Etnológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Etnológia
rigorózne konanie
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Tu sa dozviete ďalšie potrebné informácie o štúdiu na našej katedre
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa

Študijný program Etnológia (2. stupeň) prehlbuje znalosti študentov v oblasti najnovších teoretických a metodologických trendov vedného odboru ako aj v príbuzných vedných disciplínach. Podporuje študentov v riešení náročnejších výskumných projektov týkajúcich sa rôznych oblastí kultúrno-spoločenskej reality. Rozhľad absolventov sa rozširuje o vybrané fenomény a problémy súčasnej európskej etnológie a mimoeurópskych spoločenstiev. Špecifikom je akcent na poznávanie metód vizuálnej antropológie. V oblasti etnomuzikológie a etnochoreológie je pozornosť venovaná európskym aj mimoeurópskym kontextom vývoja hudobno-tanečných prejavov. Študijný program kladie veľký dôraz na získavanie takých zručností a vedomostí, ktoré študentom umožnia plnohodnotné využitie širokej škály dokumentačných techník aj riadenie alebo participáciu na riešení komplexnejších výskumných projektov.

Uplatnenie absolventov

Absolventi odboru Etnológia (2. stupeň) sú spôsobilí vykonávať prácu v základnom aj aplikovanom výskume, v štátnej a verejnej sfére, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v masmédiách, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska, v sociálnej práci najmä s marginalizovanými skupinami. Absolvent je schopný na dostatočnej úrovni komunikovať aj vysvetľovať svoje znalosti a závery výskumnej práce nezainteresovanému publiku aj prezentovať ich na vedeckom fóre.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo