Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD. (spolugarant za španielsky jazyk a literatúru)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Lingvodidaktika
doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Španielskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Študijný program magisterského stupňa UAP Španielsky jazyk a literatúra ponúka prehĺbenie vedomostí nadobudnutých na predošlom stupni štúdia z jazykovedných, praktických jazykových, literárnohistorických, resp. v širšom zmysle kultúrnohistorických disciplín. Študijný program svojou výstavbou vytvára priestor pre naplnenie kritérií kladených na profil absolventa a zvláštnu pozornosť pritom upiera na jeho uplatniteľnosť v praxi. Počas dvojročného štúdia študenti musia a voliteľne môžu absolvovať predmety, ktoré im umožnia hlbšie rozvinúť prakticko-teoretické poznatky zo španielskeho jazyka, rečové zručnosti na rozličných úrovniach spoločenskej i akademickej komunikácie. Majú možnosť sa užšie špecializovať smerom k jednotlivým lingvistickým disciplínam a aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, v osobnom prehovore, ale aj pri vyučovaní. Cyklus prednášok a seminárov zo španielskej a hispanoamerickej literatúry a kultúry im okrem nových i doplňujúcich poznatkov z vybraných literárnohistorických období dáva aj nové podnety pre uvažovanie o mieste a význame literatúry v kultúre národa, v konštituovaná jeho identity. Kultúrnohistorický a kultúrno-antropologický presah jednotlivých tém vedie študentov k pochopeniu interdisciplinárnych a medziliterárnych vzťahov. Špecializácia v oblasti prekladu dáva možnosť uplatniť poznatky získané v rámci teoretických/prakticko-teoretických disciplín vo vzťahu k textu a rozvinúť prekladateľské kompetencie na všetkých jazykových rovinách vo východiskovom a cieľovom jazyku (španielčina, slovenčina). Preklad a práca s textom (interpretácia a analýza, schopnosť prenášať zmysel i formu, re-štylizovať, redigovať text a pod.) významne rozširujú odbornosť študenta a možnosť jeho uplatnenia aj mimo pedagogickej oblasti. Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní pedagogicko-psychologických a sociálnych odborných vedomostí a zručností. V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie teoretických východísk didaktiky a teórií a modelov vyučovania zameraných na kognitívnu socializáciu a vzdelávanie človeka, psychologické aspekty učenia, vychovávania a vyučovania a kvantitatívne, kvalitatívne stratégie a metódy výskumu a vývoja v pedagogike. Druhý rok štúdia je zameraný na teoretické a metodické aspekty výchovy a vzdelávania, na školskú politiku, manažment, legislatívu, pedeutológiu a pedagogickú komunikáciu. Študenti si prehlbujú poznatky o edukačnom prostredí školy a prehlbujú si zručnosti projektovania a realizácie vyučovacieho procesu v predmetoch svojej špecializácie na nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania s ohľadom na variabilitu výchovných prístupov k deťom na základe ich individuálnych, či skupinových odlišností. Nadobudnuté teoretické poznatky implementujú v praxi v rámci odborovým didaktikom a cvičným učiteľom reflektovanej pedagogickej praxe na základných a stredných školách.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského stupňa štúdia dokáže samostatne riešiť úlohy vyplývajúce z jeho kompetencií (odborných, pedagogicko-psychologických, metodicko-didaktických a osobnostných), ktoré v priebehu štúdia získal. Dokáže uplatňovať procedúry edukačnej intervencie v školských a mimoškolských podmienkach, kooperuje s pracovníkmi príbuzných profesií (riaditeľ školy, učitelia, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny kurátor), je schopný kooperovať ako člen tímu, spolupracovať s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej pracuje. Predpokladá sa ďalšie zdokonaľovanie absolventa prostredníctvom samoštúdia, k čomu je počas štúdia vedený. Je plne kvalifikovaný na vyučovaciu činnosť a ďalšie edukačné činnosti.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook