Sociológia - anglistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. (podprogram sociológia)
prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD. (podprogram anglistika)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Určujúcim hľadiskom medziodborového študijného programu je jazyková a lingvistická kompetencia, adekvátne poznatky o jazyku, literatúre a kultúre v teórii a praxi, interkultúrna komunikácia a kompetencia, zvládnutie metodológie výskumu, ovládanie moderných informačných technológii, ako aj základné organizačné a technické schopnosti a vedomosti.

Charakteristika študijného programu

Medziodborový študijný program sociológia – anglistika kladie dôraz na prepojenie sociologických disciplín s rozvojom jazykových kompetencií. Z hľadiska sociologických disciplín je pozornosť venovaná napríklad základom spoločenskovedného výskumu, metodológii empirických výskumov, sociologickému mysleniu v dejinách a kvantitatívnemu výskumu. Nosné témy štúdia anglistiky sú viazané na prednášky a semináre z lingvistických disciplín (Úvod do štúdia jazyka, Fonetika, Morfológia, Lexikológia a Syntax anglického jazyka) a literárno-vedných disciplín (Úvod do štúdia literatúry, Anglická a americká literatúra 19. a 20. storočia, Analýza a interpretácia textu a pod.), ktoré sa venujú danej problematike v rámci širšieho kultúrneho, historického a spoločenského kontextu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu sociológia – anglistika ovláda základné poznatky z oblastí sociologickej teórie, histórie sociológie a metodológie sociologického výskumu. Absolvent taktiež dôkladne ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, vie odlíšiť jeho štandardizovanú podobu od subštandardných foriem, má komplexné vedomosti o literárnom, kultúrnom a historicko-spoločenskom kontexte anglofónnych krajín. Kombinácia štúdia anglického jazyka a kultúry so sociológiou vytvára výborné predpoklady pre aplikáciu získaných poznatkov vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti v slovenskom, ako aj v zahraničnom priestore. Vzhľadom na študijné zameranie, tematické spektrum a charakteristiku kľúčových predmetov sa absolventi odboru sociológia – anglistika sociológia môžu uplatniť v oblastiach, akými sú: kultúrna a osvetová práca (vrátane organizácie kultúrnych podujatí), cestovný ruch, interkultúrna mediácia (práca s kultúrnymi minoritami), spracovávanie štatistických a iných materiálov v anglickom jazyku, personalistika a poradenstvo, aplikovaný výskum, štátna a verejná správa, mimovládny sektor, preklady, tlmočenie a umenoveda.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook