Nemčina v hospodárskej praxi - žurnalistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Viera Chebenová, PhD. (podprogram nemčina v hospodárskej praxi)
prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. (podprogram žurnalistika)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Beruflich erfolgreich dank Deutsch
Výrobné a obchodné spoločnosti z nemecky hovoriacich krajín sú aj naďalej najdôležitejšími investormi a obchodnými partnermi Slovenska. Dopyt po kvalifikovaných pracovných silách s výbornou znalosťou nemčiny preto neustále rastie. Pridajte sa k tým, ktorí sa stali úspešnými (aj) vďaka nemčine!

Charakteristika študijného programu

Medziodborové bakalárske štúdium nemčina v hospodárskej praxi – žurnalistika je atraktívny študijný program určený tým, ktorí chcú využiť znalosti hospodárskej nemčiny v žurnalistickej práci. Štúdium sa realizuje v nemeckom a slovenskom jazyku. Obsahová náplň študijných predmetov sa kryje s ťažiskovou náplňou bakalárskeho študijného programu nemčina v hospodárskej praxi a študijného programu žurnalistika. Študenti získajú teoretické poznatky z oblasti hospodárstva, žurnalistiky a masmediálnej komunikácie. Oboznámia sa s typológiou tlačených médií, ich dizajnom, tvorbou mediálnych komunikátov a žurnalistických produktov pre tlač, rozhlas, televíziu a nové médiá. Osvoja si základy redigovania a organizácie redakčnej práce. Okrem hospodárskej nemčiny si prehĺbia zručnosti súvisiace s používaním slovenského jazyka v morfologickej, syntaktickej, štylistickej a fonetickej rovine a kultivovaným jazykovým a rečovým verejným prejavom. Naučia sa vystupovať pred mikrofónom a kamerou a pracovať s technológiami potrebnými na tvorbu žurnalistických komunikátov. Počas štúdia absolvujú študenti odbornú prax vo vybraných médiách s dôrazom na komunikáciu v nemeckom jazyku.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu nemčina v hospodárskej praxi – žurnalistika sa uplatnia ako žurnalisti v oddeleniach slovenských médií, pracovníci v tlačových agentúrach, odborníci v oblasti tvorby vizuálnych, audiovizuálnych a textových žurnalistických komunikátov v slovenskom a nemeckom jazyku, ktoré sú zamerané predovšetkým na hospodársku oblasť fungovania spoločnosti, jazykoví redaktori v jednotlivých médiách či vydavateľstvách (so zameraním na slovenský a nemecký jazyk), v tlačových centrách spoločností a organizácií pôsobiacich v hospodárskom odvetví, v ktorých majú zastúpenie nemecky hovoriace krajiny, interkultúrni sprostredkovatelia kultúrno-ekonomických vzťahov v organizáciách a útvaroch štátnej správy a samosprávy.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook