História

Magisterský študijný program

Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Získaný titul: magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: doktorandský študijný program DSSD15 – slovenské dejiny
rigorózne konanie (PhDr.)
Pracovisko Katedra histórie FF UKF v Nitre
Informácie História je jedna z kľúčových humanitných disciplín, ktorá umožňuje študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi štúdia histórie sú uplatniteľní najmä v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky.

Charakteristika študijného programu

Študijný program druhého stupňa je koncipovaný tak, aby umožnil študentom prehĺbiť si znalosti zo všeobecných a slovenských dejín, ale aj profilovať sa podľa vlastného výberu. Bloky prednášok a seminárov majú prehlbujúci charakter s cieľom nasmerovať poslucháča k vedeckej špecializácii. Súčasťou programu sú prednášky metodologického charakteru, ako aj kurzy z rôznych oblastí historického bádania (hospodárske a sociálne dejiny, dejiny vojenstva, ekohistória a enviromentálna história, rodové štúdiá, regionálne dejiny, dejiny každodennosti a pod.).

Uplatnenie absolventov

Absolventi druhého stupňa štúdia odboru história majú teoreticko-metodologické i praktické schopnosti pre vykonávanie profesie historika, nadobudli vedomosti a zručnosti v konkrétnych rozširujúcich a špecifických disciplínach zo slovenských a všeobecných dejín.

Teoretické vedomosti

Študijný program druhého stupňa je koncipovaný tak, aby umožnil študentom prehĺbiť si znalosti zo všeobecných a slovenských dejín, ale aj profilovať sa podľa vlastného výberu. Bloky prednášok a seminárov majú prehlbujúci charakter s cieľom nasmerovať poslucháča k vedeckej špecializácii. Súčasťou programu sú prednášky metodologického charakteru, ako aj kurzy z rôznych oblastí historického bádania (hospodárske a sociálne dejiny, dejiny vojenstva, ekohistória a enviromentálna história, rodové štúdiá, regionálne dejiny, dejiny každodennosti a pod.).

Praktické schopnosti

Absolventi sú pripravení aplikovať získané teoretické vedomosti pri riešení vedeckých problémov a výsledky svojho bádania zverejniť v rôznych formách. V študijnom programe sa kladie dôraz na tvorbu vedeckého textu a na disciplíny rozširujúce možnosti uplatnenia absolventov, ako sú história v masovokomunikačných prostriedkoch, história a osvetová prax, ochrana kultúrneho dedičstva a múzejná komunikácia.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolventi magisterského študijného programu histórie nadobudnú spôsobilosť uplatniť sa ako kvalifikovaní odborníci v oblasti historických vied, schopnosť vedecky pracovať samostatne i v tímoch, sledovať pokrok vo vedeckom bádaní v odbore a uchádzať sa o možnosť pokračovať v treťom stupni štúdia (PhD.).
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook