Politológia - filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. – podprogram politológia a prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc. – podprogram filozofia
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program politológia - filozofia
Pracovisko Katedra filozofie a politológie
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Medziodborový bakalársky študijný program politológia – filozofia je prienikom dvoch študijných odborov. Absolventi získajú základné všeobecné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Ide o interdisciplinárne formulovaný program, kde, okrem základnej oblasti politológie, práva a filozofie, sú zastúpené humanitné disciplíny a jazyková príprava. Celé štúdium je koncipované tak, aby osvojené všeobecné a základné odborné znalosti boli rozvíjané v aplikovanej forme v špeciálnej profesijnej zručnosti. Skladba predmetov prvého ročníka je koncipovaná tak, aby sa vyrovnali prípadné rozdiely v znalostiach študentov z rôznych typov škôl.
Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odboru.

Absolvent študijného programu dokáže na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti a ovláda základné pojmy, kategórie, politické teórie a metodologické prístupy k analýze politiky na úrovni syntézy; vie vymedziť predmet a základné metódy odboru, jeho miesto a vzťahy v systéme spoločenských vied; ovláda základné poznatky z dejín politického myslenia, politického systému, demokracie, teórie politických strán, politických hnutí, záujmových skupín a občianskych združení, politických procesov, volebných a straníckych systémov, integračných procesov a zoskupení, ľudských a občianskych práv, menšín v politike, verejnej správy, verejnej politiky, politickej geografie, moderných slovenských, európskych a svetových dejín, medzinárodných vzťahov a diplomacie, medzinárodného práva, bezpečnostných štúdií a národných, medzinárodných a geopolitických výziev. Vníma konkrétne celospoločenské problémy, pristupuje k nim z odborného hľadiska a, v rámci svojich možností a pracovného poslania, sa aktívne podieľa na ich riešení (napr. v rôznych organizáciách, environmentálnych a humanitárnych projektoch, odborných diskusiách, prednáškach na stredných školách, odbornými príspevkami v periodikách, angažovaním sa v kultúrno-spoločenských podujatiach, atď.) a organizuje svoje vlastné ďalšie vzdelávanie vzhľadom na konkrétne potreby vykonávaného povolania. Vďaka odbornej praxi získava potrebné zručnosti v rôznych verejnoprávnych a samosprávnych inštitúciách.

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie nájde predovšetkým v orgánoch štátnej správy (obvodné úrady, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, útvary NR SR), verejnej správy a samosprávy. Tiež môže pôsobiť v politických stranách a mimovládnych organizáciách, ako redaktor v masmédiách a v oblasti základného a aplikovaného výskumu.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo