Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. Michelangelo Zaccarello, PhD. (spolugarant za taliansky jazyk a literatúru)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Talianského jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Štúdium aprobačného predmetu taliansky jazyk a literatúra je koncipované ako štúdium jadrových ťažiskových predmetov zaradených v bloku povinných aj povinne voliteľných predmetov. Prehľad základných predmetov normatívnej gramatiky ako pravidelného jazykového systému talianskeho jazyka pokrývajú kurzy fonetiky, morfológie, syntaxe a náčrt lexikológie taliančiny. Kontextualizujú sa úvodnými disciplínami filologicko-lingvistického štúdia Úvod do literatúry a Úvod do filologického štúdia románskych jazykov. Chronologický prehľad talianskej literatúry pokrýva obdobie modernej a súčasnej talianskej literárnej produkcie, ktorá je z jazykového hľadiska študentom zrozumiteľnejšia. Osobitný kurz je venovaný dramatickým literárnym formám, čo zaručuje komplexnosť pohľadu na rôzne štylistické prístupy k textu. teoretické štúdium dopĺňajú praktické disciplíny, od jazykových lektorských cvičení po aplikovanú lexikológiu a aplikovanú gramatiku, zameriavajúc na najmä na pracovnú a obchodnú taliančinu. Z kombinovaných zručností sa rozvíjajú prekladové kompetencie (na odbornom materiáli a na beletrii). Kultúrny kontext dopĺňajú dejiny Talianska, latinčina ako nevyhnutný lingvistický základ ďalšieho vnímania románskych jazykov a predmet venovaný špecifikám taliančiny z fonetického a gramatického hľadiska, ako jazyka hudby.
Kompetenčný profil absolventa je dopĺňaný prostredníctvom predmetov zameraných na rozvíjanie komunikačných zručností v cudzom jazyku (anglický jazyk pre akademické účely I a II, nemecký jazyk pre akademické účely, cudzí jazyk pre učiteľské štúdium I a II pričom v ponuke sú rôzne jazyky a ich kultúra podľa záujmu študenta a prostredníctvom predmetov rozvíjajúcich zručnosti využitia moderných informačných technológií a multimédií v procesoch výchovy a vzdelávania (IKT moderného učiteľa I a II, metodika elektronického vzdelávania, praktikum didaktickej technológie, praktické činnosti s IKT.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia UAP v špecializácii taliansky jazyk a literatúra ovláda jednotlivé roviny jazykového systému - fonetickú, morfologickú, syntaktickú a lexikálnu, ako aj funkčné štýly v konfrontácii so slovenským jazykom. Ovláda základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín – teóriu literatúry, dejiny literatúry s prehľadom od 19. storočia po dnešok. Osvojí si základné postupy analýzy a interpretácie umeleckého textu. Oboznámi sa so základnými metodologickými postupmi vybraných lingvistických a literárnovedných škôl a smerov. Získa vedomosti z dejín, kultúry a reálií Talianska. Je spôsobilý plynule komunikovať v talianskom jazyku, ovláda ho písmom aj slovom. Má dobré praktické skúsenosti z bežnej, každodennej komunikácie, získava a nadobúda prvé skúsenosti z didaktiky vyučovania TJ. Vie zostaviť učebný plán pre 1. aj 2. stupeň základných aj stredných škôl. Pozná zásady a princípy vyučovania didaktiky talianskeho jazyka a vie zostaviť prípravy na vyučovaciu hodinu.
Absolvent odboru taliansky jazyka a literatúra (1. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie: kultúrny a osvetový pracovník, redaktor a pomocný učiteľ. Ovláda základné poznatky o jazyku, literatúre a kultúre Talianska, má základnú metodologickú a teoretickú prípravu na to, aby uplatnil svoje vedomosti v praxi. Absolventi 1. stupňa štúdia talianskeho jazyka a literatúry pokračujú v štúdiu na 2. stupni, aby dosiahli úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľ talianskeho jazyka v kombinácii s ďalším odborom.
Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich sa práce s deťmi.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook