Taliansky jazyk a kultúra

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. Michelangelo Zaccarello, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Jednoodborový študijný program Taliansky jazyk a kultúra uprednostňujú hlavne uchádzači s víziou zamestnania vo firmách a spoločnostiach pôsobiacich medzinárodnom obchodnom prostredí, s nutnosťou vzdelávať sa v správnom používaní talianskeho jazyka

Charakteristika študijného programu

Predmet Základy slovensko-talianskej kontrastívnej fonetiky, morfológie a syntaxe vyjadruje rešpekt tohto ŠP k požiadavke študijného odboru vyučovať uvedené jazykové predmety kontrastívnou metódou. Predmet Lingvistika textovej úrovne talianskeho jazyka vyjadruje požiadavku študijného odboru, aby bola prednášaná textová lingvistika. Primerané vyjadrenie majú v predmetoch študijného programu taliansky jazyk a kultúra, druhý stupeň, požiadavky študijného odboru, aby sa učila praktická štylistika, dialektológia, sociolingvistika, pragmalingvistika, onomastika, frazeológia, krajinoveda a reálie, dejiny literatúry, úvod do teórie a praxeológie prekladu. Podotýkame, že kvôli naplneniu požiadavky študijného odboru, aby sa učila literatúra, vznikol výskumný grantový projekt KEGA dejín talianskej literatúry a s ním súbor knižných výstupov po jednotlivých storočiach talianskej literatúry, ktorý nemá obdobu v iných európskych štátoch.
Ďalšie témy jadra študijného programu stanovené študijným odborom: semiotika kultúry, systematická kulturológia, vzdelávacie koncepcie Európy, dejiny kulturologických koncepcií a medzinárodné kultúrne vzťahy sú zabezpečené v študijnom programe predmetmi medzikultúrne teórie, medzikultúrnosť pre talianistov a talianske kultúrne storočia. Všetky tieto predmety majú ako prednáškový podklad knihy, ktoré napísal prednášateľ. V obsahu kníh Teórie medziliterárnosti I a II a Studi italo-slovacchi IX, Italoslovaca sú kapitoly o semiotike kultúry, o kulturologických koncepciách z hľadiska medzikultúrnosti od dvojstranných vzťahov, napríklad slovensko-talianskych, cez mnohostranné vzťahy, napríklad stredoeurópske až po svetové, teda globálne rozmery medzikultúrnosti, a to z hľadiska ich vývinu od devätnásteho storočia.

Uplatnenie absolventov

Študijný program taliansky jazyk a kultúra v druhom stupni štúdia je celkom v zhode s profilom absolventa, ako ho predpokladá študijný odbor cudzie jazyky a kultúry. Absolvent má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. Ovláda pojmový aparát jazykovedy, literárnej vedy. Má základné poznatky z riadenia a manažmentu. Ovláda prácu s informačnými technológiami. Skrátene to môžeme potvrdiť dvoma argumentmi. Do predmetov štátnej skúšky sme zaradili osobitný predmet praktické jazykové znalosti, čo v doterajšom programe nebolo. Do predmetov štátnej skúšky sme zaradili osobitný predmet interkultúrna mediácia. Tento predmet by nemohol byť zaradený, keby mu nepredchádzal rad predmetov interkultúrno-mediačného druhu na literárnej, kulturologickej, jazykovej, jazykovednej, krajinovednej, historicko-kultúrnej, umenovednej a iných rovinách.
Diplomové práce sú dôkazom, že absolventi študijného programu taliansky jazyk a kultúra v druhom stupni štúdia dokážu
- na základe rozsiahlej kulturologickej kompetencie anticipovať dispozičné správanie nositeľov cudzej a materskej kultúry a usmerniť ich v ich interakcii: Marián Šelinger: diplomová práca o vzťahu talianskej politiky k slovanským národným obrodeniam;
- realizovať špecifické stratégie a techniky prekladu a tlmočenia v rovine bežnej komunikácie: Marcel Melicher, práca o preklade Machiavelliho Florentských dejín do slovenčiny robená cez porovnávacie kritérium postavenia slovesa v talianskej a v slovenskej hlavnej a vedľajšej vete;
- aplikovať rozsiahle lingvistické literárne a kulturologické poznatky v praxi;
- vedome reflektovať vlastnú kultúru a sebareflektovať cudziu kultúru (absolvent A, B): diplomová práca Dáše Gerákovej o „prešovských jatkách“ a Caraffovi;
- rozvíjať myslenie v kategóriách a prototypoch a priradiť daný kulturologický fenomén ku kategórii: diplomová práca Martiny Košťálovej o vznikaní česko-slovenského vojska v Taliansku počas prvej svetovej vojny, diplomová práca Simony Bírovej o pomere štyroch „zainteresovaných strán“ počas jestvovania Veľkej Moravy: pápeža, Byzancie, vznikajúceho bulharského štátu a samotnej Veľkej Moravy.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook