Nemecký jazyk a literatúra

Magisterský študijný program

Študijný odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD.
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Deutsch lernen und lehren
Znalosť cudzích jazykov (nielen jedného) vám otvára dvere do sveta. Jazyk nie je iba základným prostriedkom komunikácie, ale vďaka nemu môžete bližšie spoznať cudzie kultúry, ich zvyky a históriu, či lepšie pochopiť ich videnie reality a každodenný život. Nemecky hovoriace krajiny sú od nás geograficky nie vzdialené a historicky a kultúrne v mnohom blízke. O to viac je znalosť nemčiny v stredoeurópskom kontexte pridanou hodnotou pre každého, kto sa na medzinárodnom trhu práce chce úspešne uplatniť.

Charakteristika študijného programu

Trojročné rozširujúce štúdium nemecký jazyk a literatúra je určené absolventom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním učiteľského zamerania. Štúdium sa realizuje v nemeckom jazyku. Obsah štúdia je totožný s akreditovanými študijnými programami učiteľstva akademických predmetov – nemecký jazyk a literatúra pre bakalársky a magisterský stupeň. Štúdium sa končí štátnou záverečnou skúškou. Študenti získavajú po absolvovaní rozširujúceho štúdia vysvedčenie.

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení rozširujúceho štúdia nemecký jazyk a literatúra nájdu absolventi uplatnenie v praxi ako učitelia a pomocní učitelia nemeckého jazyka na 1. a 2. stupni základných škôl, na stredných školách, gymnáziách a v jazykových školách, ale aj v iných vzdelávacích a kultúrno-spoločenských inštitúciách, hospodárskej sfére a turizme.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo