Učiteľstvo histórie

Magisterský študijný program

Podprogram  učiteľstvo histórie
Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Získaný titul: magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: rigorózne konanie (PaedDr.)
Pracovisko Katedra histórie FF UKF v Nitre
Informácie História je jedna z kľúčových humanitných disciplín, ktorá umožňuje študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi štúdia učiteľstva histórie sú uplatniteľní najmä v školskej praxi, ale zamestnať sa môžu aj v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky

Charakteristika študijného programu

Študijný program je v dejepisnej časti zameraný na rozšírenie odborných vedomostí z dejín Slovenska, všeobecných dejín a didaktiky odboru, ako aj z viacerých iných disciplín, ktoré sú súčasťou študijného plánu.
Študent rozširuje aj vedomosti z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu, ktoré nadväzujú na predmety prvého stupňa štúdia študijného programu. Prehlbuje svoje učiteľské kompetencie absolvovaním niekoľkých cyklov pedagogických praxí v školskom prostredí.

Uplatnenie absolventov

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov sú spôsobilí byť učiteľmi predmetových špecializácií na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, sú schopní participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu a majú primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. Predpokladá sa najmä pedagogické pôsobenie absolventov, ale môžu sa uplatniť aj v iných sférach: ako odborní pracovníci vo vedeckých ústavoch, v kultúrnospoločenských inštitúciách, múzeách v rámci rozširovania múzejnej pedagogiky, v štátnej správe a pod.

Teoretické vedomosti

V predmetovej špecializácii história získavajú absolventi odborné vedomosti a poznatky z:
 • interpretácie dejín Slovenska a všeobecných dejín v školskej praxi
 • disciplín rozširujúcich znalosť jednotlivých oblastí historického bádania
 • oblasti výučby dejepisu na rôznych typoch škôl v rámci krajín Európskej únie na základe analýzy a komparácie učebníc (didaktické semináre).

Praktické schopnosti

V predmetovej špecializácii história nadobudnú absolventi zručnosť v oblasti:
 • výučby dejepisu na rôznych typoch škôl, a to formou prípravy na seminári praktického vyučovania, ako aj v rámci pedagogickej praxe
 • prípravy učebných textov z dejepisu pre rôzne typy škôl
 • prípravy rôznych typov projektov súvisiacich s výučbou dejepisu, ako sú exkurzie, náučné chodníky, letné školy a tábory so zameraním na históriu
 • prípravy alternatívnych postupov pri výučbe dejepisu na rôznych typoch škôl.

Doplňujúce vedomosti a schopnosti

Absolventi druhého stupňa štúdia učiteľstva histórie v rámci doplňujúcich poznatkov a zručností ovládajú:

 • tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou
 • e-learning
 • právne, ekonomické a etické aspekty učiteľskej práce
V predmetovej špecializácii dejepis nadobudnú absolventi zručnosti v oblasti:
 • múzejnej pedagogiky a komunikácie
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook