Študijné odbory pre vykonanie rigoróznych skúšok

Filozofická fakulta UKF má podľa § 83 ods. 1 a v súlade s §53 ods. 8 zákona  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách akreditované právo na vykonávanie rigoróznych skúšok v týchto študijných odboroch.

Zoznam akreditovaných študijných odborov (ŠO) a študijných programov (ŠP):


1. Učiteľstvo predmetov (PaedDr.)

ŠO: učiteľstvo akademických predmetov:
•    anglický jazyk a literatúra
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF
•    francúzsky jazyk a literatúra
•    španielsky jazyk a literatúra
•    taliansky jazyk a literatúra
Katedra romanistiky FF UKF
•    história
Katedra histórie FF UKF
•    nemecký jazyk a literatúra
Katedra germanistiky  FF UKF
•    ruský jazyk a literatúra
Katedra rusistiky FF UKF
•    slovenský jazyk (KSJ) a literatúra (KSL)
Katedra slovenskej literatúry FF UKF
Katedra slovenského jazyka FF UKF
•    výchova k občianstvu
Katedra filozofie FF UKF

ŠO: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
•    estetická výchova
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF
•    etická výchova
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF
•    náboženská výchova
Katedra náboženských štúdií FF UKF


2. Jednoodborové štúdium (PhDr.)

ŠO: neslovanské jazyky a literatúry
•    anglický jazyk v odbornej komunikácii
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF

ŠO: etika
•    aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF

ŠO: archeológia
•    archeológia
Katedra archeológie FF UKF

ŠO: estetika
•    estetika
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF

ŠO: etnológia
•    etnológia
Katedra entológie a etnomuzikológie FF UKF

ŠO: politológia
•    politológia, európske štúdiá
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF

ŠO: história
•    história
Katedra histórie FF UKF

ŠO: kulturológia
•    kulturológia
Katedra kulturológie FF UKF

ŠO: kulturológia
•    riadenie kultúry a turizmu
Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF

ŠO: masmediálne štúdiá
•    marektingová komunikácia a reklama
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF

ŠO: muzeológia
•    muzeológia
Katedra muzeológie FF UKF

ŠO: prekladateľstvo a tlmočníctvo
•    anglický jazyk a kultúra
•    nemecký jazyk a kultúra
•    ruský jazyk a kultúra
•    slovenský jazyk a kultúra
Katedra translatológie FF UKF

ŠO: slovanské jazyky a literatúry
•    ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
Katedra rusistiky FF UKF

ŠO: slovenský jazyk a literatúra
•    slovenský jazyk (KSJ) a literatúra (KSL)
Katedra slovenskej literatúry FF UKF
Katedra slovenského jazyka FF UKF

ŠO: cudzie jazyky a kultúry
•    taliansky jazyk a kultúra
Katedra romanistiky FF UKF

ŠO: sociológia
•    sociológia
Katedra sociológie FF UKF

ŠO: žurnalistika
•    žurnalistika
Katedra žurnalistiky FF UKF

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook