Hudobná a tanečná folkloristika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra etnológie a folkloristiky
Informácie Tu sa dozviete ďalšie potrebné informácie o štúdiu na našej katedre

Charakteristika študijného programu

Štúdium je profilované na poskytnutie vzdelania z odboru etnológia s dôrazom na jej subdisciplinárnu formu – folkloristiku, ktorej ťažiskovým predmetom skúmania sú hudobno-tanečno-slovesné prejavy v ich lokálnych a regionálnych podobách. Jednotlivé kurzy sú zamerané na rozmanité výskumné a metodologické problémy etnochoreológie a etnomuzikológie a na vybrané aspekty vývoja kultúry a spôsobu života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska, kultúru etnických menšín a materiálnu kultúru, vrátane problematiky ľudového odevu. Špecifikom študijného odboru je dôraz na kultiváciu schopnosti využiť získané vedomosti v praxi, či v pedagogickom procese (študijné plány obsahujú teoretické aj prakticky zmerané predmety venované ľudovej hudbe a tancu). Súčasťou jadra študijného plánu je tiež terénny výskum. Ide o niekoľkodenný výskumný pobyt študentov vo vybranej lokalite, ktorého spracovanie finalizujú v záverečnej práci a ďalších typoch vedeckých výstupov.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/-ka štúdia etnológie je spôsobilý/-lá vykonávať prácu v nasledovných profesijných oblastiach: vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v masmédiách, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook