Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Štúdium médií zamerané na francúzsky a frankofónny mediálny trh

Charakteristika študijného programu

Študijný program Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka, vychádza z opisu študijného odboru v niekoľkých základných oblastiach:
• oblasť masmediálnej komunikácie – Úvod do vedy o masovej komunikácii, Psychológia pre masmediálne štúdia, Sociológia médií, Elektronické média, Sociálna psychológia pre masmediálne štúdia, Metódy sociálnych vied, Nástroje komunikácie, Digitálna komunikácia, Teória komunikácie, Súčasná spoločnosť a komunikácia,
• oblasť marketingu a marketingovej komunikácie - Základy marketingu, Komunikácia v organizáciách, Metódy sociálnych vied, Otázky súčasnej komunikácie, Základy manažmentu
• oblasť slovenského jazyka – Jazyk a komunikácia, Lexikológia a frazeológia, Techniky komunikácie
• systém a organizácia práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch - Komunikácia v organizáciách, Sociálno-psychologický výcvik • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov - Tvorba marketingovo-komunikačných projektov, Dizajn masmédii, Psychológia reklamy, Fotografia pre masmédiá, Audiovizuálna tvorba,
• aplikácia mediálnych štúdií a teoretické východiská dejín umenia, kultúry a umeleckej kultúry - Výcvik tvorivosti, Vizuálna komunikácia, Prehľad komunikačných teórii v reflexii frankofónnych autorov
• v oblasti teória práva – Mediálne právo, Etika v masmediálnej komunikácii
• v oblasti dejín estetických teoretických systémov (európskych i mimoeurópskych) vo väzbe na oblasť kultúry a umenia - Vizuálna komunikácia, Dejiny komunikácie, Dejiny filmu, Dejiny žurnalistiky a v oblasti štatistiky – Štatistika.

Uplatnenie absolventov

Výkonný a tvorivý pracovník masmediálnej komunikácie získané teoretické a praktické poznatky tvorivo aplikuje v komerčnej oblasti a vo sfére tretieho sektora a sociálneho marketingu. Problémy v jednotlivých oblastiach mediálnej kampane rieši samostatne, resp. pracuje na obsahovej i formálnej stránke propagačných prostriedkov, ktoré dokáže na istej odbornej úrovni aj vytvárať. Profesionálne komunikuje s manažérmi, klientmi i odborníkmi z iných povolaní. Absolvent l. stupňa štúdia má znalosti z oblasti teórie médií, propagácie, reklamy, public relations, direkt mar-ketingu, sponzoringu a ďalších základných oblastí marketingovej komunikácie, je zorientovaný aj v oblasti masmediálnej komunikácie.. Ovláda teóriu i prax tvorby propagačných prostriedkov i komunikácie s verejnosťou.
Teoretické poznatky
Absolvent l. stupňa programu masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka:
- získa informácie o súčasnom stave marketingovej komunikácie a reklamy vo svete i v našej republike v prepojení na ekonomickú situáciu SR,
- ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry, psychológie, sociológie a aplikuje ich na oblasť masmediálnej komunikácie,
- oboznámi sa so základnými právnymi a etickými normami v uvede¬nej oblasti.
Praktické zručnosti
Absolvent l. stupňa programu masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka:
- navrhovať a realizovať marketingovo-komunikačné aktivity,
- komunikovať s verejnosťou a jej jednotlivými skupinami,
- ovládať jazyk a štýl potrebný pre prácu reklamného textára,
- kreatívne pracovať pri tvorbe vizuálnych propagačných prostriedkov,
- ovláda jazykovú kompetenciu (francúzsky jazyk)v mediálnej a komunikačnej oblasti.
Doplňujúce poznatky a zručnosti
Absolvent je schopný
Pracovať efektívne ako člen tvorivého tímu kampane masmediálnej komunikácie. Akceptovať súčasné právne a etické normy v oblasti masmediálnej komunikácie, udržovať kontakt s vývojom marketingovej komunikácie a pokračovať vo svojom profesionálnom raste. Absolvent sa uplatní ako výkonný a tvorivý pracovník v oblasti masmediálnej komunikácie (ako napr. account assistant, resp. executive, copywriter, media planner) – l. stupeň. Ovláda základnú problematiku masmediálnej komunikácie, svoje poznatky aplikuje v praxi, samostatne rieši problémy v jednotlivých oblastiach mediálnej kampane, resp. pracuje na obsahovej a formálnej stránke propagačných prostriedkov. Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook