Taliansky jazyk a kultúra

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Michelangelo Zaccarello, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Taliansky jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Jednoodborový študijný program Taliansky jazyk a literatúra uprednostňujú hlavne uchádzači s víziou zamestnania vo firmách a spoločnostiach pôsobiacich medzinárodnom obchodnom prostredí, s nutnosťou vzdelávať sa v správnom používaní talianskeho jazyka

Charakteristika študijného programu

Okrem bežných jazykových seminárov zacielených na otázky morfológie, syntaxe či slovnej zásoby obsahuje návrh študijného programu predmety zamerané na vytvorenie komunikatívnych schopností študentov v oblastí počúvania s porozumením, písania, čítania s porozumením a prekladu v oboch smeroch. Nové a funkčné sa ukazujú predmety uvádzajúce do cielených oblastí používania jazyka, napríklad v administratíve Európskej únie alebo v odbornej praxi.
Cieľovú spôsobilosť študentov sprostredkovať medzi kultúrami posilňujú také predmety ako latinčina, druhý románsky jazyk, slovenská kultúra na medzikultúrnom základe, slovensko-talianske literárne vzťahy, slovensko-talianske kultúrne vzťahy, predmety zamerané sústavne na rozličné stránky talianskej kultúry a literatúry členené po jednotlivých veľkých kultúrnych a literárnych obdobiach. Treba poznamenať, že spôsobilosť v medzikultúrnom sprostredkovaní nie je vyjadrená len zložením predmetov, ale predovšetkým tým, že za posledných šesť rokov vzniklo v rámci pridelených celoštátnych grantových projektov na katedre romanistiky v oblasti talianistiky viacero kníh, ktoré pokrývajú sústavným spôsobom v historickom vývine slovensko-taliansku kultúrnu komunikáciu, slovensko- taliansku literárnu komunikáciu, viacstrannú medzikultúrnu komunikáciu, teoretické základy medzikultúrnosti a medziliterárnosti a dejiny talianskej literatúry v celej historickej šírke a v celom obsahu, vrátane kultúrnych, vedných a iných implikácií. Podobný ráz majú čiastkové štúdie a účasť na medzinárodných podujatiach. Aj časopis, ktorý vydávame (tri ročníky, dve čísla do roka), sa volá v súlade s medzikultúrnym študijným programom „Studi italo – slovacchi“. Možno poznamenať, že knihy uverejnené v uvedených oblastiach sú odborníkmi vysoko cenené a že sú sústavné, pokrývajú významnú časť svojho predmetu. V tej podobe sa stávajú pre študentov študijným materiálom v uvedených predmetoch medzikultúrneho sprostredkovania a komunikácie. Odkazujeme tu vyššie na body II.2., II. 3, II.4, 2.5. a II.6.
Aj prednášky sa dejú po taliansky s tým, že aj keď študenti v prvých ročníkoch nemusia všetkému rozumieť, nemožno popustiť ani jednu hodinu ako súčasne hodinu jazykového vzdelávania, aby bol celý čas pedagogického kontaktu študentov súčasne časom interkultúrneho a jazykového vzdelávania. Taký prístup je umožnený tým, že vďaka jestvujúcim knihám – študijným podkladom, majú študenti možnosť overiť si počúvané prednášky následným štúdiom čítaním.
Absolvent 1. stupňa ovláda primárne rečové zručnosti na úrovni komunikatívnej dostatočnosti; nadstavbové zručnosti (preklad/tlmočenie) ako samostatný parciálny aspekt výučby; základy medzikultúrnej komunikácie; pojmový aparát a základné teoretické vedomosti z jazykovedy a literárnej vedy.

Uplatnenie absolventov

Aby absolventi bakalárskeho stupňa ovládali taliansky jazyk podľa požiadaviek, medzi učiteľmi sú kolegovia s materinským alebo pôvodným jazykom talianskym. Ostatní učitelia jazykových spôsobilostí sa venujú sústavne daným predmetom, teda bežnej komunikácii, písaniu, tlmočeniu, rozumeniu textu či hovoru. Talianisti pri sekcii talianistiky sú autormi uznávaných prekladov, najmä politologických a historiografických, teda úplného slovenského vydania Machiavelliho diela (THETIS, Martin, 2009 – 2014), beletristických, vrátane úplného a komentovaného prekladu Petrarcovho Spevníka, ktorý je pokladaný za druhé najvýznamnejšie literárne dielo stredovekej svetovej literatúry, autormi knižných a časopiseckých prekladov modernej slovenskej poézie do taliančiny. Zaviedli sme kontrastívnu metódu do lingvistických disciplín, na slovenskom porovnávacom základe, pretože v posledných rokoch poklesla u študentov podľa svedectiev našich učiteľov talianskeho jazyka slovenská jazyková kultúra v písomnom vyjadrení a v znalosti pravopisu, gramatiky, lexiky i spôsobilosti komponovať štylistické celky, ba dokonca v čítaní s porozumením slovenskému textu. O tom, že študenti majú možnosť osvojiť si „globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania“, bolo povedané v predchádzajúcej časti II.34. Možno doložiť, že tento smer bol posilnený podstatne proti doteraz platnému študijnému programu v obidvoch stupňoch a že sa to prejavuje v magisterskom stupni tým, že štátna záverečná skúška má ako jeden zo svojich predmetov práve interkultúrnu mediáciu. To by nebolo možné, keby nebol ten aspekt silno zastúpený aj v predmetoch v prvom stupni. Treba povedať, že teoretické vedomosti študentov z jednotlivých oblastí talianskej lingvistiky sú garantované veľmi vysokou teoretickou erudovanosťou vyučujúcich. Povaha „trhu“ si vyžaduje práve medzikultúrne sprostredkovanie. Ostáva len zhrnúť, že prvý stupeň štúdia v študijnom programe taliansky jazyk a kultúra napĺňa požiadavky na profil absolventa, ktorý:
- získa pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy,
- získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iný spôsob myslenia, interpretácie a hodnotenia kultúrne determinovaných faktov) so zameraním na také fenomény, ktoré by mohli sťažiť, alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu,
- získa poznatky o cudzojazyčných reáliách v dynamickej konfrontácii s reáliami materskej kultúry,
- dokáže efektívne využiť dané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry.
Profil absolventa prvého stupňa študijného programu taliansky jazyk a kultúra zodpovedá aj požiadavkám na praktické schopnosti a zručnosti pri používaní talianskeho jazyka.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook