Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Taliansky jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Jednoodborový študijný program Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii uprednostňujú hlavne uchádzači s víziou zamestnania vo firmách a spoločnostiach pôsobiacich medzinárodnom obchodnom prostredí, s nutnosťou vzdelávať sa v správnom používaní talianskeho, francúzskeho a španielskeho jazyka.

Charakteristika študijného programu

Študijný program pripraví odborníkov v oblasti románskych jazykov. Uchádzač si vyberie buď francúzsky a španielsky, francúzsky a taliansky, alebo španielsky a taliansky jazyk. Študent si osvojí románske jazyky v kontexte bikultúrnej resp. multikultúrnej kompetencie a aktivuje európsku dimenziu vzdelávania, ktorá zahŕňa nielen diverzifikovanú cudzojazyčnú výučbu, ale aj výchovu k medzikultúrnej tolerancii a rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt. Zároveň aktuálne mapuje bezprostredné požiadavky pracovného trhu v európskom kontexte.
Od prvého po tretí ročník si študenti nadväzne prehlbujú vedomosti v oblastiach lingvistiky a praktického jazyka, kultúry, literatúry a reálií Talianska, frankofónnych a hispanofónnych krajín. V 1. roku štúdia absolvuje študent úvodné lingvistické a literárnovedné predmety, ale aj základy z ekonómie, sociológie, mediálnej komunikácie a marketingovej propagácie v kultúre. Súčasťou študijného programu je aj slovenský jazyk a editorstvo. Disciplíny Európska únia a jej inštitúcie, geografia a geopolitika formujú odborníka s prehľadom o dianí v EÚ.
V 2. ročníku sa pokračuje prehlbovaním vedomostí z jazyka, študenti si osvojujú jednotlivé jazykové roviny – morfológiu, syntax, lexikológiu so zreteľom na špecifické zvláštnosti vo zvolenom románskom jazyku; teoretické zvládnutie disciplín predpokladá zdroj informácií, ktoré vychádzajú z tradičných normatívnych gramatík, praktické zvládnutie predmetov sa opiera o komunikatívnosť a kontext. Študenti sa oboznámia s rôznymi koncepciami a učia sa identifikovať problém vzťahu medzi normou a úzom. Formou sémantickej analýzy a spojením formálnej a pragmatickej zložky sa študenti učia konfrontovať javy so slovenským jazykom, sleduje sa aplikačný zreteľ.
V 3. ročníku sa špecializujú a dotvárajú si profil o poznatky a praktické zručnosti v medziliterárnom a medzikultúrnom kontexte, dôležitý je komparatívny aspekt a prekladateľské zručnosti. Študenti píšu a obhajujú bakalársku prácu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii ovláda dva románske jazyky pri bežnej komunikácii v hovorenej ako aj písomnej podobe. Osvojil si všeobecnú kulturologickú kompetenciu a globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Disponuje zároveň základnými teoretickým a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Na trhu práce sa uplatní ako kultúrny osvetový pracovník v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy. V styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím, alebo v národných a nadnárodných spoločnostiach na území Slovenska.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook