Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo akademických predmetov – magisterský stupeň učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii
Pracovisko Katedra romanistiky a germanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Absolvent/ka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry získa základné teoretické poznatky o jednotlivých rovinách jazykového systému súčasnej nemčiny, ovláda pojmový aparát, základné metodologické východiská a postupy lingvistického, literárnovedného, literárnohistorického a didaktického bádania. V rámci kulturologickej kompetencie má rozsiahle poznatky z literatúry germanofónnych krajín, histórie, kultúry a reálií nemeckej jazykovej oblasti. Absolvent/ka disponuje rečovými zručnosťami, dokáže ústne a písomne plynule komunikovať v nemeckom jazyku a je schopný/á adekvátne a samostatne riešiť úlohy za účelom zabezpečenia bezproblémovej interlingválnej a interkultúrnej komunikácie v škole i mimo nej. Taktiež má ucelené poznatky o kritériách a aspektoch pozorovania vyučovacieho procesu ako aj o jednotlivých disciplínach odborovej didaktiky nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo