Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
Pracovisko Katedra slovanských filológií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného plánu korešpondujú s opisom študijného odboru Filológia. Sú zamerané na rozvíjanie znalostí z oblasti štruktúry ruského a ukrajinského jazyka; na pochopenie synchrónnych vzťahov a historických súvislostí v ruskom, ukrajinskom a slovanskom areáli; na prehlbovanie kulturologických znalostí a kompetencií; na posilňovanie znalostí a kompetencií v oblasti obchodu, cestovného ruchu a kultúry; na rozvíjanie komunikačno-pragmatických kompetencií a zručností spojených s ústnou a písomnou komunikáciou v ruskom a ukrajinskom jazyku a na možnosti profesionálnej sebarealizácie a osobnostného rastu. Súčasťou štúdia sú aj predmety zamerané na odborný preklad a tlmočenie a odborná prax.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka disponuje systematickými znalosťami ohľadom stavby a fungovania ruského jazyka a ďalšieho slovanského jazyka (ukrajinského jazyka); je oboznámený/á s historickými, kultúrnymi a spoločenskými reáliami ruského jazykového areálu a areálu ďalšieho slovanského jazyka (ukrajinského jazykového areálu); aktívne ovláda ruský a ukrajinský jazyk slovom a písmom a je schopný/á viesť spontánnu komunikáciu; je vybavený/á základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu a tlmočenia; pozná základné princípy obchodnej a interkultúrnej komunikácie.
Absolvent/ka bakalárskeho stupňa štúdia sa môže uplatniť v oblasti cestovného ruchu, v hospodárskej sfére, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v štátnej správe, samospráve, v oblasti administratívy.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo