Hudobná a tanečná folkloristika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra etnológie a folkloristiky
Informácie Tu sa dozviete ďalšie potrebné informácie o štúdiu na našej katedre

Charakteristika študijného programu

Štúdium je profilované na poskytnutie vzdelania z odboru etnológia s dôrazom na jej subdisciplinárnu formu – folkloristiku, ktorej ťažiskovým predmetom skúmania sú hudobno-tanečno-slovesné prejavy v ich lokálnych a regionálnych podobách. Jednotlivé kurzy sú zamerané na rozmanité výskumné a metodologické problémy etnochoreológie a etnomuzikológie a na vybrané aspekty vývoja kultúry a spôsobu života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska, kultúru etnických menšín a materiálnu kultúru, vrátane problematiky ľudového odevu. Špecifikom študijného odboru je dôraz na kultiváciu schopnosti využiť získané vedomosti v praxi, či v pedagogickom procese (študijné plány obsahujú teoretické aj prakticky zmerané predmety venované ľudovej hudbe a tancu). Súčasťou jadra študijného plánu je tiež terénny výskum. Ide o niekoľkodenný výskumný pobyt študentov vo vybranej lokalite, ktorého spracovanie finalizujú v záverečnej práci a ďalších typoch vedeckých výstupov.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/-ka štúdia etnológie je spôsobilý/-lá vykonávať prácu v nasledovných profesijných oblastiach: vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v masmédiách, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook