Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii)

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD. (spolugarant za španielsky jazyk a literatúru)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Lingvodidaktika
doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa vybraného románskeho jazyka (talianskeho alebo francúzskeho alebo španielskeho) jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Absolvent učiteľského študijného programu učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii) má systematické a – v závislosti od svojej individuálnej profilácie – aj špecializované teoretické i praktické znalosti zvoleného románskeho jazyka, nielen jeho zvukového, morfosyntaktického a lexikálneho plánu, ale aj štylistiky, pragmatiky, textológie, semiotiky. Má schopnosť koherentného pohľadu na problematiku študovanej románskej literatúry, solídne sa orientuje v ich vývinových procesoch, kultúrnych kontextoch aj aktuálnych témach. Vie svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti na samostatnej odbornej (prípadne aj vedeckej) a umeleckej úrovni použiť v interkultúrnej komunikácii a v pedagogickom procese. Je plne kvalifikovaný na prácu učiteľa zvoleného románskeho jazyka na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže viesť žiakov a študentov v ich domácej príprave a podporovať ich rozvoj aj v situácii dištančného vyučovania. Je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, ako aj zúčastňovať sa na tvorbe vzdelávacích programov na úrovni školy a zostavovať metodické materiály pre vyučovanie. Má poznatky z rôznych metód výskumu v didaktike zvoleného románskeho jazyka, a zároveň ovláda metodológiu vyučovania tohto jazyka ako cudzieho jazyka v kultúrnych i spoločenských súvislostiach. Tieto poznatky dokáže premietnuť do svojich didaktických zámerov vychádzajúcich zo štátnych vzdelávacích programov. Má zdokonalenú kompetenciu samostatne analyzovať a interpretovať text vo zvolenom románskom jazyku rozličnej tematickej i žánrovej povahy či štýlu. Jeho teoreticko-metodologické vedomosti z jednotlivých lingvistických a literárnych disciplín a schopnosť autonómne ich aplikovať sú adekvátnym východiskom pre pedagogickú, filologickú a interkultúrno-komunikačnú prax a výskum. Má prehľad v základnej aj najnovšej a náročnejšej literatúre určenej pre študijný odbor, vie si ju vyhľadať a pracovať s ňou tak, aby dokázal kriticky rozvíjať poznatky v nej obsiahnuté. Dokáže individuálne aj v tímovej spolupráci rozvíjať odborný diskurz v oblasti románskej filológie a vyučovania zvoleného románskeho jazyka, literatúry a kultúry. Rozsah a hĺbka jeho znalostí a praktických zručností ho oprávňujú pokračovať v štúdiu na doktorandskom stupni (3. stupeň), a to aj v príbuzných študijných programoch.

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského štúdia v študijnom programe učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii) nachádzajú uplatnenie vo všetkých povolaniach a profesiách, ktoré vyžadujú pedagogický a filologický prístup, jazykové kompetencie a samostatné analytické myslenie. Ide o povolania a profesie späté s vyučovaním zvoleného románskeho jazyka, literatúry a kultúry, so vzdelávaním, odbornou interkultúrnou komunikáciou i mediáciou na osi zvolený románsky jazyk – slovenský jazyk. Sú spôsobilí vykonávať povolania vyžadujúce jednak tímovú spoluprácu, jednak samostatný tvorivý a koncepčný prístup k zverenej úlohe, a to v týchto inštitúciách a zariadeniach:
  • na všetkých typoch škôl ako učitelia zvoleného románskeho jazyka a literatúry,
  • v obchodných a výrobných podnikoch, firmách, verejnoprávnych organizáciách vstupujúcich do vzťahu so daným románskym jazykom a kultúrou a vybranými hospodárskymi odvetviami,
  • v médiách a diplomacii,
  • v prekladateľských agentúrach a redakciách vydavateľstiev, resp. časopisov,
  • vo vládnych a mimovládnych humanitne orientovaných inštitúciách a organizáciách,
  • v kultúrno-spoločenských inštitúciách, nadáciách, občianskych združeniach.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook