Žurnalistika

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Marketingová komunikácia a reklama
Pracovisko Katedra žurnalistiky a nových médií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Študijný program na magisterskom stupni štúdia zabezpečuje získanie teoretických i praktických vedomostí a zručností potrebných na profesionálne uplatnenie v mediálnej (redakčnej, publicistickej) oblasti. Záber študijného program a jeho korešpondencia s aktuálnymi požiadavkami mediálnej sféry ako takej zároveň umožňuje absolventom získať kompletné odborné poznatky pre prácu v redakciách tlačovín, vydavateľstvách, v TV, rozhlase, nových médiách a v oblasti public relations.

Uplatnenie absolventov

Študijný program ponúka študentom široký záber uplatnenia. Od práce v rôznych funkciách (redaktor, moderátor atď.) a odboroch mediálnej sféry (redakcie printových médií, vydavateľstvá, rozhlas, televízia, nové médiá) až po oblasť public relations, v ktorej sa môžu absolventi realizovať ako erudovaní tlačoví tajomníci, hovorcovia či manažéri so špecializáciou na mediálne pôsobenie.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo