Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD. (spolugarant za francúzsky jazyk a literatúru)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Lingvodidaktika
doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Francúzskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Študent magisterského stupňa ovláda na vysokej úrovni ústny aj písomný prejav, vie vykonať pojmoslovím všeobecnej a porovnávacej jazykovedy opis jazyka v rovine paradigmatickej aj syntaktickej, ako aj slovnej zásoby a štylistiky. Porovnáva s podobnými javmi v slovenskom jazyku. Je znalcom reálií, dejín a kultúry frankofónnej jazykovej a kultúrnej oblasti. V literárnoteoretickom a literárnohistorickom pohľade má osvojené vývinové etapy francúzskej a frankofónnej literatúry v jej medziliterárnom kontexte s osobitným pohľadom na slovenský.
Medzikultúrny, literárno-teoretický, translatologický a civilizačný aspekt univerzitného štúdia francúzskeho jazyka a kultúry je doplnkovou oblasťou tohto štúdia, ktorú preferuje pracovisko. Odráža sa na povinne voliteľných predmetoch študijného programu i v štruktúre hlavných predmetov.
Počas štúdia získava schopnosti výchovne viesť žiakov, reálne plánovať výučbu a terminologicky jasne a primeranou didakticko-metodickou formou sprostredkovať jazykové, literárne, historické a praktické poznatky. Predmety pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu sú zaradené v kontexte opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, pričom nadväzujú na predmety prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent poznal teóriu vyučovania, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka a dokázal ich aplikovať pri projektovaní, realizácii a hodnotení vyučovacieho procesu. Daný obsah je prezentovaný v predmetoch: teória vyučovania, pedagogická psychológia, metodológia pedagogického výskumu, pedagogická prax výstupová a súvislá.
Na základe uvedených predmetov a predmetov pedagogická a sociálna komunikácia, základy pedeutológie a školskej legislatívy, školská politika a školský manažment, nadobudne absolvent poznatky o kultúrnych a sociálno-antropologických súvislostiach výchovy, o organizačných charakteristikách školského systému, aktuálnych štátnych vzdelávacích programoch, ako aj inštitucionálnych pravidlách školy, organizácii, správe a legislatívnych predpisoch školstva a školy, učiteľskej profesii a rozvíjaní učiteľskej profesionality a spôsobilosť analyzovať a reflektovať všeobecno-pedagogické a všeobecno-didaktické a psychologické osobitosti výučby v školskej triede. Predmety pedagogické a psychologické aspekty sociálno-patologických javov a špecifické edukačné postupy sú orientované na získanie poznatkov o modeloch personálneho a sociálneho vývinu detí a mládeže a poruchách vývinu v tejto oblasti smerujúce k sociálno-patologickým javom, na získanie poznatkov o ich identifikácii, a pedagogickej intervencii prostredníctvom špecifických edukačných postupov orientovaných na sociálnu inklúziu. Študent prehlbuje svoje učiteľské kompetencie absolvovaním niekoľkých cyklov pedagogických praxí v školskom prostredí.

Uplatnenie absolventov

Absolvent odboru francúzsky jazyka a literatúra (2. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu učiteľa na druhom stupni základných škôl, na všetkých typoch stredných škôl, na vysokých školách a jazykových školách, v mimoškolských zariadeniach a vedecko-výskumnej oblasti. Nadobudnuté zručnosti a vedomosti mu umožňujú uchádzať sa o zamestnanie v oblasti riadiacej, podnikateľskej, prekladateľsko-tlmočníckej. Je spôsobilý vykonávať vydavateľskú činnosť, redaktorské a korektorské práce, ako aj didakticko-pedagogické činnosti v štátnej správe, podnikanie v oblasti školstva a vzdelania, poskytovať služby zahraničným firmám, obchodným spoločnostiam, organizáciám cestovného ruchu.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami.
S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.
Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, pozná obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou, e-learning a právne, ekonomické a etických aspekty práce vo svojej oblasti.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook