Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. Michelangelo Zaccarello, PhD. (spolugarant za taliansky jazyk a literatúru)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Lingvodidaktika
doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Španielskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Štúdium aprobačného predmetu taliansky jazyk a literatúra je koncipované ako štúdium jadrových ťažiskových predmetov zaradených v bloku povinných aj povinne voliteľných predmetov. Jazykové kompetencie a zručnosti, ktoré študent nadobudol na bakalárskom stupni štúdia sa ďalej rozvíjajú v rovine normatívnej gramatiky, ale najmä aplikovaného jazyka s dôrazom na analytické a komparatívne hľadisko, ktoré je pre učiteľov jazyka ťažiskové. Zastupujú ho disciplíny štylistika a praktická štylizácia textu (precvičovanie morfosyntaktických a lexikálnych štruktúr na rôznych typoch textu), doplnené prekladom, ktorý sa venuje jazykovej praxi prekladu písaného textu z rozličných oblastí s dôrazom na typické texty pracovnej, administratívnej oblasti, ale aj na zastúpenie jednotlivých žánrov beletrie. Literárne disciplíny sa zameriavajú na to, aby si študent, ktorý ovláda už aj komplexnejšie formy jazyka, osvojil taliansku literatúru (v historickom a spoločenskom kontexte)od Trecenta (kľúčoví autori Boccaccio, Petrarca, Dante, básnické školy Trecenta) po kultúrnospoločenské a literárne obdobie romantizmu. Literárne kurzy sú poňaté prehľadovo tak, aby bol budúci učiteľ schopný podať žiakom obraz nielen o literatúre, ale aj o dobre jej vzniku. Tento cieľ podporuje prehlbujúci kurz dejín talianskej kultúry a dejín. Kurz dejín talianskeho jazyka a jazykovej mapy talianskych regiónov uvádza študenta do historickej gramatiky taliančiny a k zákonitostiam vývinu a fungovania normatívneho jazyka, ale aj jednotlivých talianskych dialektov, s ktorými sa študent stretne v hovorovej reči, v literatúre, ale aj v špecializovanej literatúre (napr. libretá). Osobitná pozornosť sa venuje didaktickej príprave učiteľa talianskeho jazyka, ktorá sa rozširuje o praktickú aplikáciu (modelové hodiny a príprava samotného kurzu, analýza učebných materiálov, metodických usmernení a trendov v didaktike talianskeho jazyka ako LS /L2 v rôznych kontextoch učiacich sa) teoretických poznatkov a konfrontáciu jednotlivých prístupov a metód.
Predmety pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu sú zaradené v kontexte opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent poznal a chápal koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach, poznal organizačné charakteristiky školského systému a inštitucionálne pravidlá školy, ovládal všeobecné teórie výchovy a vzdelávania a základné filozofické a historické súvislosti pedagogického myslenia a ich sociálny a politický kontext odrážajúci sa vo výchove a vzdelávaní. Daný obsah je prezentovaný v predmetoch: teoretické základy pedagogiky, sociológia výchovy, historické a filozofické reflexie výchovy, mimoškolská a rodinná výchova.
Na základe predmetov úvod do teórie vyučovania a špeciálna pedagogika a diagnostika nadobudne absolvent poznatky o princípoch tvorby a projektovania pedagogicko-didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní, projektovaní, realizácii a hodnotení výchovnovzdelávacieho procesu a filozofii inklúzie a aspektoch integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávaní človeka.
Predmety všeobecná a ontogenetické psychológia, sociálna psychológia, biológia dieťaťa a školské zdravotníctvo sú orientované na nadobudnutie poznatkov o psychologickej, biologickej a sociálnej determinácii vývinu a zrenia človeka a na základe týchto poznatkov a ich teoretickej a praktickej reflexie nadobúdajú absolventi zručnosť interpretovať vývin jednotlivca a implementovať ju v procesoch výchovy a vzdelávania.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia UAP v špecializácii taliansky jazyk a literatúra ovláda jednotlivé roviny jazykového systému – fonetickú, morfologickú, syntaktickú a lexikálnu, ako aj funkčné štýly v konfrontácii so slovenským jazykom.
Vie prakticky zoštylizovať rôzne typy textu v taliančine, zároveň nadobudol základné prekladateľské zručnosti a analytické zručnosti pri práci s písaným aj hovoreným textom. Ovláda základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín – teóriu literatúry, dejiny literatúry s prehľadom od 14. po 19. storočie. Osvojí si základné postupy analýzy a interpretácie umeleckého textu. Oboznámi sa so základnými metodologickými postupmi vybraných lingvistických a literárnovedných škôl a smerov. Prehĺbi si vedomosti z kultúrnospoločenského vývinu v Taliansku, čo je základný predpoklad uspokojivého výkladu súdobých aj dobových literárnych aj historických faktov. Je spôsobilý plynule komunikovať v talianskom jazyku, ovláda ho písmom aj slovom. Má dobré praktické skúsenosti z bežnej, každodennej komunikácie. Vie zostaviť učebný plán pre 1. aj 2. stupeň základných aj stredných škôl. Pozná zásady a princípy vyučovania didaktiky talianskeho jazyka a vie zostaviť prípravy na vyučovaciu hodinu. Vie rozlíšiť neoštandard (cieľ výučby) od iných jazykových registrov a štýlov, ale vie žiakom vysvetliť rozdiely v jednotlivých štylistických registroch používania jazyka.
Absolvent odboru taliansky jazyka a literatúra (2. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie: kultúrny a osvetový pracovník, redaktor cudzojazyčných textov (talianskych) a kvalifikovaný učiteľ. Ovláda požadované poznatky o jazyku, literatúre a kultúre Talianska, má metodologickú a teoretickú prípravu na to, aby uplatnil svoje vedomosti v praxi. Má úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľ talianskeho jazyka v kombinácii s ďalším odborom.
Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Teoretické poznatky poznajú a chápu koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach:
- ovládajú psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí,
- poznajú princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií,
- poznajú aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizujú edukačnú činnosť.
Praktické zručnosti:
- sú spôsobilí metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania,
- sú schopní komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity.
Doplňujúce poznatky a zručnosti:
- majú návyk permanentného vzdelávania sa,
- sú schopní interpretácie vedeckých textov z oblasti pedagogiky,
- dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich sa práce s deťmi.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook