Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra
Pracovisko Katedra slovanských filológií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

V jazykovednej zložke programu absolvent získa systémovo usporiadané poznatky o dejinách slovenského jazyka, vzťahu slovenčiny k iným (nielen slovanským) jazykom a o synchrónnych podmienkach fungovania a význame slovenčiny v medziľudskej komunikácii. V literárnovednej zložke absolvent nadobudne poznatky a odborné vedomosti z literárnoteoretických, literárnohistorických a literárnokritických oblastí, doplnené o systematické poznatky o súvislostiach slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. Teoretické poznatky vie absolvent tvorivo aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese a je schopný rozvinúť svoj záujem o celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie.

Učiteľské kompetencie

Absolventi/absolventky majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo