Bakalárske študijné programy – denné

Bakalárske študijné programy uskutočňované v internej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
 • Anglistika × – 30
 • Aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce – 15
 • Archeológia  – 10
 • Editorstvo a vydavateľská prax ××× – 30
 • Estetika – 10
 • Etnológia – 10
 • Filozofia – 10
 • História – 15
 • Kulturológia – 10
 • Marketingová komunikácia a reklama – 50 ▲
 • Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo – 10
 • Politológia – 10
 • Riadenie kultúry a turizmu **** – 40
 • Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – 15
 • Žurnalistika – 30
 • Medziodborové študijné programy
  • história – filozofia – 10
  • politológia – filozofia – 10
  • žurnalistika – história – 10
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo – 60
  Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva sa realizuje ako kombinácia dvoch z nasledovných jazykov***
  • anglický jazyk a kultúra (AJ)**
  • nemecký jazyk a kultúra (NJ)**
  • ruský jazyk a kultúra (RJ)**
  • slovenský jazyk a kultúra (SJ)**
  • španielsky jazyk a kultúra (ŠJ)**
 • Učiteľstvo predmetov ××× – 80
  Uchádzač si vyberie kombináciu dvoch z nižšie uvedených predmetov:
  • anglický jazyk a literatúra * ×
  • estetická výchova
  • etická výchova
  • história
  • náboženská výchova
  • nemecký jazyk a literatúra *
  • románske jazyky a literatúry *
  • ruský jazyk a literatúra *
  • slovenský jazyk a literatúra 
  • výchova k občianstvu
Kombinácie s predmetmi iných fakúlt nájdete na www.ukf.sk / ŠTÚDIUM / Prijímacie konanie / Možnosti vysokoškolského štúdia.
 
Poznámky a vysvetlivky
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium daného študijného programu.
 • Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia je tri roky a absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
 • × Pri študijnom programe anglistika a učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra v kombinácii sa budú zohľadňovať výsledky profilového predmetu (AJ) na výročných vysvedčeniach v 2. a 3. ročníku.
 • ×× Pri študijnom programe žurnalistika sa budú zohľadňovať výsledky predmetov slovenský jazyk a literatúra, dejepis a občianska náuka na výročných vysvedčeniach v 2. a 3. ročníku. Pre štúdium žurnalistiky sa vyžaduje úroveň znalosti slovenského jazyka B2.
 • ××× Pre štúdium učiteľstva aprobačných predmetov v kombinácii a študijného programu editorstvo a vydavateľská prax sa vyžaduje úroveň znalostí slovenského jazyka B2.
 • * Pre štúdium takto označeného cudzieho jazyka sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1.
 • ** Pre štúdium takto označeného cudzieho jazyka sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B2.
 • *** Pri študijnom programe prekladateľstvo a tlmočníctvo sa budú zohľadňovať výsledky profilových predmetov na výročných vysvedčeniach v 2. a 3. ročníku. Profilové predmety jednotlivých jazykových kombinácií uvádzame v zátvorkách (T na začiatku predstavuje skratku študijného programu „translatológia“ a ostatné písmená predstavujú skratku jazyka): TAN (AJ, NJ); TAR (AJ, RJ); TAS (AJ, SJ); TAŠ (AJ, ŠJ);TNR (NJ, RJ); TNS (NJ, SJ); TNŠ (NJ, ŠJ)TRS (RJ, SJ)TRŠ (RJ, ŠJ). Keďže pri všetkých jazykových kombináciách je pri nácviku prekladu a tlmočenia cieľovým jazykom slovenčina, pri všetkých jazykových kombináciách sa predpokladá znalosť slovenského jazyka na úrovni B2.
 • **** V študijnom programe riadenie kultúry a turizmu je možné zvoliť si zameranie na anglický alebo nemecký jazyk. Zvolený cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške. Predpokladaná znalosť cudzieho jazyka je B1. Predpokladaný počet prijatých študentov zahŕňa obidva cudzie jazyky.
 • Na študijné programy, pri ktorých sa nekoná prijímacia skúška, bude poradovník prijatých uchádzačov zostavený na základe výsledkov štúdia zo strednej školy – priemer známok na výročných vysvedčeniach za 2. a 3. ročník – a aktivít počas stredoškolského štúdia.
 • Pri študijných programoch označených symbolom ▲ je podmienkou prijatia vykonanie prijímacej skúšky. Poradie uchádzačov bude urobené na základe výsledkov prijímacej skúšky a výsledkov zo strednej školy – priemer známok na výročných vysvedčeniach za 2. a 3. ročník – a aktivít počas stredoškolského štúdia. V bodovom hodnotení sa zohľadňuje aj znalosť slovenského jazyka - odporúčaná úroveň B1. V prípade, že počet prihlásených neprekročí 15 % predpokladaného počtu prijatých, môže dekan zrušiť prijímaciu skúšku.
 • Podmienkou zápisu do 1. ročníka je predloženie notársky overenej kópie maturitného vysvedčenia.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook