Žurnalistika

Bakalársky študijný program a profil absolventov

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program žurnalistika
Pracovisko Katedra žurnalistiky
Informácie Poď študovať žurnalistiku na UKF
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Program štúdia je orientovaný na teoretické základy žurnalistiky a masovej komunikácie, poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických aktivít, praktické skúsenosti a technické zručnosti z oblastí autorských činností a redaktorskej práce v rozhlase, televízií, tlači a v nových médiách. Absolventi získajú poznatky o podstate a úlohách spravodajstva a publicistiky, spôsoboch stvárňovania textových, obrazových, zvukových a audiovizuálných komunikátov, o procese redigovania.

Uplatnenie absolventov

Študijný program dáva absolventovi možnosť uplatniť sa v odboroch mediálnej sféry, v rôznych funkciách v oblasti prípravy, tvorby mediálnych komunikátov (v redakciách printových médií, vydavateľstiev, v rozhlase, televízii a nových médií). Absolvent nájde uplatnenie aj v oblasti public relations (ako tlačový tajomník, hovorca, manažér so špecializáciou na mediálne pôsobenie).

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo