Marketingová komunikácia a reklama

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Informácie Štúdium je zamerané na marketingovú komunikáciu a reklamu
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Študijný program marketingová komunikácia a reklama na 1. stupni je orientovaný na komunikáciu a jej multidisciplinárne presahy je profilovaný v súlade so zmenami v spoločenskom živote spoločnosti s využitím nových foriem komunikácie a spôsobov ovplyvňovania správania a formovania verejnej mienky v komerčnej i nekomerčnej sfére. Centrom edukačných postupov sú teoretické poznatky z oblasti sociálnej a mediálnej komunikácie, propagácie, reklamy, ich tvorby a manažmentu. Dôraz sa kladie na vytváranie praktických kompetencií, ktoré umožňujú absolventom vstúpiť do sociálnych, mediálnych a masmediálnych systémov, vytvárať propagačné i reklamné prostriedky na vysokej profesionálnej úrovni.
Cieľom študijného programu je pripraviť absolventov a absolventky pre odbor tak, aby komplexne ovládali proces tvorby komunikačných prostriedkov (mediálnych, masmediálnych a marketingových) a vedeli realizovať komplexnú kampaň. Získali kľúčové poznatky z nosných tém jadra odboru (marketingová komunikácia a nástroje marketingovej komunikácie, komunikačné médiá, manažment organizácií a projektov v prostredí mediálnych marketingových a informačných inštitúcií a systémov) ale aj v príbuzných disciplínach najmä z oblasti psychológie, sociológie, lingvistiky a ekonómie. Zároveň je cieľom, aby absolventi/tky ovládali terminologický aparát, mali rozsiahle praktické a metodologické vedomosti, vedeli analyzovať, navrhovať, realizovať a interpretovať komplexné mediálne, masmediálne a marketingovo-komunikačné riešenia v tradičnom aj digitálnom prostredí, vykonávať výskum a interpretovať výsledky v tejto oblasti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Program je koncipovaný tak, aby absolventi/tky chápali základné organizačné postupy, dokázali riadiť tímy pracovníkov v oblasti mediálnej, masmediálnej a marketingovej komunikácie, boli schopní autonómne pracovať a riešiť príbuzné problémy, boli schopní samostatne pripravovať projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.

Uplatnenie absolventov

Absolventi a absolventky bakalárskeho študijného programu marketingová komunikácia a reklama sú pripravení na uplatnenie ako výkonní/é tvoriví/é pracovníci/čky v povolaniach spojených mediálnou a marketingovou komunikáciou ako sú pozície v reklamných, mediálnych a marketingových agentúrach, marketingovo-komunikačných oddeleniach komerčných i nekomerčných inštitúcií. Absolventi/tky sú oboznámení so základnou problematikou marketingovej komunikácie, svoje poznatky aplikujú v praxi, samostatne riešia problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane, resp. pracujú na obsahovej a formálnej stránke propagačných prostriedkov. Ide najmä o nasledovné pracovné pozície (niektoré ešte nemajú ustálený slovenský ekvivalent, preto ich uvádzame v angličtine):
 • vedúci zákaziek (Account Executive)
 • marketingový pracovník
 • reklamný pracovník
 • marketingový asistent – textár (Marketing Assistant – Copywriter)
 • grafický dizajnér / grafik reklamy
 • promotér
 • nákupca mediálneho priestoru (Media Buyer)
 • mediálny plánovač (Media Planer)
 • SEO špecialista
 • marketingový dátový analytik
 • event marketingový pracovník
 • referent marketingu
 • redaktor

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo