Študijné odbory pre vykonanie rigoróznych skúšok

Rigorózne konanie na FF sa vykonáva v zmysle ustanovení zákona č. 131/2002 o vysokých školách. Filozofická fakulta uskutočňuje rigorózne konanie a udeľuje akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“) v uvedených študijných odboroch a študijných programoch:

Študijný odbor

Študijný program

Realizuje

FILOLÓGIA

Anglický jazyk v odbornej komunikácii

Katedra anglistiky a amerikanistiky

 

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Katedra translatológie

 

Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii

Katedra slovanských filológií

 

Prekladateľstvo a tlmočníctvo ruský jazyk a kultúra

Katedra slovanských filológií

 

Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk a kultúra

Katedra slovanských filológií

     

FILOZOFIA

Aplikovaná etika – etická expertíza, etické poradenstvo

Katedra etiky a estetiky

 

Estetika

Katedra etiky a estetiky

 

Filozofia

Katedra filozofie a politológie

     

HISTORICKÉ  VEDY

Archeológia

Katedra archeológie

 

Muzeológia

Katedra archeológie

 

Etnológia

Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie

 

História

Katedra histórie

     

POLITICKÉ  VEDY

Politológia

Katedra filozofie a politológie

 

   

VEDY  O  UMENÍ
A  KULTÚRE

Kulturológia

Ústav manažmentu kultúry a turizmu,

kulturológie a etnológie

 

Riadenie kultúry a turizmu

Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie

 

   

MEDIÁLNE  A KOMUNIKAČNÉ ŠTÚDIÁ

Marketingová komunikácia a reklama

Katedra masmediálnej komunikácie
a reklamy

 

Žurnalistika

Katedra žurnalistiky a nových médií

 
 
 
V študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy fakulta uskutočňuje rigorózne konanie a udeľuje akademický titul „Doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“) v uvedených študijných odboroch a študijných programoch::
 

Študijný odbor

Študijný program

Realizuje

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Katedra anglistiky a amerikanistiky

 

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

Katedra romanistiky a germanistiky

 

Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr

Katedra romanistiky a germanistiky

 

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

Katedra slovanských filológií

 

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

Katedra slovanských filológií

 

Učiteľstvo výchovy k občianstvu

Katedra filozofie a politológie

 

Učiteľstvo histórie

Katedra histórie

 

Učiteľstvo náboženskej výchovy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

 

Učiteľstvo etickej výchovy

Katedra etiky a estetiky

 

Učiteľstvo estetickej výchovy

Katedra etiky a etsetiky

 
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo