Výchova k občianstvu

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. Gabriela Jonášková, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii výchova k občianstvu
Pracovisko Katedra filozofie

Charakteristika študijného programu

Prvý rok štúdia predstavuje rozširovanie vedomostí predovšetkým v nadväznosti na aktuálne požiadavky v oblasti sociológie a politológie. Študent je vedený k syntetizujúcemu charakteru vzdelávania, k autonómnemu odhaľovaniu kontextuality vzťahov filozofie a vedy, filozofie a morálnych problémov, vzťahu umenia a kultúry. Dôraz je kladený na podporovanie interpersonálnych zručností, študent dokáže efektívne komunikovať v prostredí školskej triedy, ale aj komunikovať odborové a pedagogické poznatky v prostredí profesijnej komunity. Študent rozvíja praktické didakticko-metodické zručnosti, dokáže aplikovať prierezové tematiky, aktívne uplatniť vzťahy medzi učebnými predmetmi, ale aj špecifické vzťahy medzi jednotlivými vednými oblasťami v kontexte občianskej náuky.
Magisterské štúdium v študijnom odbore Výchova k občianstvu je v druhom roku štúdia zavŕšené prehlbovaním vedomostí z oblasti odborovej didaktiky, s preferenciou na jej aktuálne problémy, reflektujúc tak relatívne rýchle sa meniace požiadavky v učebnom predmete občianska náuka tak z obsahového ako aj realizačného hľadiska. Študent je dostatočne zorientovaný vo vzdelávacích a výchovných metodických prístupoch a ich praktickej implementácie; dokáže plánovať edukačný proces, uplatňuje aktivizačné prístupy projektového vyučovania, je pripravený tvoriť a aktívne pracovať s didaktickými pomôckami.
Zvŕšením štúdia na magisterskom stupni je vypracovanie záverečnej magisterskej práce, ktorá reprezentuje mieru schopností spracovať zvolenú problematiku z aspektu obsahového aj aplikačného. Študent uplatní nadobudnuté vedomosti, preukáže schopnosť samostatného štúdia relevantnej odbornej, časopiseckej literatúry ako aj orientáciu v aktuálnych pedagogických dokumentoch. V magisterskej práci preukáže praktické zručnosti implementácie vybratých metodických prístupov výchovy a vzdelávania, poskytne autonómne metodické návrhy, zakomponovateľné do reálnej pedagogickej praxe. Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní pedagogicko-psychologických a sociálnych odborných vedomostí a zručností.

Uplatnenie absolventov

  • učiteľ občianskej výchovy, občianskej náuky a náuky o spoločnosti na základných a stredných školách
  • v mimoškolských zariadeniach (vzdelávacie akadémie, kultúrno-spoločenské inštitúcie, verejná správa)
  • metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín
  • špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook