Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD. (spolugarant za francúzsky jazyk a literatúru)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo akademických predmetov francúzsky jazyk a literatúra
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Francúzskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Od prvého ročníka po tretí ročník si študenti nadväzne prehlbujú vedomosti v štyroch oblastiach: lingvistika, praktické zručnosti francúzskeho jazyka, francúzska literatúra a reálie Francúzska a frankofónnych krajín. V prvom roku štúdia absolvujú študenti úvodné lingvistické a literárnovedné disciplíny, oboznamujú sa s pojmovým a terminologickým aparátom, získavajú praktické jazykové zručnosti v oblasti písomnej aj ústnej komunikácie a prekladu. Rozvíjajú svoje rečové zručnosti a kompetencie, získavajú teoretické a praktické vedomosti z fonetiky, fonológie a pravopisu. Postupne v ďalších semestroch pokračujú morfologickou, syntaktickou a lexikálnou rovinou jazyka. V rámci povinne voliteľných predmetov si prehlbujú vedomosti v lingvistike, zaoberajú sa špecifickou podobou jazyka v oblasti frazeológie, zdokonaľujú sa v technikách písania a v preklade. Osvojujú si poznatky z dejín francúzskej literatúry v chronologicky orientovanom prednáškovom cykle. Učia sa interpretovať literárne dielo a osobnosti literárneho života a získavajú prehľad o literárnych žánroch. V rámci odborovej didaktiky sa oboznamujú so základnými dokumentmi ako sú SERR, ISCED, školský rozvojový program ako aj s kritériami výberu jednotlivých učebníc podľa daných požiadaviek. Učia sa zostavovať učebné plány a pripravujú sa na hospitačno-atestačnú pedagogickú prax. Disciplína je zameraná na osvojenie si teoretických a praktických aspektov vyučovania a vyučovacieho procesu. Obsah odborovej didaktiky rozvíja získané vedomosti a poznatky zo všeobecnej didaktiky a pedagogiky. Počas celého štúdia sa študent učí hľadať potrebné informácie tak, aby ich vedel prepojiť so získanými vedomosťami na prednáškach a následne ich prezentovať na seminároch.
Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi.
V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie teoretických východísk edukačnej vedy a na analýzu základnej pedagogickej a psychologickej terminológie. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej a časopiseckej literatúre, či v iných zdrojoch odborných poznatkov a učia sa pracovať s nimi.
Druhý rok štúdia je zameraný na teoretické a metodické aspekty výchovy a vzdelávania a na poznanie širšieho kontextu rozvoja osobnosti. Študenti sa oboznamujú s edukačným prostredím školy a mimo školy, prehlbujú si poznatky o výchove a zoznamujú sa s variabilitou výchovných prístupov k deťom na základe ich individuálnych, či skupinových odlišností.
Tretí rok štúdia má výrazne aplikačný charakter, u študentov sa predpokladá určitá miera schopnosti aplikovať teoretické poznatky do praktickej edukačnej činnosti, vyučované disciplíny približujú školskú aj mimoškolskú edukačnú realitu.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia UAP v špecializácii francúzsky jazyk a literatúra ovláda jednotlivé roviny jazykového systému - fonetickú, morfologickú, syntaktickú a lexikálnu, ako aj funkčné štýly v konfrontácii so slovenským jazykom. Ovláda základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín – teóriu literatúry, dejiny literatúry s prehľadom od stredoveku do konca 19. storočia. Osvojil si základné postupy analýzy a interpretácie umeleckého textu. Oboznámil sa so základnými metodologickými postupmi vybraných lingvistických a literárnovedných škôl a smerov. Získal vedomosti z dejín, kultúry a reálií Francúzska a frankofónnej jazykovej oblasti. Je spôsobilý plynule komunikovať vo francúzskom jazyku, ovláda ho písmom aj slovom. Má dobré praktické skúsenosti z bežnej, každodennej komunikácie, získava a nadobúda prvé skúsenosti z didaktiky vyučovania FJ. Vie zostaviť učebný plán pre 1. aj 2. stupeň základných aj stredných škôl. Pozná zásady a princípy vyučovania didaktiky francúzskeho jazyka a vie zostaviť prípravy na vyučovaciu hodinu. Je schopný spolupracovať na riešení projektov z oblasti lingvistky a literatúry aj didaktiky vyučovania FJ s ďalšími odborníkmi. Vo svojej práci používa moderné metódy práce a konfrontuje ich s historickými prameňmi. Výsledky svojej práce vie prezentovať vo francúzštine aj vhodnou formou (PP, poster, CD).
Absolvent odboru francúzsky jazyka a literatúra (1. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie: kultúrny a osvetový pracovník, redaktor a učiteľ. Ovláda základné poznatky o jazyku, literatúre a kultúre Francúzska a frankofónnej oblasti, má základnú metodologickú a teoretickú prípravu na to, aby uplatnil svoje vedomosti v praxi.
Absolventi 1. stupňa štúdia francúzskeho jazyka a literatúry pokračujú v štúdiu na 2. stupni, aby dosiahli úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľ francúzskeho jazyka v kombinácii s ďalším odborom. Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
V rámci teoretických poznatkov poznajú a chápu koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach, ovládajú psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí, poznajú princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, poznajú aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizujú edukačnú činnosť.
V rámci praktických zručností sú spôsobilí metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania, sú schopní komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity. Majú návyk permanentného vzdelávania sa, sú schopní interpretácie vedeckých textov z oblasti pedagogiky, dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a parciálnych projektov týkajúcich sa práce s deťmi.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook