Nemčina v hospodárskej praxi

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Viera Chebenová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Beruflich erfolgreich dank Deutsch
Výrobné a obchodné spoločnosti z nemecky hovoriacich krajín sú aj naďalej najdôležitejšími investormi a obchodnými partnermi Slovenska. Dopyt po kvalifikovaných pracovných silách s výbornou znalosťou nemčiny preto neustále rastie. Pridajte sa k tým, ktorí sa stali úspešnými (aj) vďaka nemčine!

Charakteristika študijného programu

Jednoodborové bakalárske štúdium nemčina v hospodárskej praxi je zamerané na získanie odborných poznatkov a kľúčových kompetencií nevyhnutných pre úspešné profesijné pôsobenie v medzinárodných štruktúrach. Štúdium sa realizuje v nemeckom a slovenskom jazyku. Ponuka študijných predmetov odzrkadľuje reálne vzdelávacie potreby národného a nadnárodného trhu práce. Študenti získajú počas štúdia najnovšie poznatky z ekonomiky, manažmentu, marketingu, práva, verejnej správy, finančníctva, aplikovanej psychológie, teórie komunikácie či spoločenskej etikety. Študenti si ďalej zlepšia rečové zručnosti v nemeckom jazyku a rozšíria si poznatky v predmetoch ako hospodárske reálie nemecky hovoriacich krajín, hospodárska nemčina, obchodná korešpondencia, odborný preklad a tlmočenie, interkultúrna komunikácia, turizmus, prezentačné techniky a mediálna komunikácia. Prepojenie praxe a teórie je počas štúdia garantované absolvovaním súvislej odbornej praxe vo vybraných firmách a inštitúciách s nemeckým, rakúskym alebo švajčiarskym zastúpením.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu nemčina v hospodárskej praxi sa vďaka nadobudnutým rečovým zručnostiam a získaným odborným poznatkom uplatnia ako odborní referenti, sprostredkovatelia medzinárodných obchodných kontaktov a interkultúrnej komunikácie v rôznych oblastiach firemnej sféry, v poisťovniach, klientskych centrách, kultúrnych zariadeniach, útvaroch samosprávy či cestovných kanceláriách.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook