Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Študijný program je zameraný na odborné vzdelávanie v oblasti vyučovania anglického jazyka a literatúry. Rozvíja teoretické vedomosti a praktické zručnosti, hlavne v oblasti stavby a používania angličtiny a interpretácie literárnych textov anglofónnych krajín, a pomáha nadobudnúť kompetencie potrebné pre ďalšie štúdium v odbore. Podporuje skúsenostné štúdium a učí porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny.
Absolvent ovláda anglický jazyk na vysokej odbornej úrovni v písanej aj hovorenej forme a pozná základný obsah disciplín študijného zamerania učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Disponuje základnými zručnosťami, ktoré sú potrebné pre samostatnú tvorivú činnosť a pre spoluprácu pri riešení odborných projektov v oblasti jazykového vzdelávania. Má predpoklady pokračovať v magisterskom štúdiu.

Uplatnenie absolventov

Absolventi/absolventky majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo