Archeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Archeológia
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program archeológie poskytuje prehľad o pravekom a včasnodejinnom vývoji a o interdisciplinárnej spolupráci (geofyzika, paleobotanika, paleozoológia, antropológia, história, pomocné vedy historické, atď.). Poskytuje zároveň aj základy aplikácie moderných počítačových metód. Absolvent je pri práci s materiálom zorientovaný v jeho základnej chronologickej a kultúrnej identifikácii a má potrebný prehľad v odbornej literatúre. Je spôsobilý výsledky základného výskumu, ako aj nálezový fond publikovať deskriptívnou i analytickou formou. Teoretické a praktické znalosti terénneho výskumu sú obsiahnuté v náplni základných kurzov a ich praktická realizácia je realizovaná povinnou odbornou praxou na vykopávkach. Súčasťou výučby je aj oboznámenie sa s platnými právnymi normami, ktoré legislatívne určujú prípravu a realizáciu archeologického terénneho výskumu a garantujú ochranu a prezentáciu národného kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolventi získajú úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore archeológia s orientáciou na pravek a včasnohistorický vývoj Slovenska a môžu pôsobiť ako členovia výskumných tímov vedeckovýskumných pracovísk SAV a pracovísk oprávnených vykonávať základný terénny výskum v pracovnom tíme vedeným Mgr., v múzeách, v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej a miestnej správe, kde sa nepožaduje VŠ vzdelanie.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo