Možnosti vysokoškolského štúdia

Možnosti štúdia na Filozofickej fakulte v akad. roku 2018/2019

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
Kombinácie s predmetmi iných fakúlt nájdete na www.ukf.sk / ŠTÚDIUM / Prijímacie konanie / Možnosti vysokoškolského štúdia.
 
Poznámky a vysvetlivky
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium daného študijného programu.
 • Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia je tri roky a absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
 • * - Pre štúdium cudzieho jazyka označeného * sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1.
 • ** - Pre štúdium cudzieho jazyka označeného ** sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B2.
 • *** - Pri študijnom programe prekladateľstvo a tlmočníctvo sa budú zohľadňovať výsledky profilových predmetov na výročných vysvedčeniach v 2. a 3. ročníku a na polročnom vysvedčení v 4. ročníku. Profilové predmety jednotlivých jazykových kombinácií uvádzame v zátvorkách (T na začiatku predstavuje skratku študijného programu „translatológia“ a ostatné písmená predstavujú skratku jazyka): TAF (AJ, FJ); TAN (AJ, NJ); TAR (AJ, RJ); TAS (AJ, SJ); TFN (FJ, NJ); TFR (FJ, RJ); TFS (FJ, SJ); TNR (NJ, RJ); TNS (NJ, SJ); TRS (RJ, SJ).
 • **** V študijnom programe riadenie kultúry a turizmu je možné zvoliť si zameranie na anglický alebo nemecký jazyk. Zvolený cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške. Predpokladaný počet prijatých študentov zahŕňa obidva cudzie jazyky.
 • ***** - Pre štúdium cudzieho jazyka označeného ***** sa predpokladá jeho znalosť na úrovni A2.
 • Študijný program estetika a estetická výchova, označený symbolom ◘, zabezpečuje Ústav literárnej a umeleckej komunikácie.
 • Na študijné programy, pri ktorých sa nekoná prijímacia skúška, bude poradovník prijatých uchádzačov zostavený na základe výsledkov štúdia zo strednej školy - priemer známok na výročných vysvedčeniach za 2. a 3. ročník a na polročnom vysvedčení za 4. ročník.
 • Pri študijných programoch označených symbolom ▲ je podmienkou prijatia vykonanie prijímacej skúšky. Poradie uchádzačov bude urobené na základe výsledkov prijímacej skúšky a výsledkov zo strednej školy – priemer známok na výročných vysvedčeniach za 2. a 3. ročník a na polročnom vysvedčení za 4. ročník. V prípade, že počet prihlásených neprekročí 15% predpokladaného počtu prijatých, môže dekan zrušiť prijímaciu skúšku.
 • Podmienkou zápisu do 1. ročníka je predloženie notársky overenej kópie maturitného vysvedčenia.

Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 4 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
 • Anglistika – 15 (ročné školné 530 €) - stránku katedry nájdete tu
 • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce – 20 (ročné školné 530 €) - stránku katedry nájdete tu
 • Editorstvo a vydavateľská prax - 15 (ročné školné 530 €) - stránku katedry nájdete tu
 • Etnológia - 10 (ročné školné 530 €) - stránku ústavu nájdete tu
 • Euroázijské štúdiá - 10 (ročné školné 530 €) - stránku katedry nájdete tu
 • História – 15 (ročné školné 530 €) - stránku katedry nájdete tu
 • Kulturológia – 10 (ročné školné 530 €) - stránku katedry nájdete tu
 • Marketingová komunikácia a reklama – 30 (ročné školné 600 €) - stránku katedry nájdete tu
 • Nemčina v hospodárskej praxi – 10 (ročné školné 530 €) - stránku katedry nájdete tu
 • Politológia – 10 (ročné školné 530 €) - stránku katedry nájdete tu
 • Riadenie kultúry a turizmu**** - 20 (ročné školné 530 €) - stránku katedry nájdete tu
 • Religiózne štúdiá - 10 (ročné školné 530 €) - stránku katedry nájdete tu
 • Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - 10 (ročné školné 530 €) - stránku katedry nájdete tu
 • Sociológia - 15 (ročné školné 530 €) - stránku katedry nájdete tu
 • Taliansky jazyk a kultúra* – 10 (ročné školné 530 €) - stránku katedry nájdete tu
 • Žurnalistika – 20 (ročné školné 530 €) - stránku katedry nájdete tu
 • Medziodborové študijné programy
  • etnológia - muzeológia – 10 (ročné školné 530 €)
  • politológia - filozofia – 10 (ročné školné 530 €)
  • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá – 10 (ročné školné 530 €)
  • žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi – 10 (ročné školné 530 €)
 • Učiteľstvo predmetov – 40
  Sú možné len kombinácie:
  • anglický jazyk a literatúra* a história (ročné školné 530 €)
  • nemecký jazyk a literatúra* a etická výchova (ročné školné 530 €)
  • nemecký jazyk a literatúra* a história (ročné školné 530 €)
  • nemecký jazyk a literatúra* a výchova k občianstvu (ročné školné 530 €)
  • slovenský jazyk a literatúra a etická výchova (ročné školné 530 €)
  • slovenský jazyk a literatúra a história (ročné školné 530 €)
  • slovenský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu (ročné školné 530 €)
Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme na detašovanom pracovisku v Martine
 • Aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce - 20 (ročné školné 530 €) - stránku katedry nájdete tu
 
Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme na detašovanom pracovisku v Lučenci
 • Riadenie kultúry a turizmu**** - 20 (ročné školné 490 €) - stránku katedry nájdete tu
 
Poznámky a vysvetlivky
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • Štandardná dĺžka externého bakalárskeho štúdia je štyri roky a absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“). 
 • * - Pre štúdium cudzieho jazyka označeného * sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1.
 • **** V študijnom programe riadenie kultúry a turizmu je možné zvoliť si zameranie na anglický alebo nemecký jazyk. Zvolený cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške. Predpokladaný počet prijatých študentov zahŕňa obidva cudzie jazyky.
 • Na študijné programy, pri ktorých sa nekoná prijímacia skúška, budú prijatí uchádzači do počtu stanoveného kvótami pre daný študijný program, ak počet uchádzačov neprekročí 10 % z predpokladaného počtu. V prípade, že počet uchádzačov prekročí 10% z predpokladaného počtu, môže dekan rozhodnúť o konaní prijímacej skúšky.
 • Podmienkou zápisu do 1. ročníka je predloženie notársky overenej kópie maturitného vysvedčenia.

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)
 • Anglický jazyk v odbornej komunikácii – 20
 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo - 15
 • Archeológia -10
 • Digitálna marketingová komunikácia - 20
 • Editorstvo a vydavateľská prax - 15
 • Estetika ◘ - 10
 • Etnológia – 10
 • Filozofia – 10
 • História - 15
 • Kulturológia - 15
 • Marketingová komunikácia a reklama – 40
 • Muzeológia - 10
 • Politológia – 15
 • Riadenie kultúry a turizmu**** – 50 ▲
 • Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - 10
 • Slovenský jazyk a literatúra - 10
 • Sociológia - 15
 • Taliansky jazyk a kultúra - 10
 • Žurnalistika – 30
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo – 45
 • Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva sa realizuje ako kombinácia dvoch z nasledovných jazykov:
  • anglický jazyk a kultúra (AJ)
  • francúzsky jazyk a kultúra (FJ)
  • nemecký jazyk a kultúra (NJ)
  • ruský jazyk a kultúra (RJ)
  • slovenský jazyk a kultúra (SJ)
 • Učiteľstvo predmetov - 100
  Uchádzač si vyberie kombináciu dvoch z nižšie uvedených predmetov
  • anglický jazyk a literatúra
  • francúzsky jazyk a literatúra
  • nemecký jazyk a literatúra
  • ruský jazyk a literatúra
  • španielsky jazyk a literatúra
  • taliansky jazyk a literatúra
  • estetická výchova ◘
  • etická výchova
  • história
  • náboženská výchova
  • slovenský jazyk a literatúra
  • výchova k občianstvu
Poznámky a vysvetlivky
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • Štandardná dĺžka magisterského štúdia je dva roky a absolventi získajú titul „magister“ („Mgr.“)
 • **** V študijnom programe riadenie kultúry a turizmu je možné zvoliť si zameranie na anglický alebo nemecký jazyk. Zvolený cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške. Predpokladaný počet prijatých študentov zahŕňa obidva cudzie jazyky.
 • Študijný program estetika a estetická výchova, označený symbolom ◘, zabezpečuje Ústav literárnej a umeleckej komunikácie.
 • Uchádzači o štúdium magisterských študijných programov, ktorí sú v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, doložia k prihláške originál výpisu potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty o absolvovaných predmetoch za 1. až 5. semester štúdia s hodnotením jednotlivých predmetov.
 • Uchádzač o magisterský študijný program, ktorý už ukončil bakalárske štúdium, pripojí k prihláške overené kópie diplomu a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu, vlastnoručne podpísaný životopis a doklad o zaplatení poplatku.
 • Uchádzači o štúdium magisterských študijných programov, ktorí končia bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre, nepredkladajú overené fotokópie diplomu, dodatku k diplomu a rodného listu, ale iba výpis absolvovaných predmetov potvrdený študijným oddelením a vlastnoručne podpísaný životopis.
 • Pri študijných programoch označených symbolom ▲ je podmienkou prijatia vykonanie prijímacej skúšky. Poradie uchádzačov bude urobené na základe výsledkov prijímacej skúšky. V prípade, že počet prihlásených neprekročí 15% predpokladaného počtu prijatých, môže dekan zrušiť prijímaciu skúšku.
 • Na študijné programy, pri ktorých sa nekoná prijímacia skúška, bude poradovník prijatých uchádzačov zostavený na základe doložených výsledkov štúdia na 1. stupni vysokoškolského štúdia. Do úvahy bude braná aj príbuznosť študijného programu.
 • Prijatí uchádzači budú na magisterské študijné programy zapísaní po predložení notársky overenej kópie bakalárskeho diplomu. Výnimkou sú len absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre. Tí overené fotokópie diplomu, dodatku k diplomu a rodného listu nepredkladajú.

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)
 • Anglický jazyk v odbornej komunikácii – 10 (ročné školné 620 €)
 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo – 20 (ročné školné 620 €)
 • Digitálna marketingová komunikácia - 10 (ročné školné 700 €)
 • Editorstvo a vydavateľská prax - 10 (ročné školné 620 €)
 • História – 10 (ročné školné 620 €)
 • Kulturológia – 10 (ročné školné 620 €)
 • Marketingová komunikácia a reklama – 25 (ročné školné 700 €)
 • Muzeológia – 10 (ročné školné 620 €)
 • Politológia – 10 (ročné školné 620 €)
 • Riadenie kultúry a turizmu**** – 35 (ročné školné 620 €)
 • Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - 10 (ročné školné 620 €)
 • Slovenský jazyk a literatúra - 10 (ročné školné 620 €)
 • Sociológia - 15 (ročné školné 620 €)
 • Taliansky jazyk a kultúra – 10 (ročné školné 620 €)
 • Žurnalistika – 15 (ročné školné 620 €)
 • Učiteľstvo predmetov – 30:
  Sú možné len kombinácie:
  • nemecký jazyk a literatúra a etická výchova (ročné školné 550 €)
  • nemecký jazyk a literatúra a história (ročné školné 550 €)
  • nemecký jazyk a literatúra a výchova k občianstvu (ročné školné 550 €)
  • slovenský jazyk a literatúra a etická výchova (ročné školné 550 €)
  • slovenský jazyk a literatúra a história (ročné školné 550 €)
  • slovenský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu (ročné školné 550 €)
Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme na detašovanom pracovisku v Martine
 • Aplikovaná etika – etická expretíza a etické poradenstvo - 15 (ročné školné 620 €)
Poznámky a vysvetlivky
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • Štandardná dĺžka externého magisterského štúdia je tri roky a absolventi získajú titul „magister“ („Mgr.“).
 • **** V študijnom programe riadenie kultúry a turizmu je možné zvoliť si zameranie na anglický alebo nemecký jazyk. Zvolený cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške. Predpokladaný počet prijatých študentov zahŕňa obidva cudzie jazyky.
 • Uchádzači o štúdium magisterských študijných programov, ktorí sú v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, doložia k prihláške originál výpisu potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty o absolvovaných predmetoch za 1. až 5. semester štúdia s hodnotením jednotlivých predmetov.
 • Uchádzač o magisterský študijný program, ktorý už ukončil bakalárske štúdium, pripojí k prihláške overené kópie diplomu a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu, vlastnoručne podpísaný životopis a doklad o zaplatení poplatku.
 • Uchádzači o štúdium magisterských študijných programov, ktorí končia bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre, nepredkladajú overené fotokópie diplomu, dodatku k diplomu a rodného listu, ale iba výpis absolvovaných predmetov potvrdený študijným oddelením a vlastnoručne podpísaný životopis.
 • Na študijné programy, pri ktorých sa nekoná prijímacia skúška, bude poradovník prijatých uchádzačov zostavený na základe doložených výsledkov štúdia na 1. stupni vysokoškolského štúdia. Do úvahy bude braná aj príbuznosť študijného programu.
 • Prijatí uchádzači budú na magisterské študijné programy zapísaní po predložení notársky overenej kópie bakalárskeho diplomu. Výnimkou sú len absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre. Tí overené fotokópie diplomu, dodatku k diplomu a rodného listu nepredkladajú.

Doktorandské študijné programy (denná a externá forma)

Témy dizertačných prác doktorandského štúdia na akademický rok 2018/2019.
Dĺžka štúdia: 3 roky denná forma, 4 roky externá forma
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)
Poznámky a vysvetlivky
 • Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme štyri roky.
 • Absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ („PhD.“).
 • O prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia príslušného alebo príbuzného odboru.
 • Elektronická alebo papierová prihláška doplnená prílohami sa posiela na adresu fakulty. Povinné prílohy tvoria:
  • životopis,
  • overená kópia diplomu o ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia (uchádzač, ktorý štúdium 2. stupňa vysokoškolského štúdia ukončí v aktuálnom akademickom roku, predloží overenú fotokópiu diplomu dodatočne po jeho obdržaní, najneskôr však pri zápise na štúdium),
  • zoznam predchádzajúcej publikačnej a inej odbornej činnosti (účasť na ŠVOUČ, odborných súťažiach, študentských a iných preukázateľných aktivitách a pod.),
  • projekt dizertačnej práce na vybranú tému v rozsahu cca 3 – 5 strán (vymedzenie predmetu a cieľa práce, teoreticko-metodologické východiská, koncepcia a metodológia výskumu, očakávaný prínos dizertačnej práce, súpis relevantnej literatúry k téme projektu a pod.),
  • doklad o prevode poplatku.
 • Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vykonanie prijímacej skúšky. Poradie uchádzačov bude urobené na základe výsledkov prijímacej skúšky.
 • Prijímacie konanie pozostáva:   
  1. z prezentácie projektu dizertačnej práce,
  2. z ústneho pohovoru z daného odboru,
  3. z overenia znalosti svetového jazyka pri nejazykových študijných programoch – písomný test je zameraný na porozumenie obsahu odborného textu, ktorý je tematicky zameraný na konkrétny študijný program (výber cudzieho jazyka sa uvádza v prihláške, preferuje sa anglický jazyk).
 • Počet prijatých uchádzačov na dennú formu štúdia závisí od finančných možností fakulty vyplývajúcich z prideleného rozpočtu v rámci štátnej dotácie a mimorozpočtových prostriedkov.

gb