Muzeológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie v odbore muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať muzeológiu?
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program muzeológia zameraný na múzejnú – pamiatkovú ochranu a prezentáciu archeologických a krajinno-historických pamiatok pokrýva teoretické aj praktické interdisciplinárne poznatky z oblasti muzeológie, historickej geografie, archeológie a monumentológie. Povedľa muzeologických disciplín, zameraných na legislatívu, prezentáciu a komunikáciu, ale i ďalších ako je etnológia, kultúrna antropológia a múzejný manažment, magisterské štúdium významne rozširuje vedomosti aj vo sfére krajinno-kultúrnej koevolúcie s orientáciou na nehnuteľné krajinno-historické pamiatky. Odborný obsah študijného programu zohľadňuje, všetky relevantné komponenty štúdia so zameraním na potreby študentov ako aj na aktuálne nároky spoločnosti 21. storočia v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.
Absolvent/ka magisterského študijného programu muzeológia zameraný na múzejnú – pamiatkovú ochranu a prezentáciu archeologických a krajinno-historických pamiatok nadobudne teoretické aj praktické interdisciplinárne poznatky z oblasti muzeológie, historickej geografie, archeológie a monumentológie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka druhého stupňa štúdia študijného programu muzeológia je, ako kustód nehnuteľného kultúrneho dedičstva, odborne pripravený/á aj na praktický múzejný monitoring, múzejno-pamiatkovú starostlivosť, ochranu a prezentáciu prehistorických a historických krajinných štruktúr v kultúrnej krajine. Absolvent/ka disponuje vedomosťami, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách rôzneho zamerania, vo sfére štátnej správy (ochrana štátom chránených pamiatok, ochrana životného prostredia). Študijný program, reflektujúci vo veľkej miere aj potreby ochrany prírody a krajinno-kultúrnych štruktúr pripraví absolventa na uplatnenie nielen v historických, kultúrnych a muzeologických pracoviskách, ale aj vo sfére ochrany prírody na riadiacich postoch. Je tiež spôsobilý/á uchádzať sa aj o ďalšie štúdium na 3. stupni vysokoškolského štúdia v odbore historické vedy.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo