Všeobecné informácie a termíny

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na FF UKF v Nitre

Milí uchádzači,

veľmi nás teší Váš záujem o štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prijímacie konanie je dlhšie trvajúci proces, pri ktorom treba dodržať viaceré kroky. Tieto kroky Vám objasníme na tomto mieste.

1. krok: Podanie prihlášky

Všetky podrobné informácie týkajúce sa podania prihlášky nájdete tu. Prosíme Vás o dodržanie dôležitých termínov:

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma) - do 31. marca 2020

Magisterské štúdium (denná forma) - do 30. apríla 2020

Doktorandské štúdium (denná aj externá forma) - do 31. mája 2020

2. krok: Čakanie na pozvánku na prijímacie skúšky

Ak sa na Vami zvolený študijný program koná prijímacia skúška, dostanete najneskôr 6 týždňov pred konaním vlastnej prijímacej skúšky pozvánku, v ktorej budú uvedené presné termíny.

Prijímacie skúšky sa konajú v rozpätí týchto termínov:

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma) - 8. – 19. júna 2020

Magisterské štúdium (denná forma) - 8. – 12. júna 2020

Doktorandské štúdium (denná aj externá forma) - 29. jún – 3. júl 2020
Ak sa na Vami zvolený študijný program nekonajú prijímacie skúšky, musíte čakať už len na rozhodnutie dekana o prijatí alebo neprijatí na štúdium.
 
3. krok: Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium

Rozhodnutie dekana o prijatí/neprijatí na štúdium dostanete doporučenou poštou na adresu uvedenú v prihláške. Rozhodnutie bude zaslané všetkým uchádzačom po zasadnutí prijímacej komisie.

 

Adresa pre odosielanie prihlášok:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Študijné oddelenie pre denné formy štúdia ALEBO pre externé formy štúdia
Štefánikova 67
949 01  Nitra

Telefonický kontakt:

  • 037/6408 457 - študijné oddelenie pre bakalárske študijné programy (denná forma)
  • 037/6408 458 - študijné oddelenie pre magisterské študijné programy (denná forma)
  • 037/6408 373 - doktorandské študijné programy (denná aj externá forma)
  • 037/6408 504 - študijné oddelenie pre bakalárske a magisterské študijné programy v externej forme štúdia

Administrácia elektronických prihlášok (denné formy štúdia):

  • Ing. Tomáš Páleník
  • e-mail: 

Administrácia elektronických prihlášok (externé formy štúdia a doktorandské štúdium):

  • Ing. Monika Václavová
  • e-mail:

Všeobecné otázky týkajúce sa prijímacieho konania:

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook