Komisie fakulty

Edičná komisia:

Predseda:

 • doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

Členovia:

 • prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
 • prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
 • doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD.
 • Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD.
 • Mgr. Emília Perez, PhD.
 • Mgr. Györgyi Janková, PhD.
 • doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
 • Mgr. Martin Boszorád, PhD.
 • Ing. Andrea Soukupová
 • RNDr. Zuzana Eckhardt (zapisovateľka)
 • Mgr. Peter Horváth (hosť)


Interné pokyny Edičnej rady FF UKF

Prehľad publikácií vydaných FF UKF


Disciplinárna komisia:

Predseda:

 • doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie

Členovia:

 • PhDr. Marcel Olšiak, PhD. – Katedra slovenského jazyka a literatúry
 • Mgr. Jozef Palitefka, PhD. – Katedra kulturológie
 • Bc. Dáša Popelková - 1. roč. magisterské štúdium: estetika
 • Bc. Dominik Vančo - 1. roč., magisterské štúdium: translatológia
 • Mgr. Gabriela Tobiášová - 1. roč. doktorandské štúdium: teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr


Disciplinárny poriadok

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook