Nemčina v hospodárskej praxi

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Viera Chebenová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Beruflich erfolgreich dank Deutsch
Výrobné a obchodné spoločnosti z nemecky hovoriacich krajín sú aj naďalej najdôležitejšími investormi a obchodnými partnermi Slovenska. Dopyt po kvalifikovaných pracovných silách s výbornou znalosťou nemčiny preto neustále rastie. Pridajte sa k tým, ktorí sa stali úspešnými (aj) vďaka nemčine!

Charakteristika študijného programu

Jednoodborové bakalárske štúdium nemčina v hospodárskej praxi je zamerané na získanie odborných poznatkov a kľúčových kompetencií nevyhnutných pre úspešné profesijné pôsobenie v medzinárodných štruktúrach. Štúdium sa realizuje v nemeckom a slovenskom jazyku. Ponuka študijných predmetov odzrkadľuje reálne vzdelávacie potreby národného a nadnárodného trhu práce. Študenti získajú počas štúdia najnovšie poznatky z ekonomiky, manažmentu, marketingu, práva, verejnej správy, finančníctva, aplikovanej psychológie, teórie komunikácie či spoločenskej etikety. Študenti si ďalej zlepšia rečové zručnosti v nemeckom jazyku a rozšíria si poznatky v predmetoch ako hospodárske reálie nemecky hovoriacich krajín, hospodárska nemčina, obchodná korešpondencia, odborný preklad a tlmočenie, interkultúrna komunikácia, turizmus, prezentačné techniky a mediálna komunikácia. Prepojenie praxe a teórie je počas štúdia garantované absolvovaním súvislej odbornej praxe vo vybraných firmách a inštitúciách s nemeckým, rakúskym alebo švajčiarskym zastúpením.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu nemčina v hospodárskej praxi sa vďaka nadobudnutým rečovým zručnostiam a získaným odborným poznatkom uplatnia ako odborní referenti, sprostredkovatelia medzinárodných obchodných kontaktov a interkultúrnej komunikácie v rôznych oblastiach firemnej sféry, v poisťovniach, klientskych centrách, kultúrnych zariadeniach, útvaroch samosprávy či cestovných kanceláriách.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook