Najčastejšie otázky

Milí uchádzači, skôr než napíšete e-mail s Vaším problémom, skúste nájsť odpoveď v týchto otázkach.

INTERNÉ FORMY ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

Lekárske potvrdenie

Musím priložiť k prihláške lekárske potvrdenie?

→ Nie, lekárske potvrdenie nie je potrebné doložiť.

Maturitné vysvedčenie

Musím k prihláške doložiť overené maturitné vysvedčenie?

→ Nie, nie je to povinný doklad. Ale uchádzači, ktorí už maturitu majú, doložia notárom/matrikou overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Ostatní budú dokladať maturitné vysvedčenie podľa inštrukcií v rámci elektronického zápisu.

Oprava papierovej prihlášky (ŠEVT)

Po odoslaní prihlášky som zistil, že sú v nej chyby. Čo mám robiť?

→ Prihlášku už po odoslaní nie je možné modifikovať. Napíšte sprievodný list, v ktorom objasníte, čo je v prihláške zle vyplnené. V liste nezabudnite napísať Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia a študijný program, na ktorý ste si podali prihlášku.

→ Podpísaný list potom odošlite na adresu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Štefánikova 67, 949 01 Nitra.

Oprava elektronickej prihlášky

Po potvrdení prihlášky som zistil, že sú v nej chyby. Čo mám robiť?

→ Prihlášku už po potvrdení nie je možné modifikovať. Vytvorte novú elektronickú prihlášku. Akceptujeme iba tú elektronickú prihlášku, ktorej papierovú podobu nám zašlete poštou.

Poplatok za prihlášku – variabilný symbol

Pri elektronickej prihláške mi systém nevygeneroval variabilný symbol. Čo mám robiť?

→ Nie je to problém, uhraďte poplatok, pričom si vytvorte vlastný variabilný symbol:

  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier)

Poplatok za prihlášku – systém hlási, že poplatok je neuhradený

Prihlášku som si podal elektronicky, poslal som ju aj vytlačenú a podpísanú spolu so všetkými dokladmi a v systéme stále vidím, že poplatok je neuhradený. Prečo?

→ Nie je to problém. Pokiaľ ste prihlášku správne vyplnili, vytlačili, podpísali a odoslali spolu so všetkými dokladmi, prihláška je zaevidovaná a neskôr preklopená (tzn., že ju študijné oddelenie skontrolovalo). V prípade, že by študijné oddelenie malo s prihláškou a platbou problém, bude Vás obratom kontaktovať.

Poplatok za prihlášku poštovou poukážkou

Je možné zaplatiť poštovou poukážkou?

→ Nie. Úhrada je možná výlučne bankovým prevodom.

Poplatok – doklad o úhrade?

Aký doklad treba predložiť ako doklad o úhrade poplatku za prihlášku?

→ Najlepšie je doložiť bankou potvrdený príkaz na úhradu, z ktorého sa dá jasne identifikovať, kto úhradu robil. Na príkaze na úhradu nesmie chýbať variabilný symbol.

Prihláška a počet študijných programov

Môžem na prihlášku uviesť aj viacero študijných programov?

→ Pokiaľ ste si vybrali viacero študijných programov, je potrebné vypísať taký počet prihlášok, koľko študijných programov ste si vybrali. S tým súvisí aj úhrada poplatku, t.j. koľko prihlášok, toľkokrát treba uhradiť poplatok)

Prihláška a výročné známky za 2. a 3. ročník (výročné vysvedčenie)

Aké známky je nutné uviesť v prihláške?

→ Povinné údaje tvoria výročné známky za všetky predmety v 2. a 3. ročníku. Známky je nutné vypísať a vypočítať priemery.

→ Známky si môžete dať potvrdiť dvoma spôsobmi:

  1. možnosť: známky a priemery potvrdí škola na prihláške. Škola nemôže overiť vysvedčenie.
  2. možnosť: známky a priemery si vypíšete na prihlášku a doložíte notárom ALEBO matrikou overené fotokópie výročných vysvedčení za 2., 3. ročník.

 

Prijímacia skúška

Kedy sa dozviem presný termín prijímacej skúšky? Môžu sa termíny prekrývať?

→ Ak sa uchádzate o študijný program, v rámci ktorého je potrebné vykonať prijímaciu skúšku, každý uchádzač včas dostane pozvánku s presným dátumom. Dátumy sú fixne dané a nie je ich možné meniť. Pokiaľ majú uchádzači skúšky aj na iných univerzitách, je možné, že sa termíny budú prekrývať. Pri neúčasti na prijímacej skúške sa poplatok za prihlášku nevracia.

 → Kedy bude známe, či ma prijali alebo neprijali?

Pokiaľ sa na Váš študijný program nekonajú prijímacie skúšky, dostanete informáciu o prijatí/neprijatí do 30 dní od ukončenia prijímacieho konania na FF UKF v Nitre.

Variabilný symbol

Pri elektronickej prihláške mi systém nevygeneroval variabilný symbol. Čo mám robiť?

→ Nie je to problém, uhraďte poplatok, pričom si vytvorte vlastný variabilný symbol:

  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier)

 

EXTERNÉ FORMY ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

Lekárske potvrdenie

Musím priložiť k prihláške lekárske potvrdenie?

→ Nie, lekárske potvrdenie nie je potrebné doložiť.

Maturitné vysvedčenie

Musím k prihláške doložiť overené maturitné vysvedčenie?

→ Áno, pri študijných programoch uskutočňovaných v externej forme treba doložiť len notárom/matrikou overené maturitné vysvedčenie. Pokiaľ ste ešte nevykonali maturitnú skúšku, maturitné vysvedčenie budete zasielať až spolu s návratkou alebo podľa inštrukcií v rámci elektronického zápisu.

Oprava papierovej prihlášky (ŠEVT)

Po odoslaní prihlášky som zistil, že sú v nej chyby. Čo mám robiť?

→ Prihlášku už po odoslaní nie je možné modifikovať. Napíšte sprievodný list, v ktorom objasníte, čo je v prihláške zle vyplnené. V liste nezabudnite napísať Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia a študijný program, na ktorý ste si podali prihlášku.

→ Podpísaný list potom odošlite na adresu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Štefánikova 67, 949 01 Nitra.

Oprava elektronickej prihlášky

Po potvrdení prihlášky som zistil, že sú v nej chyby. Čo mám robiť?

→ Prihlášku už po potvrdení nie je možné modifikovať. Vytvorte novú elektronickú prihlášku. Akceptujeme iba tú elektronickú prihlášku, ktorej papierovú podobu nám zašlete poštou.

Poplatok za prihlášku – variabilný symbol

Pri elektronickej prihláške mi systém nevygeneroval variabilný symbol. Čo mám robiť?

→ Nie je to problém, uhraďte poplatok, pričom si vytvorte vlastný variabilný symbol:

  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier)

Poplatok za prihlášku – systém hlási, že poplatok je neuhradený

Prihlášku som si podal elektronicky, poslal som ju aj vytlačenú a podpísanú spolu so všetkými dokladmi a v systéme stále vidím, že poplatok je neuhradený. Prečo?

→ Nie je to problém. Pokiaľ ste prihlášku správne vyplnili, vytlačili, podpísali a odoslali spolu so všetkými dokladmi, prihláška je zaevidovaná a neskôr preklopená (tzn., že ju študijné oddelenie skontrolovalo). V prípade, že by študijné oddelenie malo s prihláškou a platbou problém, bude Vás obratom kontaktovať.

Poplatok za prihlášku poštovou poukážkou

Je možné zaplatiť poštovou poukážkou?

→ Nie. Úhrada je možná výlučne bankovým prevodom. Pokiaľ sa stalo, že ste už zaplatili poštovou poukážkou, netreba sa obávať, platba bude spracovaná, ale trvá to omnoho dlhšie.

Poplatok – doklad o úhrade?

Aký doklad treba predložiť ako doklad o úhrade poplatku za prihlášku?

→ Najlepšie je doložiť bankou potvrdený príkaz na úhradu, z ktorého sa dá jasne identifikovať, kto úhradu robil. Na príkaze na úhradu nesmie chýbať variabilný symbol.

Prihláška a jej súčasti

Aké súčasti musí mať odoslaná prihláška?

→ Spolu s vyplnenou prihláškou musíte doručiť aj štruktúrovaný životopis, potvrdenie o uhradení poplatku za prihlášku (elektronická prihláška 25 €; papierová prihláška 30 €)

→ Ak si uchádzač podáva viacero prihlášok, je potrebné, aby pri každej prihláške bol štruktúrovaný životopis, potvrdenie o uhradení poplatku za prihlášku (elektronická prihláška 25 €; papierová prihláška 30 €). POZOR: Za každú prihlášku je potrebné uhradiť poplatok!

Prihláška a jej doručenie poštou

Na akú adresu musím doručiť prihlášku?

→ Papierovú prihlášku treba poslať na adresu: Študijné oddelenie FF UKF, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Štefánikova 67, 949 01  Nitra. Toto je jediná možná adresa.

Prihláška a známky

Aké známky je nutné uviesť v prihláške?

→ Povinné údaje pri externých formách štúdia tvoria len známky na maturitnom vysvedčení.

  1. možnosť: známky a priemer potvrdí škola na prihláške. Škola nemôže overiť vysvedčenie.
  2. možnosť: známky a priemer si vypíšete na prihlášku a doložíte notárom ALEBO matrikou overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia

 

Prihláška a počet študijných programov

Môžem na prihlášku uviesť aj viacero študijných programov?

→ Pokiaľ ste si vybrali viacero študijných programov, je potrebné vypísať taký počet prihlášok, koľko študijných programov ste si vybrali. S tým súvisí aj úhrada poplatku, t.j. koľko prihlášok, toľkokrát treba uhradiť poplatok)

Prijímacia skúška

Kedy sa dozviem presný termín prijímacej skúšky? Môžu sa termíny prekrývať?

→ Ak sa uchádzate o študijný program, v rámci ktorého je potrebné zložiť prijímaciu skúšku, každý uchádzač včas dostane pozvánku s presným dátumom. Dátumy sú fixne dané a nie je ich možné meniť. Pokiaľ majú uchádzači skúšky aj na iných univerzitách, je možné, že sa termíny budú prekrývať. Pri neúčasti na prijímacej skúške sa poplatok za prihlášku nevracia.

Variabilný symbol

Pri elektronickej prihláške mi systém nevygeneroval variabilný symbol. Čo mám robiť?

→ Nie je to problém, uhraďte poplatok, pričom si vytvorte vlastný variabilný symbol:

  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook