Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Štúdium médií zamerané na francúzsky a frankofónny mediálny trh

Charakteristika študijného programu

Študijný program Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka, vychádza z opisu študijného odboru v niekoľkých základných oblastiach:
• oblasť masmediálnej komunikácie – Úvod do vedy o masovej komunikácii, Psychológia pre masmediálne štúdia, Sociológia médií, Elektronické média, Sociálna psychológia pre masmediálne štúdia, Metódy sociálnych vied, Nástroje komunikácie, Digitálna komunikácia, Teória komunikácie, Súčasná spoločnosť a komunikácia,
• oblasť marketingu a marketingovej komunikácie - Základy marketingu, Komunikácia v organizáciách, Metódy sociálnych vied, Otázky súčasnej komunikácie, Základy manažmentu
• oblasť slovenského jazyka – Jazyk a komunikácia, Lexikológia a frazeológia, Techniky komunikácie
• systém a organizácia práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch - Komunikácia v organizáciách, Sociálno-psychologický výcvik • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov - Tvorba marketingovo-komunikačných projektov, Dizajn masmédii, Psychológia reklamy, Fotografia pre masmédiá, Audiovizuálna tvorba,
• aplikácia mediálnych štúdií a teoretické východiská dejín umenia, kultúry a umeleckej kultúry - Výcvik tvorivosti, Vizuálna komunikácia, Prehľad komunikačných teórii v reflexii frankofónnych autorov
• v oblasti teória práva – Mediálne právo, Etika v masmediálnej komunikácii
• v oblasti dejín estetických teoretických systémov (európskych i mimoeurópskych) vo väzbe na oblasť kultúry a umenia - Vizuálna komunikácia, Dejiny komunikácie, Dejiny filmu, Dejiny žurnalistiky a v oblasti štatistiky – Štatistika.

Uplatnenie absolventov

Výkonný a tvorivý pracovník masmediálnej komunikácie získané teoretické a praktické poznatky tvorivo aplikuje v komerčnej oblasti a vo sfére tretieho sektora a sociálneho marketingu. Problémy v jednotlivých oblastiach mediálnej kampane rieši samostatne, resp. pracuje na obsahovej i formálnej stránke propagačných prostriedkov, ktoré dokáže na istej odbornej úrovni aj vytvárať. Profesionálne komunikuje s manažérmi, klientmi i odborníkmi z iných povolaní. Absolvent l. stupňa štúdia má znalosti z oblasti teórie médií, propagácie, reklamy, public relations, direkt mar-ketingu, sponzoringu a ďalších základných oblastí marketingovej komunikácie, je zorientovaný aj v oblasti masmediálnej komunikácie.. Ovláda teóriu i prax tvorby propagačných prostriedkov i komunikácie s verejnosťou.
Teoretické poznatky
Absolvent l. stupňa programu masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka:
- získa informácie o súčasnom stave marketingovej komunikácie a reklamy vo svete i v našej republike v prepojení na ekonomickú situáciu SR,
- ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry, psychológie, sociológie a aplikuje ich na oblasť masmediálnej komunikácie,
- oboznámi sa so základnými právnymi a etickými normami v uvede¬nej oblasti.
Praktické zručnosti
Absolvent l. stupňa programu masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka:
- navrhovať a realizovať marketingovo-komunikačné aktivity,
- komunikovať s verejnosťou a jej jednotlivými skupinami,
- ovládať jazyk a štýl potrebný pre prácu reklamného textára,
- kreatívne pracovať pri tvorbe vizuálnych propagačných prostriedkov,
- ovláda jazykovú kompetenciu (francúzsky jazyk)v mediálnej a komunikačnej oblasti.
Doplňujúce poznatky a zručnosti
Absolvent je schopný
Pracovať efektívne ako člen tvorivého tímu kampane masmediálnej komunikácie. Akceptovať súčasné právne a etické normy v oblasti masmediálnej komunikácie, udržovať kontakt s vývojom marketingovej komunikácie a pokračovať vo svojom profesionálnom raste. Absolvent sa uplatní ako výkonný a tvorivý pracovník v oblasti masmediálnej komunikácie (ako napr. account assistant, resp. executive, copywriter, media planner) – l. stupeň. Ovláda základnú problematiku masmediálnej komunikácie, svoje poznatky aplikuje v praxi, samostatne rieši problémy v jednotlivých oblastiach mediálnej kampane, resp. pracuje na obsahovej a formálnej stránke propagačných prostriedkov. Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook