Predstavenie katedier

Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať pamiatkovú starostlivosť a kultúrne dedičstvo?

Charakteristika študijného programu

Poznatková báza absolventa odboru muzeológia v študijnom programe pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo pozostáva z teoretických vedomostí, praktických, ako aj doplňujúcich schopností a zručností. V predmetoch študijného programu je teoretická časť zastúpená viacerými kurzami z oblasti ochrany, prezentácie a manažmentu kultúrneho dedičstva, dejín pamiatkovej starostlivosti a príbuzných vedných disciplín (hlavne história, architektúra a dejiny umenia). Dôležitú súčasť tvoria kurzy z oblasti materiálnej kultúry. Praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti získa absolvent prostredníctvom kurzov zameraných na evidenciu a dokumentáciu hnuteľných i nehnuteľných dokladov minulosti, ich odbornú ochranu, prezentáciu a prácu s verejnosťou. Významné miesto v predmetoch študijného programu majú aj kurzy z oblasti moderných počítačových technológii, zameraných na obsluhu a spracovanie dát, ako aj prezentácie výsledkov vedeckej práce a kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/-ka bakalárskeho ŠP pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo získa všeobecné znalosti a zručnosti v oblasti ochrany , prezentácie a riadenia kultúrneho dedičstva s profilujúcimi vedomosťami zo sféry starostlivosti o nehnuteľné pamiatok ako aj hnuteľné doklady minulosti. S využitím poznatkov aktuálnej pamiatkovej legislatívy, znalostí o vývoji architektúry, ochrany a prezentácie nehnuteľných kultúrnych pamiatok, je spôsobilý na odbornú prácu na poli inštitúcií, zameriavajúcich sa na správu a obnovu týchto pamiatok. Dokáže na základe znalosti legislatívy, riadenia a organizácie múzeí a kultúrnych zariadení spravovať ako kurátor zverené zbierkové predmety na vysokej profesionálnej úrovni, najmä s ohľadom na súčasné trendy digitalizácie hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva. Absolvent/-ka je spôsobilý/-lá vykonávať prácu najmä v nasledovných profesijných oblastiach: v múzeách a galériách ako špecialista na spoločenskovedné zbierky, odborný pracovník Pamiatkového úradu SR, odborník na manažment a marketing pamäťových inštitúcií, v miestnej a regionálnej kultúre, v sociálnej a kultúrnej sfére najmä na regionálnej úrovni, vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére na odboroch kultúry, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v regionálnych masmédiách, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska a v neposlednom rade v organizáciách tretieho sektoru, ktoré sa špecializujú na záchranu a prezentáciu nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Muzeológia a kultúrne dedičstvo

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra muzeológie

Charakteristika študijného programu

Študijný program Muzeológia a kultúrne dedičstvo je pokračovaním magisterského študijného programu Muzeológia. Absolvent získa teoretické poznatky v širokom interdisciplinárnom kontexte. Zároveň nadobudne potrebné metodické schopnosti pre vedecko-výskumnú prácu, ako aj skúsenosti v rámci prípravy, koncipovania a riadenia vedeckých projektov. Priebežne získa aktuálne poznatky z oblasti prezentácie výsledkov na vedeckých konferenciách a z celého spektra publikačných možností. Predovšetkým však absolvent dosiahne úroveň erudícii umožňujúcich vykonávať nielen samostatný vedecký výskum, ale i teoreticko-metodologickú prácu. V okruhu svojej špecializácie je absolvent schopný samostatne, plnohodnotne a profesionálne riešiť odbornú a vedeckú problematiku, tvorivo aplikovať poznatky z celého radu disciplín.

Uplatnenie absolventov

Doktorandské štúdium študujú absolventi magisterského štúdia, podliehajúci starostlivému výberu zohľadňujúcemu predovšetkým predpoklady adepta na profesijné uplatnenie vo vedeckej sfére. Absolvent má predpoklady kreovať vedecký problém, koncipovať vedecký projekt a vedecký tím a tiež prezentovať výsledky svojej práce vo vedeckej spisbe, či domácich a zahraničných vedeckých podujatiach. Penzum získaných vedomostí majú možnosť využiť absolventi tretieho stupňa štúdia vo vedeckovýskumných ústavoch, akademickej sfére, v múzejných a pamiatkových inštitúciách, taktiež ich môžu využiť ako vysokokvalifikovaní pracovníci v oblasti štátnej správy a samosprávy, v riadiacej sfére štátnej správy, v orgánoch školstva, v nevládnych organizáciách, v oblasti kultúry a pod.

Muzeológia a kultúrne dedičstvo

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra muzeológie

Charakteristika študijného programu

Študijný program Muzeológia a kultúrne dedičstvo je pokračovaním magisterského študijného programu Muzeológia. Absolvent získa teoretické poznatky v širokom interdisciplinárnom kontexte. Zároveň nadobudne potrebné metodické schopnosti pre vedecko-výskumnú prácu, ako aj skúsenosti v rámci prípravy, koncipovania a riadenia vedeckých projektov. Priebežne získa aktuálne poznatky z oblasti prezentácie výsledkov na vedeckých konferenciách a z celého spektra publikačných možností. Predovšetkým však absolvent dosiahne úroveň erudícii umožňujúcich vykonávať nielen samostatný vedecký výskum, ale i teoreticko-metodologickú prácu. V okruhu svojej špecializácie je absolvent schopný samostatne, plnohodnotne a profesionálne riešiť odbornú a vedeckú problematiku, tvorivo aplikovať poznatky z celého radu disciplín.

Uplatnenie absolventov

Doktorandské štúdium študujú absolventi magisterského štúdia, podliehajúci starostlivému výberu zohľadňujúcemu predovšetkým predpoklady adepta na profesijné uplatnenie vo vedeckej sfére. Absolvent má predpoklady kreovať vedecký problém, koncipovať vedecký projekt a vedecký tím a tiež prezentovať výsledky svojej práce vo vedeckej spisbe, či domácich a zahraničných vedeckých podujatiach. Penzum získaných vedomostí majú možnosť využiť absolventi tretieho stupňa štúdia vo vedeckovýskumných ústavoch, akademickej sfére, v múzejných a pamiatkových inštitúciách, taktiež ich môžu využiť ako vysokokvalifikovaní pracovníci v oblasti štátnej správy a samosprávy, v riadiacej sfére štátnej správy, v orgánoch školstva, v nevládnych organizáciách, v oblasti kultúry a pod.

Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program španielsky jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje možnosť oboznámiť sa so základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti translatológie, dejín a vývoja prekladu, tlmočenia a ich metód. Študent po jeho absolvovaní používa oba jazyky na vysokej praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe, ako aj literatúru písanú v ich jazykoch. Ovláda tiež základné inštrumentárium, t.j. stratégie a metódy na realizáciu interlingválneho transferu so základnou znalosťou odborného jazyka vrôznych oblastiach.
Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pôsobia pedagógovia s bohatou prekladateľskou a tlmočníckou praxou, ktorí zároveň participujú na významných domácich i medzinárodných výskumných projektoch z oblasti prekladu a tlmočenia, počítačovej lingvistiky, strojového či audiovizuálneho prekladu a i. Výučba sa realizuje v špičkovo vybavených učebniach a špecializovaných laboratóriách na tlmočenie a preklad.

Uplatnenie absolventov

 • prekladateľ odborných textov
 • tlmočník odborného diskurzu
 • jazykový a interkultúrny mediátor
 • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník medzinárodných inštitúcií
 • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník - sprievodca

Španielsky jazyk a kultúra

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy Rigorózne konanie
Doktorandské štúdium
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Štúdium poskytuje široké teoretické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, študent po jeho úspešnom ukončení ovláda komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokáže adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov, t. j. umeleckých, odborných, novinárskych, reklamných či už v písomnej alebo ústnej forme. Perfektne ovláda všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho ako aj simultánneho tlmočenia. Dosiahne vysoký stupeň jazykovej kompetencie v materinskom ako aj cudzom jazyku, prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojí si právne a hospodárske aspekty prekladu ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia. Absolvent získa hlboké znalosti z cudzieho jazyka a literatúry, ktoré mu umožnia uplatniť sa v rámci širokej aplikácie.
Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pôsobia pedagógovia s bohatou prekladateľskou a tlmočníckou praxou, ktorí zároveň participujú na významných domácich i medzinárodných výskumných projektoch z oblasti prekladu a tlmočenia, počítačovej lingvistiky, strojového či audiovizuálneho prekladu a i. Výučba sa realizuje v špičkovo vybavených učebniach a špecializovaných laboratóriách na tlmočenie a preklad.

Uplatnenie absolventov

 • prekladateľ odborných textov
 • tlmočník odborného diskurzu
 • jazykový a interkultúrny mediátor
 • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník medzinárodných inštitúcií
 • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník - sprievodca

Estetika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program estetika
Pracovisko Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky
Informácie Šípka v logu pracoviska ukazuje správny smer každému, kto sa cez umenie chce dozvedieť viac aj o sebe

Charakteristika študijného programu

Absolvent/absolventka prvého stupňa štúdia estetiky má základné teoreticko-metodologické vedomosti, ktoré sú východiskom pre odbornú prax i vedecký výskum. Ovláda kategoriálny aparát estetiky, filozofie umenia a semiotiky umenia, dokážu kvalifikovane identifikovať všetky úrovne a prvky umeleckého diela (predovšetkým slovesného, výtvarného a hudobného), a to aj s ohľadom na ich žánrové osobitosti, s presahom aj k špecifikám populárnej kultúry, príslušných médií a umenia pre deti a mládež v miere, v akej sú diela tejto povahy samozrejmou súčasťou príkladov a prípadových štúdií povinného bloku Interpretačných seminárov. Absolvent/absolventka je oboznámený/á so základnými príznakmi všetkých umeleckých slohov a ich najreprezentatívnejšími dielami, ako aj s estetickými koncepciami od staroveku po súčasnosť. Má základné skúsenosti s praktickým pôsobením v médiách, galériách a ďalších kultúrnych inštitúciách. Vďaka týmto spôsobilostiam dokážu samostatne interpretovať literárne, výtvarné a hudobné diela s presahmi k špecifikám populárnej kultúry a umenia pre deti a mládež, a to aj v medzidruhových a historickovývinových súvislostiach.

Uplatnenie absolventov

Nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti dávajú absolventovi/absolventke kompetenciu uplatniť sa v odborných inštitúciách s umelecko-kultúrnym zameraním, ako aj v tých oblastiach kultúrneho a spoločenského života, súkromného a verejného sektoru, ktoré majú vzťah k umeniu (kultúrne inštitúcie typu klasických galérií, ale aj nekonvenčných výstavných priestorov, redakcie printových a iných médií, ustanovizne venované záujmovej umeleckej a kultúrnej aktivite, inštitúcie organizujúce miestny kultúrny život na úrovni obce, mesta, regiónu, programy osvetových stredísk zamerané na tvorivé dielne a pod.). Absolvent/absolventka môže tiež pôsobiť ako člen/členka inštitucionálnych tímov, v ktorých je žiadaná tvorba rešerší a deskriptívnych analýz estetických či špecifickejšie umeleckých javov.

Učiteľstvo histórie

Bakalársky študijný program

Forma štúdia:denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo histórie v kombinácii s iným aprobačným predmetom
Pracovisko Katedra histórie
Informácie História je jedna z kľúčových humanitných disciplín, ktorá umožňuje študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi štúdia učiteľstva histórie sú uplatniteľní najmä v školskej praxi, ale zamestnať sa môžu aj v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky

Charakteristika študijného programu

Študijný program je zostavený tak, aby poskytol študentovi odborné vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických, doplňujúcich disciplín a didaktiky odboru. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia odboru a príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru pravekými dejinami počnúc a modernými dejinami končiac. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odboru. V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo predmetu dejepis v kombinácii získa základné poznatky z vied o základoch teórie výchovy a vzdelávania a histórie, ktoré mu umožnia najmä úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na druhom stupni. Nadobudnuté teoretické poznatky z predmetovej špecializácie, ako aj z oblasti výchovy a vzdelávania bude absolvent vedieť tvorivo aplikovať aj v praxi ako asistent učiteľa, pedagogický pracovník pre mimoškolskú záujmovú činnosť detí, pracovník štátnej správy, školský administratívno-metodický pracovník a pod.

Teoretické vedomosti

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo dejepisu v kombinácii získa základné poznatky z vied o základoch teórie výchovy a vzdelávania a histórie, ktoré mu predovšetkým umožnia úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na druhom stupni. Nadobudnuté teoretické poznatky z predmetovej špecializácie, ako aj z oblasti výchovy a vzdelávania bude absolvent vedieť tvorivo aplikovať aj v praxi ako asistent učiteľa, pedagogický pracovník pre mimoškolskú záujmovú činnosť detí, pracovník štátnej správy, školský administratívno-metodický pracovník a pod.

Učiteľstvo histórie

Magisterský študijný program

Podprogram  učiteľstvo histórie
Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Získaný titul: magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: rigorózne konanie (PaedDr.)
Pracovisko Katedra histórie FF UKF v Nitre
Informácie História je jedna z kľúčových humanitných disciplín, ktorá umožňuje študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi štúdia učiteľstva histórie sú uplatniteľní najmä v školskej praxi, ale zamestnať sa môžu aj v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky

Charakteristika študijného programu

Študijný program je v dejepisnej časti zameraný na rozšírenie odborných vedomostí z dejín Slovenska, všeobecných dejín a didaktiky odboru, ako aj z viacerých iných disciplín, ktoré sú súčasťou študijného plánu.
Študent rozširuje aj vedomosti z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu, ktoré nadväzujú na predmety prvého stupňa štúdia študijného programu. Prehlbuje svoje učiteľské kompetencie absolvovaním niekoľkých cyklov pedagogických praxí v školskom prostredí.

Uplatnenie absolventov

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov sú spôsobilí byť učiteľmi predmetových špecializácií na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, sú schopní participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu a majú primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. Predpokladá sa najmä pedagogické pôsobenie absolventov, ale môžu sa uplatniť aj v iných sférach: ako odborní pracovníci vo vedeckých ústavoch, v kultúrnospoločenských inštitúciách, múzeách v rámci rozširovania múzejnej pedagogiky, v štátnej správe a pod.

Teoretické vedomosti

V predmetovej špecializácii história získavajú absolventi odborné vedomosti a poznatky z:
 • interpretácie dejín Slovenska a všeobecných dejín v školskej praxi
 • disciplín rozširujúcich znalosť jednotlivých oblastí historického bádania
 • oblasti výučby dejepisu na rôznych typoch škôl v rámci krajín Európskej únie na základe analýzy a komparácie učebníc (didaktické semináre).

Praktické schopnosti

V predmetovej špecializácii história nadobudnú absolventi zručnosť v oblasti:
 • výučby dejepisu na rôznych typoch škôl, a to formou prípravy na seminári praktického vyučovania, ako aj v rámci pedagogickej praxe
 • prípravy učebných textov z dejepisu pre rôzne typy škôl
 • prípravy rôznych typov projektov súvisiacich s výučbou dejepisu, ako sú exkurzie, náučné chodníky, letné školy a tábory so zameraním na históriu
 • prípravy alternatívnych postupov pri výučbe dejepisu na rôznych typoch škôl.

Doplňujúce vedomosti a schopnosti

Absolventi druhého stupňa štúdia učiteľstva histórie v rámci doplňujúcich poznatkov a zručností ovládajú:

 • tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou
 • e-learning
 • právne, ekonomické a etické aspekty učiteľskej práce
V predmetovej špecializácii dejepis nadobudnú absolventi zručnosti v oblasti:
 • múzejnej pedagogiky a komunikácie

Archeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Archeológia
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program archeológie poskytuje prehľad o pravekom a včasnodejinnom vývoji a o interdisciplinárnej spolupráci (geofyzika, paleobotanika, paleozoológia, antropológia, história, pomocné vedy historické, atď.). Poskytuje zároveň aj základy aplikácie moderných počítačových metód. Absolvent je pri práci s materiálom zorientovaný v jeho základnej chronologickej a kultúrnej identifikácii a má potrebný prehľad v odbornej literatúre. Je spôsobilý výsledky základného výskumu, ako aj nálezový fond publikovať deskriptívnou i analytickou formou. Teoretické a praktické znalosti terénneho výskumu sú obsiahnuté v náplni základných kurzov a ich praktická realizácia je realizovaná povinnou odbornou praxou na vykopávkach. Súčasťou výučby je aj oboznámenie sa s platnými právnymi normami, ktoré legislatívne určujú prípravu a realizáciu archeologického terénneho výskumu a garantujú ochranu a prezentáciu národného kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolventi získajú úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore archeológia s orientáciou na pravek a včasnohistorický vývoj Slovenska a môžu pôsobiť ako členovia výskumných tímov vedeckovýskumných pracovísk SAV a pracovísk oprávnených vykonávať základný terénny výskum v pracovnom tíme vedeným Mgr., v múzeách, v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej a miestnej správe, kde sa nepožaduje VŠ vzdelanie.

Archeológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program archeológia
rigorózne štúdium
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program archeológie poskytuje široký prehľad o pravekom a včasnodejinnom vývoji a dôraz kladie na interdisciplinárnu spoluprácu (paleobotanika, paleozoológia, história, ochrana kultúrneho dedičstva, pomocné vedy historické, atď.). V kurzoch sú obsiahnuté základy metodiky archeologického výskumu s cieľom poskytnúť absolventovi spôsobilosti zorganizovať a viesť terénny archeologický výskum, riešiť terénne nálezové situácie a riadiť tím pracovníkov pri terénnom výskume a pri spravovaní nálezového fondu, analyzovať archeologické pramene a kontexty a zasadiť ich do súvislosti historického a kultúrneho vývoja Slovenska a Európy. Cieľom výuky je tvorivo kooperovať na úrovni interdisciplinárnej spolupráce, publikovať výsledky základného terénneho výskumu a nálezových fondov a prezentovať výsledky archeologického bádania formou výstav, stálych expozícií, budovaním archeologických parkov a náučných chodníkov a prednášok na odborných a vedeckých podujatiach.

Uplatnenie absolventov

Absolventi získajú úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore archeológia s orientáciou na pravek a včasnohistorický vývoj strednej Európy a môžu pôsobiť ako členovia výskumných tímov na pracoviskách SAV, odborní pracovníci v múzeách, metodicko-riadiaci alebo odborní pracovníci pamiatkových úradov, v štátnej alebo verejnej službe, učitelia alebo vedeckí pracovníci na vysokých školách, odborní pracovníci v organizáciách (spoločnostiach) pre aplikované (komerčné) terénne výskumy vyvolané stavebnou činnosťou, v kultúrnych ustanovizniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva.

Archeológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni

Charakteristika študijného programu

Študijný program archeológia nadväzuje na magisterský študijný program archeológia. Absolvent nadobudne predpoklady pre samostatný vedecký výskum a teoretickú prácu. Je pripravený k plnohodnotnej a vysoko odbornej samostatnej tvorivej činnosti na profesionálnej úrovni a k využívaniu interdisciplinárnej spolupráce pri riešení problematiky svojej špecializácie. Absolvent získa rozsiahle teoretické vedomosti v odbore, metodické schopnosti pre výskumnú prácu, skúsenosti s prípravou a riadením vedeckých projektov, prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní. Absolvent je spôsobilý podieľať sa na teoretickom rozvoji vedného odboru a je schopný sformulovať vedecký problém, analyzovať ho a na základe výskumu ho zrozumiteľne a objektívne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy (monografia, vedecká štúdia, projekt a pod.).

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako pedagogickí alebo výskumní pracovníci v akademických, univerzitných a vzdelávacích pracoviskách. Absolventi môžu pôsobiť ako vysokokvalifikovaní pracovníci v oblasti štátnej správy a samosprávy, v riadiacej sfére štátnej správy, v orgánoch školstva, v nevládnych organizáciách, v oblasti kultúry, pamiatkovej ochrany a správy, múzeí a pod.

Archeológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 rokov
Garant prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni

Charakteristika študijného programu

Študijný program archeológia nadväzuje na magisterský študijný program archeológia. Absolvent nadobudne predpoklady pre samostatný vedecký výskum a teoretickú prácu. Je pripravený k plnohodnotnej a vysoko odbornej samostatnej tvorivej činnosti na profesionálnej úrovni a k využívaniu interdisciplinárnej spolupráce pri riešení problematiky svojej špecializácie. Absolvent získa rozsiahle teoretické vedomosti v odbore, metodické schopnosti pre výskumnú prácu, skúsenosti s prípravou a riadením vedeckých projektov, prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní. Absolvent je spôsobilý podieľať sa na teoretickom rozvoji vedného odboru a je schopný sformulovať vedecký problém, analyzovať ho a na základe výskumu ho zrozumiteľne a objektívne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy (monografia, vedecká štúdia, projekt a pod.).

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako pedagogickí alebo výskumní pracovníci v akademických, univerzitných a vzdelávacích pracoviskách. Absolventi môžu pôsobiť ako vysokokvalifikovaní pracovníci v oblasti štátnej správy a samosprávy, v riadiacej sfére štátnej správy, v orgánoch školstva, v nevládnych organizáciách, v oblasti kultúry, pamiatkovej ochrany a správy, múzeí a pod.

Učiteľstvo etickej výchovy

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo etickej výchovy
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etickú výchovu

Charakteristika študijného programu

Absolvent a absolventka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo predmetu etická výchova získa základné poznatky z vied o teóriách výchovy a vzdelávania, ako aj z odboru etická výchova a základov etiky. V rámci bakalárskeho stupňa absolvuje témy a jednotky nosného jadra a okrem toho disciplíny pedagogicko-psychologické a aplikačné. Nadobudnuté teoretické poznatky bude absolvent/absolventka vedieť tvorivo aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese, formovať morálne postoje žiakov a žiačok a rozvinúť ich záujem o celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie. Dokáže rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v živote človeka a pedagogicky pôsobiť v priestoroch morálnych konfliktov, týkajúcich sa každodenného praktického života.

Uplatnenie absolventov

Absolventi a absolventky študijného programu Učiteľstvo predmetu etická výchova - bakalársky stupeň sa môžu uplatniť predovšetkým v rámci učiteľstva predmetu Etická výchova na ZŠ a SŠ, ako pedagógovia vo vzdelávacích, výchovných a mimoškolských zariadeniach a centrách voľného času. Taktiež dokážu pedagogicky pôsobiť v duchu etickej výchovy vo výchovných zariadeniach a vplývať na zverené osoby pri dôležitých životných rozhodnutiach, pri rozlišovaní dobra a zla v každodenných situáciách, napríklad pri práci s delikventnou mládežou a pod. Absolventi a absolventky štúdia dokážu základné etické problémy vysvetliť rôznym skupinám žiakov a žiačok a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Zároveň dokážu analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia základnej problematiky etickej výchovy.

Aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo
Pracovisko Katedra etiky a estetiky
Informácie Príď k nám študovať etiku riadenia ľudí a práce

Charakteristika študijného programu

malickova says:Cieľom štúdia je osvojenie teoretických poznatkov a praktických zručností z oblasti aplikovanej etiky riadenia ľudí a práce. Absolvent/absolventka študijného programu je schopný/á vytvárať stratégie etického riadenia organizácie a personálneho riadenia, preventívne programy, či riešiť morálne konfliktné situácie v rámci riadenia ľudí a práce v organizáciách na teoretickej aj praktickej rovine, skupinovej či individuálnej úrovni. Dokáže identifikovať reálny stav etickej klímy v organizácii a vypracovať návrhy na jej zlepšenie, riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad v oblasti riadenia ľudí a práce. Dokáže viesť kurzy a výcviky pre manažérov a zamestnancov v oblasti prevencie etických rizík a nežiaducich javov v pracovných vzťahoch či zostavenia a realizácie etických stratégií v organizácii v oblasti personálneho riadenia. Je schopný/á formulovať prakticko-etické riešenia rôznorodých problémov v oblasti etiky vo vzťahu k vedeniu ľudí a riadeniu práce v organizáciách.

Uplatnenie absolventov

malickova says:Absolvent/absolventka má široké uplatnenie v celom spektre profesijných oblastí, ktoré vyžadujú znalosti z oblasti personálneho riadenia a riadenia práce, a to od mikroúrovne až po makroúroveň. Je schopný/á zavádzať rôzne formy inštitucionalizácie etiky v organizáciách. Je schopný/á vysvetliť základné etické problémy v zamestnaneckých vzťahoch a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Disponuje znalosťami efektívne pracovať v riadiacich tímoch rôznych typov organizácií a firiem a aktívne sa podieľať na formovaní firemnej kultúry, etickej stratégie organizácie a motivácie v práci. Ovláda poznatky príbuzných vedných disciplín súvisiacich s riadením ľudí a práce.

Aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľák, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo
Pracovisko Katedra etiky a estetiky
Informácie Príď k nám študovať etiku riadenia ľudí a práce

Charakteristika študijného programu

malickova says:Cieľom štúdia je osvojenie teoretických poznatkov a praktických zručností z oblasti aplikovanej etiky riadenia ľudí a práce. Absolvent/absolventka študijného programu je schopný/á vytvárať stratégie etického riadenia organizácie a personálneho riadenia, preventívne programy, či riešiť morálne konfliktné situácie v rámci riadenia ľudí a práce v organizáciách na teoretickej aj praktickej rovine, skupinovej či individuálnej úrovni. Dokáže identifikovať reálny stav etickej klímy v organizácii a vypracovať návrhy na jej zlepšenie, riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad v oblasti riadenia ľudí a práce. Dokáže viesť kurzy a výcviky pre manažérov a zamestnancov v oblasti prevencie etických rizík a nežiaducich javov v pracovných vzťahoch či zostavenia a realizácie etických stratégií v organizácii v oblasti personálneho riadenia. Je schopný/á formulovať prakticko-etické riešenia rôznorodých problémov v oblasti etiky vo vzťahu k vedeniu ľudí a riadeniu práce v organizáciách.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/absolventka má široké uplatnenie v celom spektre profesijných oblastí, ktoré vyžadujú znalosti z oblasti personálneho riadenia a riadenia práce, a to od mikroúrovne až po makroúroveň. Je schopný/á zavádzať rôzne formy inštitucionalizácie etiky v organizáciách. Je schopný/á vysvetliť základné etické problémy v zamestnaneckých vzťahoch a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Disponuje znalosťami efektívne pracovať v riadiacich tímoch rôznych typov organizácií a firiem a aktívne sa podieľať na formovaní firemnej kultúry, etickej stratégie organizácie a motivácie v práci. Ovláda poznatky príbuzných vedných disciplín súvisiacich s riadením ľudí a práce.

Učiteľstvo etickej výchovy

Bakalársky študijný program

Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 4 roky
Garant: doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
Získaný titul: bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Učiteľstvo etickej výchovy
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etickú výchovu

Charakteristika študijného programu

Absolvent a absolventka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo predmetu etická výchova získa základné poznatky z vied o teóriách výchovy a vzdelávania, ako aj z odboru etická výchova a základov etiky. V rámci bakalárskeho stupňa absolvuje témy a jednotky nosného jadra a okrem toho disciplíny pedagogicko-psychologické a aplikačné. Nadobudnuté teoretické poznatky bude absolvent/absolventka vedieť tvorivo aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese, formovať morálne postoje žiakov a žiačok a rozvinúť ich záujem o celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie. Dokáže rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v živote človeka a pedagogicky pôsobiť v priestoroch morálnych konfliktov, týkajúcich sa každodenného praktického života.

Uplatnenie absolventov

Absolventi a absolventky študijného programu Učiteľstvo predmetu etická výchova - bakalársky stupeň sa môžu uplatniť predovšetkým v rámci učiteľstva predmetu Etická výchova na ZŠ a SŠ, ako pedagógovia vo vzdelávacích, výchovných a mimoškolských zariadeniach a centrách voľného času. Taktiež dokážu pedagogicky pôsobiť v duchu etickej výchovy vo výchovných zariadeniach a vplývať na zverené osoby pri dôležitých životných rozhodnutiach, pri rozlišovaní dobra a zla v každodenných situáciách, napríklad pri práci s delikventnou mládežou a pod. Absolventi a absolventky štúdia dokážu základné etické problémy vysvetliť rôznym skupinám žiakov a žiačok a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Zároveň dokážu analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia základnej problematiky etickej výchovy.

Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program etika
rigorózne konanie Etika (PhDr.)
Pracovisko Katedra etiky a estetiky
Informácie Príď k nám študovať etickú expertízu a etické poradenstvo

Charakteristika študijného programu

Absolvent/absolventka komplexne ovláda teoreticko-metodologickú bázu z oblasti aplikovaných etík, ktorá mu/jej umožňuje realizovať etickú expertízu a etické poradenstvo v jednotlivých oblastiach praxe, sférach profesijných činností, na individuálnej, skupinovej a spoločenskej úrovni, s dôrazom na hĺbkovú etickú expertízu a poradenstvo v organizáciách. Má znalosti z oblasti teórie komunikácie a teórie konfliktov, ktorá je dôležitá v manažérskej práci. Je schopný/á riadiť pracovné činnosti, zabezpečovať funkčnú integritu organizácie a implantovať a inovovať etickú dimenziu organizačnej kultúry. Dokáže zastávať funkciu etického experta/expertky vo verejnom, štátnom alebo súkromnom sektore. Je schopný/á orientovať sa v zložitých etických problémoch globalizovaného sveta, navrhovať ich riešenia a aplikovať ich vo svojej expertíznej a poradenskej činnosti. Je schopný/á realizovať etickú expertízu a etické poradenstvo problémov teoretickej, praktickej a výskumnej povahy, riešiť eticko-humánne dilemy a pôsobiť v interdisciplinárnych tímoch pri riešení komplexných vedeckých a spoločenských problémov z etického a humánneho hľadiska.

Uplatnenie absolventov

malickova says:Absolvent/absolventka sa môže uplatniť vo verejnom i súkromnom sektore, štátnej službe, v oblasti vzdelávacích inštitúcií a v rôznych oblastiach praxe (inštitúty etiky, poradenské centrá, etické komisie a pod.). Dokáže riešiť situácie súvisiace s etickým poradenstvom v práci s ľuďmi. Má predpoklady pôsobiť v expertných a vedecko-výskumných tímoch a riešiť interdisciplinárne úlohy z etického a humánneho hľadiska. Je schopný presadiť sa ako expert v medzinárodných inštitúciách a programoch. Ovláda v relevantnom rozsahu poznatky príbuzných vedných disciplín súvisiacich s aplikovanou etikou.

Učiteľstvo etickej výchovy

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Etika
rigorózne konanie Etika (PhDr.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etickú výchovu

Charakteristika študijného programu

Absolventi a absolventky druhého stupňa vysokoškolského študijného programu Učiteľstvo predmetu etická výchova nadobudnú spôsobilosť pre výučbu etiky a etickej výchovy na školách základného a stredného stupňa. Pre túto pracovnú činnosť získavajú plnú odbornú a pedagogickú kvalifikáciu. V rámci učiteľského variantu tohto odboru je nutné absolvovanie okrem tém a jednotiek nosného jadra aj relevantný počet pedagogicko-psychologických, didaktických a praktických disciplín. Absolventi/absolventky tohto študijného programu sa dokážu koncepčne a s programovým zacielením venovať pedagogickej práci a môžu tiež pôsobiť ako pedagógovia a riadiaci pracovníci vo výchovných zariadeniach a v pedagogických inštitúciách, a to aj vo vedúcich funkciách.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/absolventka daného študijného programu učiteľského zamerania získava spôsobilosť pre výučbu etickej výchovy na základných školách a na stredných školách v 5. - 13. ročníku s plnou odbornou a pedagogickou kvalifikáciou. Môže sa uplatniť ako pedagóg/pedagogička v pedagogických inštitúciách a vzdelávacích zariadeniach. Konkrétne sa môže uplatniť aj napr. na vysokých školách, ako samostatný teoretický pracovník, ako učiteľ, v mimoškolských zariadeniach, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v rôznych vzdelávacích inštitúciách, redakciách, v odborných ústavoch, vo vedeckých pracoviskách a pod. Osobitne úspešní/é absolventi/absolventky môžu pokračovať v štúdiu v príslušnom odbore a ďalej pôsobiť ako vysokoškolskí pedagógovia a vedeckí pracovníci na univerzitných a ostatných akademických pracoviskách.

Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo

Magisterský študijný program

Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 2 roky
Garant: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul: magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: doktorandský študijný program Etika
rigorózne konanie Etika (PhDr.)
Pracovisko Katedra etiky a estetiky
Informácie Príď k nám študovať etickú expertízu a etické poradenstvo

Charakteristika študijného programu

malickova says:Absolvent/absolventka komplexne ovláda teoreticko-metodologickú bázu z oblasti aplikovaných etík, ktorá mu/jej umožňuje realizovať etickú expertízu a etické poradenstvo v jednotlivých oblastiach praxe, sférach profesijných činností, na individuálnej, skupinovej a spoločenskej úrovni, s dôrazom na hĺbkovú etickú expertízu a poradenstvo v organizáciách. Má znalosti z oblasti teórie komunikácie a teórie konfliktov, ktorá je dôležitá v manažérskej práci. Je schopný/á riadiť pracovné činnosti, zabezpečovať funkčnú integritu organizácie a implantovať a inovovať etickú dimenziu organizačnej kultúry. Dokáže zastávať funkciu etického experta/expertky vo verejnom, štátnom alebo súkromnom sektore. Je schopný/á orientovať sa v zložitých etických problémoch globalizovaného sveta, navrhovať ich riešenia a aplikovať ich vo svojej expertíznej a poradenskej činnosti. Je schopný/á realizovať etickú expertízu a etické poradenstvo problémov teoretickej, praktickej a výskumnej povahy, riešiť eticko-humánne dilemy a pôsobiť v interdisciplinárnych tímoch pri riešení komplexných vedeckých a spoločenských problémov z etického a humánneho hľadiska.

Uplatnenie absolventov

malickova says:Absolvent/absolventka sa môže uplatniť vo verejnom i súkromnom sektore, štátnej službe, v oblasti vzdelávacích inštitúcií a v rôznych oblastiach praxe (inštitúty etiky, poradenské centrá, etické komisie a pod.). Dokáže riešiť situácie súvisiace s etickým poradenstvom v práci s ľuďmi. Má predpoklady pôsobiť v expertných a vedecko-výskumných tímoch a riešiť interdisciplinárne úlohy z etického a humánneho hľadiska. Je schopný presadiť sa ako expert v medzinárodných inštitúciách a programoch. Ovláda v relevantnom rozsahu poznatky príbuzných vedných disciplín súvisiacich s aplikovanou etikou.

História - Filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. (história)
doc. Andrea Javorská, PhD. (filozofia)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program  - história
doktorandský študijný program - slovenské dejiny
Pracovisko Katedra histórie
Katedra filozofie FF UKF v Nitre
Informácie História a filozofia patria medzi kľúčové humanitné disciplíny, ktoré umožňujú študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných a myšlienkových súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi medziodborového štúdia histórie a filozofie sú uplatniteľní najmä v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky. Ďalej sa môžu uplatniť v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach alebo redakciách časopisov.

Charakteristika študijného programu

Študijný program medziodborového štúdia história – filozofia je zostavený tak, aby poskytol študentovi odborné vedomosti z oboch odborov a to v prípade odboru história zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. Z odboru filozofia nadobudne študent poznatky o hlavných filozofických systémoch, školách a nosných problémoch, o kľúčových postavách v dejinách filozofie od staroveku po súčasnosť. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia oboch odborov i príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie oboch študovaných odborov.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia medziodboru história – filozofia sú na základe nadobudnutých odborných znalostí a zručností spôsobilí uchádzať sa o ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia, a to buď v odbore história alebo filozofia, prípadne v príbuzných odboroch. Môžu sa uplatniť v kultúrnych inštitúciách zameraných na históriu, ako sú múzeá a galérie, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach. Sú schopní vykonávať odborné práce v historických knižniciach, v pamiatkových inštitúciách, resp. vedeckých pracoviskách. Teoretické vedomosti Absolventi bakalárskeho štúdia medziodboru história – filozofia získajú základné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti v oboch odboroch. Študijný program je zostavený tak, aby poskytol študentovi v prípade odboru história vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. Z odboru filozofia nadobudne študent poznatky o hlavných filozofických systémoch, školách a nosných problémoch, o kľúčových postavách v dejinách filozofie od staroveku po súčasnosť. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia odborov i príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie oboch odborov.

Praktické vedomosti

Absolventi medziodboru história – filozofia dokážu identifikovať a špecifikovať konkrétny problém a sformulovať jemu zodpovedajúcu filozofickú otázku, dokážu uviesť možné riešenia problému, ohodnotiť ich vzhľadom na konkrétne podmienky a v súvislosti s týmito podmienkami vybrať a navrhnúť im zodpovedajúce riešenia. Absolvent si je vedomý nutnosti vždy nového kladenia otázok a potreby ich zodpovedania v aktuálnom kontexte a konkrétnej dejinnej situácii. Absolventi medziodborového štúdia odborov histórie a filozofie dokážu aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi a orientovať sa v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Ovládajú prácu s prameňmi, vedia ich využiť v analýze i prezentácii v rôznych formách. Zvládnu koncipovanie odborných textov. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti Absolventi sú schopní samostatne riešiť úlohy, pracovať v tímoch a kooperovať s pracovníkmi z príbuzných vedných disciplín. Sú spôsobilí uchádzať sa o pokračovanie v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského štúdia.

Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - Filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (podprogram Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii)
doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD. (podprogram Filozofia)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (Mgr.)
rigorózne pokračovanie (PhDr.) na Katedre rusistiky FF UKF v Nitre
Pracovisko Katedra rusistiky
Katedra filozofie

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – filozofia je prienikom dvoch študijných programov. Svojou štruktúrou korešponduje s obidvoma študijnými odbormi tak, aby profil jeho absolventa zodpovedal profilu absolventa bakalárskeho stupňa týchto odborov. Študenti získavajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo základov filológie, fonetiky a fonológie ruského jazyka, dejín a reálií Ruska. Ich rečové kompetencie z ruského jazyka sa rozvíjajú vo vybraných tematických oblastiach. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej, časopiseckej literatúre a v elektronických zdrojoch. Nadobúdajú znalosti z ruského tvaroslovia a slovotvorby. Sústredená pozornosť sa venuje kulturologickému aspektu vzdelávania, ruskej literatúre a jej interpretačným podobám. Rečové kompetencie z ruského a ukrajinského jazyka sa u študentov rozvíjajú vo vybraných tematických oblastiach. Získavajú znalosti zo syntaxe ruského jazyka. Nadobúdajú základy prekladateľských a tlmočníckych kompetencií a základy obchodnej komunikácie. V rámci filozofie študenti dokážu vymedziť predmet, kategoriálny aparát, základné problémy a metódy vo filozofii a tiež ich miesto a vzťahy v systéme humanitných a spoločenských vied. Získavajú poznatky o hlavných filozofických systémoch, školách a nosných problémoch, smeroch a kľúčových postavách v dejinách filozofického myslenia od staroveku až po súčasnosť. Nadobúdajú základné znalosti z metafyziky, epistemológie, etiky, logiky, sociálnej a politickej filozofie, dejín ruskej filozofie, filozofie náboženstva, estetiky, religionistiky a ďalších. Získavajú prehľad o postupoch a metódach riešenia teoretických problémov tak, aby vedeli objektívne, nadideologicky a s teoretickým nadhľadom analyzovať základné problémy filozofického myslenia a každodennej reality. Sú schopní analyzovať a syntetizovať reálne poznatky získané zo štúdia filozofických a filologických dokumentov a prameňov. Dokážu samostatne formulovať otázky, analyzovať problémy, kriticky ich hodnotiť, formulovať a aplikovať vlastné riešenia do praxe.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho stupňa sú spôsobilí uplatniť sa v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v masmédiách a vydavateľstvách; v hospodárskej a podnikateľskej sfére; v štátnej sfére a medzinárodných inštitúciách; v treťom sektore a mimovládnych organizáciách; v kultúrno-spoločenských inštitúciách, nadáciách a občianskych združeniach.

Etika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor  2.1.5 Etika
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Etika obsahovo nadväzuje na magisterský študijný program etika a je koncipovaný ako príprava na samostatnú vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti všeobecnej etiky, aplikovanej etiky a etickej výchovy. Z tohto dôvodu sa zameriava na špecializované štúdium etických disciplín s dôrazom na dobré zvládnutie ich teoreticko-metodologických aspektov a má vo veľkej miere individualizovaný charakter. Absolvent štúdia ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky, dokáže samostatne sledovať súčasné trendy v tejto oblasti poznania a hľadať nové, originálne riešenia a prístupy ku skúmanej problematike. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov, dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi, je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní v samostatnej vedecko-výskumnej práci na univerzitných pracoviskách, pracoviskách SAV, v súkromných firmách zaoberajúcich sa otázkami etického auditu, bilancovania a expertíznej činnosti, vo výskumných ústavoch s pedagogickou a environmentálnou profesijno-etickou orientáciou. Môže pôsobiť v inštitúciách so zameraním na problémy ľudských potrieb, urbanizácie, migrácie, utečencov a v oblasti pedagogickej činnosti na vysokých školách.

Žurnalistika - História

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. (história)
prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. (žurnalistika)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program – žurnalistika
magisterský študijný program  - história
doktorandský študijný program - slovenské dejiny
Pracovisko Katedra histórie
Katedra žurnalistiky
Informácie Žurnalistika patrí pod študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá. Pripravuje do praxe budúcich žurnalistov, informujúcich verejnosť o dianí v minulosti i prítomnosti. História patrí medzi kľúčové humanitné disciplíny, ktoré umožňujú študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných a myšlienkových súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi medziodborového štúdia žurnalistiky a histórie sú uplatniteľní v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach alebo redakciách novín, časopisov a vydavateľstiev.

Charakteristika študijného programu

Študijný program medziodborového štúdia žurnalistika – história je zostavený tak, aby poskytol študentovi odborné vedomosti z oboch odborov a to v prípade odboru história zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. Z odboru žurnalistika získajú študenti prostredníctvom predmetov študijného programu poznatky o súčasných požiadavkách slovenského jazyka na prácu žurnalistu, o jednotlivých fázach procesu redigovania, apretácie novinárskeho textu, organizácie redakčnej práce, klasifikácie novinárskych žánrov a tiež normatívne požiadavky na tvorbu spravodajstva. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia oboch odborov i príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie oboch študovaných odborov.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia odboru žurnalistika – história sú na základe nadobudnutých odborných znalostí a zručností spôsobilí uchádzať sa o ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia, a to v odboroch žurnalistika, história alebo v príbuzných odboroch. Môžu sa uplatniť v kultúrnych a pamäťových inštitúciách zameraných na históriu, ako sú múzeá a galérie, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach. Sú schopní vykonávať odborné práce v historických knižniciach, v pamiatkových inštitúciách, resp. vedeckých pracoviskách. Ďalšie možnosti uplatnenia absolventov je v oddeleniach slovenských médií (print, televízia a rozhlas, nové médiá) v rubrikách a reláciách zameraných na politické, spoločenské a kultúrne udalosti, popularizáciu histórie, tiež ako pracovníci v tlačových agentúrach, jazykoví redaktori vo vydavateľstvách (so zameraním na slovenský trh), či odborníci v oblasti tvorby vizuálnych, audiovizuálnych a textových žurnalistických komunikátov v slovenskom jazyku.

Praktické vedomosti

Absolvent študijného programu žurnalistika – história si pamätá teoretické poznatky z oblasti žurnalistiky a masmediálnej komunikácie, ovláda základy problematiky systému a typológie tlačených médií, ich dizajnu, ako aj tvorby mediálnych komunikátov i žurnalistických produktov pre tlač, rozhlas, televíziu a nové médiá. Porozumie funkciám žurnalistiky, spoločenskej funkcii novín a žurnalistiky, procesu redigovania, organizácii redakčnej práce, tvorbe žurnalistického komunikátu, jazyku žurnalistiky, požiadavkám na žurnalistické povolanie a hodnotí externé vplyvy na žurnalistiku. Osvojí si zručnosti súvisiace s používaním slovenského jazyka v morfologickej, syntaktickej, štylistickej a fonetickej rovine, je schopný kultivovaného jazykového a rečového verejného prejavu, vie vystupovať pred mikrofónom a kamerou, pozná prácu s technológiami potrebnými na tvorbu žurnalistických komunikátov, teoreticky i prakticky ovláda proces redigovania v jednotlivých typoch médií. Taktiež získava kompletný prehľad z oblasti dejín ľudskej spoločnosti, počnúc obdobím praveku a končiac najnovšími dejinami. Absolvent pozná príčiny a dôsledky jednotlivých historických javov a vie ich sprostredkovať verejnosti. Absolvent taktiež porozumie psychologickým javom v mediálnom komunikačnom procese, vie vysvetliť význam a úlohy komunikátora (tvorcu/prezentátora) i faktory (osobnostné, interpersonálne, fyzické a spoločenské), ktoré podmieňujú jeho profesionalitu, a aplikuje získané poznatky na svoju osobu ako mediálneho tvorcu/prezentátora, a to prostredníctvom predmetu psychológia pre masmediálne štúdiá. Absolvent študijného programu získa schopnosť autorsky pôvodne tvoriť žurnalistické prejavy, ako aj agentúrne spravodajské texty, a to absolvovaním predmetu agentúrne spravodajstvo. Prostredníctvom predmetov žurnalistické žánre I. a II. nadobudne zručnosť tvoriť žurnalistické prejavy na základe konkrétnych žánrových požiadaviek. Absolventi dokážu aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi a orientovať sa v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Ovládajú prácu s prameňmi, vedia ich využiť v analýze i prezentácii v rôznych formách, najmä však žurnalistickej produkcii. Zvládnu koncipovanie popularizačných a odborných textov, založených na exaktných poznatkoch. Absolventi sú schopní samostatne riešiť úlohy, pracovať v tímoch a kooperovať s pracovníkmi z príbuzných vedných disciplín.

Etika

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 rokov
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Etika obsahovo nadväzuje na magisterský študijný program etika a je koncipovaný ako príprava na samostatnú vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti všeobecnej etiky, aplikovanej etiky a etickej výchovy. Z tohto dôvodu sa zameriava na špecializované štúdium etických disciplín s dôrazom na dobré zvládnutie ich teoreticko-metodologických aspektov a má vo veľkej miere individualizovaný charakter. Absolvent štúdia ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky, dokáže samostatne sledovať súčasné trendy v tejto oblasti poznania a hľadať nové, originálne riešenia a prístupy ku skúmanej problematike. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov, dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi, je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní v samostatnej vedecko-výskumnej práci na univerzitných pracoviskách, pracoviskách SAV, v súkromných firmách zaoberajúcich sa otázkami etického auditu, bilancovania a expertíznej činnosti, vo výskumných ústavoch s pedagogickou a environmentálnou profesijno-etickou orientáciou. Môže pôsobiť v inštitúciách so zameraním na problémy ľudských potrieb, urbanizácie, migrácie, utečencov a v oblasti pedagogickej činnosti na vysokých školách.

Nemčina v hospodárskej praxi

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Viera Chebenová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Beruflich erfolgreich dank Deutsch
Výrobné a obchodné spoločnosti z nemecky hovoriacich krajín sú aj naďalej najdôležitejšími investormi a obchodnými partnermi Slovenska. Dopyt po kvalifikovaných pracovných silách s výbornou znalosťou nemčiny preto neustále rastie. Pridajte sa k tým, ktorí sa stali úspešnými (aj) vďaka nemčine!

Charakteristika študijného programu

Jednoodborové bakalárske štúdium nemčina v hospodárskej praxi je zamerané na získanie odborných poznatkov a kľúčových kompetencií nevyhnutných pre úspešné profesijné pôsobenie v medzinárodných štruktúrach. Štúdium sa realizuje v nemeckom a slovenskom jazyku. Ponuka študijných predmetov odzrkadľuje reálne vzdelávacie potreby národného a nadnárodného trhu práce. Študenti získajú počas štúdia najnovšie poznatky z ekonomiky, manažmentu, marketingu, práva, verejnej správy, finančníctva, aplikovanej psychológie, teórie komunikácie či spoločenskej etikety. Študenti si ďalej zlepšia rečové zručnosti v nemeckom jazyku a rozšíria si poznatky v predmetoch ako hospodárske reálie nemecky hovoriacich krajín, hospodárska nemčina, obchodná korešpondencia, odborný preklad a tlmočenie, interkultúrna komunikácia, turizmus, prezentačné techniky a mediálna komunikácia. Prepojenie praxe a teórie je počas štúdia garantované absolvovaním súvislej odbornej praxe vo vybraných firmách a inštitúciách s nemeckým, rakúskym alebo švajčiarskym zastúpením.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu nemčina v hospodárskej praxi sa vďaka nadobudnutým rečovým zručnostiam a získaným odborným poznatkom uplatnia ako odborní referenti, sprostredkovatelia medzinárodných obchodných kontaktov a interkultúrnej komunikácie v rôznych oblastiach firemnej sféry, v poisťovniach, klientskych centrách, kultúrnych zariadeniach, útvaroch samosprávy či cestovných kanceláriách.

Nemčina v hospodárskej praxi - žurnalistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Viera Chebenová, PhD. (podprogram nemčina v hospodárskej praxi)
prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. (podprogram žurnalistika)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Beruflich erfolgreich dank Deutsch
Výrobné a obchodné spoločnosti z nemecky hovoriacich krajín sú aj naďalej najdôležitejšími investormi a obchodnými partnermi Slovenska. Dopyt po kvalifikovaných pracovných silách s výbornou znalosťou nemčiny preto neustále rastie. Pridajte sa k tým, ktorí sa stali úspešnými (aj) vďaka nemčine!

Charakteristika študijného programu

Medziodborové bakalárske štúdium nemčina v hospodárskej praxi – žurnalistika je atraktívny študijný program určený tým, ktorí chcú využiť znalosti hospodárskej nemčiny v žurnalistickej práci. Štúdium sa realizuje v nemeckom a slovenskom jazyku. Obsahová náplň študijných predmetov sa kryje s ťažiskovou náplňou bakalárskeho študijného programu nemčina v hospodárskej praxi a študijného programu žurnalistika. Študenti získajú teoretické poznatky z oblasti hospodárstva, žurnalistiky a masmediálnej komunikácie. Oboznámia sa s typológiou tlačených médií, ich dizajnom, tvorbou mediálnych komunikátov a žurnalistických produktov pre tlač, rozhlas, televíziu a nové médiá. Osvoja si základy redigovania a organizácie redakčnej práce. Okrem hospodárskej nemčiny si prehĺbia zručnosti súvisiace s používaním slovenského jazyka v morfologickej, syntaktickej, štylistickej a fonetickej rovine a kultivovaným jazykovým a rečovým verejným prejavom. Naučia sa vystupovať pred mikrofónom a kamerou a pracovať s technológiami potrebnými na tvorbu žurnalistických komunikátov. Počas štúdia absolvujú študenti odbornú prax vo vybraných médiách s dôrazom na komunikáciu v nemeckom jazyku.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu nemčina v hospodárskej praxi – žurnalistika sa uplatnia ako žurnalisti v oddeleniach slovenských médií, pracovníci v tlačových agentúrach, odborníci v oblasti tvorby vizuálnych, audiovizuálnych a textových žurnalistických komunikátov v slovenskom a nemeckom jazyku, ktoré sú zamerané predovšetkým na hospodársku oblasť fungovania spoločnosti, jazykoví redaktori v jednotlivých médiách či vydavateľstvách (so zameraním na slovenský a nemecký jazyk), v tlačových centrách spoločností a organizácií pôsobiacich v hospodárskom odvetví, v ktorých majú zastúpenie nemecky hovoriace krajiny, interkultúrni sprostredkovatelia kultúrno-ekonomických vzťahov v organizáciách a útvaroch štátnej správy a samosprávy.

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. (spolugarant podprogramu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo akademických predmetov – nemecký jazyk a literatúra
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Deutsch lernen und lehren
Znalosť cudzích jazykov (nielen jedného) vám otvára dvere do sveta. Jazyk nie je iba základným prostriedkom komunikácie, ale vďaka nemu môžete bližšie spoznať cudzie kultúry, ich zvyky a históriu, či lepšie pochopiť ich videnie reality a každodenný život. Nemecky hovoriace krajiny sú od nás geograficky nie vzdialené a historicky a kultúrne v mnohom blízke. O to viac je znalosť nemčiny v stredoeurópskom kontexte pridanou hodnotou pre každého, kto sa na medzinárodnom trhu práce chce úspešne uplatniť.

Charakteristika študijného programu

Študijný program nemecký jazyk a literatúra sa ako učiteľský smer študuje v kombinácii s ďalším predmetom. Štúdium sa realizuje v nemeckom jazyku. Počas bakalárskeho štúdia si študenti osvoja poznatky z jednotlivých jazykovedných (fonetika, lexikológia, morfológia a syntax) a literárnych (úvod do štúdia literatúry, dejiny literatúry) disciplín, ďalej z dejín a reálií nemecky hovoriacich krajín a základov didaktiky. Študenti si zároveň zdokonalia rečové zručnosti a nadobudnú kľúčové kompetencie nevyhnutné pre učiteľské povolanie. Súčasťou štúdia je absolvovanie pedagogickej hospitačnej praxe na základných a stredných školách a gymnáziách.
V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a literatúra nájdu uplatnenie v praxi ako učitelia a pomocní učitelia na 1. stupni základných škôl, v jazykových školách, referenti v rôznych orgánoch štátnej správy, pracovníci v kultúrno-spoločenských inštitúciách, sprievodcovia v cestovnom ruchu a pod.

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. (spolugarant podprogramu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry)
Získaný titul: magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne štúdium – nemecký jazyk a literatúra
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Deutsch lernen und lehren
Znalosť cudzích jazykov (nielen jedného) vám otvára dvere do sveta. Jazyk nie je iba základným prostriedkom komunikácie, ale vďaka nemu môžete bližšie spoznať cudzie kultúry, ich zvyky a históriu, či lepšie pochopiť ich videnie reality a každodenný život. Nemecky hovoriace krajiny sú od nás geograficky nie vzdialené a historicky a kultúrne v mnohom blízke. O to viac je znalosť nemčiny v stredoeurópskom kontexte pridanou hodnotou pre každého, kto sa na medzinárodnom trhu práce chce úspešne uplatniť.

Charakteristika študijného programu

Študijný program nemecký jazyk a literatúra sa ako učiteľský smer študuje v kombinácii s ďalším predmetom. Štúdium sa realizuje v nemeckom jazyku. Počas magisterského štúdia si študenti prehĺbia poznatky získané z lingvistiky a literatúry v bakalárskom štúdiu a osvoja si nové poznatky z didaktiky a metodiky vyučovania nemčiny ako cudzieho jazyka, interkultúrnej komunikácie, prekladu a tlmočenia, literatúry a historickej gramatiky. Študenti si zároveň zdokonalia rečové zručnosti a nadobudnú kľúčové kompetencie nevyhnutné pre učiteľské povolanie. Študenti si rozširujú aj vedomosti z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu, ktoré nadväzujú na predmety prvého stupňa štúdia študijného programu. Prehlbujú svoje učiteľské kompetencie absolvovaním pedagogickej výstupovej a súvislej praxe na základných a stredných školách a gymnáziách.

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia nájdu absolventi uplatnenie v praxi ako učitelia a pomocní učitelia nemeckého jazyka na 1. a 2. stupni základných škôl, na stredných školách, gymnáziách a v jazykových školách, ale aj v iných vzdelávacích a kultúrno-spoločenských inštitúciách, hospodárskej sfére a turizme.

Nemecký jazyk a literatúra

Magisterský študijný program

Študijný odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD.
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Deutsch lernen und lehren
Znalosť cudzích jazykov (nielen jedného) vám otvára dvere do sveta. Jazyk nie je iba základným prostriedkom komunikácie, ale vďaka nemu môžete bližšie spoznať cudzie kultúry, ich zvyky a históriu, či lepšie pochopiť ich videnie reality a každodenný život. Nemecky hovoriace krajiny sú od nás geograficky nie vzdialené a historicky a kultúrne v mnohom blízke. O to viac je znalosť nemčiny v stredoeurópskom kontexte pridanou hodnotou pre každého, kto sa na medzinárodnom trhu práce chce úspešne uplatniť.

Charakteristika študijného programu

Trojročné rozširujúce štúdium nemecký jazyk a literatúra je určené absolventom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním učiteľského zamerania. Štúdium sa realizuje v nemeckom jazyku. Obsah štúdia je totožný s akreditovanými študijnými programami učiteľstva akademických predmetov – nemecký jazyk a literatúra pre bakalársky a magisterský stupeň. Štúdium sa končí štátnou záverečnou skúškou. Študenti získavajú po absolvovaní rozširujúceho štúdia vysvedčenie.

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení rozširujúceho štúdia nemecký jazyk a literatúra nájdu absolventi uplatnenie v praxi ako učitelia a pomocní učitelia nemeckého jazyka na 1. a 2. stupni základných škôl, na stredných školách, gymnáziách a v jazykových školách, ale aj v iných vzdelávacích a kultúrno-spoločenských inštitúciách, hospodárskej sfére a turizme.

Žurnalistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program žurnalistika
Pracovisko Katedra žurnalistiky
Informácie Poď študovať žurnalistiku na UKF

Charakteristika študijného programu

Študijný program žurnalistika zabezpečuje získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre novinárstvo a profesionálne uplatnenie v mediálnej oblasti. Počas štúdia získajú poslucháči kompletné odborné predpoklady, aby sa mohli plnohodnotne uplatniť v redakciách tlačovín, vydavateľstiev, ako aj v televízii a rozhlase.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa oboznámi s vedou o masovej komunikácii, so zásadami novinárskej práce v printových médiách a absolvuje odbornú redakčnú prax. Získava kompletný prehľad o žurnalistických žánroch a nadobudne základné poznatky z rozhlasovej a televíznej tvorby. Taktiež si rozšíri vzdelanie o doplňujúce vedomosti z rôznych oblastí – ekonomiky, filozofie, estetiky, práva, etikety, histórie či ľudských a občianskych práv.
Absolvent predovšetkým nadobudne odborné predpoklady, aby mohol zastávať funkciu redaktora, moderátora alebo reportéra v televízii, rozhlase, redakciách tlačovín, redakciách internetových médií, vo vydavateľstvách či v spravodajskej tlačovej agentúre.

Sociológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program sociológia
Pracovisko Katedra sociológie

Charakteristika študijného programu

Bakalárske štúdium sociológie je orientované na nadobudnutie základných poznatkov a zručností, ktoré sa týkajú sociologickej teórie, dejín sociológie a metód sociologického výskumu a sú doplnené o základné poznatky z pomocných a príbuzných vedných disciplín demografia, štatistika, psychológia, ekonómia, štúdia cudzích jazykov a informatiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia by mal byť schopný uplatniť sa pri zbere, spracovaní a interpretácii údajov z realizovaných sociologických výskumov, ďalej v oblasti personalistiky, poradenstva, sociálnej politiky a sociálnej práce alebo v niektorých manažérskych činnostiach. Absolvent ovláda základné poznatky z oblasti sociologickej teórie, histórie sociológie a metodológie sociologického výskumu a je schopný aplikovať ich vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti. Získal schopnosti identifikovať a metodologicky správne skúmať sociálne javy, procesy a problémy rôzneho druhu a nadobudnuté poznatky vie samostatne uplatniť pre potreby praxe v oblasti riadenia a organizácie práce, výkonu štátnej alebo verejnej správy, ako aj v podnikateľskom a neziskovom sektore. Súčasťou vedomostného profilu je jazyková vybavenosť a zvládnutie moderných informačných technológií.
Uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia v praxi:
a) manažérske uplatnenie,
b) poradenstvo a personalistika,
c) výskum verejnej mienky, marketing a masmédiá,
d) mimovládne organizácie,
e) podnikateľský sektor,
f) verejná správa.

Sociológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program sociológia
Pracovisko Katedra sociológie

Charakteristika študijného programu

Bakalárske štúdium sociológie je orientované na nadobudnutie základných poznatkov a zručností, ktoré sa týkajú sociologickej teórie, dejín sociológie a metód sociologického výskumu a sú doplnené o základné poznatky z pomocných a príbuzných vedných disciplín demografia, štatistika, psychológia, ekonómia, štúdia cudzích jazykov a informatiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia by mal byť schopný uplatniť sa pri zbere, spracovaní a interpretácii údajov z realizovaných sociologických výskumov, ďalej v oblasti personalistiky, poradenstva, sociálnej politiky a sociálnej práce alebo v niektorých manažérskych činnostiach. Absolvent ovláda základné poznatky z oblasti sociologickej teórie, histórie sociológie a metodológie sociologického výskumu a je schopný aplikovať ich vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti. Získal schopnosti identifikovať a metodologicky správne skúmať sociálne javy, procesy a problémy rôzneho druhu a nadobudnuté poznatky vie samostatne uplatniť pre potreby praxe v oblasti riadenia a organizácie práce, výkonu štátnej alebo verejnej správy, ako aj v podnikateľskom a neziskovom sektore. Súčasťou vedomostného profilu je jazyková vybavenosť a zvládnutie moderných informačných technológií.
Uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia v praxi:
a) manažérske uplatnenie,
b) poradenstvo a personalistika,
c) výskum verejnej mienky, marketing a masmédiá,
d) mimovládne organizácie,
e) podnikateľský sektor,
f) verejná správa.

Sociológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Pracovisko Katedra sociológie

Charakteristika študijného programu

Magisterské štúdium odboru sociológia poskytuje študentom vedecké poznatky zo sociológie a ďalších súvisiacich a podporných disciplín, ako aj základné pracovné schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikovaný výkon profesie sociológa. Absolvent magisterského štúdia disponuje v plnom rozsahu poznatkami zo sociologických teórií a metód sociologického výskumu, doplnenými nielen o poznatky zo špeciálnych sociologických disciplín, ako sú napr. sociológia rodiny, sociológia kultúry, sociológia organizácie, sociológia politiky a pod., ale aj o poznatky z príbuzných vedných odborov.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia odboru sociológia je schopný pracovať vo sfére vedy a základného výskumu v odbore sociológia alebo aj v oblastiach aplikovaného a rezortného výskumu (sociálna politika, sociálna práca, rozvoj ľudských zdrojov a pod.), v orgánoch štátnej a verejnej správy, v podnikateľskom sektore, v mimovládnom sektore, v marketingu, v masmédiách.

Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc.Mgr. Andre Blaščíková, PhD. (podprogram náboženská výchova)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Pracovisko Katedra náboženských štúdií
Informácie info

Charakteristika študijného programu

Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii s iným predmetom školskej výchovno-vzdelávacej sústavy) sprostredkúva študentovi sociokultúrne obsahy, ktoré majú výrazný emocionálny, hodnotový, etický a náboženský rozmer. Základnú bázu predmetovej špecializácie študenta v bakalárskom stupni tvorí poznanie filozofického a teologického východiska náboženskej výchovy. Študent sa oboznamuje s princípmi kresťanskej viery a myslenia. Spoznáva a učí sa interpretovať učenie Cirkvi. Získava tiež poznatky z oblasti biblických vied, ktoré aktívne implementuje do príprav biblickej katechézy. Časť študijného programu je venovaná etike a morálnej teológii, kde je dôraz položený na problematiku základnej voľby, svedomia, prirodzeného morálneho zákona a cnosti. Študijný program sprostredkúva študentovi aj poznanie iných náboženstiev a skúsenosť s ekumenickým dialógom. Popri teoretickej časti študijného programu sa už v bakalárskom stupni študent zúčastňuje pedagogickej praxe, ktorá je orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania a realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl.
Časť študijného programu je zameraná aj na pedagogický a psychologický základ. Jeho výučba prebieha na Pedagogickej fakulte. Študent sa v jeho rámci oboznamuje so základnou charakteristikou psychológie žiaka, s jednotlivými didaktickými postupmi a získava praktické zručnosti s vedením vyučovacej hodiny.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) je predovšetkým pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Po dosiahnutí prvého stupňa vzdelania môže vykonávať profesiu asistenta učiteľa, pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí, pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť, školského administratívno-metodického pracovníka. Uplatnenie nájde aj v detských besiedkach, kresťanských kluboch, či v iných misijných a katechetických aktivitách cirkvi.

Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. (podprogram náboženská výchova)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie
Pracovisko Katedra náboženských štúdií
Informácie info

Charakteristika študijného programu

Štruktúra magisterského študijného programu je predovšetkým zameraná na uplatnenie absolventa v praxi. V rámci pedagogickej časti štúdia získava poznatky z oblasti teórií a modelov vyučovania. Osvojuje si základy pedagogickej komunikácie, pedeutológie, sprístupňuje sa mu školská legislatíva, politika a manažment. V rámci predmetovej špecializácie na náboženskú výchovu sa študent učí rozumieť aktuálnym otázkam v dogmatickej a špeciálnej morálnej teológii, interpretovať diela vybraných autorov a aplikovať svoje poznanie do procesu náboženskej výchovy. Dôraz sa kladie aj na prehĺbenie osobnostno-spirituálnej zložky realizácie učiteľského povolania.
V predmetovej didaktike sa študent učí tvoriť prípravy vyučovacích hodín v súlade s didaktickými zásadami a s novým kurikulom školského vyučovania predmetu katolícke náboženstvo. Využíva osvedčené i inovatívne metódy, pričom reflektuje ich variabilitu na základe individuálnych odlišností žiakov a skupinových odlišností tried. Nadobudnuté teoretické poznatky implementuje v aktívnej pedagogickej praxi na základných a stredných školách. Svoje skúsenosti s vyučovaním konzultuje a analyzuje s odborovým didaktikom a cvičným učiteľom.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý byť učiteľom (katolíckej) náboženskej výchovy. Magisterský diplom ho oprávňuje vyučovať náboženskú výchovu na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Uplatní sa aj ako pracovník v pastoračných a katechetických centrách alebo v cirkevných inštitúciách zaoberajúcich sa výchovou.

Muzeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. E. Wiedermann, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať muzeológiu?

Charakteristika študijného programu

Poznatková báza študijného programu „Muzeológia“ pozostáva z teoretických vedomostí, praktických, ako aj doplňujúcich schopností a zručností. V predmetoch študijného programu je teoretická oblasť zastúpená viacerými kurzami z teoretickej muzeológie, monumentológie, historickej muzeológie a aplikovaných vedných odborov. Praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti získa absolvent prostredníctvom kurzov zameraných na evidenciu a dokumentáciu zbierok a ich odbornú ochranu, na konzerváciu a reštauráciu muzeálií, tvorbu výstav a prácu s verejnosťou. Významné miesto v predmetoch študijného programu majú aj kurzy z informatiky, zamerané na obsluhu a spracovanie dát, ako aj kurzy zo sféry prezentácie výsledkov vedeckej práce a kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia muzeológie získa všeobecné znalosti a zručnosti v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva s profilujúcimi vedomosťami zo sféry aplikovanej (dokumentácia, tvorba a správa zbierok, práca s verejnosťou) i teoretickej (selekcia, tezaurácia, komunikácia) muzeológie, národných i európskych dejín, ako aj digitalizácie hnuteľných muzeálií. Program pripraví odborníkov/kustódov zameraných predovšetkým na správu, ochranu a prezentáciu historicko-archeologických fondov. Absolvent nadobudne vedomosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách, galériách, pamiatkovej správe a v iných inštitúciách, orientujúcich sa na problematiku kultúrneho dedičstva alebo sú v istej interakcii s využívaním fondov kultúrneho dedičstva uchovávaného v múzeách.

Muzeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. E. Wiedermann, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať muzeológiu?

Charakteristika študijného programu

Poznatková báza študijného programu „Muzeológia“ pozostáva z teoretických vedomostí, praktických, ako aj doplňujúcich schopností a zručností. V predmetoch študijného programu je teoretická oblasť zastúpená viacerými kurzami z teoretickej muzeológie, monumentológie, historickej muzeológie a aplikovaných vedných odborov. Praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti získa absolvent prostredníctvom kurzov zameraných na evidenciu a dokumentáciu zbierok a ich odbornú ochranu, na konzerváciu a reštauráciu muzeálií, tvorbu výstav a prácu s verejnosťou. Významné miesto v predmetoch študijného programu majú aj kurzy z informatiky, zamerané na obsluhu a spracovanie dát, ako aj kurzy zo sféry prezentácie výsledkov vedeckej práce a kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia muzeológie získa všeobecné znalosti a zručnosti v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva s profilujúcimi vedomosťami zo sféry aplikovanej (dokumentácia, tvorba a správa zbierok, práca s verejnosťou) i teoretickej (selekcia, tezaurácia, komunikácia) muzeológie, národných i európskych dejín, ako aj digitalizácie hnuteľných muzeálií. Program pripraví odborníkov/kustódov zameraných predovšetkým na správu, ochranu a prezentáciu historicko-archeologických fondov. Absolvent nadobudne vedomosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách, galériách, pamiatkovej správe a v iných inštitúciách, orientujúcich sa na problematiku kultúrneho dedičstva alebo sú v istej interakcii s využívaním fondov kultúrneho dedičstva uchovávaného v múzeách.

Muzeológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. EGON Wiedermann, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie v odbore muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať muzeológiu?

Charakteristika študijného programu

V magisterskom študijnom programe „Muzeológia“ sú jednotlivé kurzy orientované na získanie komplexných poznatkov z oblasti teórie a metodiky prístupu k hnuteľným i nehnuteľným dokladom minulosti. Spôsobom prednášok a seminárov, zameraných na príbuzné vedné odbory (hlavne architektúra), ochranu pamiatok v národnom a medzinárodnom rámci (hlavne monumentológia), múzejnú komunikáciu, ale aj zo sféry ochrany historických krajinných štruktúr, sprostredkováva študijný program nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Týkajú sa predovšetkým metód zvládnutia vedecko-výskumnej, manažérskej, či riadiacej práce v oblasti muzeológie a ochrany kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia muzeológie nadobudne teoretické aj praktické interdisciplinárne poznatky z oblasti muzeológie, historickej geografie, archeológie a monumentológie. Povedľa muzeologických disciplín, zameraných na legislatívu, prezentáciu a komunikáciu, ale i ďalších ako je sociálna história, kultúrna antropológia a múzejný manažment sa magisterské štúdium významne rozširuje vedomosti aj vo sfére krajinno-kultúrnej koevolúcie s orientáciou na nehnuteľné krajinno-historické pamiatky. Absolvent 2. stupňa štúdia je, ako kustód nehnuteľného kultúrneho dedičstva, odborne pripravený aj na praktický múzejný monitoring, múzejno-pamiatkovú starostlivosť, ochranu a prezentáciu prehistorických a historických krajinných prvkov v kultúrnej krajine. Absolvent magisterského štúdia disponuje vedomosťami, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách rôzneho zamerania, vo sfére štátnej správy (ochrana štátom chránených pamiatok, ochrana životného prostredia). Študijný program, reflektujúci vo veľkej miere aj potreby ochrany prírody a krajinno-kultúrnych štruktúr (rondely, hradiská, hrádky, hrady, oppidá, zaniknuté stredoveké dediny a stredoveká architektúra, lesné sídla, tajchy, pingy, šachty, štôlne, haldy, komunikácie, prospektorské a výrobné okrsky, historické vojenské objekty a pod.) pripraví absolventa na uplatnenie nielen v historických, kultúrnych a muzeologických pracoviskách, ale aj vo sfére ochrany prírody na riadiacich postoch.

Etnológia – Muzeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať program etnológia – muzeológia

Charakteristika študijného programu

V študijnom programe sú zastúpené kurzy teoretickej muzeológie, historickej muzeológie a aplikovaných vedných odborov. Praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti získa absolvent prostredníctvom kurzov zameraných na evidenciu a dokumentáciu zbierok a ich odbornú ochranu, na konzerváciu a reštauráciu muzeálií, tvorbu výstav a prácu s verejnosťou. Významné miesto v predmetoch študijného programu majú aj kurzy z informatiky, zamerané na obsluhu a spracovanie dát, ako aj kurzy zo sféry prezentácie výsledkov vedeckej práce a kultúrneho dedičstva.
Etnologická sekcia študijného programu sa zameriava na základy etnológie a folkloristiky, metódy a techniky etnologického a folkloristického výskumu, materiálnu kultúru a tradičné technológie, sociálnu organizáciu a socionormatívnu kultúru, folkloristiku, etnologické a antropologické teórie a aplikovanú etnológiu. Odbor taktiež akcentuje nadobudnutie praktických zručností v rámci odbornej praxe v rôznych inštitúciách zameraných na etnokultúrne tradície, problematiku hmotnej a duchovnej kultúry, kultúrneho dedičstva, aplikáciu poznatkov z etnológie a folkloristiky v rôznych kultúrnych, edukačných a výskumných inštitúciách.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/-ka študijného programu etnológia – muzeológia dokáže na základe znalosti legislatívy, riadenia a organizácie múzeí a kultúrnych zariadení spravovať ako kurátor zverené zbierkové predmety na vysokej profesionálnej úrovni, najmä s ohľadom na súčasné trendy digitalizácie hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva. Je spôsobilý/-lá vykonávať prácu najmä v nasledovných profesijných oblastiach: v múzeách ako špecialisti na etnografické zbierky, odborníci na manažment a marketing múzejných a pamäťových inštitúcií, v miestnej a regionálnej kultúre, v sociálnej a kultúrnej sfére najmä na regionálnej úrovni, vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v regionálnych masmédiách, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska.

Kulturológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program kulturológia
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Rozmanitosť a kreativita. Začni študovať s nami.

Charakteristika študijného programu

Študijný program kulturológia sa orientuje na výchovu odborníkov v rôznych oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky o teórii a dejinách kultúry (slovenských i svetových), o dejinách umeleckej kultúry (výtvarného umenia, hudby, divadla, literatúry, filmu), o kulturologickom terminologickom aparáte a kulturologických koncepciách, o výskumoch z iných vedeckých disciplín, vďaka ktorým absolvent získava širšie spoločensko-vedné poznanie (filozofia, história, sociológia, religionistika, lingvistika, etnológia, estetika), o typoch a poslaní kultúrnych organizácií, o manažmente, marketingu a propagácii v kultúre.
 

Uplatnenie absolventov

Absolvent kulturológie 1. stupňa môže pracovať na nižšom a strednom stupni riadenia v rozličných kultúrnych zariadeniach, ako aj v samostatných podnikateľských subjektoch vo sfére kultúry. Uplatní sa ako pracovník kultúrnych zariadení v štátnej a verejnej správe, v regionálnych médiách a vydavateľskej oblasti, ale aj v inštitúciách na organizovanie kultúrneho a umeleckého života, v osvetovej oblasti, nadáciách, občianskych združeniach, vo vládnych a mimovládnych humanitne orientovaných inštitúciách a organizáciách a pod.

Kulturológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program kulturológia
rigorózne konanie
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie

Charakteristika študijného programu

Študijný program sa orientuje na zabezpečenie výchovy odborníkov v rôznych oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky o problematike kulturológie 20. a 21. storočia, postmoderny, semiotiky kultúry, sociálnej a kultúrnej antropológie a filozofie kultúry, o európskych a svetových trendoch, koncepciách riešiacich aktuálne problémy národnej a kultúrnej identity, globalizácie, europeizácie, multikulturalizmu, masovej kultúry, priemyslu kultúry, o dejinách umenia (najmä o dejinách slovenskej umeleckej kultúry), o práve a legislatíve v kultúre, kultúrnej politike a projektovaní kultúrnych aktivít.
 

Uplatnenie absolventov

Absolvent kulturológie 2. stupňa môže pracovať na vyšších stupňoch riadenia v rozličných kultúrnych zariadeniach (štátom zriadených inštitúciách i nezávislých kultúrnych centrách, kultúrnych uzloch a osvetových pracoviskách), ako aj v samostatných podnikateľských subjektoch vo sfére kultúry. Uplatní sa ako pracovník kultúrnych zariadení v štátnej a verejnej správe, v regionálnych médiách a vydavateľskej oblasti, ale aj v inštitúciách na organizovanie kultúrneho a umeleckého života (galériách, múzeách, mestských a regionálnych oddeleniach kultúry a referent/ka kultúry, v osvetovej oblasti a pod.). Zároveň je absolvent magisterského stupňa štúdia kulturológie disponovaný aj v teoretickej sfére samostatného vedeckého bádania, riešenia najkomplexnejších teoretických aspektov kultúrneho života a širšej kulturologickej reflexie viacerých javov súdobej transformujúcej sa spoločnosti.

Kulturológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra kulturológie
Katedra manažmentu kultúry a turizmu

Charakteristika študijného programu

Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti filozofie kultúry, kulturológie 20. a 21. storočia, špecifickej oblasti kulturológie podľa študijnej a výskumnej orientácie doktoranda (teória a dejiny kultúry, teória a dejiny národnej kultúry, filozofia kultúry, umelecká kultúra, mediálna kultúra, mravná kultúra, kultúrna pedagogika, aplikovaná kulturológia). Absolventi odboru kulturológia na 3. stupni ovláda a rešpektuje zásady vedeckej práce, vie formulovať vedecký problém a navrhnúť spôsob jeho riešenia, využíva výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti pri rozvoji kulturológie ako vedného odboru a študijného odboru, rešpektuje nevyhnutnosť aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi, dodržiava právne a etické normy vedeckej práce, dokáže prezentovať výsledky svojho vedeckého bádania aj v cudzom jazyku, má schopnosť viesť vedecké podujatia v materinskom a cudzom jazyku.

Čo učíme v študijnom programe

V rámci doktorandského štúdia sa študent získava poznatky predovšetkým z metodológie spoločenských vied, metodológie kulturológie, teoretickej a kritickej analýzy kultúry a jej subsystémov, nových trendov v teoretickej reflexii kultúry, globalizácie kultúry, interkultúrnych procesov, transkultúrnych procesov, multikulturalizmu, crosscultural studies a pod., kultúrnej identity a kultúrneho dedičstva, kultúrnej výchovy a interkultúrnych kompetencií v umeleckej tvorbe ako aj poznatky z dejín a aktuálnych trendov v špecifickej časti kulturológie podľa študijného a výskumného zamerania doktoranda.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu kulturológia („philosophiae doctor“) nachádza uplatnenie ako vysokoškolský pedagóg, príp. samostatný vedecký pracovník reflektujúci rozmanité spektrum kulturologických problémov, disponuje vlastným vedeckým myslením, širokými znalosťami v danom vednom odbore. Je schopný kritického reflektovania a individuálneho vedeckého bádania širokospektrálnych javov v súčasnej kultúre a svojimi výskumami prispieva k cizelovanie kulturologického myslenia a hlbokého porozumenia najsúčasnejším trendom spoločensko-kultúrnych procesov, kategorizácii kulturologického pojmového aparátu a jeho usúvzťažnenia v rámci interdisciplinárnych priezorov.

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. (spolugarant podprogramu anglický jazyk a literatúra)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program predstavuje systematickú a komplexnú prípravu budúceho pedagóga anglického jazyka. Jeho absolvent je schopný analyzovať a reflektovať všeobecné pedagogické a didaktické aspekty výučby v školskej triede, vie sa dobre orientovať v školskej legislatíve a v školských predpisoch a dokumentoch, vie plánovať a organizovať činnosť skupín žiakov príslušných vekových skupín, je schopný asistovať pri riešení odborných úloh vo vyučovaní anglického jazyka a literatúry a vie využívať informačné a komunikačné technológie pre osobné profesijné potreby ako aj pre pedagogické účely.

Charakteristika študijného programu

Na základe profilových predmetov Úvod do štúdia jazyka, Úvod do štúdia literatúry, Fonetika, Morfológia a lexikológia anglického jazyka, Syntax, Písomný prejav, Prehľad americkej a britskej literatúry a Základy teórie vyučovania CJ absolvent nadobudne poznatky o nosných témach nevyhnutných pre vykonávanie svojej učiteľskej profesie. Predmety sú orientované na rozvoj samostatného analyticko-kritického a syntetického myslenia a tvorivosti. Jadro študijného programu dopĺňa rad prehlbujúcich povinne voliteľných lingvistických predmetov (Frazeológia anglického jazyka, Výberový seminár z prekladu), literárno-vedných predmetov (Analýza a interpretácia literárneho textu, Detská literatúra) a kulturologických predmetov (Dejiny, reálie a kultúra anglicky hovoriacich krajín). Nemenej dôležité je aj spektrum širokej škály výberových predmetov z oblasti modernej lingvistiky, interdisciplinárneho štúdia literatúry, filmu a vizuálnej kultúry a dramatickej tvorby.
V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia učiteľstvo anglického jazyka a literatúry ovláda základnú štruktúru anglického jazyka a orientuje sa v teoretickom obsahu základných jazykovedných disciplín, má prečítané základné diela anglofónnej literatúry a vie interpretovať a analyzovať literárny text na základnej rovine. Zároveň má všeobecné znalosti o kultúre a histórii anglofónnych krajín. Ovláda tiež základy teórie vyučovania anglického jazyka, vie používať moderné komunikatívne metódy vo vyučovaní a má základné zručnosti potrebné na prípravu učebných plánov, prácu s literatúrou a vie kreatívne pripraviť cvičenia a aktivity na vyučovanie. Vzhľadom na dobré komunikatívne a akademické zručnosti, ako aj na dobrú jazykovú pripravenosť sa absolventi dobre uplatňujú vo vedeckých inštitúciách a na iných nepedagogických pracoviskách. Študijné pobyty v zahraničí zvyšujú možnosť uplatniť sa aj mimo územia Slovenska. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia anglického jazyka a literatúry je však najmä pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2. stupni vysokoškolského štúdia.

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. (spolugarant podprogramu anglický jazyk a literatúra)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program predstavuje systematickú a komplexnú prípravu budúceho pedagóga anglického jazyka. Jeho absolvent je schopný analyzovať a reflektovať všeobecné pedagogické a didaktické aspekty výučby v školskej triede, vie sa dobre orientovať v školskej legislatíve a v školských predpisoch a dokumentoch, vie plánovať a organizovať činnosť skupín žiakov príslušných vekových skupín, je schopný asistovať pri riešení odborných úloh vo vyučovaní anglického jazyka a literatúry a vie využívať informačné a komunikačné technológie pre osobné profesijné potreby ako aj pre pedagogické účely.

Charakteristika študijného programu

Na základe profilových predmetov Úvod do štúdia jazyka, Úvod do štúdia literatúry, Fonetika, Morfológia a lexikológia anglického jazyka, Syntax, Písomný prejav, Prehľad americkej a britskej literatúry a Základy teórie vyučovania CJ absolvent nadobudne poznatky o nosných témach nevyhnutných pre vykonávanie svojej učiteľskej profesie. Predmety sú orientované na rozvoj samostatného analyticko-kritického a syntetického myslenia a tvorivosti. Jadro študijného programu dopĺňa rad prehlbujúcich povinne voliteľných lingvistických predmetov (Frazeológia anglického jazyka, Výberový seminár z prekladu), literárno-vedných predmetov (Analýza a interpretácia literárneho textu, Detská literatúra) a kulturologických predmetov (Dejiny, reálie a kultúra anglicky hovoriacich krajín). Nemenej dôležité je aj spektrum širokej škály výberových predmetov z oblasti modernej lingvistiky, interdisciplinárneho štúdia literatúry, filmu a vizuálnej kultúry a dramatickej tvorby.
V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia učiteľstvo anglického jazyka a literatúry ovláda základnú štruktúru anglického jazyka a orientuje sa v teoretickom obsahu základných jazykovedných disciplín, má prečítané základné diela anglofónnej literatúry a vie interpretovať a analyzovať literárny text na základnej rovine. Zároveň má všeobecné znalosti o kultúre a histórii anglofónnych krajín. Ovláda tiež základy teórie vyučovania anglického jazyka, vie používať moderné komunikatívne metódy vo vyučovaní a má základné zručnosti potrebné na prípravu učebných plánov, prácu s literatúrou a vie kreatívne pripraviť cvičenia a aktivity na vyučovanie. Vzhľadom na dobré komunikatívne a akademické zručnosti, ako aj na dobrú jazykovú pripravenosť sa absolventi dobre uplatňujú vo vedeckých inštitúciách a na iných nepedagogických pracoviskách. Študijné pobyty v zahraničí zvyšujú možnosť uplatniť sa aj mimo územia Slovenska. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia anglického jazyka a literatúry je však najmä pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2. stupni vysokoškolského štúdia.

Anglistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program ponúka zaujímavé spektrum lingvistických, literárnych a kultúrno-historických disciplín. Jeho absolventi nadobúdajú jazykovú a lingvistickú kompetenciu a získavajú aktuálne poznatky o jazyku, literatúre a kultúre anglicky hovoriacich krajín v teórii a praxi. Dôraz v programe je kladený na rozvoj interkultúrnej komunikácie a interkultúrnych kompetencií a osvojenie si základných organizačných a technických schopností.

Charakteristika študijného programu

Nosné témy jadra študijného programu sú viazané na prednášky a semináre z lingvistických disciplín (Úvod do štúdia jazyka, Fonetika, Morfológia, Lexikológia a Syntax anglického jazyka) a literárno-vedných disciplín (Úvod do štúdia literatúry, Anglická a americká literatúra 19. a 20. storočia, Analýza a interpretácia textu a pod.), ktoré sa venujú danej problematike v rámci širšieho kultúrneho, historického a spoločenského kontextu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu dôkladne ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, vie odlíšiť jeho štandardizovanú podobu od subštandardných foriem, má adekvátne vedomosti o literárnom, kultúrnom a historicko-spoločenskom kontexte anglofónnych krajín. Je schopný analyzovať a adekvátne interpretovať literárne a neliterárne texty, má základné prekladateľské zručnosti. Tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi a dokáže fungovať ako súčasť pracovného kolektívu firmy alebo organizácie s medzinárodným pôsobením. Môže vykonávať úlohy a činnosti spojené s organizačnými a technickými prácami, napríklad pripravovať prezentácie, workshopy, vie vypracovať štatistické a iné materiály v anglickom jazyku, príležitostne pre zamestnávateľa tlmočí a prekladá.

Anglistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program ponúka zaujímavé spektrum lingvistických, literárnych a kultúrno-historických disciplín. Jeho absolventi nadobúdajú jazykovú a lingvistickú kompetenciu a získavajú aktuálne poznatky o jazyku, literatúre a kultúre anglicky hovoriacich krajín v teórii a praxi. Dôraz v programe je kladený na rozvoj interkultúrnej komunikácie a interkultúrnych kompetencií a osvojenie si základných organizačných a technických schopností.

Charakteristika študijného programu

Nosné témy jadra študijného programu sú viazané na prednášky a semináre z lingvistických disciplín (Úvod do štúdia jazyka, Fonetika, Morfológia, Lexikológia a Syntax anglického jazyka) a literárno-vedných disciplín (Úvod do štúdia literatúry, Anglická a americká literatúra 19. a 20. storočia, Analýza a interpretácia textu a pod.), ktoré sa venujú danej problematike v rámci širšieho kultúrneho, historického a spoločenského kontextu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu dôkladne ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, vie odlíšiť jeho štandardizovanú podobu od subštandardných foriem, má adekvátne vedomosti o literárnom, kultúrnom a historicko-spoločenskom kontexte anglofónnych krajín. Je schopný analyzovať a adekvátne interpretovať literárne a neliterárne texty, má základné prekladateľské zručnosti. Tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi a dokáže fungovať ako súčasť pracovného kolektívu firmy alebo organizácie s medzinárodným pôsobením. Môže vykonávať úlohy a činnosti spojené s organizačnými a technickými prácami, napríklad pripravovať prezentácie, workshopy, vie vypracovať štatistické a iné materiály v anglickom jazyku, príležitostne pre zamestnávateľa tlmočí a prekladá.

Sociológia - anglistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. (podprogram sociológia)
prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD. (podprogram anglistika)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Určujúcim hľadiskom medziodborového študijného programu je jazyková a lingvistická kompetencia, adekvátne poznatky o jazyku, literatúre a kultúre v teórii a praxi, interkultúrna komunikácia a kompetencia, zvládnutie metodológie výskumu, ovládanie moderných informačných technológii, ako aj základné organizačné a technické schopnosti a vedomosti.

Charakteristika študijného programu

Medziodborový študijný program sociológia – anglistika kladie dôraz na prepojenie sociologických disciplín s rozvojom jazykových kompetencií. Z hľadiska sociologických disciplín je pozornosť venovaná napríklad základom spoločenskovedného výskumu, metodológii empirických výskumov, sociologickému mysleniu v dejinách a kvantitatívnemu výskumu. Nosné témy štúdia anglistiky sú viazané na prednášky a semináre z lingvistických disciplín (Úvod do štúdia jazyka, Fonetika, Morfológia, Lexikológia a Syntax anglického jazyka) a literárno-vedných disciplín (Úvod do štúdia literatúry, Anglická a americká literatúra 19. a 20. storočia, Analýza a interpretácia textu a pod.), ktoré sa venujú danej problematike v rámci širšieho kultúrneho, historického a spoločenského kontextu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu sociológia – anglistika ovláda základné poznatky z oblastí sociologickej teórie, histórie sociológie a metodológie sociologického výskumu. Absolvent taktiež dôkladne ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, vie odlíšiť jeho štandardizovanú podobu od subštandardných foriem, má komplexné vedomosti o literárnom, kultúrnom a historicko-spoločenskom kontexte anglofónnych krajín. Kombinácia štúdia anglického jazyka a kultúry so sociológiou vytvára výborné predpoklady pre aplikáciu získaných poznatkov vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti v slovenskom, ako aj v zahraničnom priestore. Vzhľadom na študijné zameranie, tematické spektrum a charakteristiku kľúčových predmetov sa absolventi odboru sociológia – anglistika sociológia môžu uplatniť v oblastiach, akými sú: kultúrna a osvetová práca (vrátane organizácie kultúrnych podujatí), cestovný ruch, interkultúrna mediácia (práca s kultúrnymi minoritami), spracovávanie štatistických a iných materiálov v anglickom jazyku, personalistika a poradenstvo, aplikovaný výskum, štátna a verejná správa, mimovládny sektor, preklady, tlmočenie a umenoveda.

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. (spolugarant podprogramu anglický jazyk a literatúra)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program anglistika
študijný program rigorózne konanie
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii je atraktívnym programom, ktorý komplexne pripravuje budúcich pedagógov. V štúdiu sa kladie dôraz na rozvoj jazykových zručností (pragmatické aspekty jazyka, sémantické aspekty jazyka, sociolingvistické aspekty jazyka), nadobudnutie literárno-vedných poznatkov (literatúra etnických menšín, postkoloniálna literatúra, svetová literatúra) ako aj metodických zručností (kreatívna práca s učebnicou AJ, techniky testovania, inovatívne prístupy k vyučovaniu AJ). Program tiež zdôrazňuje nevyhnutnosť prepojenia akademickej prípravy s praxou.

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii sú zaradené v kontexte opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, pričom nadväzujú na predmety prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent poznal lingvistické, didaktické a literárne disciplíny svojej predmetovej špecializácie a dokázal ich aplikovať pri realizácii a hodnotení vyučovacieho procesu. Cieľom obsahového zamerania je schopnosť aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné i praktické zručnosti v pedagogickej praxi. Dané tri oblasti štúdia predmetu sa rovnakou mierou podieľajú na rozvoji vedomostí a spôsobilostí potrebných pre absolventa študijného programu. Na základe profilových predmetov Teória vyučovania jazykových prostriedkov, Teória vyučovania rečových zručností, Súčasný anglický jazyk, Anglofónna literatúra a Poviedková tvorba anglofónnych krajín absolvent nadobudne poznatky o nosných témach nevyhnutných pre vykonávanie svojej učiteľskej profesie. Predmety sú orientované na rozvoj samostatného analyticko-kritického a syntetického myslenia a tvorivosti. Študent si rozširuje aj vedomosti z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu, ktoré nadväzujú na predmety prvého stupňa štúdia študijného programu. Prehlbuje svoje učiteľské kompetencie absolvovaním niekoľkých cyklov pedagogických praxí v školskom prostredí.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii je spôsobilý byť učiteľom anglického jazyka a literatúry na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda obsahy jednotlivých disciplín svojho študijného predmetu a dokáže ho projektovať pre didaktické zámery a účely. Počas štúdia nadobudne schopnosti viesť svojich budúcich žiakov k osvojeniu si požadovaného učiva, prístupnou formou ich motivuje, dokáže plánovať a viesť vyučovaciu hodinu na primeranej odbornej a metodickej úrovni, vyjadruje sa terminologicky jasne a zrozumiteľne. Nadobudne schopnosť rozpoznať jednotlivé stratégie učenia, učebné štýly, danosti a problémy žiakov a dokáže v súlade s nimi plánovať učebný proces. Osvojí si schopnosť objektívne hodnotiť kvalitu a efektívnosť práce žiakov ako aj reflektovať svoju pedagogickú činnosť. Je vedený k spolupráci s ostatnými pedagógmi, s vedením školy a inštitúciami zainteresovanými na výchovno-vzdelávacom procese. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) si dokáže vytvoriť vhodné doplnkové učebné materiály a pomôcky. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vie sa orientovať v súčasných trendoch aplikovanej lingvistiky.

Anglický jazyk v odbornej komunikácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program anglistika
študijný program rigorózne konanie
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Magisterský študijný program Anglický jazyk v odbornej komunikácii je atraktívnym programom, ktorý zohľadňuje aktuálne požiadavky prepojenia kvalitnej jazykovej prípravy s praktickými zručnosťami. Študenti programu sa venujú problematike odbornej terminológie, interpersonálnej komunikácie a nadobúdajú adekvátne manažérske schopnosti a vedomosti o princípoch podnikania.

Charakteristika študijného programu

Neučiteľský jednoodborový študijný program AJOK ponúka možnosť spoznať anglický jazyk z pohľadu kultúrneho, literárneho, lingvistického, právneho, počítačového, podnikateľského a prekladateľského. Pripravuje na širokú škálu možných zamestnaní v podnikateľskej a komerčnej sfére doma aj v zahraničí, všade, kde sa pracuje s anglickým jazykom na odbornej rovine. V rámci reflektovania aktuálnych potrieb praxe obsahuje štúdium sociolingvistických, pragmatických a sémantických aspektov jazyka, odbornú komunikáciu (register práva a obchodu), vybrané témy zo všeobecnej, aplikovanej a počítačovej lingvistiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. V cudzom jazyku ovláda pojmový aparát informačných technológií a ich aplikáciu v praxi. Má základné poznatky z interpersonálnej komunikácie a mediálnych systémov. V praxi nachádza uplatnenie ako výkonný pracovník vo firemnej sfére, v organizáciách typu „call centra“, vo firmách orientovaných na IT, v útvaroch štátnej správy. Je kvalifikovaný na prácu v zahraničí, vzhľadom na bilingválnosť sa úspešne uplatní v tímoch medzinárodných projektov a rôznych foriem medzinárodnej spolupráce v rámci malého a stredného podnikania.

Anglický jazyk v odbornej komunikácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program anglistika
študijný program rigorózne konanie
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Magisterský študijný program Anglický jazyk v odbornej komunikácii je atraktívnym programom, ktorý zohľadňuje aktuálne požiadavky prepojenia kvalitnej jazykovej prípravy s praktickými zručnosťami. Študenti programu sa venujú problematike odbornej terminológie, interpersonálnej komunikácie a nadobúdajú adekvátne manažérske schopnosti a vedomosti o princípoch podnikania.

Charakteristika študijného programu

Neučiteľský jednoodborový študijný program AJOK ponúka možnosť spoznať anglický jazyk z pohľadu kultúrneho, literárneho, lingvistického, právneho, počítačového, podnikateľského a prekladateľského. Pripravuje na širokú škálu možných zamestnaní v podnikateľskej a komerčnej sfére doma aj v zahraničí, všade, kde sa pracuje s anglickým jazykom na odbornej rovine. V rámci reflektovania aktuálnych potrieb praxe obsahuje štúdium sociolingvistických, pragmatických a sémantických aspektov jazyka, odbornú komunikáciu (register práva a obchodu), vybrané témy zo všeobecnej, aplikovanej a počítačovej lingvistiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. V cudzom jazyku ovláda pojmový aparát informačných technológií a ich aplikáciu v praxi. Má základné poznatky z interpersonálnej komunikácie a mediálnych systémov. V praxi nachádza uplatnenie ako výkonný pracovník vo firemnej sfére, v organizáciách typu „call centra“, vo firmách orientovaných na IT, v útvaroch štátnej správy. Je kvalifikovaný na prácu v zahraničí, vzhľadom na bilingválnosť sa úspešne uplatní v tímoch medzinárodných projektov a rôznych foriem medzinárodnej spolupráce v rámci malého a stredného podnikania.

Anglistika

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Doktorandské štúdium

Charakteristika študijného programu

Charakter a odborné zameranie študijného programu vyjadrujú nosné a ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru. Tieto sú viazané jednak na povinné predmety ako sú filozofické problémy humanitných a spoločenských vied, etika výskumu, metodológia jazykovedy alebo literárnej vedy, teórie a koncepcie vo svetovej jazykovede alebo v literárnej vede, a tiež povinne voliteľné predmety ako sú psycholingvistika, sociolingvistika, literárna kritika, analýza odborného a umeleckého textu. Prostredníctvom výberových prednášok ponúkame doktorandom rozšírenie a doplnenie poznatkov z oblasti príbuzných disciplín a zároveň stretnutie s významnými osobnosťami v odbore. Významnou súčasťou doktorandského programu je vedecká časť, ktorá smeruje k profesijnému rozvoju doktorandov. Tu sa kladie dôraz najmä na publikácie v časopisoch evidovaných v renomovaných databázach, vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách, ostatné vedecké príspevky a citácie, aktívnu účasť na vedeckých odborných podujatiach doma a v zahraničí, skúsenosti s organizovaním vedeckých odborných podujatí, ako aj na prípravu a riešenie medzinárodných a domácich projektov vedeckého alebo vzdelávacieho charakteru. Celkové zameranie a štruktúra doktorandského študijného programu smeruje k výchove zrelej vedeckej osobnosti s komplexom špecifických teoretických vedomostí a praktických zručností, ktorá efektívne pôsobí v danej akademickej komunite.

Uplatnenie absolventov

Absolvent získava vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Anglistika. Počas doktorandského štúdia si kvantitatívne i kvalitatívne prehlbuje vedomosti z oblasti lingvistiky, kultúrnych štúdií, resp. literatúry, vyprofiluje sa na odborníka v špecifickej oblasti výskumu, ktorá úzko súvisí so zvolenou témou dizertačnej práce. Osvojuje si najnovšie teoretické koncepcie a metodologické trendy v oblasti lingvistického výskumu súčasného anglického jazyka, sociolingvistické a pragmatické súvislosti otvoreného systému anglického jazyka, jeho vývinu a dialektológie. Doktorand sa tiež môže sústrediť na problematiku kulturologickú alebo literárno-vednú v anglofónnom kontexte.

Anglistika

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Doktorandské štúdium

Charakteristika študijného programu

Charakter a odborné zameranie študijného programu vyjadrujú nosné a ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru. Tieto sú viazané jednak na povinné predmety ako sú filozofické problémy humanitných a spoločenských vied, etika výskumu, metodológia jazykovedy alebo literárnej vedy, teórie a koncepcie vo svetovej jazykovede alebo v literárnej vede, a tiež povinne voliteľné predmety ako sú psycholingvistika, sociolingvistika, literárna kritika, analýza odborného a umeleckého textu. Prostredníctvom výberových prednášok ponúkame doktorandom rozšírenie a doplnenie poznatkov z oblasti príbuzných disciplín a zároveň stretnutie s významnými osobnosťami v odbore. Významnou súčasťou doktorandského programu je vedecká časť, ktorá smeruje k profesijnému rozvoju doktorandov. Tu sa kladie dôraz najmä na publikácie v časopisoch evidovaných v renomovaných databázach, vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách, ostatné vedecké príspevky a citácie, aktívnu účasť na vedeckých odborných podujatiach doma a v zahraničí, skúsenosti s organizovaním vedeckých odborných podujatí, ako aj na prípravu a riešenie medzinárodných a domácich projektov vedeckého alebo vzdelávacieho charakteru. Celkové zameranie a štruktúra doktorandského študijného programu smeruje k výchove zrelej vedeckej osobnosti s komplexom špecifických teoretických vedomostí a praktických zručností, ktorá efektívne pôsobí v danej akademickej komunite.

Uplatnenie absolventov

Absolvent získava vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Anglistika. Počas doktorandského štúdia si kvantitatívne i kvalitatívne prehlbuje vedomosti z oblasti lingvistiky, kultúrnych štúdií, resp. literatúry, vyprofiluje sa na odborníka v špecifickej oblasti výskumu, ktorá úzko súvisí so zvolenou témou dizertačnej práce. Osvojuje si najnovšie teoretické koncepcie a metodologické trendy v oblasti lingvistického výskumu súčasného anglického jazyka, sociolingvistické a pragmatické súvislosti otvoreného systému anglického jazyka, jeho vývinu a dialektológie. Doktorand sa tiež môže sústrediť na problematiku kulturologickú alebo literárno-vednú v anglofónnom kontexte.

Etnológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Etnológia
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Tu sa dozviete ďalšie potrebné informácie o štúdiu na našej katedre

Charakteristika študijného programu

Študijný odbor etnológia skúma vývin socio-kultúrnej reality rozmanitých spoločenských skupín. Prostredníctvom kvalitatívnych aj kvantitatívnych metód výskumu v lokálnych a regionálnych kontextoch ich fungovania. V bakalárskom programe je dôraz kladený na tieto nosné témy: dejiny a teoreticko-metodologické aspekty etnológie, folkloristiky, etnomuzikológie a etnochoreológie, metódy a techniky terénneho výskumu, materiálnu kultúru a technológie, socionormatívnu kultúru, sociálne vzťahy a spoločenskú organizáciu, tradičné umenie, slovesnú a hudobnú folkloristiku, etnické teórie a kultúrno-spoločenské charakteristiky etnických minorít na Slovensku, urbánnu etnológiu. Súčasťou jadra študijného plánu je terénny výskum, ktorý predpokladá prípravu projektov a ich realizáciu. Dôležitou zložkou študijného plánu je odborná prax, počas ktorej študenti nadobúdajú priame skúsenosti s aplikáciou svojich zručností a znalostí v praxi, tiež získavajú dôležité kontakty. K dobrej orientácii v odbore je nevyhnutné ovládanie cudzích jazykov. Ich výučba je zakotvená v študijnom pláne.

Uplatnenie absolventov

malickova says:Absolvent študijného programu etnológia (1. stupeň) dokáže na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti o tradičnej materiálnej, duchovnej, sociálnej kultúre, o hudobnom, tanečnom a slovesnom folklóre, ako aj o súčasných trendoch vývinu každodennej kultúry. Má vedomosti o akulturačných procesoch a problematike medzietnického spolužitia, vie sa zorientovať v kultúrnych špecifikách v lokálnych a regionálnych podmienkach. Ovládaním kvalitatívnych výskumných metód a techník etnologického a folkloristického výskumu prispieva ku kvalitnejším a kvalifikovanejším riešeniam problémov v sociálnej a kultúrnej sfére. Vďaka odbornej praxi získava potrebné zručnosti v rôznych kultúrnych inštitúciách.

Etnológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Etnológia
rigorózne konanie
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Tu sa dozviete ďalšie potrebné informácie o štúdiu na našej katedre

Charakteristika študijného programu

Študijný program Etnológia (2. stupeň) prehlbuje znalosti študentov v oblasti najnovších teoretických a metodologických trendov vedného odboru ako aj v príbuzných vedných disciplínach. Podporuje študentov v riešení náročnejších výskumných projektov týkajúcich sa rôznych oblastí kultúrno-spoločenskej reality. Rozhľad absolventov sa rozširuje o vybrané fenomény a problémy súčasnej európskej etnológie a mimoeurópskych spoločenstiev. Špecifikom je akcent na poznávanie metód vizuálnej antropológie. V oblasti etnomuzikológie a etnochoreológie je pozornosť venovaná európskym aj mimoeurópskym kontextom vývoja hudobno-tanečných prejavov. Študijný program kladie veľký dôraz na získavanie takých zručností a vedomostí, ktoré študentom umožnia plnohodnotné využitie širokej škály dokumentačných techník aj riadenie alebo participáciu na riešení komplexnejších výskumných projektov.

Uplatnenie absolventov

malickova says:Absolventi odboru Etnológia (2. stupeň) sú spôsobilí vykonávať prácu v základnom aj aplikovanom výskume, v štátnej a verejnej sfére, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v masmédiách, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska, v sociálnej práci najmä s marginalizovanými skupinami. Absolvent je schopný na dostatočnej úrovni komunikovať aj vysvetľovať svoje znalosti a závery výskumnej práce nezainteresovanému publiku aj prezentovať ich na vedeckom fóre.

Hudobná a tanečná folkloristika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra etnológie a folkloristiky
Informácie Tu sa dozviete ďalšie potrebné informácie o štúdiu na našej katedre

Charakteristika študijného programu

Štúdium je profilované na poskytnutie vzdelania z odboru etnológia s dôrazom na jej subdisciplinárnu formu – folkloristiku, ktorej ťažiskovým predmetom skúmania sú hudobno-tanečno-slovesné prejavy v ich lokálnych a regionálnych podobách. Jednotlivé kurzy sú zamerané na rozmanité výskumné a metodologické problémy etnochoreológie a etnomuzikológie a na vybrané aspekty vývoja kultúry a spôsobu života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska, kultúru etnických menšín a materiálnu kultúru, vrátane problematiky ľudového odevu. Špecifikom študijného odboru je dôraz na kultiváciu schopnosti využiť získané vedomosti v praxi, či v pedagogickom procese (študijné plány obsahujú teoretické aj prakticky zmerané predmety venované ľudovej hudbe a tancu). Súčasťou jadra študijného plánu je tiež terénny výskum. Ide o niekoľkodenný výskumný pobyt študentov vo vybranej lokalite, ktorého spracovanie finalizujú v záverečnej práci a ďalších typoch vedeckých výstupov.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/-ka štúdia etnológie je spôsobilý/-lá vykonávať prácu v nasledovných profesijných oblastiach: vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v masmédiách, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska.

Anglický jazyk a kultúra v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Edita Gromová
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Anglický jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje možnosť oboznámiť sa so základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti translatológie, dejín a vývoja prekladu, tlmočenia a ich metód. Študent po jeho absolvovaní používa oba jazyky na vysokej praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe, ako aj literatúru písanú v ich jazykoch. Ovláda tiež základné inštrumentárium, t.j. stratégie a metódy na realizáciu interlingválneho transferu so základnou znalosťou odborného jazyka v oblasti práva, ekonómie a európskych inštitúcií.
Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pôsobia pedagógovia s bohatou prekladateľskou a tlmočníckou praxou, ktorí zároveň participujú na významných domácich i medzinárodných výskumných projektoch z oblasti prekladu a tlmočenia, počítačovej lingvistiky, strojového či audiovizuálneho prekladu a i. Výučba sa realizuje v špičkovo vybavených učebniach a špecializovaných laboratóriách na tlmočenie a preklad.

Uplatnenie absolventov

 • prekladateľ odborných textov
 • tlmočník odborného diskurzu
 • jazykový a interkultúrny mediátor
 • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník medzinárodných inštitúcií
 • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník - sprievodca

Ruský jazyk a kultúra v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Natália Muránska, PhD.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje možnosť oboznámiť sa so základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti translatológie, dejín a vývoja prekladu, tlmočenia a ich metód. Študent po jeho absolvovaní používa oba jazyky na vysokej praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe, ako aj literatúru písanú v ich jazykoch. Ovláda tiež základné inštrumentárium, t.j. stratégie a metódy na realizáciu interlingválneho transferu so základnou znalosťou odborného jazyka v oblasti práva, ekonómie a európskych inštitúcií.
Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pôsobia pedagógovia s bohatou prekladateľskou a tlmočníckou praxou, ktorí zároveň participujú na významných domácich i medzinárodných výskumných projektoch z oblasti prekladu a tlmočenia, počítačovej lingvistiky, strojového či audiovizuálneho prekladu a i. Výučba sa realizuje v špičkovo vybavených učebniach a špecializovaných laboratóriách na tlmočenie a preklad.

Uplatnenie absolventov

 • prekladateľ odborných textov
 • tlmočník odborného diskurzu
 • jazykový a interkultúrny mediátor
 • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník medzinárodných inštitúcií
 • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník - sprievodca

Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Peter Kopecký, CSc.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Francúzsky jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje možnosť oboznámiť sa so základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti translatológie, dejín a vývoja prekladu, tlmočenia a ich metód. Študent po jeho absolvovaní používa oba jazyky na vysokej praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe, ako aj literatúru písanú v ich jazykoch. Ovláda tiež základné inštrumentárium, t.j. stratégie a metódy na realizáciu interlingválneho transferu so základnou znalosťou odborného jazyka v oblasti práva, ekonómie a európskych inštitúcií.
Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pôsobia pedagógovia s bohatou prekladateľskou a tlmočníckou praxou, ktorí zároveň participujú na významných domácich i medzinárodných výskumných projektoch z oblasti prekladu a tlmočenia, počítačovej lingvistiky, strojového či audiovizuálneho prekladu a i. Výučba sa realizuje v špičkovo vybavených učebniach a špecializovaných laboratóriách na tlmočenie a preklad.

Uplatnenie absolventov

 • prekladateľ odborných textov
 • tlmočník odborného diskurzu
 • jazykový a interkultúrny mediátor
 • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník medzinárodných inštitúcií
 • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník - sprievodca

Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Nemecký jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje možnosť oboznámiť sa so základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti translatológie, dejín a vývoja prekladu, tlmočenia a ich metód. Študent po jeho absolvovaní používa oba jazyky na vysokej praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe, ako aj literatúru písanú v ich jazykoch. Ovláda tiež základné inštrumentárium, t.j. stratégie a metódy na realizáciu interlingválneho transferu so základnou znalosťou odborného jazyka v oblasti práva, ekonómie a európskych inštitúcií.
Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pôsobia pedagógovia s bohatou prekladateľskou a tlmočníckou praxou, ktorí zároveň participujú na významných domácich i medzinárodných výskumných projektoch z oblasti prekladu a tlmočenia, počítačovej lingvistiky, strojového či audiovizuálneho prekladu a i. Výučba sa realizuje v špičkovo vybavených učebniach a špecializovaných laboratóriách na tlmočenie a preklad.

Uplatnenie absolventov

 • prekladateľ odborných textov
 • tlmočník odborného diskurzu
 • jazykový a interkultúrny mediátor
 • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník medzinárodných inštitúcií
 • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník - sprievodca

Anglický jazyk a kultúra

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy Rigorózne konanie
Doktorandské štúdium
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Štúdium poskytuje široké teoretické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, študent po jeho úspešnom ukončení ovláda komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokáže adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov, t. j. umeleckých, odborných, novinárskych, reklamných či už v písomnej alebo ústnej forme. Perfektne ovláda všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho ako aj simultánneho tlmočenia. Dosiahol vysoký stupeň jazykovej kompetencie v materinskom ako aj cudzom jazyku, prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si právne a hospodárske aspekty prekladu ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia. Absolvent získal hlboké znalosti z cudzieho jazyka a literatúry, ktoré mu umožnia uplatniť sa v rámci širokej aplikácie. Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pôsobia pedagógovia s bohatou prekladateľskou a tlmočníckou praxou, ktorí zároveň participujú na významných domácich i medzinárodných výskumných projektoch z oblasti prekladu a tlmočenia, počítačovej lingvistiky, strojového či audiovizuálneho prekladu a i. Výučba sa realizuje v špičkovo vybavených učebniach a špecializovaných laboratóriách na tlmočenie a preklad.

Uplatnenie absolventov

 • prekladateľ odborných textov
 • tlmočník odborného diskurzu
 • jazykový a interkultúrny mediátor
 • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník medzinárodných inštitúcií
 • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník - sprievodca

Ruský jazyk a kultúra

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Natália Muránska, PhD.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy Rigorózne konanie
Doktorandské štúdium
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Štúdium poskytuje široké teoretické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, študent po jeho úspešnom ukončení ovláda komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokáže adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov, t. j. umeleckých, odborných, novinárskych, reklamných či už v písomnej alebo ústnej forme. Perfektne ovláda všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho ako aj simultánneho tlmočenia. Dosiahol vysoký stupeň jazykovej kompetencie v materinskom ako aj cudzom jazyku, prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si právne a hospodárske aspekty prekladu ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia. Absolvent získal hlboké znalosti z cudzieho jazyka a literatúry, ktoré mu umožnia uplatniť sa v rámci širokej aplikácie. Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pôsobia pedagógovia s bohatou prekladateľskou a tlmočníckou praxou, ktorí zároveň participujú na významných domácich i medzinárodných výskumných projektoch z oblasti prekladu a tlmočenia, počítačovej lingvistiky, strojového či audiovizuálneho prekladu a i. Výučba sa realizuje v špičkovo vybavených učebniach a špecializovaných laboratóriách na tlmočenie a preklad.

Uplatnenie absolventov

 • prekladateľ odborných textov
 • tlmočník odborného diskurzu
 • jazykový a interkultúrny mediátor
 • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník medzinárodných inštitúcií
 • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník - sprievodca

Slovenský jazyk a kultúra

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. Mgr. Martin Pukanec, PhD.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy Rigorózne konanie
Doktorandské štúdium
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Štúdium poskytuje široké teoretické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, študent po jeho úspešnom ukončení ovláda komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokáže adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov, t. j. umeleckých, odborných, novinárskych, reklamných či už v písomnej alebo ústnej forme. Perfektne ovláda všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho ako aj simultánneho tlmočenia. Dosiahol vysoký stupeň jazykovej kompetencie v materinskom ako aj cudzom jazyku, prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si právne a hospodárske aspekty prekladu ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia. Absolvent získal hlboké znalosti z cudzieho jazyka a literatúry, ktoré mu umožnia uplatniť sa v rámci širokej aplikácie. Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pôsobia pedagógovia s bohatou prekladateľskou a tlmočníckou praxou, ktorí zároveň participujú na významných domácich i medzinárodných výskumných projektoch z oblasti prekladu a tlmočenia, počítačovej lingvistiky, strojového či audiovizuálneho prekladu a i. Výučba sa realizuje v špičkovo vybavených učebniach a špecializovaných laboratóriách na tlmočenie a preklad.

Uplatnenie absolventov

 • prekladateľ odborných textov
 • tlmočník odborného diskurzu
 • jazykový a interkultúrny mediátor
 • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník medzinárodných inštitúcií
 • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník - sprievodca

Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Peter Kopecký, CSc.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy Rigorózne konanie
Doktorandské štúdium
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Štúdium poskytuje široké teoretické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, študent po jeho úspešnom ukončení ovláda komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokáže adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov, t. j. umeleckých, odborných, novinárskych, reklamných či už v písomnej alebo ústnej forme. Perfektne ovláda všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho ako aj simultánneho tlmočenia. Dosiahol vysoký stupeň jazykovej kompetencie v materinskom ako aj cudzom jazyku, prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si právne a hospodárske aspekty prekladu ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia. Absolvent získal hlboké znalosti z cudzieho jazyka a literatúry, ktoré mu umožnia uplatniť sa v rámci širokej aplikácie. Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pôsobia pedagógovia s bohatou prekladateľskou a tlmočníckou praxou, ktorí zároveň participujú na významných domácich i medzinárodných výskumných projektoch z oblasti prekladu a tlmočenia, počítačovej lingvistiky, strojového či audiovizuálneho prekladu a i. Výučba sa realizuje v špičkovo vybavených učebniach a špecializovaných laboratóriách na tlmočenie a preklad.

Uplatnenie absolventov

 • prekladateľ odborných textov
 • tlmočník odborného diskurzu
 • jazykový a interkultúrny mediátor
 • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník medzinárodných inštitúcií
 • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník - sprievodca

História – Archeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. (história)
prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.(archeológia)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program  - história
magisterský študijný program - archeológia
Pracovisko Katedra histórie
Katedra archeológie FF UKF v Nitre
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni (archeológia)

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program je prienikom oboch študijných odborov (história a archeológia). Absolventi získajú základné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti. Študijný program je zostavený tak, aby v rámci Histórie poskytol študentovi odborné vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia odboru i príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru pravekými dejinami počnúc a modernými dejinami končiac. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odboru. Absolvent nadobudne zároveň základné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti aj z Archeológie. Bude ovládať terminológiu odboru, deskripciu a základné analytické postupy spracovania archeologických kontextov a nálezov, základnú interpretáciu trojrozmerného materiálu a nálezovej situácie s náležitým chronologickým a kultúrnym zaradením. Získa prehľad aj o interdisciplinárnom prepojení archeológie a spozná základné legislatívne normy ochrany pamiatkového fondu a realizácie archeologických výskumov.

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa môžu uplatniť v kultúrnych inštitúciách zameraných na archeológiu a históriu, ako sú múzeá a galérie, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach. Sú schopní vykonávať odborné práce v historických knižniciach, v pamiatkových inštitúciách, resp. vedeckých pracoviskách.

Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy Rigorózne konanie
Doktorandské štúdium
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Štúdium poskytuje široké teoretické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, študent po jeho úspešnom ukončení ovláda komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokáže adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov, t. j. umeleckých, odborných, novinárskych, reklamných či už v písomnej alebo ústnej forme. Perfektne ovláda všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho ako aj simultánneho tlmočenia. Dosiahol vysoký stupeň jazykovej kompetencie v materinskom ako aj cudzom jazyku, prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si právne a hospodárske aspekty prekladu ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia. Absolvent získal hlboké znalosti z cudzieho jazyka a literatúry, ktoré mu umožnia uplatniť sa v rámci širokej aplikácie. Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pôsobia pedagógovia s bohatou prekladateľskou a tlmočníckou praxou, ktorí zároveň participujú na významných domácich i medzinárodných výskumných projektoch z oblasti prekladu a tlmočenia, počítačovej lingvistiky, strojového či audiovizuálneho prekladu a i. Výučba sa realizuje v špičkovo vybavených učebniach a špecializovaných laboratóriách na tlmočenie a preklad.

Uplatnenie absolventov

 • prekladateľ odborných textov
 • tlmočník odborného diskurzu
 • jazykový a interkultúrny mediátor
 • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník medzinárodných inštitúcií
 • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník - sprievodca

Translatológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
prof. PhDr. Peter Kopecký, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Študijný program translatológia nadväzuje na magisterský študijný program prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa stáva odborníkom v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, študijný program translatológia. Ovláda vedecké metódy výskumu translatológie na všeobecnej úrovni prekladateľských a tlmočníckych činností alebo na úrovni dvoch konkrétnych pracovných jazykov. Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti translatológie, osvojí si zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, schopnosť vnímať etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých fórach, prispieť k rozvoju študijného odboru aj s ohľadom na prax.
Absolvent tretieho stupňa študijného programu translatológia sa uplatní na vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracoviskách, ktoré majú translatologické, resp. príbuzné zameranie (domáce aj zahraničné univerzity a ústavy akadémie vied).

Translatológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
prof. PhDr. Peter Kopecký, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Študijný program translatológia nadväzuje na magisterský študijný program prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa stáva odborníkom v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, študijný program translatológia. Ovláda vedecké metódy výskumu translatológie na všeobecnej úrovni prekladateľských a tlmočníckych činností alebo na úrovni dvoch konkrétnych pracovných jazykov. Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti translatológie, osvojí si zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, schopnosť vnímať etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých fórach, prispieť k rozvoju študijného odboru aj s ohľadom na prax.
Absolvent tretieho stupňa študijného programu translatológia sa uplatní na vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracoviskách, ktoré majú translatologické, resp. príbuzné zameranie (domáce aj zahraničné univerzity a ústavy akadémie vied).

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, CSc. (spolugarant za slovenský jazyk a literatúru)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného plánu korešpondujú s opisom študijného odboru učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii).
Úvodné disciplíny sú zamerané na oboznámenie sa študentov s lingvistickým a literárnovedným pojmovým a terminologickým aparátom. V nadväznosti na úvodné dis¬ciplíny sa pokračuje v sprostredkovávaní poznatkov z oblasti ortografie, fonetiky a fonológie slovenského jazyka, ortoepie, lexikológie a frazeológie. Oblasť slovenskej literatúry ponúka študentom základné poznatky z teórie literatúry a interpretácie umeleckého textu a poznatky zo staršej slovenskej literatúry a literatúry 1. polovice 19. storočia. V ďalšom roku štúdia sa v lingvistike prehlbujú vedomosti z morfológie a syntaxe slovenského jazyka ako aj z dejín spisovnej slovenčiny. Dôležitou disciplínou v intenciách druhého ročníka je aj jazyková kultúra, ktorej úlohou je kultivovať a precizovať jazykový prejav študentov slovenského jazyka a literatúry. Poznávanie slovenskej literatúry v druhom ročníku otvára slovenská literatúra 2. polovice 19. storočia. Nasledujú prednášky a seminárne cvičenia zo slovenskej literatúry 1. polovice 20. storočia. V druhom ročníku študenti získavajú aj zaujímavé poznatky z povinne voliteľných predmetov napr. z literárneho zemepisu, teórie metafory, resp. z textológie. študenti prednášky a semináre zo syntaxe a štylistiky slovenského jazyka, teórie žánrov a dejín slovenskej literatúry 2. polovice 20. storočia a literatúry pre deti a mládež, podľa katedrovej ponuky si študenti vyberú slovanský jazyk. Zoznámia sa so základnými poznatkami z oblasti teórie vyučovanie slovenského jazyka a literatúry.
V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu UAP v špecializácii slovenský jazyk a literatúra získa základné poznatky z vied o základoch teórie výchovy a vzdelávania, ako aj z odboru slovenský jazyk a literatúra. Absolvent 1. stupňa štúdia odboru sa profiluje ako tvorivá osobnosť schopná na zodpovedajúcom stupni teoreticky nadobudnúť, tvorivo integrovať a prakticky uplatniť hlavné poznatky predovšetkým z lingvistických a literárnovedných, dejinných a kultúrno-umeleckých odborov, a to v symbióze slovenských osobitostí, slovanských príbuzností a medzinárodných súvislostí.

Editorstvo a vydavateľská prax

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Slovenský jazyk a literatúra
magisterský študijný program Editorstvo a vydavateľská prax
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry

Charakteristika študijného programu

Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní odborných vedomostí a rečových zručností. V prvom roku štúdia sa študenti oboznamujú v rámci úvodných prednášok s disciplínami, ktorých úlohou je oboznámiť študentov s problematikou médií a mediálnej komunikácie, základmi editorstva a upevniť ich vedomosti a praktické zručnosti zo slovenského jazyka. Úlohou týchto disciplín je oboznámiť študentov s problematikou ortografie, lexikológie, tvorby a analýzy písaného textu. Disciplíny zo slovenskej literatúry ponúkajú študentovi kvalifikované poznatky z teórie literatúry, interpretácie umeleckého textu a staršej slovenskej literatúry. Získané vedomosti z menovaných oblastí sú kvalifikovaným predpokladom k otvoreniu získavania editorských a vydavateľských kompetencií. Z oblasti počítačovej grafiky a úpravy textu postupne nadobudne teoretické vedomosti a praktické zručnosti z grafiky textu a grafickej redakcie publikácie.
Druhý ročník štúdia ponúka rozšírenie a prehĺbenie vedomostí z oblasti knižnej kultúry a z oblasti fungovania edičnej a vydavateľskej praxe na Slovensku. Disciplíny zo slovenského jazyka, v rámci ktorého si študent napr. kóduje poznatky z oblasti morfológie, frazeológie, štylistiky, prehlbujú jeho vedomosti z lingvistiky. Z oblasti slovenskej literatúry (teórie a dejín slovenskej literatúry 19. a 20. storočia) preniká k hlbšiemu pochopenie vývinových premien slovenskej literatúry z diachrónneho hľadiska. Získané vedomosti z menovaných oblastí postupne začínajú vytvárať reálne predpoklady k vypracovaniu záverečnej práce.
V treťom roku štúdia završujú študenti absorbovanie poznatkov študijného programu editorstvo a vydavateľská prax. Venujú sa problematike paleografie, štylistike slovenského jazyka, redakčným praktikám, sociolingvistike a psycholingvistike, slovenskej literatúre 20. storočia a zároveň vstupuje do poznania médií a ich fungovania v kultúre.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu editorstvo a vydavateľská prax ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania a predpokladá sa jeho uplatnenie v oblasti široko chápanej knižnej kultúry: Absolventi bakalárskeho stupňa sú spôsobilí uplatniť sa v praxi:
a) editori, textológovia a korektori, kvalifikovaní pracovníci pripravujúci vydanie knižných publikácií,
b) v kultúrnych a reklamných agentúrach,
c) v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v masmédiách a vydavateľstvách,
d) v treťom sektore a mimovládnych organizáciách,
e) v umelecko-kreatívnych odvetviach zameraných na vydávanie tlačovín v tom najširšom slova zmysle.

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne štúdium (PhDr. alebo PaedDr.)
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry

Charakteristika študijného programu

Úvodné disciplíny sú zamerané na oboznámenie sa študentov s lingvistickým a literárnovedným pojmovým a terminologickým aparátom. V nadväznosti na úvodné dis¬ciplíny sa pokračuje v sprostredkovávaní poznatkov z oblasti ortografie, fonetiky a fonológie slovenského jazyka, ortoepie, lexikológie a frazeológie. Oblasť slovenskej literatúry ponúka študentom základné poznatky z teórie literatúry a interpretácie umeleckého textu a poznatky zo staršej slovenskej literatúry a literatúry 1. polovice 19. storočia. V ďalšom roku štúdia sa v lingvistike prehlbujú vedomosti z morfológie a syntaxe slovenského jazyka ako aj z dejín spisovnej slovenčiny. Dôležitou disciplínou v intenciách druhého ročníka je aj jazyková kultúra, ktorej úlohou je kultivovať a precizovať jazykový prejav študentov slovenského jazyka a literatúry. Poznávanie slovenskej literatúry v druhom ročníku otvára slovenská literatúra 2. polovice 19. storočia. Nasledujú prednášky a seminárne cvičenia zo slovenskej literatúry 1. polovice 20. storočia. V druhom ročníku študenti získavajú aj zaujímavé poznatky z povinne voliteľných predmetov napr. z literárneho zemepisu, teórie metafory, resp. z textológie. Počas štúdia absolvujú študenti prednášky a semináre zo syntaxe a štylistiky slovenského jazyka, teórie žánrov a dejín slovenskej literatúry 2. polovice 20. storočia a literatúry pre deti a mládež, podľa katedrovej ponuky si študenti vyberú slovanský jazyk. Zoznámia sa so základnými poznatkami z oblasti teórie vyučovanie slovenského jazyka a literatúry.
Študent rozširuje aj vedomosti z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu, ktoré nadväzujú na predmety prvého stupňa štúdia študijného programu. Prehlbuje svoje učiteľské kompetencie absolvovaním niekoľkých cyklov pedagogických praxí v školskom prostredí.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu UAP v špecializácii slovenský jazyk a literatúra získa základné poznatky z vied o základoch teórie výchovy a vzdelávania, ako aj z odboru slovenský jazyk a literatúra. Absolvent 2. stupňa štúdia odboru sa profiluje ako tvorivá osobnosť schopná na zodpovedajúcom stupni teoreticky nadobudnúť, tvorivo integrovať a prakticky uplatniť hlavné poznatky predovšetkým z lingvistických a literárnovedných, dejinných a kultúrno-umeleckých odborov, a to v symbióze slovenských osobitostí, slovanských príbuzností a medzinárodných súvislostí.

Slovenský jazyk a literatúra

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne štúdium (PhDr.)
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného plánu korešpondujú s opisom študijného odboru jednoodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry Úvodné disciplíny sú zamerané na oboznámenie sa študentov s lingvistickým a literárnovedným pojmovým a terminologickým aparátom. V nadväznosti na úvodné dis¬ciplíny sa pokračuje v sprostredkovávaní poznatkov z oblasti ortografie, fonetiky a fonológie slovenského jazyka, ortoepie, lexikológie a frazeológie. Oblasť slovenskej literatúry ponúka študentom základné poznatky z teórie literatúry a interpretácie umeleckého textu a poznatky zo staršej slovenskej literatúry a literatúry 1. polovice 19. storočia. V ďalšom roku štúdia sa v lingvistike prehlbujú vedomosti z morfológie a syntaxe slovenského jazyka ako aj z dejín spisovnej slovenčiny. Dôležitou disciplínou v intenciách druhého ročníka je aj jazyková kultúra, ktorej úlohou je kultivovať a precizovať jazykový prejav študentov slovenského jazyka a literatúry. Poznávanie slovenskej literatúry v druhom ročníku otvára slovenská literatúra 2. polovice 19. storočia. Nasledujú prednášky a seminárne cvičenia zo slovenskej literatúry 1. polovice 20. storočia. V druhom ročníku študenti získavajú aj zaujímavé poznatky z povinne voliteľných predmetov napr. z literárneho zemepisu, teórie metafory, resp. z textológie. Počas štúdia absolvujú študenti prednášky a semináre zo syntaxe a štylistiky slovenského jazyka, teórie žánrov a dejín slovenskej literatúry 2. polovice 20. storočia a literatúry pre deti a mládež, podľa katedrovej ponuky si študenti vyberú slovanský jazyk. Zoznámia sa so základnými poznatkami z oblasti teórie vyučovanie slovenského jazyka a literatúry.

Uplatnenie absolventov

Od absolventov odboru slovenský jazyk v druhom stupni štúdia sa očakávajú tieto vedomosti a zručnosti:
- teoretické a praktické ovládanie slovenského spisovného jazyka na úrovni súčasného vedeckého poznania a základné znalosti z teórie jazyka;
- schopnosť hodnotiť jazykové javy z hľadiska teórie a praxe jazykovej kultúry, ako aj dynamiky súčasného slovenského jazyka;
- schopnosť komplexne jazykovo (t. j. z gramatickej, zvukovej a štylistickej stránky) hodnotiť, analyzovať a interpretovať jazykové texty najrozličnejšej proveniencie, tieto analýzy prehĺbiť z pragmalingvistického a kognitívneho hľadiska.
- absolvent ďalej nadobúda vedomosti z literárnohistorickej oblasti, pričom dôraz sa kladie na vývinové (príčinné a vzťahové) súvislosti slovenskej (a podporne aj svetovej literatúry), v literárnoteoretickej a literárnokritickej oblasti zasa na nadobudnutie spôsobilostí interpretovať a hodnotiť literatúru (literárne dielo).
Praktické zručnosti Schopnosť komplexne jazykovo (t. j. z gramatickej, zvukovej a štylistickej stránky) hodnotiť a upravovať jazykové komunikáty na vedeckej úrovni. V praktickej časti prípravy prevláda aplikačný zreteľ, ako aj zreteľ kultúrnotvorný. Oba smerujú k úspešnému uplatneniu absolventa v jazykovednej, jazykovej a literárnovzdelávacej práci, prípadne aj v rôznych spoločensko-kultúrnych a výchovných oblastiach.

Editorstvo a vydavateľská prax

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne štúdium (PhDr.)
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry

Charakteristika študijného programu

Produkcia kníh nie je len integrálnou zložkou spoločenského systému modernej spoločnosti, ale aj obrazom kvality jej kultúry života. Potreba odbornej prípravy pracovníkov v ostatnom období akosi vypadla zo zorného uhla vysokoškolského vzdelávania. Dôvodom tejto skutočnosti bolo naivné spoliehanie sa na ponuku „operácií“, ktoré producentom a vydavateľom kníh a tlačovín vôbec ponúkali informačné technológie. Dnes, po mnohých negatívnych skúsenostiach, sa opäť ukazuje, že potreba a s tým súvisiaca príprava kvalifikovaných odborníkov (editorov, korektorov a vydavateľov), je nevyhnutná. Vytvorenie študijného programu, ktorý bude jedinečný svojím obsahom, bude zohľadňovať špecifiká oblasti pôsobenia absolventov a bude akceptovať v plnom rozsahu požiadavky trhu práce, nie je jednoduché. Už samotné zaradenie študijného programu prinieslo vážne problémy. Hlbšia interpretácia problematiky jednoznačne vylúčila jeho fungovanie v oblasti študijných odborov knižnično-informačného charakteru, v oblasti informačných technológií či v oblasti archívnictva. Najpríbuznejší študijný odbor, ako sa neskoršie ukázalo, je študijný odbor 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra, ktorý nielen vo svojom korpuse odporúča koncipovanie študijného programu tak, aby jeho absolvent bol pripravený vykonávať povolania, ktoré vyžadujú profesionálne zvládnutie a zaobchádzanie so slovenským jazykom či flexibilne adaptovať jeho odborné znalosti v podmienkach široko chápanej praxe, ale aj základ jeho nosného jadra tvorí textológia – jazykovedná a literárnovedná disciplína študujúca komplexne text diela (jeho vznik, históriu a autorstvo) a vydanie diela tlačou (editorstvo, t.j. úprava a príprava textov na vydanie, vydavateľská prax). Katedra slovenského jazyka literatúry FF UKF disponuje kvalitnou personálnou základňou, odborníkmi, ktorí viac ako 40 rokov, okrem svojej vedeckej a pedagogickej práce, pôsobili vo vydavateľskej sfére profesných vydavateľských inštitúcií, pripravili do tlače, t. j. editorovali, technicky spracovávali texty knižných publikácií.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu editorstvo a vydavateľská prax ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania a predpokladá sa jeho uplatnenie v oblasti široko chápanej knižnej kultúry: Absolventi bakalárskeho stupňa sú spôsobilí uplatniť sa v praxi:
a) editori, textológovia a korektori, kvalifikovaní pracovníci pripravujúci vydanie knižných publikácií,
b) v kultúrnych a reklamných agentúrach, c) v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v masmédiách a vydavateľstvách,
d) v treťom sektore a mimovládnych organizáciách,
e) v umelecko-kreatívnych odvetviach zameraných na vydávanie tlačovín v tom najširšom slova zmysle.

Slovenský jazyk a literatúra

Doktoranský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry

Charakteristika študijného programu

Nosné témy jadra znalostí sú viazané na predmety viažuce sa na teóriu a metodológiu slovenského jazyka. Študijný program je zložený zo študijnej a vedeckej časti. Ťažiskom študijnej časti sú predmety zamerané na dejiny a teórie lingvistiky, porovnávaciu jazykovedu, synchrónnu a diachrónnu jazykovedu . Jadro obsahuje základné rámcové témy, ktoré v priebehu štúdia stanoví školiteľ a ktoré sa prezentujú v rámci predmetu Doktorandské kolokvium. Profil absolventa sa formuje najmä individuálnym štúdiom literatúry určenej školiteľom. Súčasťou študijnej časti sú vzdelávacie aktivity, ktoré anticipujú vyučovaciu, konzultačnú a posudzovateľskú činnosť. Náplňou vedeckej časti je publikačná činnosť, aktívna prezentácia výsledkov na konferenciách, projektová a iná činnosť. K ďalším aktivitám patrí vypracovanie projektu a kapitoly z dizertačnej práce k dizertačnej skúške, vypracovanie dizertačnej práce. Študijný program má adekvátne rozloženie foriem vzdelávania, preferujúce jednak prezenčné formy (semináre a konzultácie) a jednak formy samostatného štúdia.

Uplatnenie absolventov

Absolvent nadobudne predpoklady pre vedeckú prácu v odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra a niektorých príbuzných aplikovaných odboroch. Môže sa uplatniť na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách. Absolvent doktorandského študijného programu získa rozsiahle teoretické vedomosti v danom vednom odbore, ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na inovačné procesy v slovenskom jazykovom areáli, nadobudne tiež metodické schopnosti pre výskumnú prácu. Získa skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a zahraničných vedeckých publikáciách.
Teoretické poznatky
Absolvent odboru (3. stupeň) je spôsobilý samostatne vedecky bádať a prinášať vlastné originálne riešenia v odbore, ovláda metodológiu a metódy v oblasti slovenského jazyka s orientáciou na diachróniu alebo synchróniu a základné komunikačné typy, domény a sféry.
Praktické zručnosti
– je schopný prepojiť teoretické poznatky s praktickými aktivitami a prezentovať výsledky vlastných výskumov a súčasného vývinu vedného študijného odboru vo verejnej komunikácií,
– osvojí si zásady praktickej aplikovateľnosti nadobudnutých teoretických poznatkov.

Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev

Doktoranský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Natália Muránska, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta doktorandského štúdia k získaniu titulu PhD. v oblasti konkrétnej národnej literatúry, ktorej sa týka jeho dizertačná práca, so zameraním na medziliterárne spoločenstvá a procesy. Absolvent získa rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore. Nadobudne tiež metodické schopnosti pre výskumnú prácu.

Charakteristika študijného programu

Charakter a odborné zameranie študijného programu vyjadrujú nosné a ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru. Tieto sú viazané jednak na povinné predmety, ktorými sú filozofické problémy humanitných a spoločenských vied, etika výskumu, porovnávacia literatúra a teória medziliterárnosti, literárna komparatistika a preklad, svetová literatúra, a tiež povinne voliteľné predmety literatúra a kultúra anglofónnych, hispanofónnych a frankofónnych krajín. V predmetoch vybrané kapitoly z literárnej komparatistiky I a II ponúkame doktorandom rozšírenie a doplnenie poznatkov zo špecifických oblastí záujmu jednotlivých pedagógov, ako aj priestor na stretnutia s významnými osobnosťami v odbore. Významnou súčasťou doktorandského programu je vedecká časť, ktorá smeruje k profesijnému rozvoju doktoranda. Tu sa kladie dôraz najmä na publikácie v časopisoch evidovaných vo Web of Science alebo Scopus, vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách, ostatné vedecké príspevky a citácie, na aktívnu účasť na vedeckých odborných podujatiach doma a v zahraničí, skúsenosti s organizovaním vedeckých odborných podujatí, ako aj príprava a riešenie medzinárodných a domácich projektov vedeckého alebo vzdelávacieho charakteru.
Celkové zameranie a štruktúra doktorandského študijného programu smeruje k výchove zrelej vedeckej osobnosti s komplexom špecifických zručností a vedomostí, ktorá efektívne pôsobí v danej akademickej komunite.

Uplatnenie absolventov

Študijný program národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev nadväzuje na magisterský študijný program národný (anglický, taliansky, španielsky, francúzsky, ruský a pod.) jazyk a literatúra. Absolvent bude odborníkom na dejiny danej konkrétnej národnej literatúry a na teóriu a dejiny medziliterárnych spoločenstiev. Môže sa uplatniť na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách. Musí byť schopný preukázať a obhájiť vývinové zákonitosti danej národnej literatúry v jej konkrétnych historických prejavoch a v konkrétnom medziliterárnom usúvzťažnení. Takáto schopnosť má byť osvedčená dizertačnou skúškou, dizertačnou prácou a celkovou publikačnou činnosťou, ktorá musí už počas doktorandského štúdia prezrádzať budúcu vedeckovýskumnú a pedagogickú orientáciu doktoranda. Preukázaním a zárukou uvedenej orientácie je okrem vedomostí a napísaných textov zhromaždenie dostatočného množstva materiálových podkladov, ktoré treba vykonať počas doktorandského štúdia, preukázateľne umožňujúce vytvárať hypotézy a vedecké projekty národnoliterárno a medziliterárneho typu.
Teoretické poznatky
Musia byť na úrovni rozsahu študijného programu disciplín všeobecného základu ( absolvent musí na vysokej úrovni ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, ovládať vedeckú metodológiu, osvojiť si prehľad filozofických teórií a dokázať na rôznych úrovniach interpretovať vedecký a umelecký text) a na úrovni špecializačného štúdia, ktoré stanoví školiteľ. Zúženie na úzko vymedzený okruh by viedlo k ohraničeniu schopnosti rekonštruovať vývinové rady literatúry v bohatstve ich vnútrajškovoliterárnych a vonkajškovoliterárnych zákonitostí, čo je hlavný zmysel tohto štúdia.
Absolvent doložiteľne a vedecky podložene prispieva k napĺňaniu historickosti pojmu medziliterárne spoločenstvo (je to recepčná kategória, teda nejde o číre „súvislosti“, ale o vôľu žiť príbuzensky vyjadrenú zákonitosťami medziliterárneho procesu), k dôkazom existencie a funkčnosti medziliterárnych spoločenstiev na rozličnej javovej úrovni:
1. voči vývinovým zákonitostiam slovenskej literatúry a kultúry
2. preukazuje, že konkrétne národné literatúry žijú začlenené v širokom stredomorskom a transatlantickom priestore kultúrnej a literárnej tradície a odhaľuje povahy tohto priestoru
3. preukazuje, že slovanské, slovansko – talianske, slovansko – nemecké alebo slovansko – anglofónne medziliterárne spoločenstvá a prepojenia nie sú emanáciou národnoliterárneho génia, ale vyjadrením migrovania stredomorského a transatlantického kultúrneho zauzlenia
4. preukazuje v národných literatúrach oživené niektoré európske medziliterárne spoločenstvo alebo
5. medzikultúrne spoločenstvo Východ – Západ; Sever – Juh sveta. Študijný program „Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev“ je takej povahy, že absolvent sa nedá posudzovať len podľa momentálnej vyargumentovanosti postojov o vývojových otázkach niektorých aspektov literatúry. Dôležité je vidieť, či má chuť a predpoklady budovať si materiálovú informačnú základňu, aby mohol dôjsť k vedeckej zrelosti a vyprodukovať sústavné práce so širokým stupňom zovšeobecnenia, napríklad medziliterárne dejiny danej národnej literatúry. Nie absolvent, iba zrelý vedec má nazhromaždené toľko materiálu, aby ho vedel pohotovo využívať na rekonštruovanie príbuzenských typov medziliterárnych vývojov. Preto druhým kritériom je nezúžený výskumný záber, teda množstvo literárnohistorického a pojmového materiálu, ktorý má absolvent k dispozícii na účinné rekonštrukcie literárnohistorického typu, no najmä chuť zhromažďovať poznatkový materiál. To často závisí od priaznivých výskumných podmienok, napríklad, či mal dosť dlhé študijné pobyty v zahraničí, dosť príležitostí na medzinárodnú komunikáciu.
Praktické zručnosti
Študent dokáže bez problémov pracovať v niekoľkých jazykoch porovnávacím spôsobom s pojmoslovím, teda má dosť jasne osvojené jadro literárnohistorickej metódy na národnoliterárnej a medziliterárnej úrovni, aby vedel rozlišovať smerovanie pojmových systematík. Študent má dosť rozsiahle literárnohistorické vedomosti na to, aby vedel vytvárať obrazy širokých literárnych procesov.
Doplňujúce poznatky
Najnovšie teórie a koncepcie vždy dopĺňajú existujúce metodológie, preto treba poznať ich vývojový prínos. Predpokladá sa, že študent ovláda okrem slovenčiny (češtiny) jeden slovanský a jeden západný jazyk dostatočne na samostatné štúdium a na vyjadrenie obsahu odboru. Potrebné je ovládanie angličtiny. Naučí sa aj vedecky pracovať, realizovať výskum, prezentovať výsledky svojej práce.

Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD. (spolugarant za francúzsky jazyk a literatúru)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo akademických predmetov francúzsky jazyk a literatúra
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Francúzskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Od prvého ročníka po tretí ročník si študenti nadväzne prehlbujú vedomosti v štyroch oblastiach: lingvistika, praktické zručnosti francúzskeho jazyka, francúzska literatúra a reálie Francúzska a frankofónnych krajín. V prvom roku štúdia absolvujú študenti úvodné lingvistické a literárnovedné disciplíny, oboznamujú sa s pojmovým a terminologickým aparátom, získavajú praktické jazykové zručnosti v oblasti písomnej aj ústnej komunikácie a prekladu. Rozvíjajú svoje rečové zručnosti a kompetencie, získavajú teoretické a praktické vedomosti z fonetiky, fonológie a pravopisu. Postupne v ďalších semestroch pokračujú morfologickou, syntaktickou a lexikálnou rovinou jazyka. V rámci povinne voliteľných predmetov si prehlbujú vedomosti v lingvistike, zaoberajú sa špecifickou podobou jazyka v oblasti frazeológie, zdokonaľujú sa v technikách písania a v preklade. Osvojujú si poznatky z dejín francúzskej literatúry v chronologicky orientovanom prednáškovom cykle. Učia sa interpretovať literárne dielo a osobnosti literárneho života a získavajú prehľad o literárnych žánroch. V rámci odborovej didaktiky sa oboznamujú so základnými dokumentmi ako sú SERR, ISCED, školský rozvojový program ako aj s kritériami výberu jednotlivých učebníc podľa daných požiadaviek. Učia sa zostavovať učebné plány a pripravujú sa na hospitačno-atestačnú pedagogickú prax. Disciplína je zameraná na osvojenie si teoretických a praktických aspektov vyučovania a vyučovacieho procesu. Obsah odborovej didaktiky rozvíja získané vedomosti a poznatky zo všeobecnej didaktiky a pedagogiky. Počas celého štúdia sa študent učí hľadať potrebné informácie tak, aby ich vedel prepojiť so získanými vedomosťami na prednáškach a následne ich prezentovať na seminároch.
Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi.
V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie teoretických východísk edukačnej vedy a na analýzu základnej pedagogickej a psychologickej terminológie. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej a časopiseckej literatúre, či v iných zdrojoch odborných poznatkov a učia sa pracovať s nimi.
Druhý rok štúdia je zameraný na teoretické a metodické aspekty výchovy a vzdelávania a na poznanie širšieho kontextu rozvoja osobnosti. Študenti sa oboznamujú s edukačným prostredím školy a mimo školy, prehlbujú si poznatky o výchove a zoznamujú sa s variabilitou výchovných prístupov k deťom na základe ich individuálnych, či skupinových odlišností.
Tretí rok štúdia má výrazne aplikačný charakter, u študentov sa predpokladá určitá miera schopnosti aplikovať teoretické poznatky do praktickej edukačnej činnosti, vyučované disciplíny približujú školskú aj mimoškolskú edukačnú realitu.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia UAP v špecializácii francúzsky jazyk a literatúra ovláda jednotlivé roviny jazykového systému - fonetickú, morfologickú, syntaktickú a lexikálnu, ako aj funkčné štýly v konfrontácii so slovenským jazykom. Ovláda základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín – teóriu literatúry, dejiny literatúry s prehľadom od stredoveku do konca 19. storočia. Osvojil si základné postupy analýzy a interpretácie umeleckého textu. Oboznámil sa so základnými metodologickými postupmi vybraných lingvistických a literárnovedných škôl a smerov. Získal vedomosti z dejín, kultúry a reálií Francúzska a frankofónnej jazykovej oblasti. Je spôsobilý plynule komunikovať vo francúzskom jazyku, ovláda ho písmom aj slovom. Má dobré praktické skúsenosti z bežnej, každodennej komunikácie, získava a nadobúda prvé skúsenosti z didaktiky vyučovania FJ. Vie zostaviť učebný plán pre 1. aj 2. stupeň základných aj stredných škôl. Pozná zásady a princípy vyučovania didaktiky francúzskeho jazyka a vie zostaviť prípravy na vyučovaciu hodinu. Je schopný spolupracovať na riešení projektov z oblasti lingvistky a literatúry aj didaktiky vyučovania FJ s ďalšími odborníkmi. Vo svojej práci používa moderné metódy práce a konfrontuje ich s historickými prameňmi. Výsledky svojej práce vie prezentovať vo francúzštine aj vhodnou formou (PP, poster, CD).
Absolvent odboru francúzsky jazyka a literatúra (1. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie: kultúrny a osvetový pracovník, redaktor a učiteľ. Ovláda základné poznatky o jazyku, literatúre a kultúre Francúzska a frankofónnej oblasti, má základnú metodologickú a teoretickú prípravu na to, aby uplatnil svoje vedomosti v praxi.
Absolventi 1. stupňa štúdia francúzskeho jazyka a literatúry pokračujú v štúdiu na 2. stupni, aby dosiahli úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľ francúzskeho jazyka v kombinácii s ďalším odborom. Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
V rámci teoretických poznatkov poznajú a chápu koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach, ovládajú psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí, poznajú princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, poznajú aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizujú edukačnú činnosť.
V rámci praktických zručností sú spôsobilí metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania, sú schopní komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity. Majú návyk permanentného vzdelávania sa, sú schopní interpretácie vedeckých textov z oblasti pedagogiky, dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a parciálnych projektov týkajúcich sa práce s deťmi.

Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant  
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa vybraného románskeho jazyka (talianskeho alebo francúzskeho alebo španielskeho) jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Absolvent učiteľského študijného programu učiteľstvo románskych jazykov a literatúr nadobudne na bakalárskom stupni štúdia všeobecný prehľad o románskom jazyku v zvolenej špecializácii (španielsky a/alebo francúzsky a /alebo taliansky jazyk), jeho zvukovom, morfosyntaktickom a lexikálnom systéme, súčasne sa zorientuje v literárnych a kultúrnych témach krajín, v ktorých sa daným jazykom hovorí. Osvojené poznatky bude vedieť náležite uplatniť v interkultúrnej komunikácii aj pedagogickom procese, v rámci ktorého môže: pôsobiť ako pedagogický asistent na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania pri vyučovaní románskeho jazyka, sprevádzať žiakov a študentov v oblasti domácej prípravy, resp. podporovať ich rozvoj aj v situácii dištančného vyučovania. Môže sa uplatniť ako pedagogický pracovník, resp. vedúci záujmových krúžkov, v školských kluboch i v rámci mimoškolskej záujmovej činnosti detí, ako lektor záujmovej a osvetovej činnosti dospelých zameranej na výučbu románskeho jazyka, prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre súvisiacu oblasť či pracovník školských administratívno-metodických inštitúcií. Absolvent dokáže analyzovať texty reprezentujúce rozličné funkčné štýly vo zvolenom románskom jazyku, a to na všeobecnej komunikačnej úrovni, ako aj z hľadiska ich gramatickej či lexikálnej výstavby, osobitne vie uplatniť interpretačný prístup k textom literárneho charakteru a uchopiť nimi pertraktované témy a životné situácie ako podnet pre autentický dialóg či diskusiu. Je oboznámený s hlavnými jazykovými, literárnohistorickými i kultúrnymi podobnosťami aj odlišnosťami španielskeho a/alebo francúzskeho a/alebo talianskeho a slovenského prostredia. Disponuje základnými teoreticko-metodologickými vedomosťami z jednotlivých disciplín študijného programu ako východiskom pre pedagogickú prax i eventuálny výskum v základnej podobe. Má prehľad v odbornej literatúre svojho profesijného zamerania, podľa aktuálnej potreby si ju vie vyhľadať a pracovať s ňou tak, aby dokázal syntetizovať poznatky v nej obsiahnuté pre potreby vyučovacieho procesu. Rozsah a hĺbka jeho znalostí a praktických zručností ho oprávňuje pokračovať v štúdiu v študijnom programe učiteľstvo románskych jazykov a literatúr na 2. stupni, prípadne v príbuzných študijných programoch.Kompetenčný profil absolventa je dopĺňaný prostredníctvom predmetov zameraných na rozvíjanie komunikačných zručností v cudzom jazyku (anglický jazyk pre akademické účely I a II, nemecký jazyk pre akademické účely, cudzí jazyk pre učiteľské štúdium I a II pričom v ponuke sú rôzne jazyky a ich kultúra podľa záujmu študenta a prostredníctvom predmetov rozvíjajúcich zručnosti využitia moderných informačných technológií a multimédií v procesoch výchovy a vzdelávania (IKT moderného učiteľa I a II, metodika elektronického vzdelávania, praktikum didaktickej technológie, praktické činnosti s IKT.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe učiteľstvo románskych jazykov a literatúr nachádzajú uplatnenie vo všetkých povolaniach a profesiách, ktoré vyžadujú pedagogický a filologický prístup, jazykové kompetencie a samostatné analytické myslenie. Ide o povolania a profesie späté s vyučovaním španielskeho a/alebo francúzskeho a/alebo talianskeho jazyka, literatúry a kultúry, so vzdelávaním, odbornou interkultúrnou komunikáciou i mediáciou na osi vybraný románsky jazyk – slovenský jazyk. Sú spôsobilí vykonávať povolania vyžadujúce jednak tímovú spoluprácu, jednak samostatný tvorivý a koncepčný prístup k zverenej úlohe, a to v týchto inštitúciách a zariadeniach:
 • na všetkých typoch škôl ako pedagogickí asistenti pre výučbu zvoleného románskeho jazyka a literatúry,
 • v jazykových školách a centrách voľného času,
 • v obchodných a výrobných podnikoch, firmách, verejnoprávnych organizáciách vstupujúcich do vzťahu so zvoleným románskym jazykom alebo kultúrou a vybranými hospodárskymi odvetviami,
 • v médiách a diplomacii,
 • vo vládnych a mimovládnych humanitne orientovaných inštitúciách a organizáciách,
 • v kultúrno-spoločenských inštitúciách, nadáciách, občianskych združeniach,
 • absolvent/absolventka bakalárskeho študijného programu je spôsobilý/á vo väzbe na absolvovaný pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ uplatniť sa v školstve a ďalších výchovno-vzdelávacích inštitúciách napr. v pozícii pedagogického asistenta na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania, alebo v pozícii vychovávateľa.

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. Michelangelo Zaccarello, PhD. (spolugarant za taliansky jazyk a literatúru)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Talianského jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Štúdium aprobačného predmetu taliansky jazyk a literatúra je koncipované ako štúdium jadrových ťažiskových predmetov zaradených v bloku povinných aj povinne voliteľných predmetov. Prehľad základných predmetov normatívnej gramatiky ako pravidelného jazykového systému talianskeho jazyka pokrývajú kurzy fonetiky, morfológie, syntaxe a náčrt lexikológie taliančiny. Kontextualizujú sa úvodnými disciplínami filologicko-lingvistického štúdia Úvod do literatúry a Úvod do filologického štúdia románskych jazykov. Chronologický prehľad talianskej literatúry pokrýva obdobie modernej a súčasnej talianskej literárnej produkcie, ktorá je z jazykového hľadiska študentom zrozumiteľnejšia. Osobitný kurz je venovaný dramatickým literárnym formám, čo zaručuje komplexnosť pohľadu na rôzne štylistické prístupy k textu. teoretické štúdium dopĺňajú praktické disciplíny, od jazykových lektorských cvičení po aplikovanú lexikológiu a aplikovanú gramatiku, zameriavajúc na najmä na pracovnú a obchodnú taliančinu. Z kombinovaných zručností sa rozvíjajú prekladové kompetencie (na odbornom materiáli a na beletrii). Kultúrny kontext dopĺňajú dejiny Talianska, latinčina ako nevyhnutný lingvistický základ ďalšieho vnímania románskych jazykov a predmet venovaný špecifikám taliančiny z fonetického a gramatického hľadiska, ako jazyka hudby.
Kompetenčný profil absolventa je dopĺňaný prostredníctvom predmetov zameraných na rozvíjanie komunikačných zručností v cudzom jazyku (anglický jazyk pre akademické účely I a II, nemecký jazyk pre akademické účely, cudzí jazyk pre učiteľské štúdium I a II pričom v ponuke sú rôzne jazyky a ich kultúra podľa záujmu študenta a prostredníctvom predmetov rozvíjajúcich zručnosti využitia moderných informačných technológií a multimédií v procesoch výchovy a vzdelávania (IKT moderného učiteľa I a II, metodika elektronického vzdelávania, praktikum didaktickej technológie, praktické činnosti s IKT.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia UAP v špecializácii taliansky jazyk a literatúra ovláda jednotlivé roviny jazykového systému - fonetickú, morfologickú, syntaktickú a lexikálnu, ako aj funkčné štýly v konfrontácii so slovenským jazykom. Ovláda základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín – teóriu literatúry, dejiny literatúry s prehľadom od 19. storočia po dnešok. Osvojí si základné postupy analýzy a interpretácie umeleckého textu. Oboznámi sa so základnými metodologickými postupmi vybraných lingvistických a literárnovedných škôl a smerov. Získa vedomosti z dejín, kultúry a reálií Talianska. Je spôsobilý plynule komunikovať v talianskom jazyku, ovláda ho písmom aj slovom. Má dobré praktické skúsenosti z bežnej, každodennej komunikácie, získava a nadobúda prvé skúsenosti z didaktiky vyučovania TJ. Vie zostaviť učebný plán pre 1. aj 2. stupeň základných aj stredných škôl. Pozná zásady a princípy vyučovania didaktiky talianskeho jazyka a vie zostaviť prípravy na vyučovaciu hodinu.
Absolvent odboru taliansky jazyka a literatúra (1. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie: kultúrny a osvetový pracovník, redaktor a pomocný učiteľ. Ovláda základné poznatky o jazyku, literatúre a kultúre Talianska, má základnú metodologickú a teoretickú prípravu na to, aby uplatnil svoje vedomosti v praxi. Absolventi 1. stupňa štúdia talianskeho jazyka a literatúry pokračujú v štúdiu na 2. stupni, aby dosiahli úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľ talianskeho jazyka v kombinácii s ďalším odborom.
Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich sa práce s deťmi.

Taliansky jazyk a kultúra

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Michelangelo Zaccarello, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Taliansky jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Jednoodborový študijný program Taliansky jazyk a literatúra uprednostňujú hlavne uchádzači s víziou zamestnania vo firmách a spoločnostiach pôsobiacich medzinárodnom obchodnom prostredí, s nutnosťou vzdelávať sa v správnom používaní talianskeho jazyka

Charakteristika študijného programu

Okrem bežných jazykových seminárov zacielených na otázky morfológie, syntaxe či slovnej zásoby obsahuje návrh študijného programu predmety zamerané na vytvorenie komunikatívnych schopností študentov v oblastí počúvania s porozumením, písania, čítania s porozumením a prekladu v oboch smeroch. Nové a funkčné sa ukazujú predmety uvádzajúce do cielených oblastí používania jazyka, napríklad v administratíve Európskej únie alebo v odbornej praxi.
Cieľovú spôsobilosť študentov sprostredkovať medzi kultúrami posilňujú také predmety ako latinčina, druhý románsky jazyk, slovenská kultúra na medzikultúrnom základe, slovensko-talianske literárne vzťahy, slovensko-talianske kultúrne vzťahy, predmety zamerané sústavne na rozličné stránky talianskej kultúry a literatúry členené po jednotlivých veľkých kultúrnych a literárnych obdobiach. Treba poznamenať, že spôsobilosť v medzikultúrnom sprostredkovaní nie je vyjadrená len zložením predmetov, ale predovšetkým tým, že za posledných šesť rokov vzniklo v rámci pridelených celoštátnych grantových projektov na katedre romanistiky v oblasti talianistiky viacero kníh, ktoré pokrývajú sústavným spôsobom v historickom vývine slovensko-taliansku kultúrnu komunikáciu, slovensko- taliansku literárnu komunikáciu, viacstrannú medzikultúrnu komunikáciu, teoretické základy medzikultúrnosti a medziliterárnosti a dejiny talianskej literatúry v celej historickej šírke a v celom obsahu, vrátane kultúrnych, vedných a iných implikácií. Podobný ráz majú čiastkové štúdie a účasť na medzinárodných podujatiach. Aj časopis, ktorý vydávame (tri ročníky, dve čísla do roka), sa volá v súlade s medzikultúrnym študijným programom „Studi italo – slovacchi“. Možno poznamenať, že knihy uverejnené v uvedených oblastiach sú odborníkmi vysoko cenené a že sú sústavné, pokrývajú významnú časť svojho predmetu. V tej podobe sa stávajú pre študentov študijným materiálom v uvedených predmetoch medzikultúrneho sprostredkovania a komunikácie. Odkazujeme tu vyššie na body II.2., II. 3, II.4, 2.5. a II.6.
Aj prednášky sa dejú po taliansky s tým, že aj keď študenti v prvých ročníkoch nemusia všetkému rozumieť, nemožno popustiť ani jednu hodinu ako súčasne hodinu jazykového vzdelávania, aby bol celý čas pedagogického kontaktu študentov súčasne časom interkultúrneho a jazykového vzdelávania. Taký prístup je umožnený tým, že vďaka jestvujúcim knihám – študijným podkladom, majú študenti možnosť overiť si počúvané prednášky následným štúdiom čítaním.
Absolvent 1. stupňa ovláda primárne rečové zručnosti na úrovni komunikatívnej dostatočnosti; nadstavbové zručnosti (preklad/tlmočenie) ako samostatný parciálny aspekt výučby; základy medzikultúrnej komunikácie; pojmový aparát a základné teoretické vedomosti z jazykovedy a literárnej vedy.

Uplatnenie absolventov

Aby absolventi bakalárskeho stupňa ovládali taliansky jazyk podľa požiadaviek, medzi učiteľmi sú kolegovia s materinským alebo pôvodným jazykom talianskym. Ostatní učitelia jazykových spôsobilostí sa venujú sústavne daným predmetom, teda bežnej komunikácii, písaniu, tlmočeniu, rozumeniu textu či hovoru. Talianisti pri sekcii talianistiky sú autormi uznávaných prekladov, najmä politologických a historiografických, teda úplného slovenského vydania Machiavelliho diela (THETIS, Martin, 2009 – 2014), beletristických, vrátane úplného a komentovaného prekladu Petrarcovho Spevníka, ktorý je pokladaný za druhé najvýznamnejšie literárne dielo stredovekej svetovej literatúry, autormi knižných a časopiseckých prekladov modernej slovenskej poézie do taliančiny. Zaviedli sme kontrastívnu metódu do lingvistických disciplín, na slovenskom porovnávacom základe, pretože v posledných rokoch poklesla u študentov podľa svedectiev našich učiteľov talianskeho jazyka slovenská jazyková kultúra v písomnom vyjadrení a v znalosti pravopisu, gramatiky, lexiky i spôsobilosti komponovať štylistické celky, ba dokonca v čítaní s porozumením slovenskému textu. O tom, že študenti majú možnosť osvojiť si „globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania“, bolo povedané v predchádzajúcej časti II.34. Možno doložiť, že tento smer bol posilnený podstatne proti doteraz platnému študijnému programu v obidvoch stupňoch a že sa to prejavuje v magisterskom stupni tým, že štátna záverečná skúška má ako jeden zo svojich predmetov práve interkultúrnu mediáciu. To by nebolo možné, keby nebol ten aspekt silno zastúpený aj v predmetoch v prvom stupni. Treba povedať, že teoretické vedomosti študentov z jednotlivých oblastí talianskej lingvistiky sú garantované veľmi vysokou teoretickou erudovanosťou vyučujúcich. Povaha „trhu“ si vyžaduje práve medzikultúrne sprostredkovanie. Ostáva len zhrnúť, že prvý stupeň štúdia v študijnom programe taliansky jazyk a kultúra napĺňa požiadavky na profil absolventa, ktorý:
- získa pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy,
- získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iný spôsob myslenia, interpretácie a hodnotenia kultúrne determinovaných faktov) so zameraním na také fenomény, ktoré by mohli sťažiť, alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu,
- získa poznatky o cudzojazyčných reáliách v dynamickej konfrontácii s reáliami materskej kultúry,
- dokáže efektívne využiť dané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry.
Profil absolventa prvého stupňa študijného programu taliansky jazyk a kultúra zodpovedá aj požiadavkám na praktické schopnosti a zručnosti pri používaní talianskeho jazyka.

Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Taliansky jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Jednoodborový študijný program Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii uprednostňujú hlavne uchádzači s víziou zamestnania vo firmách a spoločnostiach pôsobiacich medzinárodnom obchodnom prostredí, s nutnosťou vzdelávať sa v správnom používaní talianskeho, francúzskeho a španielskeho jazyka.

Charakteristika študijného programu

Študijný program pripraví odborníkov v oblasti románskych jazykov. Uchádzač si vyberie buď francúzsky a španielsky, francúzsky a taliansky, alebo španielsky a taliansky jazyk. Študent si osvojí románske jazyky v kontexte bikultúrnej resp. multikultúrnej kompetencie a aktivuje európsku dimenziu vzdelávania, ktorá zahŕňa nielen diverzifikovanú cudzojazyčnú výučbu, ale aj výchovu k medzikultúrnej tolerancii a rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt. Zároveň aktuálne mapuje bezprostredné požiadavky pracovného trhu v európskom kontexte.
Od prvého po tretí ročník si študenti nadväzne prehlbujú vedomosti v oblastiach lingvistiky a praktického jazyka, kultúry, literatúry a reálií Talianska, frankofónnych a hispanofónnych krajín. V 1. roku štúdia absolvuje študent úvodné lingvistické a literárnovedné predmety, ale aj základy z ekonómie, sociológie, mediálnej komunikácie a marketingovej propagácie v kultúre. Súčasťou študijného programu je aj slovenský jazyk a editorstvo. Disciplíny Európska únia a jej inštitúcie, geografia a geopolitika formujú odborníka s prehľadom o dianí v EÚ.
V 2. ročníku sa pokračuje prehlbovaním vedomostí z jazyka, študenti si osvojujú jednotlivé jazykové roviny – morfológiu, syntax, lexikológiu so zreteľom na špecifické zvláštnosti vo zvolenom románskom jazyku; teoretické zvládnutie disciplín predpokladá zdroj informácií, ktoré vychádzajú z tradičných normatívnych gramatík, praktické zvládnutie predmetov sa opiera o komunikatívnosť a kontext. Študenti sa oboznámia s rôznymi koncepciami a učia sa identifikovať problém vzťahu medzi normou a úzom. Formou sémantickej analýzy a spojením formálnej a pragmatickej zložky sa študenti učia konfrontovať javy so slovenským jazykom, sleduje sa aplikačný zreteľ.
V 3. ročníku sa špecializujú a dotvárajú si profil o poznatky a praktické zručnosti v medziliterárnom a medzikultúrnom kontexte, dôležitý je komparatívny aspekt a prekladateľské zručnosti. Študenti píšu a obhajujú bakalársku prácu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii ovláda dva románske jazyky pri bežnej komunikácii v hovorenej ako aj písomnej podobe. Osvojil si všeobecnú kulturologickú kompetenciu a globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Disponuje zároveň základnými teoretickým a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Na trhu práce sa uplatní ako kultúrny osvetový pracovník v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy. V styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím, alebo v národných a nadnárodných spoločnostiach na území Slovenska.

Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Štúdium médií zamerané na francúzsky a frankofónny mediálny trh

Charakteristika študijného programu

Študijný program Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka, vychádza z opisu študijného odboru v niekoľkých základných oblastiach:
• oblasť masmediálnej komunikácie – Úvod do vedy o masovej komunikácii, Psychológia pre masmediálne štúdia, Sociológia médií, Elektronické média, Sociálna psychológia pre masmediálne štúdia, Metódy sociálnych vied, Nástroje komunikácie, Digitálna komunikácia, Teória komunikácie, Súčasná spoločnosť a komunikácia,
• oblasť marketingu a marketingovej komunikácie - Základy marketingu, Komunikácia v organizáciách, Metódy sociálnych vied, Otázky súčasnej komunikácie, Základy manažmentu
• oblasť slovenského jazyka – Jazyk a komunikácia, Lexikológia a frazeológia, Techniky komunikácie
• systém a organizácia práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch - Komunikácia v organizáciách, Sociálno-psychologický výcvik • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov - Tvorba marketingovo-komunikačných projektov, Dizajn masmédii, Psychológia reklamy, Fotografia pre masmédiá, Audiovizuálna tvorba,
• aplikácia mediálnych štúdií a teoretické východiská dejín umenia, kultúry a umeleckej kultúry - Výcvik tvorivosti, Vizuálna komunikácia, Prehľad komunikačných teórii v reflexii frankofónnych autorov
• v oblasti teória práva – Mediálne právo, Etika v masmediálnej komunikácii
• v oblasti dejín estetických teoretických systémov (európskych i mimoeurópskych) vo väzbe na oblasť kultúry a umenia - Vizuálna komunikácia, Dejiny komunikácie, Dejiny filmu, Dejiny žurnalistiky a v oblasti štatistiky – Štatistika.

Uplatnenie absolventov

Výkonný a tvorivý pracovník masmediálnej komunikácie získané teoretické a praktické poznatky tvorivo aplikuje v komerčnej oblasti a vo sfére tretieho sektora a sociálneho marketingu. Problémy v jednotlivých oblastiach mediálnej kampane rieši samostatne, resp. pracuje na obsahovej i formálnej stránke propagačných prostriedkov, ktoré dokáže na istej odbornej úrovni aj vytvárať. Profesionálne komunikuje s manažérmi, klientmi i odborníkmi z iných povolaní. Absolvent l. stupňa štúdia má znalosti z oblasti teórie médií, propagácie, reklamy, public relations, direkt mar-ketingu, sponzoringu a ďalších základných oblastí marketingovej komunikácie, je zorientovaný aj v oblasti masmediálnej komunikácie.. Ovláda teóriu i prax tvorby propagačných prostriedkov i komunikácie s verejnosťou.
Teoretické poznatky
Absolvent l. stupňa programu masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka:
- získa informácie o súčasnom stave marketingovej komunikácie a reklamy vo svete i v našej republike v prepojení na ekonomickú situáciu SR,
- ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry, psychológie, sociológie a aplikuje ich na oblasť masmediálnej komunikácie,
- oboznámi sa so základnými právnymi a etickými normami v uvede¬nej oblasti.
Praktické zručnosti
Absolvent l. stupňa programu masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka:
- navrhovať a realizovať marketingovo-komunikačné aktivity,
- komunikovať s verejnosťou a jej jednotlivými skupinami,
- ovládať jazyk a štýl potrebný pre prácu reklamného textára,
- kreatívne pracovať pri tvorbe vizuálnych propagačných prostriedkov,
- ovláda jazykovú kompetenciu (francúzsky jazyk)v mediálnej a komunikačnej oblasti.
Doplňujúce poznatky a zručnosti
Absolvent je schopný
Pracovať efektívne ako člen tvorivého tímu kampane masmediálnej komunikácie. Akceptovať súčasné právne a etické normy v oblasti masmediálnej komunikácie, udržovať kontakt s vývojom marketingovej komunikácie a pokračovať vo svojom profesionálnom raste. Absolvent sa uplatní ako výkonný a tvorivý pracovník v oblasti masmediálnej komunikácie (ako napr. account assistant, resp. executive, copywriter, media planner) – l. stupeň. Ovláda základnú problematiku masmediálnej komunikácie, svoje poznatky aplikuje v praxi, samostatne rieši problémy v jednotlivých oblastiach mediálnej kampane, resp. pracuje na obsahovej a formálnej stránke propagačných prostriedkov. Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka.

Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD. (spolugarant za francúzsky jazyk a literatúru)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Lingvodidaktika
doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Francúzskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Študent magisterského stupňa ovláda na vysokej úrovni ústny aj písomný prejav, vie vykonať pojmoslovím všeobecnej a porovnávacej jazykovedy opis jazyka v rovine paradigmatickej aj syntaktickej, ako aj slovnej zásoby a štylistiky. Porovnáva s podobnými javmi v slovenskom jazyku. Je znalcom reálií, dejín a kultúry frankofónnej jazykovej a kultúrnej oblasti. V literárnoteoretickom a literárnohistorickom pohľade má osvojené vývinové etapy francúzskej a frankofónnej literatúry v jej medziliterárnom kontexte s osobitným pohľadom na slovenský.
Medzikultúrny, literárno-teoretický, translatologický a civilizačný aspekt univerzitného štúdia francúzskeho jazyka a kultúry je doplnkovou oblasťou tohto štúdia, ktorú preferuje pracovisko. Odráža sa na povinne voliteľných predmetoch študijného programu i v štruktúre hlavných predmetov.
Počas štúdia získava schopnosti výchovne viesť žiakov, reálne plánovať výučbu a terminologicky jasne a primeranou didakticko-metodickou formou sprostredkovať jazykové, literárne, historické a praktické poznatky. Predmety pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu sú zaradené v kontexte opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, pričom nadväzujú na predmety prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent poznal teóriu vyučovania, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka a dokázal ich aplikovať pri projektovaní, realizácii a hodnotení vyučovacieho procesu. Daný obsah je prezentovaný v predmetoch: teória vyučovania, pedagogická psychológia, metodológia pedagogického výskumu, pedagogická prax výstupová a súvislá.
Na základe uvedených predmetov a predmetov pedagogická a sociálna komunikácia, základy pedeutológie a školskej legislatívy, školská politika a školský manažment, nadobudne absolvent poznatky o kultúrnych a sociálno-antropologických súvislostiach výchovy, o organizačných charakteristikách školského systému, aktuálnych štátnych vzdelávacích programoch, ako aj inštitucionálnych pravidlách školy, organizácii, správe a legislatívnych predpisoch školstva a školy, učiteľskej profesii a rozvíjaní učiteľskej profesionality a spôsobilosť analyzovať a reflektovať všeobecno-pedagogické a všeobecno-didaktické a psychologické osobitosti výučby v školskej triede. Predmety pedagogické a psychologické aspekty sociálno-patologických javov a špecifické edukačné postupy sú orientované na získanie poznatkov o modeloch personálneho a sociálneho vývinu detí a mládeže a poruchách vývinu v tejto oblasti smerujúce k sociálno-patologickým javom, na získanie poznatkov o ich identifikácii, a pedagogickej intervencii prostredníctvom špecifických edukačných postupov orientovaných na sociálnu inklúziu. Študent prehlbuje svoje učiteľské kompetencie absolvovaním niekoľkých cyklov pedagogických praxí v školskom prostredí.

Uplatnenie absolventov

Absolvent odboru francúzsky jazyka a literatúra (2. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu učiteľa na druhom stupni základných škôl, na všetkých typoch stredných škôl, na vysokých školách a jazykových školách, v mimoškolských zariadeniach a vedecko-výskumnej oblasti. Nadobudnuté zručnosti a vedomosti mu umožňujú uchádzať sa o zamestnanie v oblasti riadiacej, podnikateľskej, prekladateľsko-tlmočníckej. Je spôsobilý vykonávať vydavateľskú činnosť, redaktorské a korektorské práce, ako aj didakticko-pedagogické činnosti v štátnej správe, podnikanie v oblasti školstva a vzdelania, poskytovať služby zahraničným firmám, obchodným spoločnostiam, organizáciám cestovného ruchu.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami.
S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.
Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, pozná obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou, e-learning a právne, ekonomické a etických aspekty práce vo svojej oblasti.

Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii)

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD. (spolugarant za španielsky jazyk a literatúru)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Lingvodidaktika
doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa vybraného románskeho jazyka (talianskeho alebo francúzskeho alebo španielskeho) jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Absolvent učiteľského študijného programu učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii) má systematické a – v závislosti od svojej individuálnej profilácie – aj špecializované teoretické i praktické znalosti zvoleného románskeho jazyka, nielen jeho zvukového, morfosyntaktického a lexikálneho plánu, ale aj štylistiky, pragmatiky, textológie, semiotiky. Má schopnosť koherentného pohľadu na problematiku študovanej románskej literatúry, solídne sa orientuje v ich vývinových procesoch, kultúrnych kontextoch aj aktuálnych témach. Vie svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti na samostatnej odbornej (prípadne aj vedeckej) a umeleckej úrovni použiť v interkultúrnej komunikácii a v pedagogickom procese. Je plne kvalifikovaný na prácu učiteľa zvoleného románskeho jazyka na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže viesť žiakov a študentov v ich domácej príprave a podporovať ich rozvoj aj v situácii dištančného vyučovania. Je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, ako aj zúčastňovať sa na tvorbe vzdelávacích programov na úrovni školy a zostavovať metodické materiály pre vyučovanie. Má poznatky z rôznych metód výskumu v didaktike zvoleného románskeho jazyka, a zároveň ovláda metodológiu vyučovania tohto jazyka ako cudzieho jazyka v kultúrnych i spoločenských súvislostiach. Tieto poznatky dokáže premietnuť do svojich didaktických zámerov vychádzajúcich zo štátnych vzdelávacích programov. Má zdokonalenú kompetenciu samostatne analyzovať a interpretovať text vo zvolenom románskom jazyku rozličnej tematickej i žánrovej povahy či štýlu. Jeho teoreticko-metodologické vedomosti z jednotlivých lingvistických a literárnych disciplín a schopnosť autonómne ich aplikovať sú adekvátnym východiskom pre pedagogickú, filologickú a interkultúrno-komunikačnú prax a výskum. Má prehľad v základnej aj najnovšej a náročnejšej literatúre určenej pre študijný odbor, vie si ju vyhľadať a pracovať s ňou tak, aby dokázal kriticky rozvíjať poznatky v nej obsiahnuté. Dokáže individuálne aj v tímovej spolupráci rozvíjať odborný diskurz v oblasti románskej filológie a vyučovania zvoleného románskeho jazyka, literatúry a kultúry. Rozsah a hĺbka jeho znalostí a praktických zručností ho oprávňujú pokračovať v štúdiu na doktorandskom stupni (3. stupeň), a to aj v príbuzných študijných programoch.

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského štúdia v študijnom programe učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii) nachádzajú uplatnenie vo všetkých povolaniach a profesiách, ktoré vyžadujú pedagogický a filologický prístup, jazykové kompetencie a samostatné analytické myslenie. Ide o povolania a profesie späté s vyučovaním zvoleného románskeho jazyka, literatúry a kultúry, so vzdelávaním, odbornou interkultúrnou komunikáciou i mediáciou na osi zvolený románsky jazyk – slovenský jazyk. Sú spôsobilí vykonávať povolania vyžadujúce jednak tímovú spoluprácu, jednak samostatný tvorivý a koncepčný prístup k zverenej úlohe, a to v týchto inštitúciách a zariadeniach:
 • na všetkých typoch škôl ako učitelia zvoleného románskeho jazyka a literatúry,
 • v obchodných a výrobných podnikoch, firmách, verejnoprávnych organizáciách vstupujúcich do vzťahu so daným románskym jazykom a kultúrou a vybranými hospodárskymi odvetviami,
 • v médiách a diplomacii,
 • v prekladateľských agentúrach a redakciách vydavateľstiev, resp. časopisov,
 • vo vládnych a mimovládnych humanitne orientovaných inštitúciách a organizáciách,
 • v kultúrno-spoločenských inštitúciách, nadáciách, občianskych združeniach.

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. Michelangelo Zaccarello, PhD. (spolugarant za taliansky jazyk a literatúru)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Lingvodidaktika
doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Španielskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Štúdium aprobačného predmetu taliansky jazyk a literatúra je koncipované ako štúdium jadrových ťažiskových predmetov zaradených v bloku povinných aj povinne voliteľných predmetov. Jazykové kompetencie a zručnosti, ktoré študent nadobudol na bakalárskom stupni štúdia sa ďalej rozvíjajú v rovine normatívnej gramatiky, ale najmä aplikovaného jazyka s dôrazom na analytické a komparatívne hľadisko, ktoré je pre učiteľov jazyka ťažiskové. Zastupujú ho disciplíny štylistika a praktická štylizácia textu (precvičovanie morfosyntaktických a lexikálnych štruktúr na rôznych typoch textu), doplnené prekladom, ktorý sa venuje jazykovej praxi prekladu písaného textu z rozličných oblastí s dôrazom na typické texty pracovnej, administratívnej oblasti, ale aj na zastúpenie jednotlivých žánrov beletrie. Literárne disciplíny sa zameriavajú na to, aby si študent, ktorý ovláda už aj komplexnejšie formy jazyka, osvojil taliansku literatúru (v historickom a spoločenskom kontexte)od Trecenta (kľúčoví autori Boccaccio, Petrarca, Dante, básnické školy Trecenta) po kultúrnospoločenské a literárne obdobie romantizmu. Literárne kurzy sú poňaté prehľadovo tak, aby bol budúci učiteľ schopný podať žiakom obraz nielen o literatúre, ale aj o dobre jej vzniku. Tento cieľ podporuje prehlbujúci kurz dejín talianskej kultúry a dejín. Kurz dejín talianskeho jazyka a jazykovej mapy talianskych regiónov uvádza študenta do historickej gramatiky taliančiny a k zákonitostiam vývinu a fungovania normatívneho jazyka, ale aj jednotlivých talianskych dialektov, s ktorými sa študent stretne v hovorovej reči, v literatúre, ale aj v špecializovanej literatúre (napr. libretá). Osobitná pozornosť sa venuje didaktickej príprave učiteľa talianskeho jazyka, ktorá sa rozširuje o praktickú aplikáciu (modelové hodiny a príprava samotného kurzu, analýza učebných materiálov, metodických usmernení a trendov v didaktike talianskeho jazyka ako LS /L2 v rôznych kontextoch učiacich sa) teoretických poznatkov a konfrontáciu jednotlivých prístupov a metód.
Predmety pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu sú zaradené v kontexte opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent poznal a chápal koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach, poznal organizačné charakteristiky školského systému a inštitucionálne pravidlá školy, ovládal všeobecné teórie výchovy a vzdelávania a základné filozofické a historické súvislosti pedagogického myslenia a ich sociálny a politický kontext odrážajúci sa vo výchove a vzdelávaní. Daný obsah je prezentovaný v predmetoch: teoretické základy pedagogiky, sociológia výchovy, historické a filozofické reflexie výchovy, mimoškolská a rodinná výchova.
Na základe predmetov úvod do teórie vyučovania a špeciálna pedagogika a diagnostika nadobudne absolvent poznatky o princípoch tvorby a projektovania pedagogicko-didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní, projektovaní, realizácii a hodnotení výchovnovzdelávacieho procesu a filozofii inklúzie a aspektoch integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávaní človeka.
Predmety všeobecná a ontogenetické psychológia, sociálna psychológia, biológia dieťaťa a školské zdravotníctvo sú orientované na nadobudnutie poznatkov o psychologickej, biologickej a sociálnej determinácii vývinu a zrenia človeka a na základe týchto poznatkov a ich teoretickej a praktickej reflexie nadobúdajú absolventi zručnosť interpretovať vývin jednotlivca a implementovať ju v procesoch výchovy a vzdelávania.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia UAP v špecializácii taliansky jazyk a literatúra ovláda jednotlivé roviny jazykového systému – fonetickú, morfologickú, syntaktickú a lexikálnu, ako aj funkčné štýly v konfrontácii so slovenským jazykom.
Vie prakticky zoštylizovať rôzne typy textu v taliančine, zároveň nadobudol základné prekladateľské zručnosti a analytické zručnosti pri práci s písaným aj hovoreným textom. Ovláda základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín – teóriu literatúry, dejiny literatúry s prehľadom od 14. po 19. storočie. Osvojí si základné postupy analýzy a interpretácie umeleckého textu. Oboznámi sa so základnými metodologickými postupmi vybraných lingvistických a literárnovedných škôl a smerov. Prehĺbi si vedomosti z kultúrnospoločenského vývinu v Taliansku, čo je základný predpoklad uspokojivého výkladu súdobých aj dobových literárnych aj historických faktov. Je spôsobilý plynule komunikovať v talianskom jazyku, ovláda ho písmom aj slovom. Má dobré praktické skúsenosti z bežnej, každodennej komunikácie. Vie zostaviť učebný plán pre 1. aj 2. stupeň základných aj stredných škôl. Pozná zásady a princípy vyučovania didaktiky talianskeho jazyka a vie zostaviť prípravy na vyučovaciu hodinu. Vie rozlíšiť neoštandard (cieľ výučby) od iných jazykových registrov a štýlov, ale vie žiakom vysvetliť rozdiely v jednotlivých štylistických registroch používania jazyka.
Absolvent odboru taliansky jazyka a literatúra (2. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie: kultúrny a osvetový pracovník, redaktor cudzojazyčných textov (talianskych) a kvalifikovaný učiteľ. Ovláda požadované poznatky o jazyku, literatúre a kultúre Talianska, má metodologickú a teoretickú prípravu na to, aby uplatnil svoje vedomosti v praxi. Má úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľ talianskeho jazyka v kombinácii s ďalším odborom.
Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Teoretické poznatky poznajú a chápu koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach:
- ovládajú psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí,
- poznajú princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií,
- poznajú aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizujú edukačnú činnosť.
Praktické zručnosti:
- sú spôsobilí metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania,
- sú schopní komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity.
Doplňujúce poznatky a zručnosti:
- majú návyk permanentného vzdelávania sa,
- sú schopní interpretácie vedeckých textov z oblasti pedagogiky,
- dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich sa práce s deťmi.

Taliansky jazyk a kultúra

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. Michelangelo Zaccarello, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Jednoodborový študijný program Taliansky jazyk a kultúra uprednostňujú hlavne uchádzači s víziou zamestnania vo firmách a spoločnostiach pôsobiacich medzinárodnom obchodnom prostredí, s nutnosťou vzdelávať sa v správnom používaní talianskeho jazyka

Charakteristika študijného programu

Predmet Základy slovensko-talianskej kontrastívnej fonetiky, morfológie a syntaxe vyjadruje rešpekt tohto ŠP k požiadavke študijného odboru vyučovať uvedené jazykové predmety kontrastívnou metódou. Predmet Lingvistika textovej úrovne talianskeho jazyka vyjadruje požiadavku študijného odboru, aby bola prednášaná textová lingvistika. Primerané vyjadrenie majú v predmetoch študijného programu taliansky jazyk a kultúra, druhý stupeň, požiadavky študijného odboru, aby sa učila praktická štylistika, dialektológia, sociolingvistika, pragmalingvistika, onomastika, frazeológia, krajinoveda a reálie, dejiny literatúry, úvod do teórie a praxeológie prekladu. Podotýkame, že kvôli naplneniu požiadavky študijného odboru, aby sa učila literatúra, vznikol výskumný grantový projekt KEGA dejín talianskej literatúry a s ním súbor knižných výstupov po jednotlivých storočiach talianskej literatúry, ktorý nemá obdobu v iných európskych štátoch.
Ďalšie témy jadra študijného programu stanovené študijným odborom: semiotika kultúry, systematická kulturológia, vzdelávacie koncepcie Európy, dejiny kulturologických koncepcií a medzinárodné kultúrne vzťahy sú zabezpečené v študijnom programe predmetmi medzikultúrne teórie, medzikultúrnosť pre talianistov a talianske kultúrne storočia. Všetky tieto predmety majú ako prednáškový podklad knihy, ktoré napísal prednášateľ. V obsahu kníh Teórie medziliterárnosti I a II a Studi italo-slovacchi IX, Italoslovaca sú kapitoly o semiotike kultúry, o kulturologických koncepciách z hľadiska medzikultúrnosti od dvojstranných vzťahov, napríklad slovensko-talianskych, cez mnohostranné vzťahy, napríklad stredoeurópske až po svetové, teda globálne rozmery medzikultúrnosti, a to z hľadiska ich vývinu od devätnásteho storočia.

Uplatnenie absolventov

Študijný program taliansky jazyk a kultúra v druhom stupni štúdia je celkom v zhode s profilom absolventa, ako ho predpokladá študijný odbor cudzie jazyky a kultúry. Absolvent má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. Ovláda pojmový aparát jazykovedy, literárnej vedy. Má základné poznatky z riadenia a manažmentu. Ovláda prácu s informačnými technológiami. Skrátene to môžeme potvrdiť dvoma argumentmi. Do predmetov štátnej skúšky sme zaradili osobitný predmet praktické jazykové znalosti, čo v doterajšom programe nebolo. Do predmetov štátnej skúšky sme zaradili osobitný predmet interkultúrna mediácia. Tento predmet by nemohol byť zaradený, keby mu nepredchádzal rad predmetov interkultúrno-mediačného druhu na literárnej, kulturologickej, jazykovej, jazykovednej, krajinovednej, historicko-kultúrnej, umenovednej a iných rovinách.
Diplomové práce sú dôkazom, že absolventi študijného programu taliansky jazyk a kultúra v druhom stupni štúdia dokážu
- na základe rozsiahlej kulturologickej kompetencie anticipovať dispozičné správanie nositeľov cudzej a materskej kultúry a usmerniť ich v ich interakcii: Marián Šelinger: diplomová práca o vzťahu talianskej politiky k slovanským národným obrodeniam;
- realizovať špecifické stratégie a techniky prekladu a tlmočenia v rovine bežnej komunikácie: Marcel Melicher, práca o preklade Machiavelliho Florentských dejín do slovenčiny robená cez porovnávacie kritérium postavenia slovesa v talianskej a v slovenskej hlavnej a vedľajšej vete;
- aplikovať rozsiahle lingvistické literárne a kulturologické poznatky v praxi;
- vedome reflektovať vlastnú kultúru a sebareflektovať cudziu kultúru (absolvent A, B): diplomová práca Dáše Gerákovej o „prešovských jatkách“ a Caraffovi;
- rozvíjať myslenie v kategóriách a prototypoch a priradiť daný kulturologický fenomén ku kategórii: diplomová práca Martiny Košťálovej o vznikaní česko-slovenského vojska v Taliansku počas prvej svetovej vojny, diplomová práca Simony Bírovej o pomere štyroch „zainteresovaných strán“ počas jestvovania Veľkej Moravy: pápeža, Byzancie, vznikajúceho bulharského štátu a samotnej Veľkej Moravy.

Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev

Doktoranský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. Natália Muránska, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta doktorandského štúdia k získaniu titulu PhD. v oblasti konkrétnej národnej literatúry, ktorej sa týka jeho dizertačná práca, so zameraním na medziliterárne spoločenstvá a procesy. Absolvent získa rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore. Nadobudne tiež metodické schopnosti pre výskumnú prácu.

Charakteristika študijného programu

Charakter a odborné zameranie študijného programu vyjadrujú nosné a ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru. Tieto sú viazané jednak na povinné predmety, ktorými sú filozofické problémy humanitných a spoločenských vied, etika výskumu, porovnávacia literatúra a teória medziliterárnosti, literárna komparatistika a preklad, svetová literatúra, a tiež povinne voliteľné predmety literatúra a kultúra anglofónnych, hispanofónnych a frankofónnych krajín. V predmetoch vybrané kapitoly z literárnej komparatistiky I a II ponúkame doktorandom rozšírenie a doplnenie poznatkov zo špecifických oblastí záujmu jednotlivých pedagógov, ako aj priestor na stretnutia s významnými osobnosťami v odbore. Významnou súčasťou doktorandského programu je vedecká časť, ktorá smeruje k profesijnému rozvoju doktoranda. Tu sa kladie dôraz najmä na publikácie v časopisoch evidovaných vo Web of Science alebo Scopus, vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách, ostatné vedecké príspevky a citácie, na aktívnu účasť na vedeckých odborných podujatiach doma a v zahraničí, skúsenosti s organizovaním vedeckých odborných podujatí, ako aj príprava a riešenie medzinárodných a domácich projektov vedeckého alebo vzdelávacieho charakteru.
Celkové zameranie a štruktúra doktorandského študijného programu smeruje k výchove zrelej vedeckej osobnosti s komplexom špecifických zručností a vedomostí, ktorá efektívne pôsobí v danej akademickej komunite.

Uplatnenie absolventov

Študijný program národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev nadväzuje na magisterský študijný program národný (anglický, taliansky, španielsky, francúzsky, ruský a pod.) jazyk a literatúra. Absolvent bude odborníkom na dejiny danej konkrétnej národnej literatúry a na teóriu a dejiny medziliterárnych spoločenstiev. Môže sa uplatniť na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách. Musí byť schopný preukázať a obhájiť vývinové zákonitosti danej národnej literatúry v jej konkrétnych historických prejavoch a v konkrétnom medziliterárnom usúvzťažnení. Takáto schopnosť má byť osvedčená dizertačnou skúškou, dizertačnou prácou a celkovou publikačnou činnosťou, ktorá musí už počas doktorandského štúdia prezrádzať budúcu vedeckovýskumnú a pedagogickú orientáciu doktoranda. Preukázaním a zárukou uvedenej orientácie je okrem vedomostí a napísaných textov zhromaždenie dostatočného množstva materiálových podkladov, ktoré treba vykonať počas doktorandského štúdia, preukázateľne umožňujúce vytvárať hypotézy a vedecké projekty národnoliterárno a medziliterárneho typu.
Teoretické poznatky
Musia byť na úrovni rozsahu študijného programu disciplín všeobecného základu ( absolvent musí na vysokej úrovni ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, ovládať vedeckú metodológiu, osvojiť si prehľad filozofických teórií a dokázať na rôznych úrovniach interpretovať vedecký a umelecký text) a na úrovni špecializačného štúdia, ktoré stanoví školiteľ. Zúženie na úzko vymedzený okruh by viedlo k ohraničeniu schopnosti rekonštruovať vývinové rady literatúry v bohatstve ich vnútrajškovoliterárnych a vonkajškovoliterárnych zákonitostí, čo je hlavný zmysel tohto štúdia.
Absolvent doložiteľne a vedecky podložene prispieva k napĺňaniu historickosti pojmu medziliterárne spoločenstvo (je to recepčná kategória, teda nejde o číre „súvislosti“, ale o vôľu žiť príbuzensky vyjadrenú zákonitosťami medziliterárneho procesu), k dôkazom existencie a funkčnosti medziliterárnych spoločenstiev na rozličnej javovej úrovni:
1. voči vývinovým zákonitostiam slovenskej literatúry a kultúry
2. preukazuje, že konkrétne národné literatúry žijú začlenené v širokom stredomorskom a transatlantickom priestore kultúrnej a literárnej tradície a odhaľuje povahy tohto priestoru
3. preukazuje, že slovanské, slovansko – talianske, slovansko – nemecké alebo slovansko – anglofónne medziliterárne spoločenstvá a prepojenia nie sú emanáciou národnoliterárneho génia, ale vyjadrením migrovania stredomorského a transatlantického kultúrneho zauzlenia
4. preukazuje v národných literatúrach oživené niektoré európske medziliterárne spoločenstvo alebo
5. medzikultúrne spoločenstvo Východ – Západ; Sever – Juh sveta. Študijný program „Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev“ je takej povahy, že absolvent sa nedá posudzovať len podľa momentálnej vyargumentovanosti postojov o vývojových otázkach niektorých aspektov literatúry. Dôležité je vidieť, či má chuť a predpoklady budovať si materiálovú informačnú základňu, aby mohol dôjsť k vedeckej zrelosti a vyprodukovať sústavné práce so širokým stupňom zovšeobecnenia, napríklad medziliterárne dejiny danej národnej literatúry. Nie absolvent, iba zrelý vedec má nazhromaždené toľko materiálu, aby ho vedel pohotovo využívať na rekonštruovanie príbuzenských typov medziliterárnych vývojov. Preto druhým kritériom je nezúžený výskumný záber, teda množstvo literárnohistorického a pojmového materiálu, ktorý má absolvent k dispozícii na účinné rekonštrukcie literárnohistorického typu, no najmä chuť zhromažďovať poznatkový materiál. To často závisí od priaznivých výskumných podmienok, napríklad, či mal dosť dlhé študijné pobyty v zahraničí, dosť príležitostí na medzinárodnú komunikáciu.
Praktické zručnosti
Študent dokáže bez problémov pracovať v niekoľkých jazykoch porovnávacím spôsobom s pojmoslovím, teda má dosť jasne osvojené jadro literárnohistorickej metódy na národnoliterárnej a medziliterárnej úrovni, aby vedel rozlišovať smerovanie pojmových systematík. Študent má dosť rozsiahle literárnohistorické vedomosti na to, aby vedel vytvárať obrazy širokých literárnych procesov.
Doplňujúce poznatky
Najnovšie teórie a koncepcie vždy dopĺňajú existujúce metodológie, preto treba poznať ich vývojový prínos. Predpokladá sa, že študent ovláda okrem slovenčiny (češtiny) jeden slovanský a jeden západný jazyk dostatočne na samostatné štúdium a na vyjadrenie obsahu odboru. Potrebné je ovládanie angličtiny. Naučí sa aj vedecky pracovať, realizovať výskum, prezentovať výsledky svojej práce.

Lingvodidaktika

Doktoranský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Michelangelo Zaccarello, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Cieľom študijného programu je docielenie schopnosti aplikovať nadobudnuté teoretické a metodologické koncepcie i praktické zručnosti v oblasti lingvistického a didaktického výskumu.

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu lingvodidaktika zohľadňujú súčasné trendy lingvodidaktického výskumu, teórie a praxe, pričom sa koncentrujú najmä na metodológiu lingvistického výskumu. Nadväzujú na predmety druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo akademických predmetov (anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, francúzsky jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra). Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie.. Povinné predmety absolventovi napomáhajú nadobudnúť poznatky odborno-vedeckého charakteru o nosných témach, výskumoch a práci s výskumom v lingvistike a didaktike nevyhnutných pre vedeckého pracovníka. V rámci predmetu Filozofické problémy humanitných a spoločenských vied sa doktorand oboznámi so všeobecnými filozofickými otázkami spoločenských a humanitných vied. Osvojí si postupy identifikácie špecifických filozofických problémov relevantných pre jeho odborné zameranie. V predmete Etika vedeckej práce si doktorand osvojí definície, pojmy a kategórie z oblasti etiky vedy a naučí sa viesť odborný diskurz v etických perspektívach interdisciplinarity a naučí sa diferencovať základné hermeneutické paradigmy vo vede a etike. Predmet Metodické koncepcie cudzojazyčnej výučby sa zameriava na princípy, koncepcie a praktiky osvojovania si jazykovedných disciplín a komunikačných zručností, na priame a nepriame stratégie osvojovania si cudzích jazykov, na alternatívne metódy vo vyučovaní cudzích jazykov, na vedecko-výskumné zistenia v oblasti aplikovanej lingvistiky, na súčasné trendy a perspektívy výskumu v lingvodidaktickej praxi. Predmet Metodológia lingvistického výskumu I.: kvalitatívny výskum, predstavuje postupy a princípy zostavovania výskumného projektu ako i vlastného výskumného nástroja v oblasti kvalitatívneho výskumu, kvalitatívne metódy v lingvistickom výskume a ich spracovávanie, analyzovanie, interpretovanie a súčasné trendy v lingvistickom kvalitatívnom výskume. V rámci predmetu Metodológia lingvistického výskumu II: kvantitatívny výskum sa dôraz kladie na poznatky z oblasti štatistických metód, ktoré by mu mali pomôcť zorientovať sa pri výbere vhodnej metódy (techniky) pri spracovaní kvantitatívneho výskumu.
Jadro študijného programu dopĺňa rad prehlbujúcich povinne voliteľných predmetov. Predmet Metodológia pedagogického výskumu sa zameriava na komplexné poznatky z oblasti metód pedagogického výskumu, ktoré by doktorandovi mali pomôcť zorientovať sa pri výbere vhodnej metódy pri spracovaní výskumu. V predmete Spracovanie výskumu modernými IKT nástrojmi sa aplikuje spracovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych dát pomocou moderných IT nástrojov ako NVivo alebo SPSS. Predmet Vybrané kapitoly z interkultúrnej komunikácie predstavuje poznatky o formách interkulturality, spolunažívaní a interakcii kultúr, kultúrnom transfere, kultúrnom relativizme, vnímaní kultúrneho štandardu a stereotypov ako i predsudkov. V Predmete Sociolingvistika a pragmatická lingvistika sa absolvent oboznámi so sociálnymi činiteľmi vo vzťahu jazyka a kultúry, o sociálnej diferenciácii jazyka, typológii sociálnych situácií so zameraním na sociálne premenné (proxemika a sociálna moc), o vplyve mikro a makrosociálnych štruktúr na rečový prejav, o výskumných oblastiach, trendoch a perspektívach v oblasti sociolingvistiky a pragmalingvistiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa stáva odborníkom v odbore odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi.
Absolvent sa stáva odborníkom v odbore Odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi. Absolvent sa stáva odborníkom v odbore odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi.

Lingvodidaktika

Doktoranský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. Michelangelo Zaccarello, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Cieľom študijného programu je docielenie schopnosti aplikovať nadobudnuté teoretické a metodologické koncepcie i praktické zručnosti v oblasti lingvistického a didaktického výskumu.

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu lingvodidaktika zohľadňujú súčasné trendy lingvodidaktického výskumu, teórie a praxe, pričom sa koncentrujú najmä na metodológiu lingvistického výskumu. Nadväzujú na predmety druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo akademických predmetov (anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, francúzsky jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra). Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie.. Povinné predmety absolventovi napomáhajú nadobudnúť poznatky odborno-vedeckého charakteru o nosných témach, výskumoch a práci s výskumom v lingvistike a didaktike nevyhnutných pre vedeckého pracovníka. V rámci predmetu Filozofické problémy humanitných a spoločenských vied sa doktorand oboznámi so všeobecnými filozofickými otázkami spoločenských a humanitných vied. Osvojí si postupy identifikácie špecifických filozofických problémov relevantných pre jeho odborné zameranie. V predmete Etika vedeckej práce si doktorand osvojí definície, pojmy a kategórie z oblasti etiky vedy a naučí sa viesť odborný diskurz v etických perspektívach interdisciplinarity a naučí sa diferencovať základné hermeneutické paradigmy vo vede a etike. Predmet Metodické koncepcie cudzojazyčnej výučby sa zameriava na princípy, koncepcie a praktiky osvojovania si jazykovedných disciplín a komunikačných zručností, na priame a nepriame stratégie osvojovania si cudzích jazykov, na alternatívne metódy vo vyučovaní cudzích jazykov, na vedecko-výskumné zistenia v oblasti aplikovanej lingvistiky, na súčasné trendy a perspektívy výskumu v lingvodidaktickej praxi. Predmet Metodológia lingvistického výskumu I.: kvalitatívny výskum, predstavuje postupy a princípy zostavovania výskumného projektu ako i vlastného výskumného nástroja v oblasti kvalitatívneho výskumu, kvalitatívne metódy v lingvistickom výskume a ich spracovávanie, analyzovanie, interpretovanie a súčasné trendy v lingvistickom kvalitatívnom výskume. V rámci predmetu Metodológia lingvistického výskumu II: kvantitatívny výskum sa dôraz kladie na poznatky z oblasti štatistických metód, ktoré by mu mali pomôcť zorientovať sa pri výbere vhodnej metódy (techniky) pri spracovaní kvantitatívneho výskumu.
Jadro študijného programu dopĺňa rad prehlbujúcich povinne voliteľných predmetov. Predmet Metodológia pedagogického výskumu sa zameriava na komplexné poznatky z oblasti metód pedagogického výskumu, ktoré by doktorandovi mali pomôcť zorientovať sa pri výbere vhodnej metódy pri spracovaní výskumu. V predmete Spracovanie výskumu modernými IKT nástrojmi sa aplikuje spracovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych dát pomocou moderných IT nástrojov ako NVivo alebo SPSS. Predmet Vybrané kapitoly z interkultúrnej komunikácie predstavuje poznatky o formách interkulturality, spolunažívaní a interakcii kultúr, kultúrnom transfere, kultúrnom relativizme, vnímaní kultúrneho štandardu a stereotypov ako i predsudkov. V Predmete Sociolingvistika a pragmatická lingvistika sa absolvent oboznámi so sociálnymi činiteľmi vo vzťahu jazyka a kultúry, o sociálnej diferenciácii jazyka, typológii sociálnych situácií so zameraním na sociálne premenné (proxemika a sociálna moc), o vplyve mikro a makrosociálnych štruktúr na rečový prejav, o výskumných oblastiach, trendoch a perspektívach v oblasti sociolingvistiky a pragmalingvistiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa stáva odborníkom v odbore odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi.
Absolvent sa stáva odborníkom v odbore Odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi. Absolvent sa stáva odborníkom v odbore odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi.

Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Doktoranský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry

Charakteristika študijného programu

Študijný program pozostáva so študijnej časti, ktorá je zameraná na rozširovania vedomostí nadaného absolventa filologického odboru, orientujúceho sa na problematiku literatúry, a vedeckej časti, v ktorej poslucháč doktorandského štúdia musí preukázať schopnosť odborného uvažovania o teoretických, historických (vývinových), komparatívnych a kritických otázkach slovenskej (prípadne aj inonárodnej) umeleckej spisby. Nosné témy znalostí, ktoré by mal absolvent nadobudnúť sa viažu na teóriu literatúry, dejiny slovenskej literatúry a metodológiu literárnovedného bádania. Profil absolventa sa formuje predovšetkým individuálnym štúdiom odbornej literatúry, ktorú určuje školiteľ. Súčasťou štúdia je pedagogická (vyučovacia) činnosť na domovskej katedre alebo inde, ďalej konzultačná a posudzovateľská činnosť. Obsahom vedeckej časti je publikačná činnosť v odborných a literárnych periodikách či zborníkoch, prezentácia výsledkov vlastného výskumu na konferenciách či vedeckých seminároch a pod. K ďalším aktivitám patrí vypracovanie projektu a kapitoly dizertačnej práce, ktorých obhajoba je súčasťou dizertačnej skúšky. K štátnym skúškam patrí dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce.

Uplatnenie absolventov

Absolvent nadobudne schopnosť skúmať filozofické, estetické, etické súvislosti literárneho vývinu, vnímať literárny proces v historicko-politických, spoločenských a kultúrnych kontextoch. Mal by vedieť identifikovať problém vo vzťahu k charakteru literárneho smeru, prúdu, školy, skupiny, rozlišovať hodnotové ukazovatele konkrétneho literárneho obdobia, ako aj kvalitatívne aspekty individuálneho autorského rukopisu. Prirodzenou súčasťou jeho profilu by mala byť schopnosť vnímať slovenskú literatúru v širších súvislostiach európskeho čí svetového literárneho dedičstva a pokiaľ ide o súčasnú slovenskú tvorbu vo vzťahu k aktuálnym medziliterárnym procesom. Z formulácie študijného programu sa odvíja súbor činností, ktoré absolvent tohto štúdia musí zvládnuť – musí si osvojiť metodológiu literárnovedného bádania, musí disponovať schopnosťou selektovať podstatné a redundantné fakty a údaje, schopnosťou formulovať myšlienky a postrehy, teda samostatne koncipovať odborný text, schopnosťou vypracovať a obhájiť výskumné projekty, ako aj ich výsledky (výstupy), schopnosťou aplikovať dosiahnuté výsledky v pedagogickom procese na vysokej škole. Absolvent doktorandského štúdia musí svoju celkovú pripravenosť na vedecké bádania v oblasti literatúry doložiť dizertačnou prácou vypracovanou pod vedením školiteľa a jej presvedčivou obhajobou. Po úspešnej obhajobe a ukončení tohto stupňa štúdia by mal byť pripravený uplatniť sa na špecializovaných pracoviskách zameraných na literárnovedný výskum.

Slovenský jazyk a literatúra

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Slovenský jazyk a literatúra
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry

Charakteristika študijného programu

Úvodné disciplíny sú zamerané na oboznámenie sa študentov s lingvistickým a literárnovedným pojmovým a terminologickým aparátom. V nadväznosti na úvodné dis¬ciplíny sa pokračuje v sprostredkovávaní poznatkov z oblasti ortografie, fonetiky a fonológie slovenského jazyka, ortoepie, lexikológie a frazeológie. Oblasť slovenskej literatúry ponúka študentom základné poznatky z teórie literatúry a interpretácie umeleckého textu a poznatky zo staršej slovenskej literatúry a literatúry 1. polovice 19. storočia. V ďalšom roku štúdia sa v lingvistike prehlbujú vedomosti z morfológie a syntaxe slovenského jazyka ako aj z dejín spisovnej slovenčiny. Dôležitou disciplínou v intenciách druhého ročníka je aj jazyková kultúra, ktorej úlohou je kultivovať a precizovať jazykový prejav študentov slovenského jazyka a literatúry. Poznávanie slovenskej literatúry v druhom ročníku otvára slovenská literatúra 2. polovice 19. storočia. Nasledujú prednášky a seminárne cvičenia zo slovenskej literatúry 1. polovice 20. storočia. V druhom ročníku študenti získavajú aj zaujímavé poznatky z povinne voliteľných predmetov napr. z literárneho zemepisu, teórie metafory, resp. z textológie. Počas štúdia absolvujú študenti prednášky a semináre zo syntaxe a štylistiky slovenského jazyka, teórie žánrov a dejín slovenskej literatúry 2. polovice 20. storočia a literatúry pre deti a mládež, podľa katedrovej ponuky si študenti vyberú slovanský jazyk. Zoznámia sa so základnými poznatkami z oblasti teórie vyučovanie slovenského jazyka a literatúry.

Uplatnenie absolventov

Od absolventov odboru slovenský jazyk sa očakávajú tieto vedomosti a zručnosti:
- teoretické a praktické ovládanie slovenského spisovného jazyka na úrovni súčasného vedeckého poznania a základné znalosti z teórie jazyka;
- schopnosť kultivovane komunikovať (tvoriť kultivované komunikáty) ústne a písomne;
- schopnosť hodnotiť jazykové javy z hľadiska teórie a praxe jazykovej kultúry, ako aj dynamiky súčasného slovenského jazyka;
- schopnosť komplexne jazykovo (t.j. z gramatickej, zvukovej a štylistickej stránky) hodnotiť a upravovať jazykové komunikáty.
Absolvent nadobúda vedomosti z literárnohistorickej oblasti, pričom dôraz sa kladie na vývinové (príčinné a vzťahové) súvislosti slovenskej (a podporne aj svetovej literatúry), v literárnoteoretickej a literárnokritickej oblasti zasa na nadobudnutie spôsobilostí interpretovať a hodnotiť literatúru (literárne dielo). V praktickej časti prípravy prevláda aplikačný zreteľ, ako aj zreteľ kultúrnotvorný. Oba smerujú k úspešnému uplatneniu absolventa v literárno-vzdelávacej práci, prípadne aj v rôznych spoločensko-kultúrnych a výchovných oblastiach.
Absolvent musí:
- získať poznatky o rozvíjaní receptívnych a produktívnych zručností s cieľom ich efektívneho využitia vo vedecko-výskumnom procese
- získať schopnosť využívania moderných komunikatívnych metód, techník a nových médií vo vedeckovýskumnom procese.
V rámci literárnovedných disciplín musí absolvent si osvojiť systém literárnovedných pojmov, termínov, ako aj základné etapy chronologického vývinu slovenskej literatúry. Kvalitu vedomostí absolventa obohacuje okrem literárnoteoretických, literárnohistorických a metodologických disciplín ponuka interpretačných a doplnkových disciplín, napr. textové semináre z poézie a prózy, textové semináre z teórie žánrov a interpretačné semináre k literárnohistorickým prednáškam ako aj možnosť zúčastniť sa na seminároch tvorivého písania.

Politológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Politológia
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdií
Informácie Príď k nám študovať politológiu, naučíš sa porozumieť vzťahom v domácej a zahraničnej politike.

Charakteristika študijného programu

Ide o interdisciplinárne formulovaný bakalársky študijný program, kde, okrem základnej oblasti politológie a práva, sú zastúpené humanitné disciplíny a jazykové prípravy. Celé štúdium je koncipované tak, aby osvojené všeobecné a základné odborné znalosti boli rozvíjané v aplikovanej forme v špeciálnej profesijnej zručnosti. Skladba predmetov prvého ročníka je koncipovaná tak, aby sa vyrovnali prípadné rozdiely v znalostiach študentov z rôznych typov škôl.

Uplatnenie absolventov

Absolvent nájde uplatnenie predovšetkým v orgánoch štátnej správy (obvodné úrady, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, útvary NR SR), verejnej správy a samosprávy. Tiež môže pôsobiť v politických stranách a mimovládnych organizáciách, ako redaktor v masmédiách a v oblasti základného a aplikovaného výskumu.
Má predpoklady uplatniť sa v inštitúciách a oblastiach, ako napríklad:
 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
 • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
 • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
 • politické inštitúcie,
 • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
 • • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“)

Politológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Politológia
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdií
Informácie Príď k nám študovať politológiu, naučíš sa porozumieť vzťahom v domácej a zahraničnej politike.

Charakteristika študijného programu

Ide o interdisciplinárne formulovaný bakalársky študijný program, kde, okrem základnej oblasti politológie a práva, sú zastúpené humanitné disciplíny a jazykové prípravy. Celé štúdium je koncipované tak, aby osvojené všeobecné a základné odborné znalosti boli rozvíjané v aplikovanej forme v špeciálnej profesijnej zručnosti. Skladba predmetov prvého ročníka je koncipovaná tak, aby sa vyrovnali prípadné rozdiely v znalostiach študentov z rôznych typov škôl.

Uplatnenie absolventov

Absolvent nájde uplatnenie predovšetkým v orgánoch štátnej správy (obvodné úrady, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, útvary NR SR), verejnej správy a samosprávy. Tiež môže pôsobiť v politických stranách a mimovládnych organizáciách, ako redaktor v masmédiách a v oblasti základného a aplikovaného výskumu.
Má predpoklady uplatniť sa v inštitúciách a oblastiach, ako napríklad:
 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
 • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
 • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
 • politické inštitúcie,
 • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
 • • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“)

Politológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy Rigorózne konanie
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdií
Informácie Pokračuj v štúdiu politológie, zdokonalíš sa v analyzovaní politického a spoločenského života.

Charakteristika študijného programu

Ide o interdisciplinárne formulovaný magisterský študijný program. Štruktúra jednotlivých predmetov je vyvážená tak, aby sa predmety v jednotlivých semestroch logicky doplňovali. Študijný program je koncipovaný s predpokladom, že absolventi budú pripravení pre výkon verejných funkcií, výkon funkcií odborných a vedeckých pracovníkov a analytikov, najmä v oblasti verejnej správy a politologických inštitúcií.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je pripravený na odborné pôsobenie v rozličných oblastiach politického a spoločenského života. Priamo sa môže uplatniť na vysokých školách, ako samostatný teoretický pracovník, ako učiteľ (ak získa „pedagogické minimum“), v orgánoch štátnej správy, v orgánoch samosprávy, v politických stranách, v medzinárodných inštitúciách, v treťom sektore, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, vo vzdelávacích inštitúciách, v redakciách, v odborných ústavoch a vedeckých pracoviskách.
Konkrétne možnosti uplatnenia:
 • v orgánoch štátnej správy;
 • v orgánoch samosprávy;
 • v medzinárodných vládnych a nevládnych inštitúciách;
 • v politických stranách;
 • v treťom sektore;
 • v kultúrno-spoločenských inštitúciách;
 • v masmédiach.

Politológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy Rigorózne konanie
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdií
Informácie Pokračuj v štúdiu politológie, zdokonalíš sa v analyzovaní politického a spoločenského života.

Charakteristika študijného programu

Jedná sa o interdisciplinárne formulovaný magisterský študijný program. Štruktúra jednotlivých predmetov je vyvážená tak, aby sa predmety v jednotlivých semestroch logicky doplňovali. Študijný program je koncipovaný s predpokladom, že absolventi budú pripravení pre výkon verejných funkcií, výkon funkcií odborných a vedeckých pracovníkov a analytikov, najmä v oblasti verejnej správy a politologických inštitúcií.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je pripravený na odborné pôsobenie v rozličných oblastiach politického a spoločenského života. Priamo sa môže uplatniť na vysokých školách, ako samostatný teoretický pracovník, ako učiteľ (ak získa „pedagogické minimum“), v orgánoch štátnej správy, v orgánoch samosprávy, v politických stranách, v medzinárodných inštitúciách, v treťom sektore, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, vo vzdelávacích inštitúciách, v redakciách, v odborných ústavoch a vedeckých pracoviskách.
Konkrétne možnosti uplatnenia:
 • v orgánoch štátnej správy;
 • v orgánoch samosprávy;
 • v medzinárodných vládnych a nevládnych inštitúciách;
 • v politických stranách;
 • v treťom sektore;
 • v kultúrno-spoločenských inštitúciách.

Euroázijské štúdiá

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. László Öllös, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Politológia
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdií
Informácie Príď k nám študovať, dozvieš sa niečo o modernom politickom vývoji euroázijského kontinentu, spoznáš bližšie Rusko, Čínu, Indiu, Japonsko, naučíš sa rusky a čínsky.

Charakteristika študijného programu

Určujúcim hľadiskom profilu absolventa je orientácia v politologickej literatúre, schopnosť sledovať trendy vývoja politických vied, schopnosť analyzovať a syntetizovať reálne poznatky získané zo štúdia politických dokumentov, historických a diplomatických prameňov, schopnosť analyzovať základné politické procesy v eurázijskom priestore – neosobne, nadstranícky a s teoretickým nadhľadom. Absolvent bakalárskeho študijného programu Euroázijské štúdiá nadobudne schopnosti rozlišovať medzi faktami a hodnoteniami šírenými profesionálnymi politikmi a masmédiami, ktoré môžu byť skreslené nižším stupňom poznania a záujmami, rozlišovať objektívne od subjektívneho, stranícke od nadstraníckeho, vedecké od laického, náhodné od zákonitého, analyzovať primárnu a sekundárnu literatúru, historické pramene, má prehľad v odbornej literatúre monografickej, ako aj časopiseckej. Je schopný prognózovať vývoj základných politických trendov, ako aj formulovať výsledky svojej práce a vie sa pohybovať v spleti politických inštitúcií.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je pripravený nájsť uplatnenie predovšetkým v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v inštitúciách EÚ, integračných úradoch pri štátnych inštitúciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu a v diplomacii. Rovnako sa môže realizovať v politických stranách a hnutiach, v mimovládnych medzinárodných organizáciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu, v zahraničných redakciách masmédií ako aj v oblasti základného a aplikovaného výskumu.
Konkrétne možnosti uplatnenia:
 • v orgánoch štátnej správy;
 • v orgánoch samosprávy;
 • v politických stranách;
 • v treťom sektore;
 • v kultúrno-spoločenských inštitúciách;
 • v masmédiach.

Euroázijské štúdiá

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant doc. Mgr. László Öllös, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Politológia
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdií
Informácie Príď k nám študovať, dozvieš sa niečo o modernom politickom vývoji euroázijského kontinentu, spoznáš bližšie Rusko, Čínu, Indiu, Japonsko, naučíš sa rusky a čínsky.

Charakteristika študijného programu

Určujúcim hľadiskom profilu absolventa je orientácia v politologickej literatúre, schopnosť sledovať trendy vývoja politických vied, schopnosť analyzovať a syntetizovať reálne poznatky získané zo štúdia politických dokumentov, historických a diplomatických prameňov, schopnosť analyzovať základné politické procesy v eurázijskom priestore – neosobne, nadstranícky a s teoretickým nadhľadom. Absolvent bakalárskeho študijného programu Euroázijské štúdiá nadobudne schopnosti rozlišovať medzi faktami a hodnoteniami šírenými profesionálnymi politikmi a masmédiami, ktoré môžu byť skreslené nižším stupňom poznania a záujmami, rozlišovať objektívne od subjektívneho, stranícke od nadstraníckeho, vedecké od laického, náhodné od zákonitého, analyzovať primárnu a sekundárnu literatúru, historické pramene, má prehľad v odbornej literatúre monografickej, ako aj časopiseckej. Je schopný prognózovať vývoj základných politických trendov, ako aj formulovať výsledky svojej práce a vie sa pohybovať v spleti politických inštitúcií.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je pripravený nájsť uplatnenie predovšetkým v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v inštitúciách EÚ, integračných úradoch pri štátnych inštitúciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu a v diplomacii. Rovnako sa môže realizovať v politických stranách a hnutiach, v mimovládnych medzinárodných organizáciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu, v zahraničných redakciách masmédií ako aj v oblasti základného a aplikovaného výskumu.
Konkrétne možnosti uplatnenia:
 • v orgánoch štátnej správy;
 • v orgánoch samosprávy;
 • v politických stranách;
 • v treťom sektore;
 • v kultúrno-spoločenských inštitúciách;
 • v masmédiach.

Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Obsah a štruktúra študijného programu je tvorená tak, aby sa rešpektoval profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní odborných znalostí a rečových zručností.
V prvom roku štúdia študenti získavajú teoretické vedomosti zo základov filológie, fonetiky a fonológie ruského jazyka, dejín a reálií Ruska a Ukrajiny. Rečové kompetencie z ruského jazyka sa rozvíjajú a aktivizujú vo vybraných tematických oblastiach a v aspekte interkultúrnej komunikácie. Nadobúdajú sa základy rečových kompetencií v ukrajinskom jazyku. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej a časopiseckej literatúre, či v iných (elektronických) zdrojoch a učia sa pracovať s nimi.
V druhom roku štúdia študenti nadobúdajú znalosti z ruského tvaroslovia a slovotvorby. Sústredená pozornosť sa venuje najmä kulturologickému aspektu vzdelávania, ruskej literatúre a jej interpretačným podobám. Rečové kompetencie z ruského a ukrajinského jazyka sa rozvíjajú a aktivizujú vo vybraných tematických oblastiach. V treťom roku štúdia študenti získavajú znalosti zo syntaxe ruského jazyka. Vo vybraných tematických oblastiach sa ďalej rozvíjajú a aktivizujú rečové kompetencie z ruského a ukrajinského jazyka. Nadobúdajú sa základy prekladateľských a tlmočníckych kompetencií a základy obchodnej komunikácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu získa schopnosť pohybovať sa v regiónoch Ruska a Ukrajiny na základe poznania ich jazykov, noriem a hodnôt kultúry. Disponuje:
(a) jazykovými a komunikačnými kompetenciami v súlade s globálnou stupnicou Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky: ruský jazyk – úroveň B2, ukrajinský jazyk – úroveň B1. V praxi to znamená, že ovláda uvedené jazyky na takej úrovni, že je schopný prekladať stredne náročné odborné texty ako aj konzekutívne tlmočiť v oblastiach profesionálne nešpecializovanej komunikácie, napr. sprievodcovstva, zabezpečovania služieb, vedenia korešpondencie a administratívnej agendy;
(b) kulturologickými kompetenciami zahrňujúcimi schopnosti aktívnej komunikácie s predstaviteľmi východoslovanských kultúr; úpravy textov po obsahovej a jazykovej stránke v súlade s kultúrnym kontextom a uzuálnymi špecifikami cieľovej krajiny; orientovanie sa v inonárodnej kultúre s cieľom adekvátnej voľby primeraných komunikačných stratégií;
(c) ďalšími kompetenciami, ako napr. ovládanie zásad mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Absolvent bakalárskeho stupňa je spôsobilý uplatniť sa v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v masmédiách a vydavateľstvách; v hospodárskej a podnikateľskej sfére; v štátnej sfére, diplomacii a medzinárodných inštitúciách; v treťom sektore a mimovládnych organizáciách.

Žurnalistika

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Marketingová komunikácia a reklama
Pracovisko Katedra žurnalistiky

Charakteristika študijného programu

Študijný program žurnalistika zabezpečuje získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre profesionálne uplatnenie v mediálnej oblasti, a to nielen v rámci novinárskej praxe; či už v printových, televíznych, rozhlasových a nových médiách; ale aj v rámci kreatívnych a manažérskych pozícií v marketingu a na oddeleniach PR (Public Relations). Štúdium ponúka nielen prehľad nových trendov v oblasti masmédií, ale aj z oblasti ekonomickej, politickej a kultúrnej žurnalistiky, medzinárodných vzťahov, etiky i filozofie médií, reklamy a marketingu. Počas magisterského štúdia žurnalistiky nadobudne absolvent aj rozsiahle znalosti z printovej, rozhlasovej, televíznej tvorby a tvorby pre nové médiá, s dôrazom na získanie praktických zručností pri výrobe mediálnych produktov.

Uplatnenie absolventov

Vzhľadom na kombináciu teoretických vedomostí a praktických zručností absolventi nadobudnú predpoklady pre uplatnenie sa v redakciách printových, rozhlasových, televíznych, nových médií ako aj tlačových agentúr, na pozíciách redaktorov, editorov i vedúcich pracovníkov. Uplatnenie môžu nájsť aj v oblasti PR a marketingu, v mediálnej agentúre alebo v komunikačnom odbore ako hovorca, tlačový tajomník, vedúci pracovník PR. V rámci štúdia získa absolvent aj základné skúsenosti umožňujúce mu nájsť uplatnenie v profesii fotografa, kameramana a strihača alebo v reklamnej agentúre v pozícii editora či copywritera.

Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy

doktorandský študijný program slavistika – slovanské jazyky
rigorózne konanie

Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Študijný program je koncipovaný tak, aby absolvent druhého stupňa mal adekvátnu filologickú aj odbornú prípravu. Predmety študijného plánu sú zamerané na rozvíjanie znalostí z oblasti (a) lingvistiky, (b) kultúry, (c) rečových kompetencií, (d) prekladateľských a tlmočníckych kompetencií.
V prvom roku štúdia študenti získavajú teoretické znalosti a praktické zručnosti z ruskej funkčnej lexikológie a štylistiky. Nadobúdajú poznatky zo stratifikácie ruštiny a osvojujú si normy spisovného jazyka vo vybraných komunikačných sférach. Učia sa samostatne identifikovať a interpretovať teoretické problémy. Hlbšie spoznávajú jazykový, kultúrny a spoločenský areál Ruska a východnej Európy. Rozvíjanie rečových kompetencií okrem ponuky konverzačných cvičení sa sústreďuje na odbornú komunikáciu, ktorú zastrešujú predmety: Obchodná ruština, Obchodná korešpondencia a Diplomatický protokol.
V druhom roku štúdia študenti ďalej rozvíjajú rečové kompetencie z ruského jazyka na úrovni stupňa C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Priebežne sa aktivizuje kultúra rečového prejavu a znalosti z konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. Okrem odborného prekladu sa študenti oboznamujú s problematikou umeleckého prekladu. Aktívne si osvojujú odborné komunikačné prostriedky a stratégie. Koncepčne rozvíjajú formy hovorenej aj písanej podoby ruského jazyka v tých komunikačných sférach, ktoré korešpondujú s možnosťami uplatnenia v praxi: Ruština v cestovnom ruchu, Technická ruština. Sústredená pozornosť sa venuje príprave diplomovej práce.

Uplatnenie absolventov

Absolvent druhého stupňa nadobudol teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedeckých poznatkov v odbore Slovanské jazyky a literatúry, vie ich tvorivo uplatňovať pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Získal:
(a) teoretické poznatky z oblasti jazykovedy a vybraných sociálnych a behaviorálnych vied, odborné a metodologické základy výskumnej práce a tvorivej aplikácie získaných znalostí v praxi;
(b) praktické zručnosti zahrňujúce aktívne ovládanie ruského jazyka slovom a písmom na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky; ovládanie postupov, zručností, návykov a stratégií odborného a umeleckého prekladu, konzekutívneho ako aj simultánneho tlmočenia; využívania informačných a komunikačných technológií;
(c) doplňujúce poznatky a zručnosti spočívajúce na schopnosti efektívne pracovať ako odborník na ruský jazykový a kultúrny areál, pripravenosti na odborný rast, skvalitňovanie a rozvíjanie jazykového prejavu a jazykovej kultúry. Absolvent magisterského stupňa je spôsobilý uplatniť sa v hospodárskej a podnikateľskej sfére; v štátnej sfére, diplomacii a medzinárodných inštitúciách, v masmédiách a vydavateľstvách, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v treťom sektore a mimovládnych organizáciách.

Žurnalistika

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Marketingová komunikácia a reklama
Pracovisko Katedra žurnalistiky

Charakteristika študijného programu

Študijný program žurnalistika zabezpečuje získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre profesionálne uplatnenie v mediálnej oblasti, a to nielen v rámci novinárskej praxe; či už v printových, televíznych, rozhlasových a nových médiách; ale aj v rámci kreatívnych a manažérskych pozícií v marketingu a na oddeleniach PR (Public Relations). Štúdium ponúka nielen prehľad nových trendov v oblasti masmédií, ale aj z oblasti ekonomickej, politickej a kultúrnej žurnalistiky, medzinárodných vzťahov, etiky i filozofie médií, reklamy a marketingu. Počas magisterského štúdia žurnalistiky nadobudne absolvent aj rozsiahle znalosti z printovej, rozhlasovej, televíznej tvorby a tvorby pre nové médiá, s dôrazom na získanie praktických zručností pri výrobe mediálnych produktov.

Uplatnenie absolventov

Vzhľadom na kombináciu teoretických vedomostí a praktických zručností absolventi nadobudnú predpoklady pre uplatnenie sa v redakciách printových, rozhlasových, televíznych, nových médií ako aj tlačových agentúr, na pozíciách redaktorov, editorov i vedúcich pracovníkov. Uplatnenie môžu nájsť aj v oblasti PR a marketingu, v mediálnej agentúre alebo v komunikačnom odbore ako hovorca, tlačový tajomník, vedúci pracovník PR. V rámci štúdia získa absolvent aj základné skúsenosti umožňujúce mu nájsť uplatnenie v profesii fotografa, kameramana a strihača alebo v reklamnej agentúre v pozícii editora či copywritera.

Slavistika – slovanské jazyky

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Študijný program Slavistika – slovanské jazyky je koncipovaný tak, aby absolvent tretieho stupňa mal adekvátnu filologickú, jazykovú a metodologickú prípravu. Štruktúra programu je tvorená s cieľom, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní odborných vedomostí a aplikatívnych kompetencií.
V prvom roku štúdia študent získava teoretické vedomosti založené na súčasnom stave vedeckých poznatkov v odbore. Osvojuje si zásady vedeckej práce a etiky vedeckej práce. Samostatne identifikuje a interpretuje teoretické problémy. Hlbšie spoznáva slovanský jazykový a kultúrny areál. Aktívne si osvojuje cudzojazyčnú odbornú terminológiu, prostriedky a stratégie cudzojazyčnej odbornej komunikácie. Je schopný prezentovať výsledky vlastného výskumu odbornej komunite. Koncepčne rozvíja formy písaných odborných komunikátov (recenzií, odborných článkov, vedeckých štúdií). Sústredenú pozornosť venuje príprave na dizertačnú skúšku. V druhom roku štúdia študent získa prehľad o metódach komplexného a interdisciplinárneho slavistického výskumu. Aktivizuje formulovanie metodologických postupov a problémov súvisiacich s témou dizertačnej práce. Nadobudne obraz o najvýznamnejších metódach výskumu jazyka a kultúry v kontexte slavisticky orientovaných vedných disciplín. Aktívne prezentuje výsledky vlastného výskumu odbornej komunite na vedeckých podujatiach, vo vedeckých zborníkoch a periodikách. Je schopný organizovať vlastnú vedeckú projektovú činnosť. Sústredenú pozornosť venuje príprave dizertačnej práce.
Tretí rok štúdia je zameraný na interpretáciu textov slovanskej písomnej kultúry s cieľom podať komentár k vybraným jazykovým a historicko-kultúrnym javom. V centre pozornosti je ukončenie dizertačnej práce, v ktorej doktorand preukáže orientáciu v metódach jazykovedného a kultúrno-historického výskumu a vlastný prínos do skúmanej problematiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Slavistika – slovanské jazyky získa rozsiahle teoretické vedomosti v odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúra a v príbuzných aplikovaných odboroch. Ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na inovačné procesy v slovanskom jazykovom areáli, literárnohistorickú a literárnoteoretickú reflexiu literárnych fenoménov slovanského kultúrneho priestoru. Nadobudne tiež metodické schopnosti pre výskumnú prácu. Získa skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a zahraničných vedeckých publikáciách.
Absolvent má predpoklady uplatniť sa na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách.

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúra v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD. (podprogram ruský jazyk a literatúra)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk a literatúra v kombinácii predmetov
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Štruktúra a obsah študijného programu zodpovedá profilu absolventa s následným uplatnením v praxi. V rámci bakalárskeho štúdia ruského jazyka ako cudzieho študent počas trojročného štúdia nadobudne základné jazykové, rečové, komunikačné a sociokultúrne kompetencie. Taktiež je zabezpečený rozvoj základných druhov rečovej činnosti – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, hovorenie a písanie. V prvom roku štúdia sa pozornosť sústreďuje na rečové cvičenia, počúvanie a písanie v rámci ruského jazyka, a taktiež na audio-orálne cvičenia. Študenti získavajú aj základný prehľad z dejín Ruska.
Druhý rok štúdia je zameraný na nácvik hovorenia a písania v rámci ruského jazyka. Študenti sa taktiež oboznamujú s morfologickou jazykovou rovinou a získavajú prehľad o ruskej umeleckej literatúre.
Tretí rok štúdia je orientovaný na praktické zvládnutie ruského jazyka a ďalšie rozvíjanie jazykovej a rečovej a komunikačnej kompetencie študentov. Študenti taktiež získavajú poznatky zo syntaktickej jazykovej roviny a oboznamujú sa so základmi vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podmienkach slovenskej školy.
Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní pedagogicko-psychologických a sociálnych odborných vedomostí a zručností.
V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie teoretických východísk edukačnej vedy a na analýzu základnej pedagogickej a psychologickej terminológie. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej a časopiseckej literatúre, či v iných zdrojoch odborných poznatkov a učia sa pracovať s nimi.
Druhý rok štúdia je zameraný na teoretické a metodické aspekty výchovy a vzdelávania a na poznanie širšieho kontextu rozvoja osobnosti. Študenti sa oboznamujú s edukačným prostredím školy a mimo školy, prehlbujú si poznatky o výchove a zoznamujú sa s variabilitou výchovných prístupov k deťom na základe ich individuálnych, či skupinových odlišností.
Tretí rok štúdia má výrazne aplikačný charakter, u študentov sa predpokladá určitá miera schopnosti aplikovať teoretické poznatky do praktickej edukačnej činnosti, vyučované disciplíny približujú školskú aj mimoškolskú edukačnú realitu.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Teoretické poznatky

Absolventi majú teoretické vedomosti z fonetickej, morfologickej a syntaktickej jazykovej roviny ruského jazyka.

Absolventi taktiež ovládajú

 • základnú terminológiu jednotlivých jazykových rovín, a taktiež základy ruskej ortografie;
 • poznajú reálie históriu Ruska;
 • poznajú predstaviteľov, ich tvorbu a jednotlivé smery v rámci ruskej literatúry;
 • vedia analyzovať text;
 • ovládajú základné metodické východiská vyučovania ruského jazyka ako cudzieho;
 • nadobudnú základy tlmočníckej kompetencie.
Praktické zručnosti
 • nadobudnuté jazykové a rečové zručnosti sú spôsobilí prakticky aplikovať v rámci ústnej a písomnej komunikácie v ruskom jazyku;
 • sú schopní aktívne používať získané teoretické poznatky z fonetiky, morfológie, paradigmatiky a syntaxe.
 • vedia samostatne zostaviť prípravu na vyučovaciu hodinu ruského jazyka s reálnou možnosťou uplatnenia v praxi
Doplňujúce poznatky a zručnosti
 • návyky permanentného prehlbovania vedomostí a rozvoja rečových zručností;
 • aktívne pozorovanie vyučovacieho procesu na hodinách ruského jazyka v rámci hospitačno-asistentskej praxe.
Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Teoretické poznatky poznajú a chápu koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach,
 • ovládajú psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí,
 • poznajú princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií,
 • poznajú aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizujú edukačnú činnosť.
Praktické zručnosti
 • sú spôsobilí metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania,
 • sú schopní komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity.
Doplňujúce poznatky a zručnosti
 • majú návyk permanentného vzdelávania sa,
 • sú schopní interpretácie vedeckých textov z oblasti pedagogiky, dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich sa práce s deťmi.

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúra v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD. (podprogram ruský jazyk a literatúra)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Štruktúra a obsah študijného programu zodpovedá profilu absolventa s rešpektovaním jeho uplatnenia v praxi. V rámci magisterského štúdia ruského jazyka ako cudzieho študent počas dvojročného štúdia nadobudne ďalšie odborné vedomosti a zručnosti.
Prvý rok štúdia je orientovaný na oboznámenie študentov s lexikálnou a štylistickou rovinou ruského jazyka. Ide taktiež o nácvik jazykovej a rečovej kompetencie v oblasti obchodu a podnikania, úradnej/obchodnej písomnej a ústnej komunikácie. Študent získa aj základné tlmočnícke kompetencie a poznatky z oblasti technickej ruštiny. Osobitná pozornosť v prvom roku štúdia je venovaná problematike metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho na slovenských školách.
V druhom roku štúdia si študent ďalej prehlbuje a rozvíja poznatky z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podmienkach slovenskej školy, čo tvorí ťažisko jeho profilácie. Študent je taktiež oboznámený s aktuálnym dianím v súčasnej Ruskej federácii a pozornosť sa sústreďuje aj na získanie základných poznatkov, jazykových a rečových zručností z oblasti cestovného ruchu. V prvom i druhom roku štúdia si študent ďalej rozvíja a prehlbuje svoje jazykové, rečové a komunikačné kompetencie.
Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní pedagogicko-psychologických a sociálnych odborných vedomostí a zručností.
V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie teoretických východísk didaktiky a teórií a modelov vyučovania zameraných na kognitívnu socializáciu a vzdelávanie človeka, psychologické aspekty učenia, vychovávania a vyučovania a kvantitatívne, kvalitatívne stratégie a metódy výskumu a vývoja v pedagogike.
Druhý rok štúdia je zameraný na teoretické a metodické aspekty výchovy a vzdelávania, na školskú politiku, manažment, legislatívu, pedeutológiu a pedagogickú komunikáciu. Študenti si prehlbujú poznatky o edukačnom prostredí školy a prehlbujú si zručnosti projektovania a realizácie vyučovacieho procesu v predmetoch svojej špecializácie na nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania s ohľadom na variabilitu výchovných prístupov k deťom na základe ich individuálnych, či skupinových odlišností. Nadobudnuté teoretické poznatky implementujú v praxi v rámci odborovým didaktikom a cvičným učiteľom reflektovanej pedagogickej praxe na základných a stredných školách.
Absolvent magisterského stupňa štúdia dokáže samostatne riešiť úlohy vyplývajúce z jeho kompetencií (odborných, pedagogicko-psychologických, metodicko-didaktických a osobnostných), ktoré v priebehu štúdia získal. Dokáže uplatňovať procedúry edukačnej intervencie v školských a mimoškolských podmienkach, kooperuje s pracovníkmi príbuzných profesií (riaditeľ školy, učitelia, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny kurátor), je schopný kooperovať ako člen tímu, spolupracovať s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej pracuje. Predpokladá sa ďalšie zdokonaľovanie absolventa prostredníctvom samoštúdia, k čomu je počas štúdia vedený. Je plne kvalifikovaný na vyučovaciu činnosť a ďalšie edukačné činnosti.

Uplatnenie absolventov

Teoretické poznatky
Absolventi majú teoretické vedomosti z lexikálnej a štylistickej roviny ruského jazyka.
Absolventi taktiež ovládajú
 • základnú terminológiu uvedených jazykových rovín;
 • poznajú aktuálne fakty zo súčasnej Ruskej federácie v oblasti politiky, ekonomiky a kultúry;
 • poznajú predstaviteľov, ich tvorbu a jednotlivé smery v rámci ruskej literatúry;
 • ovládajú základnú terminológiu a problematiku vybraných technických odvetví národného hospodárstva;
 • majú hlboké vedomosti z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho;
Praktické zručnosti
 • nadobudnuté jazykové a rečové zručnosti sú spôsobilí prakticky aplikovať v rámci ústnej a písomnej komunikácie v ruskom jazyku;
 • sú spôsobilí aktívne používať ruský jazyk v sfére obchodu a podnikania;
 • sú schopní prakticky uplatniť získané teoretické poznatky z lexikológie a štylistiky ruského jazyka;
 • vedia adekvátne aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podobe samostatného vedenia vyučovacej hodiny so štandardnou dĺžkou 45 minút;
Doplňujúce poznatky a zručnosti
 • návyky permanentného prehlbovania vedomostí a rozvoja rečových zručností;
 • aktívna účasť v edukačnom procese na hodinách ruského jazyka v rámci výstupovej a súvislej pedagogickej praxe.

Filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Filozofia
Pracovisko Katedra filozofie

Charakteristika študijného programu

V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie základných kategórií a konceptov vo filozofii, vzťahu filozofie a ostatných vedeckých disciplín najmä prostredníctvom filozofickej propedeutiky, dejín antickej a stredovekej filozofie, logiky, filozofickej antropológie a etiky. Študent si tiež osvojuje schopnosti čítania a analýzy filozofického textu ako aj schopnosti samostatnej formulácie a návrhov riešenia rôznych filozofických problémov. V druhom roku štúdia sa dôraz kladie na prehlbovanie vedomostí študenta z oblasti dejín novovekej filozofie a dejín filozofie 19. storočia. Študent rozvíja svoje poznatky v oblasti metafyziky, epistemológie, sociálnej a politickej filozofie. Prehlbuje svoje schopnosti v ústnej a písomnej formulácii a komunikácii rôznych problémov filozofie, rozvíja sa jeho schopnosť v analýze a interpretácie filozofických textov. Prostredníctvom doplňujúcich vedomostí prehlbuje svoje poznanie miesta a funkcie filozofie v spoločnosti.
V treťom roku štúdia študent určitým spôsobom završuje svoje vedomosti z dejín filozofie prostredníctvom osvojovania si konceptov súčasnej a slovenskej filozofie, poznatky zo systematickej filozofie rozvíja na úrovni ekofilozofie a metodológie vied. Ťažisko rozvoja schopností študenta sa postupne presúva na formovanie jeho schopnosti samostatnej formulácie problémov filozofie, poznanie ich riešenia v histórii filozofie, schopnosť ich komunikovania a vysvetľovania.
Vyvrcholením a súčasne aj syntézou jeho bakalárskych vedomostí ako aj jeho schopnosti tvorivého uplatnenia poznatkov je napísanie bakalárskej práce.
Študijný program filozofia vychádza vo svojom obsahu dôsledne z opisu študijného odboru 2.1.1 filozofia pre prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Obsah študijného programu zabezpečuje dosiahnutie parametrov stanovených opisom študijného odboru pre odborný profil absolventa. Jadro znalostí sa v študijnom programe realizuje prostredníctvom predmetov Filozofická propedeutika, Dejiny antickej, stredovekej, renesančnej, novovekej filozofie, Dejiny filozofie 19. a 20. storočia a Dejiny Slovenskej filozofie. Potom sú do jadra programu zahrnuté predmety Metafyzika I., II, Epistemológia I., II, Etika I., II, Filozofická antropológia I.,II, Politická filozofia, Sociálna filozofia, Logika I.,II, Metodológia vedy. Ich cieľom je aby študent dosiahol potrebné teoretické vedomosti o základnom členení filozofie, zvládol základný pojmový aparát, pozná hlavné filozofické systémy, školy, prúdy, problémy a predstaviteľov, má znalosti z jednotlivých oblastí filozofie a pozná základné metodologické postupy. Predmety, ktoré nie sú zaradené do jadra programu, sú určené na rozvoj poznania študenta podľa jeho výberu a patria k nim predovšetkým predmety Byzantská antropológia, Dejiny etického myslenia, Dejiny estetického myslenia, Základy politológie, Politický systém SR, Teória štátu a práva, Úvod do orientálnej filozofie, Dejiny logiky, Základy sociológie, Medzinárodné vzťahy, Spoločenská etiketa.

Uplatnenie absolventov

Absolvent odboru filozofia má znalosti zodpovedajúce základnej problematike, pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia. Rozsah a hĺbka jeho znalostí ho oprávňuje pokračovať v štúdiu odboru (2. stupeň – Mgr.), prípadne v štúdiu 2. stupňa (Mgr.) príbuzných odborov (ak to umožňujú ich študijné programy), alebo vykonávať povolania v nižšie uvedených oblastiach. V súvislosti s konkrétnymi problémami je schopný: identifikovať im zodpovedajúcu špecifickú oblasť; uviesť a objasniť už použité alebo štandardne používané spôsoby ich riešenia; adaptovať a aplikovať tieto riešenia v konkrétnych praktických podmienkach problému. Absolvent je schopný samostatne formulovať a analyzovať problémy, kriticky zhodnotiť ich možné riešenia.
Absolventi študijného odboru filozofia (1. stupeň) sú spôsobilí vykonávať činnosti tímového, prípadne samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka v nasledovných inštitúciách a zariadeniach:
 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
 • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
 • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
 • politické inštitúcie,
 • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
 • masmédiá.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook