Akademický senát

Predsedníctvo:

 • PhDr. Marcel Olšiak, PhD., predseda
 • Mgr. Ervín Weiss, PhD., podpredseda
 • Mgr. Tomáš Královič, člen


Zamestnanecká časť:

 • doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.
 • prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
 • prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
 • PhDr. Tomáš Koprda, PhD.
 • doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
 • PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
 • prof. Natália Muránska, PhD.
 • Mgr. Emília Perez, PhD.
 • PhDr. Katarína Sedlárová
 • Mgr. Ervín Weiss, PhD.


Študentská časť:

 • Mgr. Tomáš Královič - predseda
 • Mgr. Monika Brezováková
 • Martina Dvorská
 • Marián Maršálek
 • Mgr. Jana Nemčeková


Legislatívna komisia:

 • prof. Natália Muránska, PhD., predsedníčka
 • Mgr. Emília Perez, PhD., členka/zamestnankyňa
 • Marián Maršálek, člen/študent


Volebná komisia:

 • PhDr. Katarína Sedlárová, predsedníčka
 • doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., člen/zamestnanec
 • Mgr. Monika Brezováková, členka/študentka


Študijná komisia:

 • doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., predseda
 • prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., členka/zamestnankyňa
 • Martina Dvorská, členka/študentka


Ekonomická komisia:

 • prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., predseda
 • PhDr. Tomáš Koprda, PhD., člen/zamestnanec
 • Mgr. Jana Nemčeková, členka/študentka

 


Akademickú obec FF UKF v Nitre v Rade vysokých škôl SR zastupuje doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

Zápisnice zo zasadnutí AS FF UKF:

 -->

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook