Magisterské študijné programy – externé

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme

Študentom UKF, ktorí sa prihlasujú na magisterské štúdium, odporúčame využiť možnosť podať si prihlášku priamo cez AIS – možnosť Prihlášky uchádzača.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)
Štúdium v extrnej forme štúdia je spoplatnené. Uvedené sumy ročného školného platia pre 1. ročník magisterského štúdia od akademického roka 2023/2024.
Poznámky a vysvetlivky
  • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
  • * V študijnom programe riadenie kultúry a turizmu je možné zvoliť si zameranie na anglický alebo nemecký jazyk. Predpokladaná úroveň cudzieho jazyka je minimálne B1. Zvolený cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške – kolónka č. 8: Prijímaciu skúšku budem robiť z jazyka (prijímacia skúška sa nekoná, tento údaj má iba informatívny charakter). Predpokladaný počet prijatých študentov zahŕňa obidva cudzie jazyky.
  • × Pre štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii sa vyžaduje úroveň znalostí slovenského jazyka B2.
  • Uchádzači o štúdium magisterských študijných programov, ktorí sú v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, doložia k prihláške originál výpisu potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty o absolvovaných predmetoch za 1. až 7. semester štúdia s hodnotením jednotlivých predmetov.
  • Uchádzač o magisterský študijný program, ktorý už ukončil bakalárske štúdium, pripojí k prihláške overené kópie diplomu a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu, vlastnoručne podpísaný životopis a doklad o zaplatení poplatku.
  • Uchádzači o štúdium magisterských študijných programov, ktorí končia bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre, nepredkladajú overené fotokópie diplomu a dodatku k diplomu.
  • Na študijné programy, pri ktorých sa nekoná prijímacia skúška, bude poradovník prijatých uchádzačov zostavený na základe doložených výsledkov štúdia na 1. stupni vysokoškolského štúdia. Do úvahy bude braná aj príbuznosť študijného programu.
  • Prijatí uchádzači budú na magisterské študijné programy zapísaní po predložení notársky overenej kópie bakalárskeho diplomu. Výnimkou sú len absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre. Tí overené fotokópie diplomu a dodatku k diplomu nepredkladajú.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo