Etnológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Etnológia
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Tu sa dozviete ďalšie potrebné informácie o štúdiu na našej katedre
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa

Študijný odbor etnológia skúma vývin socio-kultúrnej reality rozmanitých spoločenských skupín. Prostredníctvom kvalitatívnych aj kvantitatívnych metód výskumu v lokálnych a regionálnych kontextoch ich fungovania. V bakalárskom programe je dôraz kladený na tieto nosné témy: dejiny a teoreticko-metodologické aspekty etnológie, folkloristiky, etnomuzikológie a etnochoreológie, metódy a techniky terénneho výskumu, materiálnu kultúru a technológie, socionormatívnu kultúru, sociálne vzťahy a spoločenskú organizáciu, tradičné umenie, slovesnú a hudobnú folkloristiku, etnické teórie a kultúrno-spoločenské charakteristiky etnických minorít na Slovensku, urbánnu etnológiu. Súčasťou jadra študijného plánu je terénny výskum, ktorý predpokladá prípravu projektov a ich realizáciu. Dôležitou zložkou študijného plánu je odborná prax, počas ktorej študenti nadobúdajú priame skúsenosti s aplikáciou svojich zručností a znalostí v praxi, tiež získavajú dôležité kontakty. K dobrej orientácii v odbore je nevyhnutné ovládanie cudzích jazykov. Ich výučba je zakotvená v študijnom pláne.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu etnológia (1. stupeň) dokáže na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti o tradičnej materiálnej, duchovnej, sociálnej kultúre, o hudobnom, tanečnom a slovesnom folklóre, ako aj o súčasných trendoch vývinu každodennej kultúry. Má vedomosti o akulturačných procesoch a problematike medzietnického spolužitia, vie sa zorientovať v kultúrnych špecifikách v lokálnych a regionálnych podmienkach. Ovládaním kvalitatívnych výskumných metód a techník etnologického a folkloristického výskumu prispieva ku kvalitnejším a kvalifikovanejším riešeniam problémov v sociálnej a kultúrnej sfére. Vďaka odbornej praxi získava potrebné zručnosti v rôznych kultúrnych inštitúciách.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo