako aj vývojové trendy a na tomto základe dokáže analyzovať a vyhodnotiť procesy a problémy na domácej a medzinárodnej politickej scéne a uskutočňovať komparatívnu analýzu týchto procesov. Vie sa orientovať v spôsoboch politickej komunikácie a marketingu a ich priemetom do praxe, ovláda teoretické základy jazyka politiky. Uvedomuje si a využíva interdisciplinárny charakter odboru. Absolvent disponuje adekvátnymi jazykovými kompetenciami a je pripravený na odborné pôsobenie v rozličných oblastiach politického a spoločenského života.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa môže uplatniť na vysokých školách, ako samostatný teoretický pracovník, ako učiteľ (ak získa „pedagogické minimum“), v orgánoch štátnej správy, v orgánoch samosprávy, v politických stranách, v medzinárodných inštitúciách, v treťom sektore, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, vo vzdelávacích inštitúciách, v redakciách, v odborných ústavoch a vedeckých pracoviskách.

Politológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy  
Pracovisko Katedra filozofie a politológie
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Študijný odbor politické vedy zahŕňa systematické teoretické poznatky o moci, politike, politickom systéme, politických inštitúciách, politickom správaní, politických teóriách, dejinách politického myslenia, politických ideológiách, komparatívnej politológii, medzinárodných vzťahoch, vnútornej a medzinárodnej bezpečnosti, geopolitike, európskej integrácii, verejnej politike a verejnej správe a zároveň obsahuje aj znalosti výskumných metód a techník. Takisto zahŕňa poznatky o implementácii politiky na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v meniacich sa politických, ekonomických, bezpečnostných, mediálnych a kultúrnych podmienkach medzinárodných vzťahov. Zahŕňa aj poznatky o fungovaní politiky na jednotlivých (lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej) úrovniach, ako aj o vývoji a interakciách štátnych a neštátnych aktérov, ktorých účinky prekračujú hranice štátov a ovplyvňujú politické, bezpečnostné, ekonomické, kultúrne a iné vzťahy v jednotlivých častiach sveta. Študijný program politológia je zameraný interdisciplinárne, kde sú, okrem základnej oblasti politológie a práva, zastúpené humanitné disciplíny a jazyková príprava. Celé štúdium je koncipované tak, aby osvojené všeobecné a základné odborné znalosti boli rozvíjané v aplikovanej forme v špeciálnej profesijnej zručnosti. Skladba predmetov prvého ročníka je koncipovaná tak, aby sa vyrovnali prípadné rozdiely v znalostiach študentov z rôznych typov škôl.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu dokáže na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti a ovláda základné pojmy, kategórie, politické teórie a metodologické prístupy k analýze politiky na úrovni syntézy; vie vymedziť predmet a základné metódy odboru, jeho miesto a vzťahy v systéme spoločenských vied; ovláda základné poznatky z dejín politického myslenia, politického systému, demokracie, teórie politických strán, politických hnutí, záujmových skupín a občianskych združení, politických procesov, volebných a straníckych systémov, integračných procesov a zoskupení, ľudských a občianskych práv, menšín v politike, verejnej správy, verejnej politiky, politickej geografie, moderných slovenských, európskych a svetových dejín, medzinárodných vzťahov a diplomacie, medzinárodného práva, bezpečnostných štúdií a národných, medzinárodných a geopolitických výziev. Vďaka odbornej praxi získava potrebné zručnosti v rôznych verejnoprávnych a samosprávnych inštitúciách. Uplatnenie nájde predovšetkým v orgánoch štátnej správy (obvodné úrady, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, útvary NR SR), verejnej správy a samosprávy. Tiež môže pôsobiť v politických stranách a mimovládnych organizáciách, ako redaktor v masmédiách a v oblasti základného a aplikovaného výskumu.

Marketingová komunikácia a reklama

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Informácie Štúdium je zamerané na marketingovú komunikáciu a reklamu
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Absolventi/tky študijného programu marketingová komunikácia a reklama na 2. stupni sa uplatnia predovšetkým ako riadiaci/e, výkonní/é a tvoriví/é pracovníci/čky marketingovej komunikácie a sú schopní/é získané tteoretické a praktické poznatky tvorivo využívať nie len v komerčnej sfére, ale i v treťom sektore a sociálnom marketingu. Samostatne pracujú na koncepcii i tvorbe obsahovej i formálnej stránke propagačných prostriedkov, ale i samostatne riešia úlohy a problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane. Profesionálne komunikujú s manažérmi, klientmi a špecialistami z iných oblastí.
Cieľom študijného programu je pripraviť absolventov a absolventky pre odbor tak, že na vysokej úrovni ovládajú proces tvorby propagačných prostriedkov a vedia realizovať komplexnú kampaň marketingovej komunikácie a reklamy; majú znalosti z oblasti teórie i praxe marketingu, manažmentu, propagácie, reklamy, public relations, direkt marketingu, sponzoringu a ďalších oblastí marketingovej komunikácie, sú zorientovaní aj v oblasti mediálnej a masmediálnej komunikácie; ovládajú základy príbuzných disciplín ako sú psychológia, sociológia, lingvistika, ekonómia. Vedia navrhovať a realizovať rozsiahle marketingovo-komunikačné riešenia a vykonávať výskum v tejto oblasti a to s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dokážu riadiť tímy pracovníkov v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy, samostatne pripravovať veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy.

Uplatnenie absolventov

Absolventi a absolventky magisterského študijného programu marketingová komunikácia a reklama sú pripravení/é na uplatnenie v povolaniach spojených mediálnou a marketingovou komunikáciou ako sú špecializované pozície v reklamných, mediálnych a marketingových agentúrach, marketingovo-komunikačných oddeleniach komerčných i nekomerčných inštitúcií. Ide najmä o nasledovné pracovné pozície (niektoré ešte nemajú ustálený slovenský ekvivalent, preto ich uvádzame v angličtine):
 • hlavný manažér značky (Senior brand manager)
 • hlavný umelecký riaditeľ (Senior art director)
 • komunikačný špecialista
 • koordinátor digitálnych kampaní (Digital campaign coordinator)
 • manažér digitálnych médií a výkonnostného marketingu (GHS Digital media & performance
 • marketing manager)
 • marketingový riaditeľ
 • marketingový špecialista
 • multimediálny špecialista (Multimedia specialist)
 • popredajný marketingový špecialista (After sales marketing)
 • PPC špecialista
 • PR (vzťahy s verejnosťou) manažér, pracovník externej komunikácie
 • produktový manažér
 • projektový manažér
 • reklamný plánovač
 • reklamný textár (Copywriter)
 • riadiaci pracovník v oblasti prieskumu trhu
 • riaditeľ kreatívny (Creative director)
 • scenárista (Scriptwriter)
 • špecialista – administrátor sociálnych médií (Social media lead adminstrator)
 • špecialista marketingových analýz
 • špecialista na online marketing (Online marketing specialist)
 • špecialista na podujatia (Event specialist)
 • špecialista pre sociálne médiá
 • tvorca obsahov (Content producer)

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra
Pracovisko Katedra slovanských filológií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

V jazykovednej zložke programu absolvent získa systémovo usporiadané poznatky o dejinách slovenského jazyka, vzťahu slovenčiny k iným (nielen slovanským) jazykom a o synchrónnych podmienkach fungovania a význame slovenčiny v medziľudskej komunikácii. V literárnovednej zložke absolvent nadobudne poznatky a odborné vedomosti z literárnoteoretických, literárnohistorických a literárnokritických oblastí, doplnené o systematické poznatky o súvislostiach slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. Teoretické poznatky vie absolvent tvorivo aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese a je schopný rozvinúť svoj záujem o celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie.

Učiteľské kompetencie

Absolventi/absolventky majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii
Pracovisko Katedra filozofie a politológie
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Študijný plán študijného programu výchova k občianstvu je vystavaný na požiadavkách a potrebách predmetu občianska náuka, absolvent je prioritne pripravovaný pokračovať vo vzdelávaní v danom odbore na magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania. Získané odborné vedomosti, profesijné schopnosti a zručnosti poskytujú potenciál získať úplnú učiteľskú spôsobilosť.

Učiteľské kompetencie

Absolventi/absolventky majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á vo väzbe na absolvovaný pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
Pracovisko Katedra slovanských filológií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného plánu korešpondujú s opisom študijného odboru Filológia. Sú zamerané na rozvíjanie znalostí z oblasti štruktúry ruského a ukrajinského jazyka; na pochopenie synchrónnych vzťahov a historických súvislostí v ruskom, ukrajinskom a slovanskom areáli; na prehlbovanie kulturologických znalostí a kompetencií; na posilňovanie znalostí a kompetencií v oblasti obchodu, cestovného ruchu a kultúry; na rozvíjanie komunikačno-pragmatických kompetencií a zručností spojených s ústnou a písomnou komunikáciou v ruskom a ukrajinskom jazyku a na možnosti profesionálnej sebarealizácie a osobnostného rastu. Súčasťou štúdia sú aj predmety zamerané na odborný preklad a tlmočenie a odborná prax.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka disponuje systematickými znalosťami ohľadom stavby a fungovania ruského jazyka a ďalšieho slovanského jazyka (ukrajinského jazyka); je oboznámený/á s historickými, kultúrnymi a spoločenskými reáliami ruského jazykového areálu a areálu ďalšieho slovanského jazyka (ukrajinského jazykového areálu); aktívne ovláda ruský a ukrajinský jazyk slovom a písmom a je schopný/á viesť spontánnu komunikáciu; je vybavený/á základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu a tlmočenia; pozná základné princípy obchodnej a interkultúrnej komunikácie.
Absolvent/ka bakalárskeho stupňa štúdia sa môže uplatniť v oblasti cestovného ruchu, v hospodárskej sfére, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v štátnej správe, samospráve, v oblasti administratívy.

Žurnalistika

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Marketingová komunikácia a reklama
Pracovisko Katedra žurnalistiky a nových médií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Študijný program na magisterskom stupni štúdia zabezpečuje získanie teoretických i praktických vedomostí a zručností potrebných na profesionálne uplatnenie v mediálnej (redakčnej, publicistickej) oblasti. Záber študijného program a jeho korešpondencia s aktuálnymi požiadavkami mediálnej sféry ako takej zároveň umožňuje absolventom získať kompletné odborné poznatky pre prácu v redakciách tlačovín, vydavateľstvách, v TV, rozhlase, nových médiách a v oblasti public relations.

Uplatnenie absolventov

Študijný program ponúka študentom široký záber uplatnenia. Od práce v rôznych funkciách (redaktor, moderátor atď.) a odboroch mediálnej sféry (redakcie printových médií, vydavateľstvá, rozhlas, televízia, nové médiá) až po oblasť public relations, v ktorej sa môžu absolventi realizovať ako erudovaní tlačoví tajomníci, hovorcovia či manažéri so špecializáciou na mediálne pôsobenie.

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský ŠP lingvodidaktika, doktorandský ŠP slavistika – slovanské jazyky
Pracovisko Katedra slovanských filológií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Obsahovú náplň štúdia a postupnosť získavania odborných kompetencií, ktoré vyplývajú z nárokov a teoretických rámcov ruského jazyka a literatúry ako predmetovej špecializácie budúceho učiteľa, konkretizuje študijný plán.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii a dokáže samostatne riešiť úlohy vyplývajúce z jeho kompetencií (odborných, pedagogicko-psychologických, metodicko-didaktických a osobnostných), ktoré získal v priebehu štúdia. Dokáže uplatňovať procedúry edukačnej intervencie v školských a mimoškolských podmienkach, kooperuje s pracovníkmi príbuzných profesií (riaditeľ školy, učiteľ, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny kurátor, lektor jazyka), je schopný spolupracovať ako člen tímu, ako aj s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej pracuje. Je plne kvalifikovaný na vyučovaciu činnosť a ďalšie edukačné činnosti.

Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy

doktorandský študijný program slavistika – slovanské jazyky
rigorózne konanie

Pracovisko Katedra slovanských filológií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného plánu korešpondujú s opisom študijného odboru Filológia. Sú zamerané na rozvíjanie znalostí z oblasti lingvistiky vo vybraných funkčných a interdisciplinárnych súvislostiach a presahoch; na rozvíjanie prekladateľských a tlmočníckych kompetencií; na rozvíjanie kulturologických znalostí a kompetencií; na rozvíjanie znalostí a kompetencií v oblasti obchodu a cestovného ruchu; na rozvíjanie znalostí o vybraných jazykových, geopolitických a etnokultúrnych areáloch; na rozvíjanie komunikačno-pragmatických kompetencií a zručností spojených s ústnou a písomnou komunikáciou v ruskom a ukrajinskom jazyku a na možnosti profesionálnej sebarealizácie a osobnostného rastu. Súčasťou štúdia je aj odborná prax.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka študijného programu má teoretické a praktické znalosti ruského jazyka, kultúry a obchodnej komunikácie. Je pripravený/á ako špecialista/špecialistka pre ruský jazykový, podnikateľský a kultúrny areál. Ovláda postupy, zručnosti a návyky odborného prekladu, konzekutívneho a simultánneho tlmočenia z ruského a do ruského jazyka. Absolvent/ka magisterského stupňa štúdia sa môže uplatniť v univerzitných a vedeckých inštitúciách, v oblasti cestovného ruchu, gastronómie a hotelierstva, v hospodárskej sfére, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v štátnej správe, samospráve, v oblasti administratívy.

Žurnalistika

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Marketingová komunikácia a reklama
Pracovisko Katedra žurnalistiky a nových médií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Študijný program na magisterskom stupni štúdia zabezpečuje získanie teoretických i praktických vedomostí a zručností potrebných na profesionálne uplatnenie v mediálnej (redakčnej, publicistickej) oblasti. Záber študijného program a jeho korešpondencia s aktuálnymi požiadavkami mediálnej sféry ako takej zároveň umožňuje absolventom získať kompletné odborné poznatky pre prácu v redakciách tlačovín, vydavateľstvách, v TV, rozhlase, nových médiách a v oblasti public relations.

Uplatnenie absolventov

Študijný program ponúka študentom široký záber uplatnenia. Od práce v rôznych funkciách (redaktor, moderátor atď.) a odboroch mediálnej sféry (redakcie printových médií, vydavateľstvá, rozhlas, televízia, nové médiá) až po oblasť public relations, v ktorej sa môžu absolventi realizovať ako erudovaní tlačoví tajomníci, hovorcovia či manažéri so špecializáciou na mediálne pôsobenie.

Slavistika – slovanské jazyky

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Študijný program Slavistika – slovanské jazyky je koncipovaný tak, aby absolvent tretieho stupňa mal adekvátnu filologickú, jazykovú a metodologickú prípravu. Štruktúra programu je tvorená s cieľom, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní odborných vedomostí a aplikatívnych kompetencií.
V prvom roku štúdia študent získava teoretické vedomosti založené na súčasnom stave vedeckých poznatkov v odbore. Osvojuje si zásady vedeckej práce a etiky vedeckej práce. Samostatne identifikuje a interpretuje teoretické problémy. Hlbšie spoznáva slovanský jazykový a kultúrny areál. Aktívne si osvojuje cudzojazyčnú odbornú terminológiu, prostriedky a stratégie cudzojazyčnej odbornej komunikácie. Je schopný prezentovať výsledky vlastného výskumu odbornej komunite. Koncepčne rozvíja formy písaných odborných komunikátov (recenzií, odborných článkov, vedeckých štúdií). Sústredenú pozornosť venuje príprave na dizertačnú skúšku. V druhom roku štúdia študent získa prehľad o metódach komplexného a interdisciplinárneho slavistického výskumu. Aktivizuje formulovanie metodologických postupov a problémov súvisiacich s témou dizertačnej práce. Nadobudne obraz o najvýznamnejších metódach výskumu jazyka a kultúry v kontexte slavisticky orientovaných vedných disciplín. Aktívne prezentuje výsledky vlastného výskumu odbornej komunite na vedeckých podujatiach, vo vedeckých zborníkoch a periodikách. Je schopný organizovať vlastnú vedeckú projektovú činnosť. Sústredenú pozornosť venuje príprave dizertačnej práce.
Tretí rok štúdia je zameraný na interpretáciu textov slovanskej písomnej kultúry s cieľom podať komentár k vybraným jazykovým a historicko-kultúrnym javom. V centre pozornosti je ukončenie dizertačnej práce, v ktorej doktorand preukáže orientáciu v metódach jazykovedného a kultúrno-historického výskumu a vlastný prínos do skúmanej problematiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Slavistika – slovanské jazyky získa rozsiahle teoretické vedomosti v odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúra a v príbuzných aplikovaných odboroch. Ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na inovačné procesy v slovanskom jazykovom areáli, literárnohistorickú a literárnoteoretickú reflexiu literárnych fenoménov slovanského kultúrneho priestoru. Nadobudne tiež metodické schopnosti pre výskumnú prácu. Získa skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a zahraničných vedeckých publikáciách.
Absolvent má predpoklady uplatniť sa na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách.

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúra v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk a literatúra v kombinácii predmetov
Pracovisko Katedra slovanských filológií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Obsahovú náplň štúdia a postupnosť získavania odborných kompetencií, ktoré vyplývajú z nárokov a teoretických rámcov ruského jazyka a literatúry ako predmetovej špecializácie budúceho učiteľa, konkretizuje študijný plán.
Absolvent disponuje vedomosťami z fonetickej, morfologickej a syntaktickej jazykovej roviny ruského jazyka. Pozná reálie a históriu Ruska a v rámci ruskej literatúry pozná jednotlivé smery, ich predstaviteľov a tvorbu, aktívne ovláda ruský jazyk slovom a písmom a je schopný viesť spontánnu komunikáciu. Ovláda metodologické východiská vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podmienkach slovenskej školy.

Učiteľské kompetencie

Absolventi/absolventky majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúra v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský ŠP lingvodidaktika, doktorandský ŠP slavistika – slovanské jazyky
Pracovisko Katedra slovanských filológií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Obsahovú náplň štúdia a postupnosť získavania odborných kompetencií, ktoré vyplývajú z nárokov a teoretických rámcov ruského jazyka a literatúry ako predmetovej špecializácie budúceho učiteľa, konkretizuje študijný plán.
Absolvent disponuje vedomosťami z lexikálnej a štylistickej roviny ruského jazyka. Pozná aktuálne fakty týkajúce sa súčasného Ruska a v rámci ruskej literatúry pozná jednotlivé smery, ich predstaviteľov a tvorbu, aktívne ovláda ruský jazyk slovom a písmom a je schopný viesť spontánnu komunikáciu. Disponuje hlbokými vedomosťami z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podmienkach slovenskej školy.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii.

Filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Silvia Tomašková, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Filozofia
Pracovisko Katedra filozofie a politológie
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program filozofia vychádza z opisu študijného odboru Filozofia pre prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Absolventi získajú všeobecné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Jadro znalostí sa v študijnom programe realizuje prostredníctvom predmetov Antická filozofia, Stredoveká a renesančná filozofia, Novoveká filozofia, Filozofia 19. storočia, Filozofia 20. storočia. Do jadra programu sú zahrnuté aj predmety Metafyzika, Etika, Politická a sociálna filozofia, Filozofia mysle, Ekofilozofia, Filozofia náboženstva, Filozofická antropológia, Epistemológia, Logika, Teória a metodológia vedy. Ich cieľom je, aby študent dosiahol potrebné teoretické vedomosti o základnom členení filozofie, zvládol základný pojmový aparát, zoznámil sa s hlavnými filozofickými systémami, školami, ale aj problémami, spoznal jednotlivé oblasti filozofie a základné metodologické postupy. Tento cieľ je ešte zvlášť podporený predmetom Filozofická propedeutika. Predmety, ktoré sú zamerané na prehlbovanie zručnosti analýzy vedeckého textu, si študent vyberá z ponuky Úvod do starogréckeho jazyka, Dejiny byzantskej filozofie, Dejiny francúzskej filozofie, Filozofia médií a textové semináre. Konkrétna vyučovacia náplň zároveň odráža špecifiká Katedry filozofie vo vedeckovýskumnej a publikačnej oblasti pedagógov. Bakalárske štúdium študent ukončuje úspešným obhájením bakalárskej záverečnej práce.

Uplatnenie absolventov

Absolventi/ky dokážu zodpovedne riešiť úlohy na postoch odborných pracovníkov v rôznych oblastiach spoločenského a kultúrneho života, v kultúrnych inštitúciách, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach.
Absolventi/ky vedia vnímať konkrétne celospoločenské problémy, pristupovať k nim z odborného hľadiska a v rámci svojich možností a pracovného poslania, sa aktívne podieľať na ich riešení (napr. v rôznych organizáciách, environmentálnych a humanitárnych projektoch, odborných diskusiách, prednáškach na stredných školách, odbornými príspevkami v periodikách, angažovaním sa v kultúrno-spoločenských podujatiach, atď.) a organizovať svoje vlastné ďalšie vzdelávanie vzhľadom na konkrétne potreby vykonávaného povolania.
Absolventi/ky bakalárskeho štúdia v študijnom programe Filozofia nachádzajú uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú samostatný prístup k riešeniu problému a majú prehľad v historických udalostiach a javoch, bazálny rozhľad v odboroch spadajúcich pod humanitné vedy. Navyše schopnosti, intelektuálne zručnosti a poznatky, ktoré absolventi štúdia filozofie nadobúdajú, im umožňujú uplatniť sa nielen v profesiách, pre ktoré je vyštudovanie takéhoto odboru podmienkou, ale aj v mnohých inštitúciách a oblastiach verejného života, v ktorých jazykový prejav, kritické myslenie a analytické schopnosti zohrávajú kľúčovú úlohu.
Sú spôsobilí vykonávať profesie v nasledovných inštitúciách a zariadeniach:
 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora, nadácie, občianske združenia,
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
 • v médiách ako redaktori, reportéri, komentátori,
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie,
 • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
 • vydavateľstvách odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
 • politické inštitúcie,
 • v štátnej a verejnej správe,
 • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“),
 • v súkromnom sektore ako analytici, lektori, personalisti, PR manažéri, mentori
 • v analyticko-projektových a poradenských spoločnostiach
 • v analytických inštitúciách zameraných na vzdelávanie, vedu a politiku

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii
Pracovisko Katedra filozofie a politológie
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Študijný plán študijného programu výchova k občianstvu je vystavaný na požiadavkách a potrebách predmetu občianska náuka, absolvent je prioritne pripravovaný pokračovať vo vzdelávaní v danom odbore na magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania. Získané odborné vedomosti, profesijné schopnosti a zručnosti poskytujú potenciál získať úplnú učiteľskú spôsobilosť.

Učiteľské kompetencie

Absolventi/absolventky majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á vo väzbe na absolvovaný pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Riadenie kultúry a turizmu

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Riadenie kultúry a turizmu
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Študijný program riadenie kultúry a turizmu sa zameriava na profesijnú prípravu manažérskych pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, v cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Obsah štúdia tvoria kulturologické, historické, geografické a ekonomicko-právne disciplíny. Dôležitým predmetom jej záujmu je aj problematika turizmu a regionálneho rozvoja. Mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra poskytuje tiež možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu, na základe ktorého môžu študenti pracovať ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií.
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje všeobecné a odborné znalosti z oblastí teórie kultúry, histórie, kultúrneho dedičstva, geografie Slovenska, cestovného ruchu, ekonómie, projektového manažmentu či spoločenskej etikety. Oboznamuje poslucháčov s právnym prostredím v Slovenskej republike a legislatívou v kultúre a cestovnom ruchu. Vedie študenta k samostatnému a kritickému mysleniu, podnecuje kreativitu a schopnosť adaptovať sa v rôznych pracovných podmienkach. Poskytuje odborné vzdelanie minimálne v jednom svetovom jazyku.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je schopný vykonávať činnosti v nižšom a strednom manažmente v kultúrnych inštitúciách a iných kultúrnych subjektoch, podnikoch a organizáciách cestovného ruchu, v štátnej správe a samospráve. Je schopný založiť a viesť podnikateľský subjekt. Ovláda manažérske procesy a nástroje, vie pripraviť a riešiť projekty v kultúre a turizme. Má komplexný prehľad o kultúrnych koncepciách a kultúrnom dedičstve Slovenska v európskom kontexte. Identifikuje atraktivity cestovného ruchu v území a dokáže z nich vytvárať produkty a propagovať ich. Je schopný primerane komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku.

Riadenie kultúry a turizmu

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Riadenie kultúry a turizmu
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Študijný program riadenie kultúry a turizmu sa zameriava na profesijnú prípravu manažérskych pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, v cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Obsah štúdia tvoria kulturologické, historické, geografické a ekonomicko-právne disciplíny. Dôležitým predmetom jej záujmu je aj problematika turizmu a regionálneho rozvoja. Mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra poskytuje tiež možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu, na základe ktorého môžu študenti pracovať ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií.
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje všeobecné a odborné znalosti z oblastí teórie kultúry, histórie, kultúrneho dedičstva, geografie Slovenska, cestovného ruchu, ekonómie, projektového manažmentu či spoločenskej etikety. Oboznamuje poslucháčov s právnym prostredím v Slovenskej republike a legislatívou v kultúre a cestovnom ruchu. Vedie študenta k samostatnému a kritickému mysleniu, podnecuje kreativitu a schopnosť adaptovať sa v rôznych pracovných podmienkach. Poskytuje odborné vzdelanie minimálne v jednom svetovom jazyku.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je schopný vykonávať činnosti v nižšom a strednom manažmente v kultúrnych inštitúciách a iných kultúrnych subjektoch, podnikoch a organizáciách cestovného ruchu, v štátnej správe a samospráve. Je schopný založiť a viesť podnikateľský subjekt. Ovláda manažérske procesy a nástroje, vie pripraviť a riešiť projekty v kultúre a turizme. Má komplexný prehľad o kultúrnych koncepciách a kultúrnom dedičstve Slovenska v európskom kontexte. Identifikuje atraktivity cestovného ruchu v území a dokáže z nich vytvárať produkty a propagovať ich. Je schopný primerane komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku.

Riadenie kultúry a turizmu

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Kulturológia
rigorózne konanie
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Študijný program riadenie kultúry a turizmu sa zameriava na profesijnú prípravu manažérskych pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, v cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Obsah štúdia tvoria kulturologické, historické, geografické a ekonomicko-právne disciplíny. Dôležitým predmetom jej záujmu je aj problematika turizmu a regionálneho rozvoja. Mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra poskytuje tiež možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu, na základe ktorého môžu študenti pracovať ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií.
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje všeobecné a odborné znalosti z oblastí teórie kultúry, histórie, kultúrneho dedičstva, svetovej geografie, cestovného ruchu, ekonómie, regionálneho rozvoja, projektového manažmentu či spoločenskej etikety. Oboznamuje poslucháčov s právnym prostredím v Slovenskej republike, v Európskej únii a s legislatívou v kultúre, cestovnom ruchu a regionálnom rozvoji. Vedie študenta k samostatnému a kritickému mysleniu, podnecuje kreativitu a schopnosť adaptovať sa v rôznych pracovných podmienkach. Precizuje schopnosti pracovať v časovom strese a zdôrazňuje význam manažmentu pracovného času. Poskytuje odborné vzdelanie minimálne v jednom svetovom jazyku.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je schopný vykonávať činnosti v strednom a vyššom manažmente v kultúrnych inštitúciách a iných kultúrnych subjektoch, podnikoch a organizáciách cestovného ruchu, v štátnej správe a samospráve. Je schopný založiť a viesť podnikateľský subjekt. Ovláda manažérske procesy a nástroje. Vie pripraviť, riešiť a viesť projekty v kultúre a turizme. Má komplexný prehľad o kultúrnych koncepciách a kultúrnom dedičstve Slovenska a Európy. Pozná špecifiká rôznych kultúr a národov v celosvetovom meradle. Identifikuje atraktivity cestovného ruchu v území a dokáže z nich vytvárať produkty a propagovať ich. Uvedomuje si význam rôznych územných jednotiek pri rozvoji kultúry a turizmu a je pripravený využívať tieto poznatky pri budovaní spolupráce a partnerstiev. Je schopný odborne komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku.

Riadenie kultúry a turizmu

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Kulturológia
rigorózne konanie
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Študijný program riadenie kultúry a turizmu sa zameriava na profesijnú prípravu manažérskych pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, v cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Obsah štúdia tvoria kulturologické, historické, geografické a ekonomicko-právne disciplíny. Dôležitým predmetom jej záujmu je aj problematika turizmu a regionálneho rozvoja. Mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra poskytuje tiež možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu, na základe ktorého môžu študenti pracovať ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií.
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje všeobecné a odborné znalosti z oblastí teórie kultúry, histórie, kultúrneho dedičstva, svetovej geografie, cestovného ruchu, ekonómie, regionálneho rozvoja, projektového manažmentu či spoločenskej etikety. Oboznamuje poslucháčov s právnym prostredím v Slovenskej republike, v Európskej únii a s legislatívou v kultúre, cestovnom ruchu a regionálnom rozvoji. Vedie študenta k samostatnému a kritickému mysleniu, podnecuje kreativitu a schopnosť adaptovať sa v rôznych pracovných podmienkach. Precizuje schopnosti pracovať v časovom strese a zdôrazňuje význam manažmentu pracovného času. Poskytuje odborné vzdelanie minimálne v jednom svetovom jazyku.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je schopný vykonávať činnosti v strednom a vyššom manažmente v kultúrnych inštitúciách a iných kultúrnych subjektoch, podnikoch a organizáciách cestovného ruchu, v štátnej správe a samospráve. Je schopný založiť a viesť podnikateľský subjekt. Ovláda manažérske procesy a nástroje. Vie pripraviť, riešiť a viesť projekty v kultúre a turizme. Má komplexný prehľad o kultúrnych koncepciách a kultúrnom dedičstve Slovenska a Európy. Pozná špecifiká rôznych kultúr a národov v celosvetovom meradle. Identifikuje atraktivity cestovného ruchu v území a dokáže z nich vytvárať produkty a propagovať ich. Uvedomuje si význam rôznych územných jednotiek pri rozvoji kultúry a turizmu a je pripravený využívať tieto poznatky pri budovaní spolupráce a partnerstiev. Je schopný odborne komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku.

Politológia - filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. – podprogram politológia a prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc. – podprogram filozofia
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program politológia - filozofia
Pracovisko Katedra filozofie a politológie
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Medziodborový bakalársky študijný program politológia – filozofia je prienikom dvoch študijných odborov. Absolventi získajú základné všeobecné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Ide o interdisciplinárne formulovaný program, kde, okrem základnej oblasti politológie, práva a filozofie, sú zastúpené humanitné disciplíny a jazyková príprava. Celé štúdium je koncipované tak, aby osvojené všeobecné a základné odborné znalosti boli rozvíjané v aplikovanej forme v špeciálnej profesijnej zručnosti. Skladba predmetov prvého ročníka je koncipovaná tak, aby sa vyrovnali prípadné rozdiely v znalostiach študentov z rôznych typov škôl.
Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odboru.

Absolvent študijného programu dokáže na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti a ovláda základné pojmy, kategórie, politické teórie a metodologické prístupy k analýze politiky na úrovni syntézy; vie vymedziť predmet a základné metódy odboru, jeho miesto a vzťahy v systéme spoločenských vied; ovláda základné poznatky z dejín politického myslenia, politického systému, demokracie, teórie politických strán, politických hnutí, záujmových skupín a občianskych združení, politických procesov, volebných a straníckych systémov, integračných procesov a zoskupení, ľudských a občianskych práv, menšín v politike, verejnej správy, verejnej politiky, politickej geografie, moderných slovenských, európskych a svetových dejín, medzinárodných vzťahov a diplomacie, medzinárodného práva, bezpečnostných štúdií a národných, medzinárodných a geopolitických výziev. Vníma konkrétne celospoločenské problémy, pristupuje k nim z odborného hľadiska a, v rámci svojich možností a pracovného poslania, sa aktívne podieľa na ich riešení (napr. v rôznych organizáciách, environmentálnych a humanitárnych projektoch, odborných diskusiách, prednáškach na stredných školách, odbornými príspevkami v periodikách, angažovaním sa v kultúrno-spoločenských podujatiach, atď.) a organizuje svoje vlastné ďalšie vzdelávanie vzhľadom na konkrétne potreby vykonávaného povolania. Vďaka odbornej praxi získava potrebné zručnosti v rôznych verejnoprávnych a samosprávnych inštitúciách.

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie nájde predovšetkým v orgánoch štátnej správy (obvodné úrady, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, útvary NR SR), verejnej správy a samosprávy. Tiež môže pôsobiť v politických stranách a mimovládnych organizáciách, ako redaktor v masmédiách a v oblasti základného a aplikovaného výskumu.

Marketingová komunikácia a reklama

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Informácie Štúdium je zamerané na marketingovú komunikáciu a reklamu
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Študijný program marketingová komunikácia a reklama na 1. stupni je orientovaný na komunikáciu a jej multidisciplinárne presahy je profilovaný v súlade so zmenami v spoločenskom živote spoločnosti s využitím nových foriem komunikácie a spôsobov ovplyvňovania správania a formovania verejnej mienky v komerčnej i nekomerčnej sfére. Centrom edukačných postupov sú teoretické poznatky z oblasti sociálnej a mediálnej komunikácie, propagácie, reklamy, ich tvorby a manažmentu. Dôraz sa kladie na vytváranie praktických kompetencií, ktoré umožňujú absolventom vstúpiť do sociálnych, mediálnych a masmediálnych systémov, vytvárať propagačné i reklamné prostriedky na vysokej profesionálnej úrovni.
Cieľom študijného programu je pripraviť absolventov a absolventky pre odbor tak, aby komplexne ovládali proces tvorby komunikačných prostriedkov (mediálnych, masmediálnych a marketingových) a vedeli realizovať komplexnú kampaň. Získali kľúčové poznatky z nosných tém jadra odboru (marketingová komunikácia a nástroje marketingovej komunikácie, komunikačné médiá, manažment organizácií a projektov v prostredí mediálnych marketingových a informačných inštitúcií a systémov) ale aj v príbuzných disciplínach najmä z oblasti psychológie, sociológie, lingvistiky a ekonómie. Zároveň je cieľom, aby absolventi/tky ovládali terminologický aparát, mali rozsiahle praktické a metodologické vedomosti, vedeli analyzovať, navrhovať, realizovať a interpretovať komplexné mediálne, masmediálne a marketingovo-komunikačné riešenia v tradičnom aj digitálnom prostredí, vykonávať výskum a interpretovať výsledky v tejto oblasti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Program je koncipovaný tak, aby absolventi/tky chápali základné organizačné postupy, dokázali riadiť tímy pracovníkov v oblasti mediálnej, masmediálnej a marketingovej komunikácie, boli schopní autonómne pracovať a riešiť príbuzné problémy, boli schopní samostatne pripravovať projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.

Uplatnenie absolventov

Absolventi a absolventky bakalárskeho študijného programu marketingová komunikácia a reklama sú pripravení na uplatnenie ako výkonní/é tvoriví/é pracovníci/čky v povolaniach spojených mediálnou a marketingovou komunikáciou ako sú pozície v reklamných, mediálnych a marketingových agentúrach, marketingovo-komunikačných oddeleniach komerčných i nekomerčných inštitúcií. Absolventi/tky sú oboznámení so základnou problematikou marketingovej komunikácie, svoje poznatky aplikujú v praxi, samostatne riešia problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane, resp. pracujú na obsahovej a formálnej stránke propagačných prostriedkov. Ide najmä o nasledovné pracovné pozície (niektoré ešte nemajú ustálený slovenský ekvivalent, preto ich uvádzame v angličtine):
 • vedúci zákaziek (Account Executive)
 • marketingový pracovník
 • reklamný pracovník
 • marketingový asistent – textár (Marketing Assistant – Copywriter)
 • grafický dizajnér / grafik reklamy
 • promotér
 • nákupca mediálneho priestoru (Media Buyer)
 • mediálny plánovač (Media Planer)
 • SEO špecialista
 • marketingový dátový analytik
 • event marketingový pracovník
 • referent marketingu
 • redaktor

Marketingová komunikácia a reklama

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Informácie Štúdium je zamerané na marketingovú komunikáciu a reklamu
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Študijný program marketingová komunikácia a reklama na 1. stupni je orientovaný na komunikáciu a jej multidisciplinárne presahy je profilovaný v súlade so zmenami v spoločenskom živote spoločnosti s využitím nových foriem komunikácie a spôsobov ovplyvňovania správania a formovania verejnej mienky v komerčnej i nekomerčnej sfére. Centrom edukačných postupov sú teoretické poznatky z oblasti sociálnej a mediálnej komunikácie, propagácie, reklamy, ich tvorby a manažmentu. Dôraz sa kladie na vytváranie praktických kompetencií, ktoré umožňujú absolventom vstúpiť do sociálnych, mediálnych a masmediálnych systémov, vytvárať propagačné i reklamné prostriedky na vysokej profesionálnej úrovni.
Cieľom študijného programu je pripraviť absolventov a absolventky pre odbor tak, aby komplexne ovládali proces tvorby komunikačných prostriedkov (mediálnych, masmediálnych a marketingových) a vedeli realizovať komplexnú kampaň. Získali kľúčové poznatky z nosných tém jadra odboru (marketingová komunikácia a nástroje marketingovej komunikácie, komunikačné médiá, manažment organizácií a projektov v prostredí mediálnych marketingových a informačných inštitúcií a systémov) ale aj v príbuzných disciplínach najmä z oblasti psychológie, sociológie, lingvistiky a ekonómie. Zároveň je cieľom, aby absolventi/tky ovládali terminologický aparát, mali rozsiahle praktické a metodologické vedomosti, vedeli analyzovať, navrhovať, realizovať a interpretovať komplexné mediálne, masmediálne a marketingovo-komunikačné riešenia v tradičnom aj digitálnom prostredí, vykonávať výskum a interpretovať výsledky v tejto oblasti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Program je koncipovaný tak, aby absolventi/tky chápali základné organizačné postupy, dokázali riadiť tímy pracovníkov v oblasti mediálnej, masmediálnej a marketingovej komunikácie, boli schopní autonómne pracovať a riešiť príbuzné problémy, boli schopní samostatne pripravovať projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.

Uplatnenie absolventov

Absolventi a absolventky bakalárskeho študijného programu marketingová komunikácia a reklama sú pripravení na uplatnenie ako výkonní/é tvoriví/é pracovníci/čky v povolaniach spojených mediálnou a marketingovou komunikáciou ako sú pozície v reklamných, mediálnych a marketingových agentúrach, marketingovo-komunikačných oddeleniach komerčných i nekomerčných inštitúcií. Absolventi/tky sú oboznámení so základnou problematikou marketingovej komunikácie, svoje poznatky aplikujú v praxi, samostatne riešia problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane, resp. pracujú na obsahovej a formálnej stránke propagačných prostriedkov. Ide najmä o nasledovné pracovné pozície (niektoré ešte nemajú ustálený slovenský ekvivalent, preto ich uvádzame v angličtine):
 • vedúci zákaziek (Account Executive)
 • marketingový pracovník
 • reklamný pracovník
 • marketingový asistent – textár (Marketing Assistant – Copywriter)
 • grafický dizajnér / grafik reklamy
 • promotér
 • nákupca mediálneho priestoru (Media Buyer)
 • mediálny plánovač (Media Planer)
 • SEO špecialista
 • marketingový dátový analytik
 • event marketingový pracovník
 • referent marketingu
 • redaktor

Marketingová komunikácia a reklama

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Informácie Štúdium je zamerané na marketingovú komunikáciu a reklamu
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Absolventi/tky študijného programu marketingová komunikácia a reklama na 2. stupni sa uplatnia predovšetkým ako riadiaci/e, výkonní/é a tvoriví/é pracovníci/čky marketingovej komunikácie a sú schopní/é získané tteoretické a praktické poznatky tvorivo využívať nie len v komerčnej sfére, ale i v treťom sektore a sociálnom marketingu. Samostatne pracujú na koncepcii i tvorbe obsahovej i formálnej stránke propagačných prostriedkov, ale i samostatne riešia úlohy a problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane. Profesionálne komunikujú s manažérmi, klientmi a špecialistami z iných oblastí.
Cieľom študijného programu je pripraviť absolventov a absolventky pre odbor tak, že na vysokej úrovni ovládajú proces tvorby propagačných prostriedkov a vedia realizovať komplexnú kampaň marketingovej komunikácie a reklamy; majú znalosti z oblasti teórie i praxe marketingu, manažmentu, propagácie, reklamy, public relations, direkt marketingu, sponzoringu a ďalších oblastí marketingovej komunikácie, sú zorientovaní aj v oblasti mediálnej a masmediálnej komunikácie; ovládajú základy príbuzných disciplín ako sú psychológia, sociológia, lingvistika, ekonómia. Vedia navrhovať a realizovať rozsiahle marketingovo-komunikačné riešenia a vykonávať výskum v tejto oblasti a to s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dokážu riadiť tímy pracovníkov v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy, samostatne pripravovať veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy.

Uplatnenie absolventov

Absolventi a absolventky magisterského študijného programu marketingová komunikácia a reklama sú pripravení/é na uplatnenie v povolaniach spojených mediálnou a marketingovou komunikáciou ako sú špecializované pozície v reklamných, mediálnych a marketingových agentúrach, marketingovo-komunikačných oddeleniach komerčných i nekomerčných inštitúcií. Ide najmä o nasledovné pracovné pozície (niektoré ešte nemajú ustálený slovenský ekvivalent, preto ich uvádzame v angličtine):
 • hlavný manažér značky (Senior brand manager)
 • hlavný umelecký riaditeľ (Senior art director)
 • komunikačný špecialista
 • koordinátor digitálnych kampaní (Digital campaign coordinator)
 • manažér digitálnych médií a výkonnostného marketingu (GHS Digital media & performance
 • marketing manager)
 • marketingový riaditeľ
 • marketingový špecialista
 • multimediálny špecialista (Multimedia specialist)
 • popredajný marketingový špecialista (After sales marketing)
 • PPC špecialista
 • PR (vzťahy s verejnosťou) manažér, pracovník externej komunikácie
 • produktový manažér
 • projektový manažér
 • reklamný plánovač
 • reklamný textár (Copywriter)
 • riadiaci pracovník v oblasti prieskumu trhu
 • riaditeľ kreatívny (Creative director)
 • scenárista (Scriptwriter)
 • špecialista – administrátor sociálnych médií (Social media lead adminstrator)
 • špecialista marketingových analýz
 • špecialista na online marketing (Online marketing specialist)
 • špecialista na podujatia (Event specialist)
 • špecialista pre sociálne médiá
 • tvorca obsahov (Content producer)

Žurnalistika

Bakalársky študijný program a profil absolventov

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program žurnalistika
Pracovisko Katedra žurnalistiky
Informácie Poď študovať žurnalistiku na UKF
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Program štúdia je orientovaný na teoretické základy žurnalistiky a masovej komunikácie, poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických aktivít, praktické skúsenosti a technické zručnosti z oblastí autorských činností a redaktorskej práce v rozhlase, televízií, tlači a v nových médiách. Absolventi získajú poznatky o podstate a úlohách spravodajstva a publicistiky, spôsoboch stvárňovania textových, obrazových, zvukových a audiovizuálných komunikátov, o procese redigovania.

Uplatnenie absolventov

Študijný program dáva absolventovi možnosť uplatniť sa v odboroch mediálnej sféry, v rôznych funkciách v oblasti prípravy, tvorby mediálnych komunikátov (v redakciách printových médií, vydavateľstiev, v rozhlase, televízii a nových médií). Absolvent nájde uplatnenie aj v oblasti public relations (ako tlačový tajomník, hovorca, manažér so špecializáciou na mediálne pôsobenie).

Kulturológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program kulturológia
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Rozmanitosť a kreativita. Začni študovať s nami.
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa/absolventky

Študijný program kulturológia sa orientuje na výchovu odborníkov v rôznych oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky o teórii a dejinách kultúry (slovenských i svetových), o dejinách umeleckej kultúry (výtvarného umenia, hudby, divadla, literatúry, filmu), o kulturologickom terminologickom aparáte a kulturologických koncepciách, o výskumoch z iných vedeckých disciplín, vďaka ktorým absolvent získava širšie spoločensko-vedné poznanie (filozofia, história, sociológia, religionistika, lingvistika, etnológia, estetika), o typoch a poslaní kultúrnych organizácií, o manažmente, marketingu a propagácii v kultúre.
 

Uplatnenie absolventa/absolventky

Absolvent kulturológie 1. stupňa môže pracovať na nižšom a strednom stupni riadenia v rozličných kultúrnych zariadeniach, ako aj v samostatných podnikateľských subjektoch vo sfére kultúry. Uplatní sa ako pracovník kultúrnych zariadení v štátnej a verejnej správe, v regionálnych médiách a vydavateľskej oblasti, ale aj v inštitúciách na organizovanie kultúrneho a umeleckého života, v osvetovej oblasti, nadáciách, občianskych združeniach, vo vládnych a mimovládnych humanitne orientovaných inštitúciách a organizáciách a pod.

Kulturológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra kulturológie
Katedra manažmentu kultúry a turizmu

Charakteristika študijného programu

Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti filozofie kultúry, kulturológie 20. a 21. storočia, špecifickej oblasti kulturológie podľa študijnej a výskumnej orientácie doktoranda (teória a dejiny kultúry, teória a dejiny národnej kultúry, filozofia kultúry, umelecká kultúra, mediálna kultúra, mravná kultúra, kultúrna pedagogika, aplikovaná kulturológia). Absolventi odboru kulturológia na 3. stupni ovláda a rešpektuje zásady vedeckej práce, vie formulovať vedecký problém a navrhnúť spôsob jeho riešenia, využíva výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti pri rozvoji kulturológie ako vedného odboru a študijného odboru, rešpektuje nevyhnutnosť aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi, dodržiava právne a etické normy vedeckej práce, dokáže prezentovať výsledky svojho vedeckého bádania aj v cudzom jazyku, má schopnosť viesť vedecké podujatia v materinskom a cudzom jazyku.

Čo učíme v študijnom programe

V rámci doktorandského štúdia sa študent získava poznatky predovšetkým z metodológie spoločenských vied, metodológie kulturológie, teoretickej a kritickej analýzy kultúry a jej subsystémov, nových trendov v teoretickej reflexii kultúry, globalizácie kultúry, interkultúrnych procesov, transkultúrnych procesov, multikulturalizmu, crosscultural studies a pod., kultúrnej identity a kultúrneho dedičstva, kultúrnej výchovy a interkultúrnych kompetencií v umeleckej tvorbe ako aj poznatky z dejín a aktuálnych trendov v špecifickej časti kulturológie podľa študijného a výskumného zamerania doktoranda.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu kulturológia („philosophiae doctor“) nachádza uplatnenie ako vysokoškolský pedagóg, príp. samostatný vedecký pracovník reflektujúci rozmanité spektrum kulturologických problémov, disponuje vlastným vedeckým myslením, širokými znalosťami v danom vednom odbore. Je schopný kritického reflektovania a individuálneho vedeckého bádania širokospektrálnych javov v súčasnej kultúre a svojimi výskumami prispieva k cizelovanie kulturologického myslenia a hlbokého porozumenia najsúčasnejším trendom spoločensko-kultúrnych procesov, kategorizácii kulturologického pojmového aparátu a jeho usúvzťažnenia v rámci interdisciplinárnych priezorov.

Filozofia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Silvia Tomašková, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy  
Pracovisko Katedra filozofie a politológie
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program Filozofia vychádza z opisu študijného odboru Filozofia pre druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Absolventi získajú základné všeobecné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Jadro znalostí sa v študijnom programe realizuje prostredníctvom predmetov Fenomenológia, Analytická filozofia, Teórie environmentalizmu, Kognitívne vedy, Súčasný filozofický realizmus, Personalistická filozofia, Kresťanská filozofia 20. storočia. Ich cieľom je, aby študent dosiahol prehĺbenie základných teoretických vedomostí z dejín filozofického myslenia, zvládol základný pojmový aparát, zoznámil sa s aktuálnymi filozofickými systémami, školami, chápal ich interdisciplinárny kontext, precíznejšie spoznal jednotlivé oblasti filozofie a základné metodologické postupy. Predmety, ktoré nie sú zaradené do jadra programu, sú určené na rozvoj poznania študenta podľa jeho výberu a patria k nim Aktuálne problémy filozofie náboženstva, Filozofia jazyka, Ruská filozofia prvej polovice 20. storočia, Človek a kultúra v teórii S. Freuda a Textové semináre zamerané na prehlbovanie zručnosti analýzy a interpretácie vedeckého textu. Dôležitou zložkou rozvoja schopností a zručností študentov sú textové semináre, textová analýza významných filozofických textov, ako aj rozvoj schopnosti formulovať filozofické problémy, komunikovať a vysvetľovať ich aj širšiemu okruhu poslucháčov. Významným prvkom danej etapy štúdia je voľba témy diplomovej práce a jej postupné rozpracovávanie. Okrem vypracovávania diplomovej práce, študent v danej etape štúdia sa orientuje predovšetkým na prehĺbenie svojich vedomostí, na ich pevnejšie chápanie a na odkrývanie a uvedomovanie si súvislostí medzi rôznymi filozofickými disciplínami ako aj rôznymi filozofickými problémami. Prehlbuje svoje schopnosti v ústnej a písomnej formulácii a komunikácii rôznych problémov filozofie, rozvíja sa jeho schopnosť v analýze a interpretácii filozofických textov. Prostredníctvom doplňujúcich vedomostí prehlbuje svoje poznanie o mieste a funkcii filozofie v spoločnosti.

Uplatnenie absolventov

Filozofia ako kritické a pojmové myslenie, ktoré odhaľuje súvislosti je samostatnou tvorivou oblasťou kultúry, spolupracujúcou s ostatnými oblasťami kultúry, s vedou, umením, politikou, náboženstvom a pod. Využitie filozofie ako odbornej práce a aktivity v ďalších oblastiach ľudskej činnosti je mnohodimenzionálne – spočíva v kritickej analýze myšlienok, teórií, textov, spoločenských a politických praktík a ich produktov z hľadiska postov a cieľov ľudí. Filozof identifikuje problém, adekvátne formuluje otázky, dokáže odhaliť nesprávne položenú otázku. Navrhuje možné riešenia a analyzuje aj dopady týchto riešení.

Absolventi dokážu zodpovedne riešiť úlohy na postoch odborných pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach.

Absolvent vie vnímať konkrétne celospoločenské problémy, pristupovať k nim z odborného hľadiska a v rámci svojich možností a pracovného poslania, sa aktívne podieľať na ich riešení (napr. v rôznych organizáciách, environmentálnych a humanitárnych projektoch, odborných diskusiách, prednáškach na stredných školách, odbornými príspevkami v periodikách, angažovaním sa v kultúrno-spoločenských podujatiach, atď.) a organizovať svoje vlastné ďalšie vzdelávanie vzhľadom na konkrétne potreby vykonávaného povolania.

Absolventi magisterského štúdia v študijnom programe Filozofia nachádzajú uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú samostatný prístup k riešeniu problému a majú prehľad v historických udalostiach a javoch, bazálny rozhľad v odboroch spadajúcich pod humanitné vedy. Navyše schopnosti, intelektuálne zručnosti a poznatky, ktoré absolventi štúdia filozofie nadobúdajú, im umožňujú uplatniť sa nielen v profesiách, pre ktoré je vyštudovanie takéhoto odboru podmienkou, akými sú učiteľ Náuky o spoločnosti na stredných školách (po doplnení pedagogickej kvalifikácie), na vysokých školách ako pedagóg prednášajúci filozofiu alebo vo vedeckých inštitúciách ako vedecký pracovník v oblasti filozofie alebo iných humanitných odborov (po absolvovaní tretieho stupňa VŠ vzdelania), ale aj v mnohých inštitúciách a oblastiach verejného života, v ktorých jazykový a písomný prejav, kritické myslenie a analytické schopnosti zohrávajú kľúčovú úlohu. Sú spôsobilí vykonávať profesie v nasledovných inštitúciách a zariadeniach:

 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora, nadácie, občianske združenia,
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
 • v médiách ako redaktori, reportéri, komentátori,
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie,
 • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
 • vydavateľstvách odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
 • politické inštitúcie,
 • v štátnej a verejnej správe,
 • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“),
 • v súkromnom sektore ako analytici, lektori, personalisti, PR manažéri, mentori,
 • v analyticko-projektových a poradenských spoločnostiach,
 • v analytických inštitúciách zameraných na vzdelávanie, vedu a politiku,
 • vedeckých inštitúciách.

Slavistika – slovanské jazyky

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Študijný program Slavistika – slovanské jazyky je koncipovaný tak, aby absolvent tretieho stupňa mal adekvátnu filologickú, jazykovú a metodologickú prípravu. Štruktúra programu je tvorená s cieľom, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní odborných vedomostí a aplikatívnych kompetencií.
V prvom roku štúdia študent získava teoretické vedomosti založené na súčasnom stave vedeckých poznatkov v odbore. Osvojuje si zásady vedeckej práce a etiky vedeckej práce. Samostatne identifikuje a interpretuje teoretické problémy. Hlbšie spoznáva slovanský jazykový a kultúrny areál. Aktívne si osvojuje cudzojazyčnú odbornú terminológiu, prostriedky a stratégie cudzojazyčnej odbornej komunikácie. Je schopný prezentovať výsledky vlastného výskumu odbornej komunite. Koncepčne rozvíja formy písaných odborných komunikátov (recenzií, odborných článkov, vedeckých štúdií). Sústredenú pozornosť venuje príprave na dizertačnú skúšku. V druhom roku štúdia študent získa prehľad o metódach komplexného a interdisciplinárneho slavistického výskumu. Aktivizuje formulovanie metodologických postupov a problémov súvisiacich s témou dizertačnej práce. Nadobudne obraz o najvýznamnejších metódach výskumu jazyka a kultúry v kontexte slavisticky orientovaných vedných disciplín. Aktívne prezentuje výsledky vlastného výskumu odbornej komunite na vedeckých podujatiach, vo vedeckých zborníkoch a periodikách. Je schopný organizovať vlastnú vedeckú projektovú činnosť. Sústredenú pozornosť venuje príprave dizertačnej práce.
Tretí rok štúdia je zameraný na interpretáciu textov slovanskej písomnej kultúry s cieľom podať komentár k vybraným jazykovým a historicko-kultúrnym javom. V centre pozornosti je ukončenie dizertačnej práce, v ktorej doktorand preukáže orientáciu v metódach jazykovedného a kultúrno-historického výskumu a vlastný prínos do skúmanej problematiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Slavistika – slovanské jazyky získa rozsiahle teoretické vedomosti v odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúra a v príbuzných aplikovaných odboroch. Ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na inovačné procesy v slovanskom jazykovom areáli, literárnohistorickú a literárnoteoretickú reflexiu literárnych fenoménov slovanského kultúrneho priestoru. Nadobudne tiež metodické schopnosti pre výskumnú prácu. Získa skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a zahraničných vedeckých publikáciách.
Absolvent má predpoklady uplatniť sa na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách.

Marketingová komunikácia a reklama

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Charakteristika študijného programu

Povinné predmety obsahovo zodpovedajú opisu študijného odboru Masmediálne štúdiá. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje súčasné trendy v mediálnej a marketingovej oblasti a metodológiu mediálnej a marketingového výskumu. V rámci predmetu Filozofické problémy humanitných a spoločenských vied sa doktorand oboznámi so všeobecnými filozofickými otázkami spoločenských a humanitných vied. Osvojí si postupy identifikácie špecifických filozofických problémov relevantných pre jeho odborné zameranie. V predmete Etika vedeckej práce si doktorand osvojí definície, pojmy a kategórie z oblasti etiky vedy a naučí sa viesť odborný diskurz v etických perspektívach interdisciplinarity a naučí sa diferencovať základné hermeneutické paradigmy vo vede a etike. Predmety Teória manažmentu a marketingu a Teória komunikácie a komunikačné modely sa zameriavajú na teoretické bázu marketingu, médií a komunikácie a predstavuje dôležité pojmy, koncepcie a predstaviteľov najvýznamnejších komunikačných škôl. V rámci predmetu Metodológia a metódy výskumu v marketingovej komunikácii 1 a 2 sa dôraz kladie na deskriptívne, modelové a komparatívne metódy marketingového výskumu. Povinne voliteľné predmety Cudzí jazyk pre akademické účely 1 a 2 rozvíjajú cudzojazyčné kompetencie doktorandov a špecifické vedomosti ako aj zručnosti z odbornej terminológie a akademického diskurzu.

Uplatnenie absolventov

Študijný program 3. stupňa marketingová komunikácia a reklama nadväzuje na magisterský študijný program druhého stupňa marketingová komunikácia a reklama. Študijný program akcentuje využitie najnovších techník, technológií a metód výskumu marketingovej komunikácie. Absolvent nadobudne predpoklady pre vedeckú prácu v odbore masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia a v niektorých príbuzných aplikovaných odboroch.
Môže sa uplatniť na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ale aj v prevádzkových laboratóriách, resp. výskumných agentúrach.
Absolvent doktorandského študijného programu marketingová komunikácia získa rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore. Nadobudne tiež metodologické schopnosti pre výskumnú prácu (v terénnych a laboratórnych podmienkach, ovláda všetky najnovšie metódy a postupy identifikácie rôznych aspektov efektov masmediálnej a marketingovej komunikácie, ovláda postupy v súvislosti s analýzami masmediálnych produktov a obsahov a metódy hodnotenia pokusov). Získa tiež skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v karentovaných medzinárodných vedeckých časopisoch.
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu komunikácie a uplatní sa ako vedecko-výskumný pracovník v oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie, s orientáciou na identifikáciu faktorov účinnosti jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie a využitie najnovších techník a technológií MK; môže sa uplatniť aj ako vysokoškolský pedagóg, prípadne ako riadiaci pracovník výskumných, mediálnych a marketingových agentúr.
Absolvent bude disponovať hlbokými znalosťami o širokých sociálnych a kultúrnych súvislostiach marketingovej komunikácie a získané poznatky na vysokej odbornej úrovni samostatne, efektívne a tvorivo aplikuje do vedeckého výskumu a do riešenia najzložitejších aktuálnych problémov marketingovej komunikácie. Novozískané poznatky absolventa budú na úrovni rozsahu študijného programu povinných disciplín a na úrovni špecializačného základu voliteľných disciplín, ktoré stanoví školiteľ práce.

 

Marketingová komunikácia a reklama

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Charakteristika študijného programu

Povinné predmety obsahovo zodpovedajú opisu študijného odboru Masmediálne štúdiá. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje súčasné trendy v mediálnej a marketingovej oblasti a metodológiu mediálnej a marketingového výskumu. V rámci predmetu Filozofické problémy humanitných a spoločenských vied sa doktorand oboznámi so všeobecnými filozofickými otázkami spoločenských a humanitných vied. Osvojí si postupy identifikácie špecifických filozofických problémov relevantných pre jeho odborné zameranie. V predmete Etika vedeckej práce si doktorand osvojí definície, pojmy a kategórie z oblasti etiky vedy a naučí sa viesť odborný diskurz v etických perspektívach interdisciplinarity a naučí sa diferencovať základné hermeneutické paradigmy vo vede a etike. Predmety Teória manažmentu a marketingu a Teória komunikácie a komunikačné modely sa zameriavajú na teoretické bázu marketingu, médií a komunikácie a predstavuje dôležité pojmy, koncepcie a predstaviteľov najvýznamnejších komunikačných škôl. V rámci predmetu Metodológia a metódy výskumu v marketingovej komunikácii 1 a 2 sa dôraz kladie na deskriptívne, modelové a komparatívne metódy marketingového výskumu. Povinne voliteľné predmety Cudzí jazyk pre akademické účely 1 a 2 rozvíjajú cudzojazyčné kompetencie doktorandov a špecifické vedomosti ako aj zručnosti z odbornej terminológie a akademického diskurzu.

Uplatnenie absolventov

Študijný program 3. stupňa marketingová komunikácia a reklama nadväzuje na magisterský študijný program druhého stupňa marketingová komunikácia a reklama. Študijný program akcentuje využitie najnovších techník, technológií a metód výskumu marketingovej komunikácie. Absolvent nadobudne predpoklady pre vedeckú prácu v odbore masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia a v niektorých príbuzných aplikovaných odboroch.
Môže sa uplatniť na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ale aj v prevádzkových laboratóriách, resp. výskumných agentúrach.
Absolvent doktorandského študijného programu marketingová komunikácia získa rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore. Nadobudne tiež metodologické schopnosti pre výskumnú prácu (v terénnych a laboratórnych podmienkach, ovláda všetky najnovšie metódy a postupy identifikácie rôznych aspektov efektov masmediálnej a marketingovej komunikácie, ovláda postupy v súvislosti s analýzami masmediálnych produktov a obsahov a metódy hodnotenia pokusov). Získa tiež skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v karentovaných medzinárodných vedeckých časopisoch.
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu komunikácie a uplatní sa ako vedecko-výskumný pracovník v oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie, s orientáciou na identifikáciu faktorov účinnosti jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie a využitie najnovších techník a technológií MK; môže sa uplatniť aj ako vysokoškolský pedagóg, prípadne ako riadiaci pracovník výskumných, mediálnych a marketingových agentúr.
Absolvent bude disponovať hlbokými znalosťami o širokých sociálnych a kultúrnych súvislostiach marketingovej komunikácie a získané poznatky na vysokej odbornej úrovni samostatne, efektívne a tvorivo aplikuje do vedeckého výskumu a do riešenia najzložitejších aktuálnych problémov marketingovej komunikácie. Novozískané poznatky absolventa budú na úrovni rozsahu študijného programu povinných disciplín a na úrovni špecializačného základu voliteľných disciplín, ktoré stanoví školiteľ práce.

 

Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Doktoranský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry

Charakteristika študijného programu

Študijný program pozostáva so študijnej časti, ktorá je zameraná na rozširovania vedomostí nadaného absolventa filologického odboru, orientujúceho sa na problematiku literatúry, a vedeckej časti, v ktorej poslucháč doktorandského štúdia musí preukázať schopnosť odborného uvažovania o teoretických, historických (vývinových), komparatívnych a kritických otázkach slovenskej (prípadne aj inonárodnej) umeleckej spisby. Nosné témy znalostí, ktoré by mal absolvent nadobudnúť sa viažu na teóriu literatúry, dejiny slovenskej literatúry a metodológiu literárnovedného bádania. Profil absolventa sa formuje predovšetkým individuálnym štúdiom odbornej literatúry, ktorú určuje školiteľ. Súčasťou štúdia je pedagogická (vyučovacia) činnosť na domovskej katedre alebo inde, ďalej konzultačná a posudzovateľská činnosť. Obsahom vedeckej časti je publikačná činnosť v odborných a literárnych periodikách či zborníkoch, prezentácia výsledkov vlastného výskumu na konferenciách či vedeckých seminároch a pod. K ďalším aktivitám patrí vypracovanie projektu a kapitoly dizertačnej práce, ktorých obhajoba je súčasťou dizertačnej skúšky. K štátnym skúškam patrí dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce.

Uplatnenie absolventov

Absolvent nadobudne schopnosť skúmať filozofické, estetické, etické súvislosti literárneho vývinu, vnímať literárny proces v historicko-politických, spoločenských a kultúrnych kontextoch. Mal by vedieť identifikovať problém vo vzťahu k charakteru literárneho smeru, prúdu, školy, skupiny, rozlišovať hodnotové ukazovatele konkrétneho literárneho obdobia, ako aj kvalitatívne aspekty individuálneho autorského rukopisu. Prirodzenou súčasťou jeho profilu by mala byť schopnosť vnímať slovenskú literatúru v širších súvislostiach európskeho čí svetového literárneho dedičstva a pokiaľ ide o súčasnú slovenskú tvorbu vo vzťahu k aktuálnym medziliterárnym procesom. Z formulácie študijného programu sa odvíja súbor činností, ktoré absolvent tohto štúdia musí zvládnuť – musí si osvojiť metodológiu literárnovedného bádania, musí disponovať schopnosťou selektovať podstatné a redundantné fakty a údaje, schopnosťou formulovať myšlienky a postrehy, teda samostatne koncipovať odborný text, schopnosťou vypracovať a obhájiť výskumné projekty, ako aj ich výsledky (výstupy), schopnosťou aplikovať dosiahnuté výsledky v pedagogickom procese na vysokej škole. Absolvent doktorandského štúdia musí svoju celkovú pripravenosť na vedecké bádania v oblasti literatúry doložiť dizertačnou prácou vypracovanou pod vedením školiteľa a jej presvedčivou obhajobou. Po úspešnej obhajobe a ukončení tohto stupňa štúdia by mal byť pripravený uplatniť sa na špecializovaných pracoviskách zameraných na literárnovedný výskum.

Slovenský jazyk a literatúra

Doktoranský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry

Charakteristika študijného programu

Nosné témy jadra znalostí sú viazané na predmety viažuce sa na teóriu a metodológiu slovenského jazyka. Študijný program je zložený zo študijnej a vedeckej časti. Ťažiskom študijnej časti sú predmety zamerané na dejiny a teórie lingvistiky, porovnávaciu jazykovedu, synchrónnu a diachrónnu jazykovedu . Jadro obsahuje základné rámcové témy, ktoré v priebehu štúdia stanoví školiteľ a ktoré sa prezentujú v rámci predmetu Doktorandské kolokvium. Profil absolventa sa formuje najmä individuálnym štúdiom literatúry určenej školiteľom. Súčasťou študijnej časti sú vzdelávacie aktivity, ktoré anticipujú vyučovaciu, konzultačnú a posudzovateľskú činnosť. Náplňou vedeckej časti je publikačná činnosť, aktívna prezentácia výsledkov na konferenciách, projektová a iná činnosť. K ďalším aktivitám patrí vypracovanie projektu a kapitoly z dizertačnej práce k dizertačnej skúške, vypracovanie dizertačnej práce. Študijný program má adekvátne rozloženie foriem vzdelávania, preferujúce jednak prezenčné formy (semináre a konzultácie) a jednak formy samostatného štúdia.

Uplatnenie absolventov

Absolvent nadobudne predpoklady pre vedeckú prácu v odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra a niektorých príbuzných aplikovaných odboroch. Môže sa uplatniť na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách. Absolvent doktorandského študijného programu získa rozsiahle teoretické vedomosti v danom vednom odbore, ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na inovačné procesy v slovenskom jazykovom areáli, nadobudne tiež metodické schopnosti pre výskumnú prácu. Získa skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a zahraničných vedeckých publikáciách.
Teoretické poznatky
Absolvent odboru (3. stupeň) je spôsobilý samostatne vedecky bádať a prinášať vlastné originálne riešenia v odbore, ovláda metodológiu a metódy v oblasti slovenského jazyka s orientáciou na diachróniu alebo synchróniu a základné komunikačné typy, domény a sféry.
Praktické zručnosti
– je schopný prepojiť teoretické poznatky s praktickými aktivitami a prezentovať výsledky vlastných výskumov a súčasného vývinu vedného študijného odboru vo verejnej komunikácií,
– osvojí si zásady praktickej aplikovateľnosti nadobudnutých teoretických poznatkov.

Etnológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra etnológie a folkloristiky

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program etnológie nadväzuje na magisterský študijný program etnológia. Absolvent/-ka prostredníctvom práce na svojej špecializovanej téme zdokonalí svoje zručnosti nevyhnutné pre samostatný vedecký výskum a teoretickú prácu. Účasťou na domácich a medzinárodných konferenciách, absolvovaním zahraničných stáží a študijných pobytov, ktoré mu/jej umožňujú rozličné štipendijné programy, aj absolvovaním špecializovaných predmetov študijného programu nadobudne nevyhnutné skúsenosti pre vysoko odbornú tvorivú činnosť v rámci zvolenej problematiky a schopnosť zrozumiteľne a objektívne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v rôznych formách vedeckej syntézy (monografia, vedecká štúdia, projekt a pod.). Absolvent/-ka výrazne rozšíri svoje teoretické vedomosti v odbore. Participáciou na pedagogických aktivitách katedry nadobudne cenné skúsenosti so sprostredkovaním etnologických znalostí a vedomostí študentom bakalárskeho a magisterského štúdia, podieľaním sa na organizácii vedeckých konferencií, diskusií, na realizácii vedeckých projektov a ďalších rozmanitých podujatiach katedry tiež dôležité skúsenosti a kontakty s medzinárodnou akademickou komunitou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/-ka štúdia etnológie je spôsobilý/-lá vykonávať prácu v nasledovných profesných oblastiach: vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v masmédiách, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska

Etnológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra etnológie a folkloristiky

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program etnológie nadväzuje na magisterský študijný program etnológia. Absolvent/-ka prostredníctvom práce na svojej špecializovanej téme zdokonalí svoje zručnosti nevyhnutné pre samostatný vedecký výskum a teoretickú prácu. Účasťou na domácich a medzinárodných konferenciách, absolvovaním zahraničných stáží a študijných pobytov, ktoré mu/jej umožňujú rozličné štipendijné programy, aj absolvovaním špecializovaných predmetov študijného programu nadobudne nevyhnutné skúsenosti pre vysoko odbornú tvorivú činnosť v rámci zvolenej problematiky a schopnosť zrozumiteľne a objektívne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v rôznych formách vedeckej syntézy (monografia, vedecká štúdia, projekt a pod.). Absolvent/-ka výrazne rozšíri svoje teoretické vedomosti v odbore. Participáciou na pedagogických aktivitách katedry nadobudne cenné skúsenosti so sprostredkovaním etnologických znalostí a vedomostí študentom bakalárskeho a magisterského štúdia, podieľaním sa na organizácii vedeckých konferencií, diskusií, na realizácii vedeckých projektov a ďalších rozmanitých podujatiach katedry tiež dôležité skúsenosti a kontakty s medzinárodnou akademickou komunitou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/-ka štúdia etnológie je spôsobilý/-lá vykonávať prácu v nasledovných profesných oblastiach: vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v masmédiách, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska

Politológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdií

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Politológia nadväzuje na magisterský študijný program Politológia, prípadne iné príbuzné odbory. Absolvovanie študijného odboru Politológia predstavuje systematické štúdium politických procesov prostredníctvom politických teórií, koncepcií, modelov a paradigiem kombinovaných s vedeckými analytickými metódami.
Súčasťou štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu teoretických východísk, tvorivé definovanie problémov a návrhy ich riešení. Absolvent má predpoklady zvládnuť vedeckú prácu v odbore Politológia a v príbuzných odboroch. Získa tiež skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách. Je schopný publikovať texty v odbornej vedeckej literatúre. Oboznámi sa aj s vyučovacím procesom na vysokej škole z pozície učiteľa. Všetky povinné a povinne voliteľné predmety svojim obsahom zodpovedajú vymedzeniu jadra znalostí pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Politológia definovanom akreditačnou komisiou. Ich konkrétna vyučovacia náplň zároveň odráža špecifiká Katedry politológie a euroázijských štúdií v oblasti vedecko-výskumnej, publikačnej i tematického zamerania pedagógov

Uplatnenie absolventov

Absolventi tretieho stupňa študijného programu Politológia nadobudnú predpoklady pre vedeckú prácu v príslušnom odbore ako aj v odboroch príbuzných. Vyprofilujú sa na špičkových špecialistov pre výskum politiky s dôrazom na rozvoj politológie ako vednej disciplíny. Sú schopní nielen vnímať, artikulovať a komentovať politické javy, procesy a tendencie, ale aj ich vedecky, nadstranícky a bez emotívneho subjektivizmu hodnotiť, porovnávať a hľadať príčinné súvislosti. Môžu sa uplatniť predovšetkým v akademickej oblasti, na univerzitných pracoviskách, v teoreticko-výskumnej oblasti a v odborných vedeckých ústavoch pracoviskách. Po každej stránke (vedeckej i pedagogickej) sú pripravení zvládnuť post univerzitného učiteľa a prenášať ako interní alebo externí pracovníci na prvých dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia. Môžu viesť ako školitelia záverečnú prácu bakalárskeho i magisterského štúdia.
Absolventi sú pripravení na prácu v analytických oddeleniach politických strán, občianskych združení, inštitúcií spätých s európskou integráciou. Vedia pôsobiť v tímoch analyzujúcich politickú agendu pre iné inštitúcie. Dokážu profesionálne a nezaujate vystupovať v masových médiách. Uplatniť sa môžu tiež v politickom manažmente napríklad ako odborníci na vedenie politických kampaní i v politickej praxi ako vysoko erudovaní politici.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo