Anglistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa

Program sa zameriava na komplexný rozvoj jazykových, komunikatívnych a interkultúrnych kompetencií v anglickom jazyku a dôrazom na premostenie lingvistických disciplín (praktikum anglickej výslovnosti, morfológia, lexikológia, syntax) s literárnymi (britská, americká, postkoloniálna, detská literatúra). Program ponúka disciplíny zamerané na interkultúrnu komunikáciu, projektový manažment, IT zručnosti alebo využitie anglického jazyka v masmédiách a editovaní, v ktorých sa rozvíjajú mäkké zručnosti, analytické a kritické myslenie, schopnosti riešenia problémov a komunikačné zručnosti.
Absolvent/ka dôkladne ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, má adekvátne vedomosti o literárnom, kultúrnom a historickom kontexte anglofónnych krajín. Je schopný/á analyzovať a interpretovať literárne a neliterárne texty, kreatívne aplikuje teoretické znalosti z oblasti interpersonálnej komunikácie a projektového manažmentu v praxi, flexibilne uplatňuje nadobudnuté teoretické znalosti pri riešení interdisciplinárnych problémov a využíva IT zručnosti pri príprave samostatných a skupinových projektov. Absolvent/ka dokáže efektívne komunikovať a prezentovať svoje názory a využíva kritické myslenie a analytické zručnosti.

Uplatnenie absolventa

Absolvent/-ka sa môže uplatniť v oblasti obchodu a súkromnej firemnej sféry, štátnej správy, v oblasti kultúry, turizmu, interkultúrnej mediácie a v oblasti médií. Absolvent študijného programu môže pokračovať v magisterských programoch ako napr. anglický jazyk v odbornej komunikácii ako aj v iných príbuzných študijných odboroch.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo