Etika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Peter Korený, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etiku

Charakteristika študijného programu

Absolventi/absolventky bakalárskeho študijného programu etika dokážu analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov dejín etiky a filozofie, východiskových poznatkov disciplín všeobecnej a aplikovanej etiky a základnej problematiky etickej výchovy. Dokážu správne rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v živote človeka a rozhodovať sa v situáciách morálnych konfliktov v každodennom praktickom živote. Ovládajú základy psychológie, sociológie, teórie kultúry a komunikačných techník. Poznajú hlavné myšlienkové prúdy v súčasnej teoretickej, filozofickej a aplikovanej etike.

Uplatnenie absolventov

Absolventi/absolventky odboru etika (bc.) sa môžu uplatniť vo verejnom i súkromnom sektore, štátnej službe a v oblasti výchovných inštitúcií. Dokážu riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad vo svojom povolaní. Absolventi štúdia dokážu vysvetliť základné etické problémy rôznym skupinám percipientov a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Je schopný efektívne pracovať ako jeden z tímu pri príprave etického kódexu v rámci profesie (v poisťovníctve, bankovníctve, v úradoch rôzneho typu ako napríklad daňový). Premyslene dokáže organizovať svoje ďalšie vzdelávanie v odbore etika a v príbuzných disciplínach.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook