Aplikovaná etika: etika profesijných činností

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. ThDr. Jan Zozuľak, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etiku profesijných činností

Charakteristika študijného programu

Absolvent/absolventka štúdia získa z oblasti etiky profesijných činností široké teoretické a najmä praktické znalosti a zručnosti. Bude ovládať nielen teoretické základy etiky, ale predovšetkým bude schopný/á riešiť rozmanité morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky. V rámci bakalárskeho stupňa študijného programu Aplikovaná etika - etika profesijných činností je nutné absolvovanie tém a jednotiek nosného jadra a okrem toho disciplíny psychologické, pedagogické a aplikačné. Absolventi a absolventky tohto odboru (1. stupeň) majú znalosti aj z axiológie v rozsahu základných teoretických informácií o hodnotách, hodnotení, hodnotových systémoch. Sú schopní/é formulovať prakticko-etické riešenia rôznorodých problémov v oblasti etiky a vo vzťahu k rôznym oblastiam praxe. Absolventi a absolventky bakalárskeho štúdia tohto programu v rámci štúdia získajú základné poznatky z oblasti etiky, na základe ktorých sú schopní/é aktívne pôsobiť priamo v oblasti aplikovanej etiky a etiky profesijných činností.

Uplatnenie absolventov

Absolventi/absolventky programu sa môžu uplatniť vo verejnom i súkromnom sektore, štátnej službe a v oblasti výchovných inštitúcií. Dokážu riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad vo svojom povolaní. Ako odborník/odborníčka, ktorý/á je schopný/á riadiť pracovné tímy, diagnostikovať a riešiť etické problémy môže nájsť uplatnenie na rôznych postoch vo vrcholnom manažmente firiem alebo v národných i nadnárodných organizáciách, v poradenských centrách, etických komisiách i v riadiacich orgánoch a výboroch na posudzovanie stavu etického rozhodovania. Absolventi/absolventky štúdia dokážu základné etické problémy vysvetliť rôznym skupinám percipientov a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Sú schopní/é efektívne pracovať pri príprave etického kódexu a auditu v rámci profesie (v poisťovníctve, bankovníctve, v úradoch rôzneho typu a i.).
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook