Prihláška na štúdium

Ak ste si vybrali študijný program, ktorý by ste chceli študovať na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, máte dve možnosti, ako si podať prihlášku:

 • elektronická prihláška
 • papierová prihláška
 • študentom UKF, ktorí sa prihlasujú na magisterské štúdium, odporúčame využiť možnosť podať si prihlášku priamo cez AIS – možnosť Prihlášky uchádzača

Elektronická prihláška

1. Ak vyplňujete elektronickú prihlášku na počítači, ktorý je prístupný aj iným osobám, venujte zvýšenú pozornosť ochrane vašich osobných údajov (v závislosti od nastavenia prehliadača môžu byť napr. prihlasovacie mená, heslá a obsah formulárových polí odkladaný na disku). Údaje v informačnom systéme univerzity sú primerane zabezpečené a počas prenosu údajov sa používa bezpečnostný protokol SSL. Preto pri prihlasovaní sa na stránku elektronickej prihlášky budete prehliadačom upozornení na to, že pristupujete do zabezpečenej siete a MUSÍTE súhlasiť s ponúkaným certifikačným upozornením kliknutím na tlačidlo ANO/YES.

2. Zaregistrujte sa v systéme. Získate tým prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého budete môcť opätovne pristupovať do evidencie elektronickej prihlášky v informačnom systéme. Heslo si môžete zvoliť - musí mať minimálne 6 znakov, rozlišujú sa malé a veľké písmená a je vhodné, aby okrem písmen obsahovalo aj nejakú číslicu resp. nealfanumerický znak. Prihlasovacie meno a heslo uchovajte v tajnosti. Pri zadávaní údajov do formulára elektronickej prihlášky venujte náležitú pozornosť správnemu zadaniu Vašej e-mailovej adresy. Budete ju potrebovať pre prípadnú ďalšiu komunikáciu s pracovníkmi univerzity alebo v prípade zabudnutia hesla.

3. Vyplňte všetky údaje prihlášky. V prípade, že neviete vyplniť nejaký údaj ani na základe nápovedy k príslušnému políčku a ani na základe Najčastejších otázok (FAQ), kontaktujte:

Interné formy štúdia:

Helena Pagáčová
tel.: 037/6408 457
e-mail:

  • bakalárske jednoodborové študijné programy: anglistika, aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce, riadenie kultúry a turizmu, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, žurnalistika
  • medziodborové bakalárske študijné programy: žurnalistika – história
  • magisterské jednoodborové študijné programy: anglický jazyk v odbornej komunikácii, aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo, riadenie kultúry a turizmu, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, žurnalistika

Zuzana Spišáková
tel.: 037/6408 458
e-mail:

  • bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, etnológia, filozofia, história, kulturológia, marketingová komunikácia a reklama, pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo, politológia
  • medziodborové bakalárske študijné programy: história – filozofia, politológia – filozofia
  • magisterské jednoodborové študijné programy: archeológia, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, etnológia, história, kulturológia, marketingová komunikácia a reklama, politológia

Monika Szabóová
tel.: 037/6408 458
e-mail:

  • bakalárske učiteľské študijné programy: učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie)
  • bakalárske študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
  • magisterské študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
  • magisterské učiteľské študijné programy: učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie)

V prípade technických problémov kontaktujte:

 • Ing. Ladislav Bartosiewicz (administrátor AiS2), e-mail: , tel.: 421-(0)37-6408468

Externé formy štúdia:

 • Ing. Monika Václavová (administrátor AiS2), e-mail: , tel.: 421-(0)37-6408468

V prípade technických problémov kontaktujte:

 • Ing. Monika Václavová (administrátor AiS2), e-mail: , tel.: 421-(0)37-6408468

Doktorandské štúdium

 • PhDr. Katarína Sedlárová (študijná referentka pre doktorandské štúdium), e-mail: , tel.: +421-(0)37-6408373

V prípade technických problémov kontaktujte:

 • Ing. Monika Václavová (administrátor AiS2), e-mail: , tel.: 421-(0)37-6408468

4. Ak správne vyplníte celú prihlášku, stlačte tlačidlo POTVRDIŤ. POZOR!!! Potvrdenú prihlášku už nie je možné modifikovať.

5. Kliknutím na tlačidlo "Otvorit" sa Vám vo formáte PDF zobrazí prihláška. Po spracovaní prihlášky Vám systém ponúkne príkaz na úhradu.

6. Údaje k príkazu na úhradu: Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom;Banka: Štátna pokladnica; číslo účtu: 7000073076/8180; IBAN: SK5481800000007000073076, SWIFT: SPSRSKBA; variabilný symbol: systém ho určí automaticky.

7. Prihláška musí obsahovať nasledovné doklady:

 • a) štruktúrovaný životopis,
 • b) úradne overené vysvedčenia z 2. a 3. ročníka (v prípade, že v prihláške nie sú známky potvrdené strednou školou) a úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia - uchádzači o bakalársky stupeň štúdia (ak ešte nemáte maturitné vysvedčenie, budete ho dokladať neskôr, po vykonaní maturity); na externom štúdiu stačí poslať len úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,
 • c) overené doklady o absolvovaní 1. stupňa VŠ štúdia - týka sa len uchádzačov o magisterský stupeň štúdia (ak ešte nemáte ukončené bakalárske štúdium, budete ho dokladať neskôr, najneskôr však do dňa zápisu na magisterské štúdium),
 • d) overené doklady o absolvovaní 2. stupňa VŠ štúdia - týka sa len uchádzačov o doktorandský stupeň štúdia (ak ešte nemáte ukončené magisterské štúdium, budete ho dokladať neskôr, najneskôr však do dňa zápisu na doktorandské štúdium),
 • e) uchádzači o doktorandské štúdium predložia aj zoznam predchádzajúcej publikačnej a inej odbornej činnosti a projekt dizertačnej práce na vybranú tému v rozsahu cca 3 – 5 strán. Viac info.

 

Svoj súhlas s podmienkami na vyplnenie elektronickej prihlášky na štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa potvrďte stlačením tlačidla "vstup do systému", ktoré vám zároveň otvorí úvodnú stránku k elektronickej prihláške:

Papierová prihláška

1. Kúpte si prihlášku na vysokoškolské štúdium (formulár je dostupný v každom lepšom papiernictve. Filozofická fakulta UKF v Nitre prijíma prihlášky na formulároch odporúčaných MŠ.

2. Vyplňte všetky potrebné údaje na prihláške. Na každý študijný program treba samostatnú prihlášku. Filozofická fakulta UKF v Nitre prijíma prihlášky na formulároch odporúčaných MŠ.

3. V prípade, že neviete vyplniť nejaký údaj ani na základe nápovedy k príslušnému políčku a ani na základe Najčastejších otázok (FAQ), kontaktujte::

Interné formy štúdia:

Helena Pagáčová
tel.: 037/6408 457
e-mail:

  • bakalárske jednoodborové študijné programy: anglistika, aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce, riadenie kultúry a turizmu, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, žurnalistika
  • medziodborové bakalárske študijné programy: žurnalistika – história
  • magisterské jednoodborové študijné programy: anglický jazyk v odbornej komunikácii, aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo, riadenie kultúry a turizmu, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, žurnalistika

Zuzana Spišáková
tel.: 037/6408 458
e-mail:

  • bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, etnológia, filozofia, história, kulturológia, marketingová komunikácia a reklama, pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo, politológia
  • medziodborové bakalárske študijné programy: história – filozofia, politológia – filozofia
  • magisterské jednoodborové študijné programy: archeológia, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, etnológia, história, kulturológia, marketingová komunikácia a reklama, politológia

Monika Szabóová
tel.: 037/6408 458
e-mail:

  • bakalárske učiteľské študijné programy: učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie)
  • bakalárske študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
  • magisterské študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
  • magisterské učiteľské študijné programy: učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie)

V prípade technických problémov kontaktujte:

 • Ing. Ladislav Bartosiewicz (administrátor AiS2), e-mail: , tel.: 421-(0)37-6408468

Externé formy štúdia:

 • Ing. Monika Václavová (administrátor AiS2), e-mail: , tel.: 421-(0)37-6408468

V prípade technických problémov kontaktujte:

 • Ing. Monika Václavová (administrátor AiS2), e-mail: , tel.: 421-(0)37-6408468

Doktorandské štúdium:

 • PhDr. Katarína Sedlárová (študijná referentka pre doktorandské štúdium), e-mail: , tel.: +421-(0)37-6408373

V prípade technických problémov kontaktujte:

 • Ing. Monika Václavová (administrátor AiS2), e-mail: , tel.: 421-(0)37-6408468

 

4. Uhraďte poplatok vo výške 30 €.  Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom; Banka: Štátna pokladnica; číslo účtu: 7000073076/8180; IBAN: SK5481800000007000073076, SWIFT: SUBASKBX;

Variabilný symbol:

 • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
 • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu


5. Nezabudnite prihlášku podpísať.

6. K vytlačenej a podpísanej prihláške pripojte nasledovné doklady:

 • a) potvrdenie o úhrade poplatku (za papierovú prihlášku sa platí poplatok 30 €; stačí doložiť potvrdenie o zrealizovanom príkaze na úhradu)
 • b) štruktúrovaný životopis,
 • c) úradne overené vysvedčenia z 2. a 3. ročníka (v prípade, že v prihláške nie sú známky potvrdené strednou školou) a úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia - uchádzači o bakalársky stupeň štúdia (ak ešte nemáte maturitné vysvedčenie, budete ho dokladať neskôr, po vykonaní maturity; na externom štúdiu stačí poslať len úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,
 • d) overené doklady o absolvovaní 1. stupňa VŠ štúdia - týka sa len uchádzačov o magisterský stupeň štúdia (ak ešte nemáte ukončené bakalárske štúdium, budete ho dokladať neskôr, najneskôr však do dňa zápisu na magisterské štúdium),
 • e) overené doklady o absolvovaní 2. stupňa VŠ štúdia - týka sa len uchádzačov o doktorandský stupeň štúdia (ak ešte nemáte ukončené magisterské štúdium, budete ho dokladať neskôr, najneskôr však do dňa zápisu na doktorandské štúdium).
 • f) uchádzači o doktorandské štúdium predložia aj zoznam predchádzajúcej publikačnej a inej odbornej činnosti a projekt dizertačnej práce na vybranú tému v rozsahu cca 3 – 5 strán. Viac info.

7.  Prihlášku odošlite elektronicky v stanovenom termíne.

 • bakalárske študijné programy: do 31. marca 2023
 • magisterské študijné programy: do 30. apríla 2023
 • doktorandské študijné programy: do 31. mája. 2023

8. Adresa na odoslanie prihlášky:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Študijné oddelenie
Štefánikova 67
949 01  Nitra

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo